AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Drozd, 2018-07-03
Zduńska Wola

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.


Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego
- analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego wrzesień 2017Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu

- bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych.
- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy
- potwierdzony przez dyrektora
planu rozwoju zawodowego

- zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego

- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników
i konspektów
- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych
- sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego

-program wychowania przedszkolnego „TRAMPOLINA” wyd. PWN
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
- analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji


- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć hospitowanych
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań
z rodzicami - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów, protokołów
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki.


Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2017


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów tygodniowych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- tworzenie tygodniowych planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Okres stażu

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć

- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok

Prowadzenie zajęć rytmiczno-tanecznych
- systematyczne prowadzenie zajęć tanecznych,
-przygotowywanie dzieci do różnych występów
- rozwinięcie zainteresowania muzycznego, własne choreografie do tańców.
- przygotowanie scenografii
i dekoracji do występów tanecznych.
-współpraca z rodzicami
w przygotowaniach dzieci do uroczystości i imprez okolicznościowych.
-współpraca z prasą lokalną
w promowaniu naszego przedszkola. -potwierdzenie dyrektora,
-zdjęcia z występów na bieżąco przez okres stażu
ORGANIZACJA WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNYCH I MIĘDZYPRZEDZKOLNYCH KONKURSÓW -prowadzenie zajęć w zależności od tematyki konkursu
-uczestniczenie w przygotowaniach wychowanków do konkursów - nawiązanie współpracy
z grupami przedszkolnymi,
- zdobycie doświadczeń
w organizowaniu imprez,
- współpraca z Urzędem Gminy Zapolice oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zapolicach,
- wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami,
- poznanie nowych form pracy
i zabawy z dzieckiem,
- promocja przedszkola
w środowisku lokalnym.


Wzbogacanie
własnego warsztatu pedagogicznego- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach
- zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy


- zaświadczenia o ukończonych kursach
Okres stażu


Koordyniwanie działalności Przedszkola w Zduńskowolskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych
-uczestniczenie w zebraniach sieci
-koordynowanie organizacji Debaty Ekologicznej dla sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli
-przygotowanie placówki do udziału w innych działaniach
wg. harmonogramu działalności sieci
-rozwijanie umiejętności planowania pracy nauczyciela
-wdrażanie od poszerzania zainteresowań wychowanków
-propagowanie postawy ekologicznej
-promowanie placówki na forum lokalnym

-zaświadczenia i dyplomy
Wioletta Kamieniak,

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne Publikacje na stronach internetowych,
-wydruk z intrernetu Cały rok

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów
Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia
- hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt hospitacji
- referat
Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami
- publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie
- umiejętność dzielenia się
z innymi - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.


Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy - zeszyt wychowawcy grupy Od września do maja

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora


- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- pokorne przyjmowanie uwag
- scenariusze zajęć Opiekun stażu Przez cały rok


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
( podpis stażysty)

……………………………….
( podpis opiekuna stażu)
Zduńska Wola dn. 1.09.2017
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.