AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Fałkowska, 2018-05-14
Wrocław

Pedagogika, Plany pracy

Plan pracy pedagoga szkolnego ( gimnazjum/szkoła podstawowa

- n +

ZADANIA GŁÓWNE ZADANIA SZCZEGÓŁOWE TERMIN REALIZACJI
1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

1 )Praca indywidualna z uczniem, rodzicami, wychowawcami klas i nauczycielami.
2) Współpraca z placówkami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły ( Domy Dziecka, MOPS,GOPS, Policja, Straż Miejska, Kuratorzy Sądowi, Internat, Bursa)
3) Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową ucznia, sytuacjami kryzysowymi
4) Ocenianie stopnia realizacji obowiązku szkolnego, bieżące monitorowanie absencji uczniów w szkole:
• monitorowanie frekwencji uczniów w dzienniku elektronicznym
• analizowanie na bieżąco, co miesiąc, wykazu uczniów, opuszczających zajęcia lekcyjne;
• współpraca z wychowawcami ( konsultowanie wspólnie podejmowanie działań,
• rozmowy profilaktyczno-pouczające z uczniami;
• telefoniczne lub pisemne zawiadamianie rodziców;
• wysyłanie upomnień do rodziców;
• informowanie Sądu dla Nieletnich o najtrudniejszych sytuacjach;
5) Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:
• udzielanie porad, konsultacji, ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w żuciu szkolnym.
6) Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
7) Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych:
• pomoc wychowawcom w zakresie rozwiazywaniu konfliktów rówieśniczych
8) Analiza sytuacji wychowawczej szkoły:
- poznawanie uczniów przyjętych do klas pierwszych i wykorzystanie zebranych informacji do ukierunkowania pracy wychowawczej, celem lepszego zaadoptowania się uczniów w nowym środowisku ( zajęcia integracyjne, analiza dokumentów, ankiety, rozmowy indywidualne;
- wytypowanie uczniów wymagających szczególnej opieki pedagogicznej;
• powtarzających klasę i mających oceny niedostateczne,
• sprawiających szczególne kłopoty wychowawcze ( wagary, agresja, posiadający dozór kuratorski, konflikty z rówieśnikami..)
• wywodzących się z rodzin najuboższych, niepełnych, patologicznych, zagrożonych demoralizacją,
• dojeżdżjących, zamieszkujących w internatach, bursach lub na stancjach;
• mających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
• mających nauczanie w Monarze.
9) Badania ankietowe, wywiady. Cały rok
2. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych - Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie: nauki, opieki indywidualnej, pomocy materialnej, pomocy rodzinie
- Analiza środowiska uczniów nowoprzyjętych uczniów.
- Analiza opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nowoprzyjętych uczniów
- Analiza wyników nauczania po I i II semestrze Wrzesień
2017r
Styczeń, czerwiec 2018r.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli 1) Organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych.
2) Poradnictwo indywidualne i konsultacje.
3) Organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
4)Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych.
5)Sporządzenie rejestru uczniów z niepowodzeniami szkolnymi.
6)Otoczenie opieką uczniów niedostosowanych społecznie.
7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8) Pedagogizacja rodziców.
9) Poradnictwo dla rodziców-wskazywanie miejsc, instytucji służących pomocą. Cały rok
Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych Cały rok
Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych (analiza i kontrola nieobecności, rozmowy z uczniami
i rodzicami ,kuratorami sądowymi konsultacje z wychowawcami) Cały rok
Kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji Cały rok
Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych we wszystkich klasach gimnazjalnych Cały rok
Zajęcia integracyjne gdzie są nowoprzyjęci uczniowie.
pt. Ja- inni- budowanie relacji interpersonalnych w grupie” Wrzesień 2017r.
• Warsztaty n/t. „Profilaktyka przemocy i agresji. Cyberprzemoc” klasy ,II Wg kalendarza.
• Warsztaty n/t. „Motywacja do nauki” klasy III Wg kalendarza
• Zajęcia dla uczennic „ O dziewczynkach dla dziewcząt- damskie sprawy” kl. II, III
• Zajęcia dla uczniów „ O chłopcach dla chłopców- męskie sprawy” Wg kalendarza
• Zajęcia „Gdy odchudzanie staje się chorobą” Kl. II, III
• Warsztaty antystresowe dla III klas gimnazjum Luty, Marzec 2018r.
4. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkołyUdzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze Cały rok
Pomoc w organizowaniu i organizacja zajęć na lekcjach wychowawczych Cały rok
Współpraca z pielęgniarką szkolną Cały rok
1)Współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym
2)Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- Zespołem Koordynacji
Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej
3)Współpraca z Rodzinnym Domem Dziecka przy ul. Pocztowej 17/8
4) Współpraca z Domem dla Dzieci, Towarzystwo „ Nasz Dom” przy ul Storczykowej 43
5. Współpraca z rodzicami


Konsultacje, porady ,pomoc Cały rok
Spotkanie z chętnymi rodzicami uczniów Gimnazjum Nr 38 na temat problemu narkomanii i agresji wśród młodzieży. Zapoznanie z podstawowymi problemami. Opracowanie ulotek Wg potrzeb
6. Współpraca z instytucjami oświatowymi i wspierającymi szkołę W zależności od potrzeb współpraca z następującymi instytucjami:
• Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 9, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
• Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej ul. Kościuszki 80A
• Sanepid
• DODN
• MOPS
• Straż Miejska, Komenda Rejonowa Policji Wrocław-Krzyki
• Sąd Rejonowy Wrocław- Krzyki III Wydział Rodzinny i Nieletnich
• Wojewódzka Przychodnia Uzależnień – Wrocław ul. Reymonta 13
• Punkt Konsultacyjny MONAR ul. Trzebnicka
• Policyjna Izba Dziecka
• Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego
• Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna ul. Borowska 101

Cały rok
a)redagowanie opinii dla instytucji sądowych o uczniach sprawujących problemy wychowawcze Wydział Rodzinny i Nieletnich/, Kuratorzy Sądowi,
Placówki Opiekuńczo -Wychowawcze
Cały rok
7. Działania profilaktyczne:
a.) przeciwdziałanie agresji Warsztaty dla uczniów pod hasłem „Agresja-jak sobie radzić? Wg kalendarza
Anonimowe ankiety dotyczące poczucia bezpieczeństwa w szkole Wg kalendarza
Współpraca z Samorządem Szkolnym Cały rok
Spotkania z Dzielnicowym Komendy Wrocław-Krzyki Raz w miesiącu
b.) profilaktyka w zakresie nałogów: -Uzależnienie od komputera i sieci ( siecioholizm) „ Komputer to też może być używka” Luty –Marzec
2018r.
Prowadzenie profilaktyki uzależnień- przeciwdziałanie paleniu tytoniu
-Ukazanie społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych skutków uzależnień Cały rok

Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat narkomanii
Alkoholizm- warsztaty dla uczniów- program profilaktyczny (DEBATA, NOE) Wg kalendarza
c.) profilaktyka AIDS: Obchody światowego tygodnia zdrowia (przy współpracy Sanepidu)
-udział w konkursie naszych uczniów na ulotkę z okazji światowego dnia Aids Grudzień 2017.r.
d.) szerzenie świadomości prawnej uczniów 1)Spotkania uczniów z przedstawicielami Policji do spraw nieletnich na temat:
”Główne przyczyny wykroczeń prawa oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.
Podstawowe prawa i obowiązki obywatela”.
-spotkanie z policjantem na terenie szkoły
2)Realizacja programu prewencyjnego „Gimnazjalisto! Twoje życie-Twój wybór!”
• II klasy gimnazjum-spotkanie na terenie Izby Dziecka we Wrocławiu Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Szymanowskiego 11
• III klasy gimnazjum-spotkanie w Areszcie Śledczym przy ul. Świebockiej 1 we Wrocławiu
e.)psychomanipulacyjne działanie
sekt Sekty-jak się przed nimi bronić? –warsztaty dla uczniów Maj czerwiec 2018r
f.) promowanie zdrowego stylu życia Zajęcia profilaktyczne, działania informacyjne w zakresie edukacji prozdrowotnej
i prorodzinnej Cały rok
Zajęcia „Od dziewczynki do kobiety” spotkanie z lekarzem ginekologiem
g)promocja zdrowia w ramach Gimnazjów zrzeszonych we Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Nadzorowanie udziału uczniów w konkursach promujących zdrowie Cały rok
Zajęcia w ramach programu „Trzymaj Formę” Cały rok
Udział w Programie edukacji antytytoniowej „ Znajdź właściwe rozwiązanie” Cały rok
Realizacja Programu Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag Skarbów” w klasach drugich Cały rok
8. Działania na rzecz opieki
i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej - współpraca z MOPS-em, GOPS-em oraz z Parafią Św. Augustyna Cały rok
Organizowanie pomocy materialnej opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych, rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, rodzin patologicznych – współpraca z MOPS-em
Stypendia szkolne i zapomogi szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Pomoc w organizowaniu wypoczynku letniego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
9. Organizacja pracy własnej. 1) Stała współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, pracownikami szkoły w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych
2)Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
3)Prowadzenie dokumentacji:
• Dziennik pracy pedagoga;
• Notatki służbowe;
• Ewidencja uczniów wymagających wsparcia, opieki wychowawczej, pomocy materialnej;
• Współpraca z Sądem Rejonowym, Wydział Rodzinny i Nieletnich) Cały rok
10.Działania zlecone przez dyrektora szkoły Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; Cały rok
Udział w konferencjach metodycznych i szkoleniach dla pedagogów, koordynatorów promocji zdrowia; Według kalendarza
Udział w egzaminach, konkursach; Według kalendarza
Wyjazd z młodzieżą na wycieczki klasowe, wyjścia do kina; Cały rok
Pełnienie dyżurów na długich przerwach ( stołówka, rekreacja) Cały rok
Prowadzenie zajęć WDŻ w klasach II, III w ramach pensum Cały rok
Wrocław 14.09.2017r.
Edyta Fałkowska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.