AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mariola Seweryniak, 2018-06-07
Mirosławiec

Awans zawodowy, Sprawozdania

sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i Nazwisko: Mariola Seweryniak
Nauczany przedmiot: chemia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, higiena
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy: Zespół Szkół nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu
Opiekun stażu:
Termin odbywania stażu: 01.09.2009r-30.05.2012r
1. WPROWADZENIE
Pracuje w Zespole Szkół nr 3 im. I Armii Wojska Polskiego w Wałczu od sześciu lat.
Na początku roku szkolnego 2009/2010 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciele mianowanego, następnie opracowałam plan rozwoju zawodowego, który starałam się realizować w trakcie trwania stażu.
Stworzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego obejmował: rozwój indywidualny, organizację własnego warsztatu pracy, uwzględnienia potrzeb rozwojowych wychowanków, znajomość problematyki środowiska, umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu dydaktyki, pedagogiki, psychologii, pomocy społecznej, prawa oświatowego oraz wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. W związku z czym przedstawiam sprawozdanie z realizacji niniejszego planu rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593).2. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO (§ 7.1.1 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

W trakcie całego stażu, jak i w okresie przedstażowym uczestniczyłam:
w pracach Rady Pedagogicznej dotyczących procedur egzaminów maturalnych i zawodowych, klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej, rozpoczęcia i podsumowania roku szkolnego i innych,
w pracach nad ewaluacją odnoszącą się do prowadzonych działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych w naszej szkole,
realizowałam zadania zawarte w:
programie wychowawczym,
szkolnym programie profilaktycznym.
Na początku każdego roku szkolnego tworzyłam plan wychowawczy dla mojej klasy na dany rok szkolny.
Brałam udział w układaniu planu na rok szkolny 2011/2012.
3. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (§ 7.1.2 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

Moją wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębiałam poprzez udział w warsztatach, spotkaniach metodycznych oraz szkoleniach.
W roku szkolnym 2009/2010 uczestniczyłam w:
3- godzinnych innowacyjnych warsztatach doskonalenia zawodowego pt. „Wprowadzenie do techniki Chemii w Małej Skali” prowadzone przez Centrum Chemii w Małej Skali;
3- godzinnych innowacyjnych warsztatach doskonalenia zawodowego pt. „Wybrane doświadczenia chemiczne zgodne z nową podstawą programową nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej” prowadzone przez Centrum Chemii w Małej Skali;
szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – jak zostać nauczycielem mianowanym?” prowadzony przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu;
spotkaniu metodycznym na temat: „Matura z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” prowadzonym przez wydawnictwo OPERON;
szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu z zakresu: egzamin maturalny z chemii oraz egzamin maturalny z biologii;
konferencji metodycznej pt. „Kształcenie umiejętności praktycznych warunkiem skutecznego procesu nauczania” prowadzone przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl;
szkoleniu pt. „ Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki?” organizowane przez Warszawski Instytut Profilaktyki, KARAN.

W roku szkolnym 2010/2011 wzięłam udział w:
szkoleniu „Przedsiębiorczy nauczyciel – przedsiębiorczy uczeń. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT.”
szkoleniu „Budowanie systemu przeciwdziałania agresji i przemocy.”
spotkaniu metodycznym na temat: „Matura z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” prowadzonym przez wydawnictwo OPERON.

W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyłam w:
spotkaniu metodycznym na temat: „Matura z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” prowadzonym przez wydawnictwo OPERON;
spotkaniu na temat: „Czy w nowym roku szkolnym czas pracy nauczyciela może być krótszy?” oraz „Spotkanie z cyklu: Reforma 2012 – zmiany dla nauczyciela, ucznia i szkoły.” Organizowanym przez wydawnictwo OPERON;
szkoleniu pod tytułem: „Chemia w kinie, czyli jak pobudzić ciekawość ucznia korzystając z chemicznych wątków w znanych filmach i serialach.” Prowadził dr Janusz Mrzigod, zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era;
szkoleniu pod tytułem: „Nowa podstawa programowa. Rewolucja w nauczaniu biologii.”, zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era;
szkoleniu „Pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N18001”, prowadzonym przez trenerów Centrum Kształcenia Ustawicznego TÜV NORD POLSKA, organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile;
szkoleniu „Specjalista ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N18001”, prowadzonym przez trenerów Centrum Kształcenia Ustawicznego TÜV NORD POLSKA, organizowanym przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.

W wyniku udziału w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu z zakresu: egzamin maturalny z chemii oraz egzamin maturalny z biologii, a także poprzez zdanie egzaminu zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów z biologii oraz chemii.4. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCE SYSTEMU OŚWIATY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a KARTY NAUCZYCIELA – PRZEPISY DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY - Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA STAŻ. (§ 7.1.3 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

Analizowałam następujące dokumenty:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593);
Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Ustawa o systemie oświaty oraz znowelizowaną ustawę o systemie oświaty po zmianach z 19 sierpnia 2011 roku.5. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH; W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W art. 1 ust. 1a KARTY NAUCZYCIELA - UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW PRACY Z DZIECKIEM I PROWADZENIA KARTY POBYTU DZIECKA ORAZ AKTYWNEGO DZIAŁANIA W ZESPOLE DO SPRAW OKRESOWEJ OCENY SYTUACJI WYCHOWANKÓW (§ 7.2.1 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

Rozwój niniejszych umiejętności rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz ustalenia zasad naszego współdziałania.
Od 2006 roku prowadzę kronikę szkolną, a od 2009 roku dodatkowo tablicę informacyjną, na której umieszczam artykuły dotyczącymi naszej szkoły.
Pomagałam w układaniu planu lekcji na rok szkolny 2011/2012 oraz w przygotowaniach szkoły do „Drzwi Otwartych” (pomoc w przygotowaniu auli i zaprezentowanie działalności Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości, oprowadzanie gimnazjalistów po terenie szkoły – kwiecień 2011, marzec 2012) i innych działaniach promocyjnych szkoły (przygotowanie prezentacji multimedialnej promującej szkołę – rok szkolny 2011/2012, wyjazd i prezentacja szkoły na Targach Edukacyjnych w Złocieńcu – Gimnazjum nr 1 – kwiecień 2012).
Udział w szkoleniach, warsztatach, a także w spotkaniach czy konferencjach metodycznych wymienionych w punkcie 2 sprawozdania pozwoliły mi na udoskonalenie moich wiadomości i umiejętności jako nauczyciela chemii, biologii oraz podstaw przedsiębiorczości. Szczególnie duże znaczenie miał udział w szkoleniach na egzaminatora z zakresu egzaminu maturalnego z biologii i chemii oraz możliwość sprawdzania arkuszy maturalnych z obu tych przedmiotów. Dzięki temu dość dużo dowiedziałam się o sposobie konstruowania zadań i całego arkusza maturalnego. Pomogło mi to w konstruowaniu pytań i zadań na sprawdzianach oraz ustalaniu kryteriów ich punktowania i oceniania, a także w lepszym przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego.
Ciągła rozbudowa własnej biblioteczki przedmiotowej, gromadzenie podręczników i zbiorów zadań z wielu wydawnictw zarówno z biologii, chemii i podstaw przedsiębiorczości. Udział np. w spotkaniach metodycznych na temat: „Matura z Operonem – program przygotowań do egzaminu dla ucznia i nauczyciela” prowadzonym przez wydawnictwo OPERON lub konferencjach metodycznych pt. „Kształcenie umiejętności praktycznych warunkiem skutecznego procesu nauczania” prowadzone przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl w celu miedzy innymi otrzymania darmowych publikacji.
W trakcie całego stażu doskonaliłam metody prowadzenia zajęć dydaktycznych z chemii, biologii, podstaw przedsiębiorczości. Zmiany te polegały na zwiększeniu aktywności uczniów oraz zwiększeniu zainteresowania zagadnieniami omawianymi podczas lekcji. Dlatego zapisałam się do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS powołanego przez NBP i Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości (FMP) oraz założyłam Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Dzięki czemu uczniowie mogą brać udział w różnych konkursach i projektach organizowanych przez NBP i FMP. Jako członek KPN IMPULS otrzymuje różne publikacje, gry dydaktyczne oraz filmy edukacyjne, które wykorzystuję na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Na lekcjach chemii staram się aby uczniowie jak najczęściej ćwiczyli/pisali równania reakcji, jak najwięcej rozwiązywali zadań na tablicy lub samodzielnie przeprowadzali proste, bezpieczne doświadczenia chemiczne np. otrzymywanie tlenu podczas reakcji rozkładu nadtlenku wodoru przy użyciu katalizatora – drożdży.
Samodzielnie konstruowałam sprawdziany, karty pracy oraz konspekty lekcji. Na podstawie wyników ze sprawdzianów lub kartkówek dokonywałam analizy, która dotyczyła najczęściej pojawiających się błędnych odpowiedzi oraz przyczyn tych błędów. Co roku przeprowadzałam diagnozę wstępną z chemii dla wszystkich klas I technikum, wyniki których również poddawałam analizie, aby zbadać poziom wiedzy uczniów. Dzięki czemu mogłam dobrać odpowiednie metody pracy oraz środki dydaktyczne do ich poziomu wiedzy i umiejętności.
Stosowałam różnorodne formy sprawdzania postępów w nauce takie jak: kartkówki, sprawdziany, diagnoza wstępna dla kl. I technikum. Podczas tworzenia zadań na sprawdzian lub kartkówkę korzystałam z dostępnych podręczników, arkuszy egzaminacyjnych, starałam się aby były zgodne z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi i podstawą programową.
Analizowałam arkusze maturalne z chemii - poziom podstawowy, zarówno wyniki z matury próbnej (organizowanej przez wydawnictwo OPERON i Gazetę Wyborczą oraz przez OKE) oraz matury „majowej”. Na podstawie wyników niniejszych analiz opracowywałam wnioski i wprowadzałam zmiany w metodach nauczania chemii, które polegały na zwiększeniu aktywności uczniów na lekcji np. przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych przez uczniów (badanie właściwości mydeł – pH, napięcia powierzchniowego roztworu mydła), obliczaniu jak największej liczby zadań oraz pisania równań reakcji przez uczniów na tablicy.
W 2009 we wrześniu zostałam wychowawcą kl. I „a”, była to klasa zasadniczej szkoły zawodowej, zawód fryzjer. Na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan pracy wychowawczej, który zawierał priorytety na dany rok szkolny, np. poznanie i nawiązanie współpracy z rodzicami, zebranie od rodziców danych na temat ich dzieci, integracja zespołu klasowego, realizacja treści wychowawczych, dyskusje/warsztaty na temat tolerancji i dyskryminacji, poprawa frekwencji klasy, poprawa wyników w nauce itp.
W trakcie stażu zorganizowałam samodzielnie lub współorganizowałam z innymi nauczycielami w szkole następujące konkursy/olimpiady:
Olimpiadę Przedsiębiorczości (etap szkolny w grudniu 2009, 2010),
konkurs „Młody przedsiębiorca – zakładam firmę” (etap szkolny - luty 2010, 2011, etap powiatowy – marzec 2010, 2011),
konkurs AD REM „Przekonujemy się do prywatyzacji” (etap szkolny wrzesień 2010),
konkurs dotyczący płatności bezgotówkowych organizowany przez NBP (grudzień 2010),
konkurs „PODSTAWOWE POJĘCIA EKONOMICZNE” edycja IV organizowany przez edukator.pl
konkurs na przygotowanie projektu promocji monet kolekcjonerskich NBP „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 20 lat” (grudzień 2011),
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik (marzec 2012).
W ramach działalności Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości:
wzięliśmy udział w projekcie „ OTWARTA FIRMA” w związku z obchodami ŚWIATOWEGO TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – odbyło się spotkanie z dr. inż. Jakubem Szponem (dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz adiunkta na wydziale ekonomii ZUT w Szczecinie, który jednocześnie prowadzi własną działalność gospodarczą) podczas którego przybliżył on młodzieży: w jaki sposób można pozyskać fundusze na założenie własnej działalności gospodarczej, jak napisać biznesplan oraz na co należy zwrócić największą uwagę przy jego pisaniu (listopad 2010);
zorganizowałam ogólnopolski program „Dzień Przedsiębiorczości” przy współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, który umożliwia uczniom udział w odbyciu bezpłatnych, kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy i zweryfikowaniu swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie; uczniowie mogli wziąć udział w tym programie dzięki życzliwości takich instytucji jak: Muzeum Ziemi Wałeckiej, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Wałeckie Centrum Kultury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Gmina Wałcz, Komenda Powiatowa Policji w Wałczu, 100 Batalion Łączności, które z chęcią podjęły współpracę ze mną i przyjęły na ten jeden dzień uczniów naszej szkoły (marzec 2010, 2011, 2012).6. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH (§ 7.2.2 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

W ciągu całej swojej pracy starałam się uwzględnić potrzeby oraz problemy rodzinne, zdrowotne moich uczniów. Informacje te pozyskiwałam poprzez rozmowy z rodzicami, podczas indywidualnych rozmów z uczniami, a także z wychowawcami poszczególnych uczniów, z pedagogiem szkolnym czy innymi nauczycielami.
W celu zabrania dokładniejszych informacji na temat uczniów kl. I „a”, której byłam wychowawcą, na pierwszym spotkaniu z rodzicami poprosiłam rodziców o wypełnienie arkusza z danymi ucznia, który składał się z: danych teleadresowych ucznia i rodzica, zainteresowań ucznia, trudności w nauce, problemów zdrowotnych, posiadania orzeczeń z poradni psychopedagogicznej. Analizowałam również dokumentację danego ucznia dostarczoną po ukończeniu gimnazjum.
Pozyskaną wiedzę wykorzystałam do integracji zespołu klasowego i pracy wychowawczej, organizacji zajęć: wyrównawczych, przygotowujących do matury, przygotowujących do konkursów, a także do rozbudzania zainteresowań uczniów poprzez udział w konkursach (wymienionych w pkt. 5 sprawozdania).
Organizowałam imprezy klasowe takie jak: andrzejki, mikołajki, wigilie klasowe, które miały stworzyć miłą, pozytywną atmosferę w klasie, aby nauczyć moich wychowanków odpowiedzialności oraz żeby nabyli umiejętności organizacyjnych.
Na lekcjach wychowawczych były realizowane tematy zgodnie z Planem Realizacji Treści Wychowawczych oraz tematy dotyczące bieżących problemów (np. wagary, słabe wyniki w nauce, brak tolerancji). W rozwiązywaniu różnych problemów takich jak: nieuczęszczanie do szkoły, niewydolność wychowawcza rodziców, niespodziewana ciąża uczennicy lub niewłaściwe zachowanie na lekcji współpracowałam z pedagogiem szkolnym, rodzicami i nauczycielami uczącymi uczniów, których dotyczyły dane problemy.
Na temat problemów uczniów informowałam rodziców listownie lub telefonicznie. W celu rozwiązania tych problemów prowadziłam rozmowy z uczniami, rodzicami, pracodawcami uczniów, pedagogiem szkolnym, a czasami kuratorami uczniów.
W każdym roku szkolnym odbyły się cztery spotkania z rodzicami, podczas których prezentowałam wyniki w nauce uczniów, frekwencje klasy, zachowania na lekcjach, informowałam o bieżących problemach klasowych, o sposobie oceniania, statucie szkoły, zmianach w podstawie programowej szkół ponadgimnazjalnych oraz zmianach dotyczących typów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z rodziców dodatkowo miał możliwość spotkania się za mną podczas tzw. „pierwszych wtorków miesiąca”, a także umawiając się za mną na indywidualne rozmowy w trakcie całego roku szkolnego.
Podczas lekcji wychowawczych, imprez klasowych oraz lekcji podstaw przedsiębiorczości i innych starałam się kształtować wśród uczniów postawy patriotyczne, obywatelskie i społeczne.
Na początku stażu ponownie zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, na podstawie którego między innymi na początku każdego roku opracowywałam plan pracy wychowawczej.
Przez cały okres stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze z chemii dla osób mających problemy z nauką, zajęcia dla osób zdających maturę z chemii, a także zajęcia dla osób biorących udział w różnych konkursach z chemii lub podstaw przedsiębiorczości.7. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ (§ 7.2.3 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

Zawód nauczyciela wymaga posiadania umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przez cały okres pracy nieustannie opracowuję plan pracy dydaktycznej, plan pracy wychowawczej, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, różnego typu sprawozdania, diagnozy wstępne dla kl. I, opracowania wyników matur, zestawienia ocen uczniów na spotkania z rodzicami itp.
Dzięki wykorzystaniu komputera i rzutnika na lekcjach mogłam pokazywać prezentacje multimedialne oraz wyświetlać filmy.
Niezbędny w mojej pracy okazał się dostęp do Internetu, dzięki czemu mogłam się komunikować z uczniami, nauczycielami, organizatorami konkursów, wydawnictwami np. na temat publikacji lub spotkań metodycznych. Mogłam również korzystać z portali internetowych np. nbportal.pl lub edukator.pl, które stanowiły dla mnie źródło wiedzy. Na lekcjach podstawa przedsiębiorczości korzystałam z filmów on-line umieszczonych na nbportal.pl. Umożliwił mi poszerzenie i zaktualizowanie wiadomości dotyczących prawa oświatowego poprzez dostęp do takich stron internetowych jak np. www.oswiataiprawo.pl, gdzie w łatwy i szybki sposób mogłam dotrzeć do takich dokumentów jak: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593), Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Ustawa o systemie oświaty itp.
Miałam możliwość śledzić informacje publikowane na stronie OKE Poznań, korzystać z arkuszy egzaminacyjnych i modeli odpowiedzi.8. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ (§ 7.2.4 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

Poszerzyłam wiadomości i umiejętności poprzez następujące szkolenia: „ Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki?” organizowane przez Warszawski Instytut Profilaktyki, KARAN, „Budowanie systemu przeciwdziałania agresji i przemocy.”, czterogodzinne warsztaty interpersonalne nauczyciela w ramach szkolenia „Przedsiębiorczy nauczyciel – przedsiębiorczy uczeń. Szkolenia i doradztwo w zakresie praktycznych zastosowań ICT.” Niniejsze szkolenia pomogły mi w porozumiewaniu się z młodzieżą, dostrzeganiu ich problemów związanych m. in. z uzależnieniem od narkotyków, alkoholu, agresji i przemocy.
Wiedzę, którą zdobyłam w ciągu całej swojej pracy wykorzystywałam do rozwiązywania wszelkich problemów zarówno wychowawczych jak i związanych z wynikami w nauce np. łagodzenie konfliktów w klasie, braku tolerancji, zachowań agresywnych względem uczniów i nauczycieli, wagarami, brakiem posłuszeństwa, wycofaniem i izolacją. Bardzo ważna okazała się współpraca z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, a czasami kuratorami, którzy wspierali i pomagali mi w rozwiązywać powyższe problemy. Służyłam radą rodzicom, którzy nie umieli poradzić sobie z motywowaniem dziecka do nauki i/lub wagarami.
Na lekcjach wychowawczych realizowałam zadania wychowawcze zgodne z programem wychowawczym, do których należało np.: zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami, rozmowy, dyskusje na temat uzależnień od narkotyków i alkoholu, na temat kultury osobistej itp.
Dla uczniów, którzy mieli problemy w nauce (najczęściej dotyczyły one chemii) organizowałam zajęcia wyrównawcze. Modyfikowałam swoje metody nauczania chemii, zadania dobierałam pod katem możliwości uczniów. Każdy sprawdzian, kartkówka były zapowiadane, podawałam zagadnienia obowiązujące na sprawdzianie lub kartkówce. Pytania i zadania na sprawdzianie lub kartkówce były zróżnicowane pod kątem trudności, zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie.
Na początku każdego roku szkolnego zapoznawałam uczniów z przedmiotowym systemem oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi z każdego przedmiotu.9. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ (§ 7.2.5 Rozporządzenia MENiS w sprawie awansu zawodowego)

Rozpoczęcie stażu zmotywowało mnie do ponownego zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. nr 260, poz. 2593);
Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Ustawa o systemie oświaty oraz znowelizowaną ustawę o systemie oświaty po zmianach z 19 sierpnia 2011 roku;
Statut Szkoły;
Szkolny System Oceniania;
Program Wychowawczy;
Szkolny Program Profilaktyki.
Na podstawie rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym, tzn. napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań.
Brałam udział w Radach Pedagogicznych dotyczących szkolenia na temat procedur egzaminów maturalnych i zawodowych, klasyfikacji semestralnej oraz klasyfikacji końcoworocznej, inauguracyjnych i podsumowujących rok szkolny. Uczestniczyłam w spotkaniach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego, podczas których prezentowaliśmy wyniki i wnioski z diagnoz wstępnych kl. I technikum oraz wyniki, wnioski i działania naprawcze dotyczące matur próbnych oraz matur z sesji wiosennej.
Na podstawie obowiązującej podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych opracowałam plany pracy dydaktycznej, natomiast na podstawie programu wychowawczego, planu realizowanych treści wychowawczych opracowałam plan pracy wychowawczej.

10. PODSUMOWANIE

Sądzę, że założone przeze mnie zadania w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam. Brałam udział w Radach Pedagogicznych, w spotkaniach zespołu przedmiotowego matematyczno-przyrodniczego. Realizowałam treści wychowawcze, zadania zawarte w programie wychowawczym i w szkolnym programie profilaktyki. Poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach i konferencjach metodycznych. Analizowałam dokumenty związane z systemem oświaty i funkcjonowaniem szkoły.
Rozwijałam umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy poprzez analizowanie wyników matury z chemii, sprawdzaniu arkuszy maturalnych z matury próbnej organizowanej przez szkołę, udział w sprawdzaniu arkuszy maturalnych z zakresu biologii i chemii organizowany przez OKE Poznań, rozbudowanie własnej biblioteczki przedmiotowej, stworzenie planu pracy wychowawczej, prowadzenie kroniki szkolnej, organizowanie olimpiad i konkursów, udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach i konferencjach metodycznych. Dokonywałam ewaluacji własnych działań, oceniałam ich skuteczność i dokonywałam zmian w tych działaniach np. zmiany metod nauczania na lekcjach chemii.
Kształtowałam umiejętność dostrzegania potrzeb rozwojowych uczniów słabych, dla których organizowałam np. zajęcia wyrównawcze, a także potrzeby uczniów zdolnych poprzez organizowanie konkursów takich jak: Ogólnopolski Konkurs Chemiczny Alchemik, Olimpiada Przedsiębiorczości. Dostrzegałam i starałam się rozwiązać problemy uczniów związane z ich sytuacją rodzinną lub środowiskiem lokalnym. W rozwiązywaniu problemów współpracowałam z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, a czasami kuratorami, których pomoc okazała się bezcenna. Kształtowałam wśród moich wychowanków postawy patriotyczne, obywatelskie i społeczne.
W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię informacyjną i komputerową, korzystałam z portali internetowych np. nbportal.pl, stron internetowych np. www.oke.poznan.pl, programów komputerowych potrzebnych do opracowania np. sprawdzianów, sprawozdań.
Wykorzystywałam nabytą wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki w celu przeciwdziałania i łagodzenia konfliktów w zespole klasowym, przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz prowadziłam działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej. Wiedzę z zakresy dydaktyki wykorzystywałam do ewaluacji działań związanych z nauczaniem chemii, biologii, higieny i podstaw przedsiębiorczości.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę.
Bycie nauczycielem daje mi wiele satysfakcji, jak również fakt, że moje starania są pozytywnie oceniane przez Dyrekcję szkoły, czego dowodem jest nagroda Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu w roku szkolnym 2011/2012.
Praca nauczyciela nie jest łatwa i wymaga nieustannego doskonalenia się. Dlatego zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje oraz jakość swojej pracy biorąc udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego, a także poprzez czytanie literatury.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.