AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Zientek, 2018-05-14
Stanica

Matematyka, Program nauczania

PROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI SP

- n +

PROGRAM KÓŁKA MATEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
WSTĘP

Program kółka matematycznego jest przeznaczony dla uczniów klasy VI zainteresowanych matematyką i chcących poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, ale również do uczniów klasy IV i V, którzy wykazują szczególne uzdolnienia matematyczne, a ich wiedza i umiejętności wykraczają poza podstawę programową danej klasy.
Program jest przeznaczony do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego.
W nauczaniu matematyki szczególne znaczenie mają metody i formy przekazu wiedzy. Wymaga to zatem skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozwijania zainteresowań uczniów i wdrażania ich do samodzielnej pracy.
Ścisła współpraca pomiędzy uczniem uzdolnionym a nauczycielem najlepiej odbywać się będzie podczas zajęć kółka matematycznego.
Głównym założeniem tego programu jest wyszukiwanie uczniów uzdolnionych matematycznie i rozwijanie ich zainteresowań oraz talentów.

CELE OGÓLNE
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką.
• Rozwijanie indywidualnych uzdolnień.
• Poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia poprzez wykraczanie poza program nauczania.
• Przygotowywanie się do konkursów matematycznych.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE
CELE KSZTAŁCENIA
1. Cele związane z kształceniem sprawności rachunkowych:
• Wykształcenie sprawności w rachunkach pamięciowych.
• Wykształcenie umiejętności stosowania algorytmów działań na ułamkach zwykłych .
• Wykształcenie umiejętności stosowania algorytmów działań na ułamkach dziesiętnych.
• Wykształcenie sprawności w szacowaniu i obliczeniach przybliżonych.
2. Cele związane z kształceniem wyobraźni geometrycznej i przestrzennej:
• Zapoznanie uczniów z pojęciami geometrii płaskiej i przestrzennej.
• Wykształcenie umiejętności szacowania i obliczania miar figur.
• Wykształcenie umiejętności dostrzegania figur i brył w otaczającym świecie.
• Rozwinięcie sprawności manualnej w wykonywaniu modeli.
3. Cele związane z kształceniem rozumowania:
• Doskonalenie umiejętności sprawnego wykonywania obliczeń różnymi metodami i wyboru odpowiedniej metody do danego zagadnienia.
• Wykształcenie umiejętności czytania tekstów z wykorzystaniem danych liczbowych i rysunków oraz rozwiązywania problemów.
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.
• Wykształcenie umiejętności logicznego uzasadniania swoich sądów.
• Doskonalenie nawyku kontrolowania swojej pracy i oszacowania wyników.
4. Cele związane z zastosowaniem matematyki w różnych dziedzinach życia i w życiu codziennym:
• Wykształcenie umiejętności stosowania pojęć matematycznych w życiu codziennym.
• Doskonalenie sprawności w wykonywaniu obliczeń związanych z kalendarzem, czasem i z pieniędzmi.
• Doskonalenie sprawności w wykonywaniu obliczeń związanych ze skalą na planach i mapach.
CELE WYCHOWANIA
• Wzbudzenie zainteresowania matematyką.
• Propagowanie aktywności intelektualnej.
• Kształtowanie systematyczności w nauce.
• Wyrabianie nawyku samokontroli w obliczeniach.
• Traktowanie popełnianych błędów nie w kategoriach porażki, ale jako okazji do nauki.
SPOSÓB OSIĄGANIA CELÓW
Program jest przeznaczony do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego.
Nauczyciel będzie dążył do realizacji celów kółka matematycznego poprzez:
• stosowanie różnorodnych form i metod pracy aktywizujących uczniów, np. praca w grupach, nauczanie problemowe, dyskusja „Burza mózgu”, gry i zabawy matematyczne, praca indywidualna, rozwiązywanie łamigłówek, rebusów i krzyżówek matematycznych, uczestnictwo w różnych konkursach matematycznych;
• zapewnienie odpowiednich i różnorodnych pomocy dydaktycznych;
• możliwość aktywnego udziału ucznia w prowadzonych zajęciach, przedstawienie własnych pomysłów na forum grupy;
• motywowanie uczniów do dalszej pracy poprzez wskazywanie osiągnięć uczniów i ich wyników w konkursach przedmiotowych z matematyki.
PRZEWIDYWANE OSIAGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń powinien:
• Uzasadniać poprawność własnych spostrzeżeń i myśli.
• Wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania różnego typu zadań.
• Właściwie interpretować informacje i treści matematyczne.
• Radzić sobie ze stresem.
• Godnie reprezentować szkołę na konkursach matematycznych.

TREŚCI NAUCZANIA REALIZOWANE NA ZAJĘCIACH
KÓŁKA MATEMATYCZNEGO
TEMATYKA OGÓLNA: LICZBY NATURALNE I UŁAMKI
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Działania na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych
• Działania na ułamkach zwykłych
• Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Rozwiązać zadanie tekstowe o dużym stopniu trudności, związanie z działaniami na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych
i dziesiętnych
• Określić rodzaj rozwinięcia dziesiętnego ułamka
TEMATYKA OGÓLNA: LICZBY NA CO DZIEŃ
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Kalendarz i czas
• Jednostki długości i masy
• Skala na planach i mapach
• Gromadzenie i porządkowanie danych
• Prędkość, droga, czas
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Rozwiązywać zadania problematyczne związane
z życiem codziennym
• Biegle wykonać obliczenia związane z kalendarzem, czasem z pieniędzmi, drogą, prędkością oraz z skalą
• Gromadzić i porządkować dane
TEMATYKA OGÓLNA: FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Kąty
• Trójkąty
• Czworokąty
• Koła i okręgi
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Zastosować w praktyce własności figur
• Rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym z wykorzystaniem wiedzy
z zakresu geometrii
TEMATYKA OGÓLNA: POLA WIELOKĄTÓW
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Pole prostokąta
• Pole równoległoboku i rombu
• Pole trójkąta
• Pole trapezu
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Obliczyć pola figur: prostokąta, równoległoboku, rombu oraz trójkąta i trapezu
• Rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym z wykorzystaniem wiedzy
z zakresu pół figur
TEMATYKA OGÓLNA: FIGURY PRZESTRZENNE
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Prostopadłościany i sześciany
• Graniastosłupy
• Objętość graniastosłupa
• Ostrosłupy
• Walce, kule, stożki – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Rozpoznać figury przestrzenne w sytuacjach praktycznych
• Dobrać odpowiedni model matematyczny do sytuacji,
i zastosować wzory i zależności
TEMATYKA OGÓLNA: LICZBY WYMIERNE
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Liczby ujemne i dodatnie
• Dodawanie i odejmowanie liczb wymiernych
• Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Wykonać cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych
TEMATYKA OGÓLNA: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
• Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Zapisywać trudne wyrażenia algebraiczne i obliczać wartość tych wyrażeń
• Obliczać wartości trudnych wyrażeń algebraicznych
TEMATYKA OGÓLNA: RÓWNANIA
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Zapisywanie równań. Liczba spełniająca równanie
• Rozwiązywanie równań
• Zadania tekstowe dot. sytuacji praktycznych prowadzących do rozwiązywania równań
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Wskazać liczbę spełniającą równanie
• Do zadania tekstowego ułożyć równanie i je rozwiązać
TEMATYKA OGÓLNA: KONSTRUKCJE
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Konstrukcja trójkąta o danych bokach
• Środek odcinka
• Proste prostopadłe i proste równoległe
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Skonstruować trójkąt o podanych bokach
• Wyznaczyć środek odcinka
• Konstruować proste prostopadłe i proste równoległe
TEMATYKA OGÓLNA: ZADANIA KONKURSOWE
TREŚCI SZCZEGÓŁOWE:
• Rozwiązywanie testów konkursowych
• Zagadki, quizy, rebusy matematyczne
• Konkursowe zadania otwarte
OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń potrafi:
• Rozwiązywać skomplikowane łamigłówki matematyczne, quizy, rebusy
• Rozwiązywać skomplikowane zadania konkursowe

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Praca ucznia na zajęciach kółka matematycznego będzie oceniana w formie analizy słownej, co uczeń zrobił dobrze, a co wymaga dalszych ćwiczeń poprzez dokonanie szczegółowej analizy przyjętego rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów błędnego rozumowania i sposobów ich uniknięcia. Wzmacniane będą pozytywne strony ucznia, co podniesie jego motywację poznawczą i zachęci do rozwijania zainteresowań matematyką i do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Za aktywność uczniowie będą doceniani i wyróżniani, np. zachętkami motywacyjnymi w postaci naklejek, dyplomów. W nagrodę za nietypowy pomysł na rozwiązanie trudnego zadania matematycznego uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swojego osiągnięcia na forum grupy w ramach zajęć kółka.
Systematyczny i aktywny udział uczniów w pracy kółka matematycznego przyczyni się do lepszych wyników w nauce i w konkursach matematycznych.
METODY I FORMY PRACY
• pogadanka,
• dyskusja „Burza mózgu”,
• praca w grupach,
• praca indywidualna,
• metody aktywizujące np. gry dydaktyczne,
• praca z różnymi programami komputerowymi,
• sporządzanie planu rozumowania “Mapa pomysłów”,
• nauczanie problemowe,
• praca z lekturą matematyczną.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• klakulatory,
• platformy edukacyjne,
• tablica interaktywna,
• edukacyjne programy multimedialne: “Matma”, “Edu-rom” itp…,
• karty pracy,
• gry i zabawy dydaktyczne,
• Loteryjka matematyczna (tabliczka mnożenia),
• Edu-puzzle (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
• puzzle Schubitrix (jednostki, ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne, liczby mieszane),
• plansze edukacyjne z geometrii,
• modele brył,
• Anaglify + okulary trójwymiarowe.
EWALUACJA PROGRAMU
• Samoocena uczniów.
• Analiza wyników konkursów przedmiotowych z matematyki.
• Analiza wyników ocen za półrocze i rocznych uczniów biorących udział w zajęciach kółka matematycznego.Opracowała: Anna Zientek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.