AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Dobrowolska, 2018-06-01
Olecko

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Edyty Dobrowolskiej
nauczyciela kontraktowego
w Zespole Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Edyta Dobrowolska
b. Miejsce pracy: Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku
c. Pełniona funkcja: nauczyciel matematyki, wychowawca klasy
d. Okres odbywania stażu: 01. 09. 2016r. – 31.05.2018r.
e. Posiadane kwalifikacje:
i. Studia licencjackie na kierunku matematyka, Uniwersytet Warszawski
ii. Studia magisterskie na kierunku matematyka, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
iii. Studia podyplomowe na kierunku „ Autyzm
2. Cel: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, na podstawi art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

I UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. • Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp. IX/X 2016r.
2. Udział w różnych formach pracy szkoły. • Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem. Wg planu pracy szkoły.
3. Współpraca z Radą Rodziców. • Organizowanie spotkań z rodzicami.
• Udział w konsultacjach indywidualnych.
• Działania pedagogizujące rodziców w czasie wywiadówek – - spotkania ze specjalistami, np. z pedagogiem, z lekarzem itp. Wg harmonogr.
W okresie stażu.


II POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z opiekunem stażu. • Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Konsultacje. Wg harmonogramu obserwacji.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego. • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów).
• Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Studiowanie fachowej literatury, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
• Publikowanie własnych materiałów na stronach www dla nauczycieli. W okresie stażu.
Wg oferty przez okres stażu.

W okresie stażu.

W okresie stażu.

W okresie stażu.


III POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWANY JEST STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Analiza prawa oświatowego. • Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania. Klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych).
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
• Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych. W okresie stażu.IV UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. • Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
• Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego). 2016r.

2018r.
2. Dokumentowanie
i realizacja planu rozwoju. • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
• Napisanie cząstkowego oraz końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. W okresie stażu.

2018r.

2018r.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. • Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu. IX 2016r.
4. Organizacja
I doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu. • Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
• Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.
• Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
• Organizowanie konkursów przedmiotowych.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych.
• Publikacje na stronach www własnych materiałów. W okresie stażu.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. • Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych. Wg harmonogr.

6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach. • Prowadzenie lekcji otwartych z matematyki.
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych lekcji.
• Praca w zespole przedmiotowym. W okresie stażu.


V UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. • Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.
• Opieka nad uczniami zdolnymi, przygotowanie do konkursów. W okresie stażu.
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów. • Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas. W okresie stażu.
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno -
- pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów.
• Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
• Współpraca z policją, bibliotekami, Starostwem Powiatowym w Ełku. W okresie stażu.
4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego. • Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
• Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych.
• Tematyczne lekcje wychowawcze – poznanie historii najbliższej. Wg harmonogr.


VI UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Wykorzystanie Internetu i komputera do wyszukiwania informacji. • Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystanie ze stron MEN.
• Wyszukiwanie internetowych kursów podnoszących umiejętności
i kwalifikacje. W okresie stażu.
2. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy. • Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
• Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
• Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy itp.
• Prowadzenie zajęć w szkolnej pracowni komputerowej.
• Dokumentowanie przebiegu stażu. W okresie stażu.


VII UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • Udział w kursach i szkoleniach (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów).
• Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie). W okresie stażu.

2. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych. • Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych – wg wyników obserwacji oraz zmian w sytuacji uczniów.
• Stosowanie na lekcjach matematyki zróżnicowanych form pracy.
• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w szczególności z zaleceniami pracy z uczniami, których te opinie dotyczą. W okresie stażu.


VIII UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Dostosowanie przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.
• Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne. IX 2016r.

Wg harmonogr.

Wg harmonogr.
2. Poszerzanie
i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności. • Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy Nawego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza przepisów prawa oświatowego. W okresie stażu.


Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizowania.
……………………………………………………………
Edyta Dobrowolska


Zatwierdzam do realizacji
…………………………………………………………… ……………………………………………………………
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkołyZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.