AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Justyna Podowska, 2018-06-01
Rybno

Awans zawodowy, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +
SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

za okres stażu od 01.09.2015 do 31.08.2017 r.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Justyna Podowska
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rybnie
Staż pracy w szkole: 5 lat
Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Z dniem 01.09.2015 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o Rozporządzeniu MEN z 1 marca 20013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Pisząc plan opierałam się głównie na potrzebach i oczekiwaniach szkoły, dzieci, rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności i wiedzy. Brałam również pod uwagę założenia Statutu Szkoły, Planu Pracy Szkoły, wytycznych Planu Wychowawczego. W roku szkolnym 2015/ 2016 pracowałam w gimnazjum - jako nauczyciel matematyki i fizyki , w 2016/2017 w gimnazjum, liceum i zasadniczej szkole zawodowej jako nauczyciel matematyki i informatyki. Kontynuowałam rozpoczęte doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku – nauczanie matematyki, UWM w Olsztynie. Rozpoczęłam studia na kierunku- architektura, SAN w Warszawie.

Realizacja zadań.

§ 7 ust. 2. pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznałam procedury awansu zawodowego nauczycieli i przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
2. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, po każdej odbytej lekcji następowało omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.
3. W trakcie odbywania stażu nastąpiła zmiana opiekuna stażu z powodu urlopu macierzyńskiego. Z nowym opiekunem przeprowadzałam rozmowy i konsultacje w trakcie odbywania stażu.
4. Nadal doskonalę umiejętności prowadzenia zajęć w sposób, by właściwie realizować zadania:
• Tworzę sprawdziany i prace klasowe.
• Przygotowuję dodatkowe zbiory zadań dla uczniów.
• analizuję wyniki nauczania i wyciągam wnioski do dalszej pracy. Jestem liderem zespołu badania osiągnięć ucznia EWD (Edukacyjna Wartość Dodana).
• Samodzielne rozwijam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystam z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
• przygotowuję gazetki tematyczne.
• przygotowuję uczniów do konkursów przedmiotowych. Organizowałam szkolny etap Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (Juniorów). Wyjeżdżam z uczniami na konkursy matematyczne organizowane przez inne szkoły. Przygotowywałam uczniów poprzez zajęcia dodatkowe do matury z matematyki.
• wdrażam aktywizujące metody pracy na lekcji.
• Modyfikuję warsztat pracy (metody, zakres materiału, rodzaj zadań, sposób oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów (uczniowie z opinią PPP).
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
• Byłam organizatorem i współorganizatorem imprez szkolnych (Święto Szkoły x2,
spotkania z uczniami klas IV z terenu gminy Rybno na grze terenowej po szkole
„Twierdza Janka i Marysi”, konferansjer podczas Festynu Rodzinnego x2, Zjazd
absolwentów).
• Pomagałam w przygotowaniach imprez (konferencja „Ptaki terenów wiejskich”, akademia z okazji Konstytucji 3 Maja, otwarcie wystawy „Milcząc, wołają”, akcja na dzień walki z AIDS I HIV).
• Uczestniczyłam w akcjach i spotkaniach organizowanych na terenie szkoły propagując wśród uczniów zdrowy styl życia „halowe igrzyska” – sędzia, „Polska Biega” – uczestnik, „bieg niepodległości” – pomoc przy organizacji, wycieczki rowerowe.
• Dokumentuję dorobek kulturowy szkoły prowadząc szkolną stronę internetową i szkolne
konto na portalu facebook.
• Pracowałam w komisjach egzaminacyjnych (egzamin gimnazjalny i maturalny), byłam dwukrotnie przewodniczącą komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Byłam członkiem i przewodniczącym komisji egzaminu
poprawkowego z matematyki.
6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Po każdych zajęciach omawiane były słabe i mocne strony przeprowadzonej lekcji.
• pracowałam w zespole przedmiotowy matematyczno-przyrodniczym (byłam jego liderem przez rok szkolny 2015/2016), jestem liderem zespołu EWD.
• przeprowadzałam próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne organizowane przez wydawnictwa.
• Byłam członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej szkoły.
• Zgłosiłam szkołę do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „LEPSZA SZKOŁA” edycja 2015/2016, w ramach którego przeprowadzałam diagnozy „Sesja z plusem” wydawnictwa GWO.


§ 7 ust. 2 pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
• w roku szkolnym 2015/2016 kontynuowałam wychowawstwo w klasie 3 gimnazjum i znałam już sytuacje rodzinne moich uczniów. W roku szkolnym 2016/2017 przejęłam kolejną klasę trzecią gimnazjum.
• Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, konkursy). Na bieżąco rozwiązywałam problemy we współpracy z pedagogiem, dyrektorem i rodzicami.
• dostosowywałam tematy godzin wychowawczych do potrzeb klasy. Zapraszałam doradcę zawodowego na lekcje wychowawcze, aby przybliżyć uczniom wizję przyszłości po gimnazjum i pomógł wybrać odpowiedni zawód.
• Prowadziłam zajęcia indywidualne w domu uczennicy z problemami zdrowotnymi, dostosowując metody i tępo pracy do możliwości dziewczynki.
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
• Przeprowadzałam spotkania z rodzicami.
• organizowałam integracyjne wyjazdy uczniów na początku roku szkolnego (wyjazdy do kina, parku trampolin)
• Przeprowadzałam rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy wychowawcze. Współpracowałam z wychowawcami organizując wspólne wyjazdy dla klas, pedagogiem, psychologiem, kuratorem i policją. Odbyło się spotkanie moich wychowanków z kuratorem sądowym, mające na celu przybliżenie im konsekwencji wynikających z niewłaściwego, w świetle prawa zachowaniem.
3. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi i pozarządowymi.
• dostosowanie pracy z uczniami na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
• brałam udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę: szlachetna paczka, zbieranie nakrętek dla chorych dzieci, pobór krwi. Akcje organizowane przez drużynę harcerską 18 DDW AŁSARTA: „Kaszka dla Malgaszak”, zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska, roznoszenie światełka betlejemskiego i stoików bożonarodzeniowych dla mieszkańców, wolontariat podczas 24 finału WOŚP,
• współpracuję z Hufcem Działdowo jako członek komendy (skarbnik hufca) i opiekun drużyny harcerskiej działającej przy Zespole Szkół w Rybnie. Biorę udział jako opiekun w rajdach harcerskich, zbiórkach, szkoleniach. Zorganizowałam razem z hufcem i moją drużyną „rajd o złotą rybkę” dla całej społeczności hufca na terenie ZS w Rybnie. Ukończyłam szkolenie „animator zabaw dla dzieci”, otworzyłam i zamknęłam próbę na instruktora harcerstwa – przewodnik, ukończyłam I moduł programu rozwojowego Lider + „Kierowanie ludźmi w praktyce”.
• jestem członkiem klubu Honorowych Dawców Krwi w Rybnie.
• byłam opiekunem podczas wymiany Polsko-Niemieckiej na wyjeździe w Niemczech.
• Jestem prezesem ogniska ZNP w Zespole Szkół w Rybnie.
4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
• uczestniczyłam z uczniami w miarę możliwości w koncertach muzycznych organizowanych przez grupę muzyków przyjeżdżających do naszej szkoły.
• byłam współorganizatorem wycieczek i wyjść do kina (szkolny wyjazd do kina na „Maria Skłodowska-Curie”), teatr ROMA „Mamma Mia” , wystawa tematyczna w Pałacu Kultury „Titanic”, zwiedzanie Wawelu w Krakowie, wizyta w Tatrzańskim i Pienińskim Parku Narodowym.
• We współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Rybno została wydana książka „Znad jeziora Rumian i rzeki Wel”, do której robiłam ilustracje.
§ 7 ust. 2 pkt. 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
• W Internecie poszukiwałam rozwiązań moich problemów dydaktycznych i wychowawczych, także poprzez systematyczne śledzenie zasobów różnych portali edukacyjnych.
• Czytałam doświadczenia innych nauczycieli odbywających awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych (www.profesor.pl, www.literka.pl, )
• Systematycznie otrzymuję pocztą elektroniczną wykaz dodawanych materiałów: wydawnictwo GWO, wydawnictwo WSIP, wydawnictwo Nowa Era)
2. Publikacje w Internecie.
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.
• jestem administratorem internetowej strony szkoły. Dostarczam na nią bieżące informacje i dokumenty.
• jestem opiekunem szkolnej pracowni komputerowej.
• przygotowuję na prośbę innych nauczycieli zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
• Wykonywałam pomoce dydaktyczne za pomocą komputera, który traktuję jako narzędzie do przygotowywania materiałów, jak i podczas zajęć z uczniami. Jest on nieodzowny w mojej pracy.
• dokumentuję przebieg stażu z wykorzystaniem komputera.
• wykorzystuję tablice interaktywną i rzutnik podczas prowadzenia zajęć.


§ 7 ust. 2 pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Na bieżąco uczestniczę w różnych kursach, szkoleniach i konferencjach.
 Seminarium „ Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”
 e-warsztaty „Liczy się matematyka – dobre rozwiązania w każdej sytuacji”
 szkolenie RP „Jak sobie radzić z prowokacyjnym zachowaniem uczniów. Metoda konstruktywnej konfrontacji.”
 Kurs pierwszej pomocy
 Warsztaty praktyczne – Crosminton Polska (poziom Basic)
 Warsztaty metodyczne „Sztuka rozwiązywania zadań tekstowych”
• Aktualizuję wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
• Korzystam ze zbiorów biblioteki szkolnej – czasopisma pedagogiczne.
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
• Poznawałam sytuację rodzinną swoich wychowanków, obserwowałam ich zachowanie, samopoczucie. Dwie rodziny z mojej klasy zostały zgłoszone do akcji „Szlachetna paczka”.
• Na bieżąco rozwiązywałam sytuacje problemowe z uczniami. Starałam się do nich dotrzeć poprzez rozmowy, aktywne spędzanie czasu wolnego.
• Byłam opiekunem grupy projektowej klas drugich gimnazjum – „Jak nie zabłądzić w lesie?”

§ 7 ust. 2 pkt. 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Współpraca z gronem pedagogicznym szkoły
• Współtworzenie Programu Wychowawczego
• Udział w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych
2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystaniu w bieżącej działalności.
• Analizuję Prawo oświatowe i zmiany spowodowane Reformą oświaty.

Justyna Podowska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.