AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Smolińska, 2018-07-05
Horyniec - Zdrój

Awans zawodowy, Sprawozdania

Sprawozdanie cząstkowe nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

CZĄSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO MAŁGORZATY SUPIŃSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HORYŃCU – ZDROJU

Opiekun: ...
I. Wprowadzenie
Z dniem 01 września 2015 r. rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy na nauczyciela mianowanego. Zgodnie z procedurą awansu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Pisząc plan opierałam się głównie na potrzebach i oczekiwaniach szkoły, dzieci, rodziców oraz diagnozie własnych umiejętności i wiedzy.
Zgodnie z Ustawą Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 27 lutego 2015 roku o powołaniu Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego, swój staż kontynuowałam w powstałym Punkcie Przedszkolnym.
W roku szkolnym 2016/2017, kontynuowałam rozpoczęte doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne oraz podniesie efektywność moich działań edukacyjnych. Prowadziłam grupę dzieci 5- cio i 6 – letnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zajęcia z języka angielskiego oraz terapię logopedyczną.
Podczas stażu uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły i klasy. Brałam udział we wszystkich zebraniach Zespołu Nauczycieli Punktu Przedszkolnego w Horyńcu-Zdroju i Werchracie. Realizację planu rozwoju przedstawię za rok szkolny 2016/2017.

II. Opis spełniania wymagań.
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W trakcie roku szkolnego 2016/2017, na bieżąco śledziłam i analizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego.
Prowadzone przeze mnie zajęcia były obserwowane przez opiekuna stażu Panią Dorotę Ludwiczuk. Konstruktywne uwagi obserwatora pozwoliły mi na dokonanie oceny swoich umiejętności dydaktycznych oraz podjęcie stosownych korekt.

W trakcie roku szkolnego, doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć, aby właściwie realizować zadania. Samodzielne rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałam książki Kena Robinsona pt. „Kreatywne Szkoły” oraz „Odkryj swój Żywioł”, które są niejako poradnikiem na udaną i ciekawą edukację, na to by w każdym odkryć naturalne talenty i prawdziwą pasję. Korzystałam z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. W tym roku szczególnie zainteresowały mnie artykuły dotyczące wpływu nowych technologii na rozwój i mowę dziecka np. „Tabletowe dzieci” (Dorota Romanowska, Ewelina Lis [w:] Newsweek Polska); „Telewizja a rozwój mowy”(A. Buszkiewicz [w:] www.szkolenia24h.pl ). Modyfikowałam swój warsztat pracy (metody, zakres materiału, rodzaj zadań) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych dzieci. Stosowałam w procesie dydaktycznym aktywne metody nauczania. Wykorzystywałam w czasie zajęć metody aktywizujące uczniów, wskazując im różnorodne źródła wiedzy.
W trakcie roku szkolnego 2016/2017, na każdy miesiąc, opracowywałam plany pracy dydaktyczno – wychowawczej dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
W celu podniesienia swoich kwalifikacji podjęłam studia podyplomowe na kierunku „Logopedia ogólna z logorytmiką” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
W trakcie stażu poszerzałam również swoją wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Spośród bogatej oferty szkoleń wybierałam te, które poszerzałyby moją wiedzę i umiejętności w obszarach mało znanych bądź te, które pomogłyby mi uatrakcyjnić realizację zajęć poprzez zastosowanie nowych form czy metod dydaktycznych.
W ciągu II roku stażu uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
 w warsztatach:
• „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka” (JAROSŁAW, 19.10.2016r.)
• „LOGOFIGLE – ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka” (JAROSŁAW, 21.02.2017r.)
• „Głos narzędziem pracy” (RZESZÓW, 12.03.2017r.)
• „Innovative approaches to teaching” (HORYNIEC – ZDRÓJ, 20.03.2017r.)
• “Terapia logopedyczna dla pacjentów leczonych ortodontycznie” (RZESZÓW, 02.04.2017r.)
• „Mutyzm wybiórczy – skuteczne oddziaływania terapeutyczne” (RZESZÓW,02.04.2017r.)
 w szkoleniach:
• „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kontekst praktyczny” (LUBACZÓW, 11.10.2016r.)
• „Autyzm i co dalej?” (LUBACZÓW, 23.11.2016r.)
• „Praca z uczniem trudnym wychowawczo” (LUBACZÓW, 01.03.2017r.)
• „A niech gadają – logopeda w obliczu emocji dziecka (mutyzm, jąkanie, zespół Aspergera)” (RZESZÓW, 01.04.2017r.)
• „Prawne, programowe i metodyczne podstawy reformy w edukacji wczesnoszkolnej” (LUBACZÓW, 24.04.2017r.)
• „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” (HORYNIEC – ZDRÓJ, 20.06.2017r.)
 w kursach:
• „Kurs kierownika wycieczek szkolnych” (RZESZÓW, 11-12.06.2017r.)
• „Kurs kierownika wypoczynku” (RZESZÓW, 11-12.06.2017r.)
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy. Pozyskanie uprawnień kierownika wycieczek pozwoliło mi na zorganizowanie a tym samym pełnienie funkcji kierownika całodniowej wycieczki szkolnej do „Magicznych Ogrodów” w Trzciankach.
Sumiennie poszerzałam swoją wiedzę i aktualizowałam własny warsztat metodyczny poprzez czytanie fachowej literatury, z której korzystałam w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz czasopism:
• „Mały Artysta”
• „Wychowanie w przedszkolu”
• „Życie Szkoły’’
• „Głos Pedagogiczny”
• „Nauczycielka Przedszkola”
• „Emocje w przedszkolu”
• „Teczka pracy logopedy”
• „Teczka nauczyciela języka angielskiego”

Na bieżąco gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu oraz organizowałam zaplecze samodzielnie przygotowanych i trwałych środków dydaktycznych, np. plansz dydaktycznych, kart pracy, a także prezentacji multimedialnych. Systematycznie dokonywałam zmian elementów w dekoracjach stałych i okazjonalnych, związanych ze zmianą pór roku, ze świętami lub uroczystościami odbywającymi się na terenie szkoły, które w większym stopniu wykonywałam samodzielnie.
Systematycznie prowadziłam dokumentację szkolną: dziennik lekcyjny, dziennik terapii logopedycznej. Na koniec roku szkolnego przeprowadziłam ocenę gotowości dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, konspektów zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej, zdjęć i zapisów w dokumentacji szkolnej.


§ 7 ust. 2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W ciągu stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, w czasie zabaw swobodnych a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych czy też imprezach klasowych. W poznaniu środowiska uczniów pomagały mi rozmowy z samymi podopiecznymi oraz ich rodzicami. Zaobserwowane, przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy, wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi. Starałam się bieżące nieporozumienia rówieśnicze rozwiązywać samodzielnie. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji koleżeńskiej, indywidualności, zgrania klasowego, agresji, przemocy oraz zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytyacjach życia codziennego np. podczas spaceru czy w trakcie zajęć wychowania fizycznego.
W ramach pracy wychowawczej uczestniczyłam z dziećmi w imprezach, wycieczkach i wyjściach:
 „Na straganie” (wyjście na stragan warzywny) – zwiększanie wiedzy dzieci nt. warzyw, ich nazewnictwa
 „Sprzątamy – o nasze środowisko dbamy”(udział w akcji „Sprzątanie Świata” – budowanie postaw proekologicznych u dzieci
 „Stołówka dla ptaków” – zawieszanie karmnika w ogrodzie przedszkolnym
 „Teatrzyk – Jaś i Małgosia” – wyjazd do Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie
 „W poszukiwaniu zwiastunów wiosny” – obserwacja przyrody, uwrażliwianie na jej piękno, rozmowy o tym, co zwiastuje wiosnę; spacer po Parku Zdrojowym
 „Marzanno, Marzanno…” – POWITANIE WIOSNY – palenie Marzanny przy Straży Pożarnej
 „Z Wielkanocnymi Życzeniami w Środowiskowym Domu Samopomocy”
 „Dzień Patrona Szkoły” – udział dzieci w Powiatowym Biegu Ulicznym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Horyńcu – Zdroju
 Wyjście do Straży Granicznej – dzień otwarty w placówce, zwiedzanie
 Wycieczka klasowa do rodzinnego parku tematycznego „Magiczne Ogrody” w Trzciankach koło Lublina – propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, zapoznanie dzieci z turystycznymi walorami kraju.
Podjęte przeze mnie działania i inicjatywy przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy oraz do zaspokojenia potrzeb poznawczych i intelektualnych dzieci. Każda nowa forma edukacji stworzyła szansę na poszerzenie myślowych horyzontów wśród moich wychowanków.
Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe dzieci oraz biorąc pod uwagę problematykę środowiska lokalnego współorganizowałam i brałam udział w:
 Realizacji Programu Przedszkolnej Profilaktyki Antytytoniowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
 Udział w akcji charytatywnej „Pomoc dla Emilki” oraz „Piknik dla Emilki”
 Udział w akcji „Korek” dla Hospicjum w Rzeszowie
 Przygotowanie dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Mój wymarzony las”, organizowany przez Nadleśnictwo Lubaczów
 Przygotowanie dzieci do udziału w XX Powiatowym Biegu Ulicznym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Aktywnie włączałam się w organizację imprez klasowych i szkolnych, takich jak:
 Akademia z okazji Dnia Nauczyciela (13.10.2016r.)
 Pasowanie na Przedszkolaka (20.10.2016r.)
 „ZABAWA ANDRZEJKOWA Z WRÓŻKĄ” (24.11.2016r.)
 Jasełka szkolne (22.12.2016r.)
 „PRZY WIGILIJNYM STOLE” – dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, prezenty choinkowe (22.12.2016r.)
 „ZABAWA CHOINKOWA” (12.01.2017r.)
 „DZIEŃ BABCI I DZIADKA” – program słowno – muzyczny, upominki (07.02.2017r.)
 Uroczysta akademia z okazji Dnia Flagi (28.04.2017r.)
 „DZIEŃ MAMY I TATY” – występ artystyczny dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury (14.06.2017r.)

Aby uatrakcyjnić proces dydaktyczno-wychowawczy, zaprojektowałam i przeprowadziłam szereg dodatkowych zajęć w postaci quizów, dni tematycznych oraz prezentacji multimedialnych:
 „JESTEM STARSZAK – MÓWIĘ WAM” – przedszkolny savior-vivre (09.09.2016r.)
 „STOP – UWAGA, NIEBEZPIECZNIE – zasad naucz się koniecznie” – zasady bezpiecznego poruszania się w czasie spacerów, utrwalenie znaczenia znaków (15.09.2016r.)
 „QUIZ BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA” – utrwalenie zdobytej wiedzy nt. zasad rucho drogowego (20.09.2016r.)
 „SAŁATKA OWOCOWA” – krojenie przyniesionych owoców, nabijanie na patyczki do szaszłyków, konsumpcja zdrowych przekąsek (18.10.2016r.)
 „DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” – MISIOWY QUIZ, prezentacja multimedialna, zagadki, wierszyki, wykonanie pracy plastycznej oraz nadanie CERTYFIKATU PRZYJACIELA PLUSZOWEGO MISIA (25.11.2016r.)
 „PIERNICZKOWY DZIEŃ” – pieczenie oraz ozdabianie pierniczków różnego rodzaju lukrami i posypkami według pomysłowości dzieci (19.12.2016r.)
 „KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI” – prezentacja multimedialna (01.06.2017r.)

W celu podnoszenia jakości pracy szkoły prowadziłam terapię logopedyczną dla dzieci objetych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym a także zapisałam się do Programu „Erasmus plus”, co dało mi szansę na dalszy rozwój osobisty oraz możliwość poznania metod i form postępowania dydaktycznego w innych krajach.

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia informacyjna od samego początku odgrywała w mojej pracy dużą rolę. Okres stażu to czas, w którym systematycznie korzystałam z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Internet i komputerowe programy edukacyjne pomogły mi w zdobywaniu nowych informacji. Internet to nieograniczone źródło wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela.
Samodzielnie przygotowywałam prezentacje multimedialne, prezentowane na tablicy interaktywnej w mojej klasie, dotyczące wybranych ośrodków dziennych, które w znaczny sposób uatrakcyjniły zajęcia, zwiększyły poziom zainteresowania uczniów tematem zajęć, zarówno tych z preferencjami słuchowymi jak i wzrokowymi. Stosowanie przeze mnie technologii informacyjnej wpłynęło na trwałość wiedzy, którą uczniowie zdobyli, a to przyczyniło się do podniesienia efektów kształcenia.
Często korzystałam z różnego rodzaju nagrań audycji i baśni dla dzieci dzięki czemu zajęcia były atrakcyjniejsze. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjmowali tę formę zajęć. Bardzo się wówczas wyciszali i uczyli aktywnego słuchania.
Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy. Internet był dużą pomocą przy organizacji wycieczek szkolnych, pozwalał mi także w szybki sposób zdobyć informacje na temat spotkań dokształcających, konkursów.
Wielokrotnie odwiedzałam portale edukacyjne bowiem można w nich znaleźć ciekawe informacje związane z edukacją na każdym poziomie nauczania.
Odwiedzałam m.in. następujące strony internetowe:
• www.pcen.pl
• www.literka.pl
• www.oswiata.abc.com.pl
• www.portaloswiatowy.pl
• www.edux.pl
• www.publikacje.edu.pl
• www.profesor.pl
• www.men.gov.pl
• www.awans.net
• www.oswiata.org.pl
• www.interklasa.pl
• www.szkola.net.pl

W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez:
• aktualizowanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
• śledzenie zmian w przepisach i aktach prawa oświatowego
• korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż
• korzystanie z rad ekspertów, odpowiadających on - line na pytania użytkowników portali, dotyczących awansu
• publikowanie wydarzeń z życia oddziału zerowego na stronie internetowej placówki

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami, przeprowadziłam szkolenie dotyczące wykorzystywania tablicy interaktywnej w procesie edukacyjnym, dla nauczycieli Punktu Przedszkolnego w Horyńcu – Zdroju i Werchracie (16.01.2017r.). Sama jestem zwolenniczką urozmaicania zajęć poprzez korzystanie z nowych technologii. W swojej pracy, bardzo często wykorzystywałam tablicę interaktywną. Korzystałam z różnych stron internetowych, gdzie dzieci mogły wzbogacać oraz utrwalać swoją wiedzę właśnie dzięki programom interaktywnym. Za pomocą tablicy interaktywnej, uczestniczyliśmy również w spektaklach teatralnych (INTERNETONY TEATR TVP).

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki wykorzystywałam na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz podczas spotkań z rodzicami. Systematycznie czytałam fachową literaturę oraz korzystałam ze zbiorów Internetu. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie udziału w wewnątrzszkolnym (szkolenie „Innovative approaches to teaching”) i zewnętrznym doskonaleniu, udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach (opisane w punkcie 1 sprawozdania) służą doskonaleniu warsztatu pracy oraz zaspokajaniu potrzeb wychowawczych.
W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam zajęcia z zakresu terapii logopedycznej. W związku z tym, na bieżąco starałam się analizować dokumentację oraz literaturę przedmiotu, która dotyczyła specyficznych trudności w nauce oraz korekcji wad wymowy, występujących u moich dzieci.
Przez cały rok, byłam w stałym kontakcie z neurologopedą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubaczowie. Zawsze mogłam liczyć na pomoc i cenne wskazówki od doświadczonego specjalisty, co dodatkowo wzbogacało mój warsztat pracy.
W czasie stażu starałam się również umiejętnie stosować wiedzę z zakresu dydaktyki. W realizacji tego zadania pomogło mi wprowadzenie różnych metod aktywizujących w pracy z dziećmi. Należały do nich: gry dydaktyczne, burza mózgów, praca w grupie. Metody te rozwinęły wśród moich wychowanków umiejętność współdziałania w zespole, komunikowania się oraz podejmowania decyzji.
Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki stosowałam na wielu obszarach, m.in.:
 pedagogizacja rodziców poprzez:
• rozmowy indywidualne mające na celu wyznaczenie kierunków pracy dydaktycznej z dzieckiem
• umieszczanie w Kąciku dla Rodziców ciekawostek i artykułów
• poruszanie tematów z zakresu funkcjonowania i psychologii dziecka na zebraniach z rodzicami

 Rozwiązywanie problemów, to przede wszystkim praca z wychowankami podczas lekcji i ich obserwacja polegająca na:
• omawianiu problemów edukacyjnych dzieci
• wdrażaniu metod aktywizujących
• prowadzeniu rozmów z wychowankami
• konsultacjach z opiekunem stażu
• wnioskowaniu o potrzebie skierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Poza tym brałam udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poruszanych podczas zebrań Zespołu Nauczycieli Punktu Przedszkolnego w Horyńcu – Zdroju i Werchraty, korzystając z doświadczeń współpracujących ze mną nauczycieli.
Podczas trwania stażu na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami, informowałam ich o życiu grupy oraz Punktu Przedszkolnego, postępach oraz trudnościach w nauce, o zachowaniu, jak i pojawiających się trudnościach wychowawczych, zapoznawałam z dokumentacją szkolną. Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w mojej grupie.
Mogłam dzięki temu lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny ich zachowań, zainteresowania czy frustracje i niezadowolenia. Starałam się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dzieckiem zdolnym jak i potrzebującym specjalnej pomocy, troski i zrozumienia
W prowadzonych działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, możliwości i potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Pomagałam swoim wychowankom w pokonywaniu trudności (nieufność, lęk, strach, nieśmiałość ).
Bardzo ważnym elementem mojej pracy, było podejmowane przeze mnie działań w zakresie pracy indywidualnej. W zależności od sytuacji kontaktowałam się z rodzicami moich podopiecznych:
• na zebraniach ogólnoklasowych
• w czasie rozmów telefonicznych
• na indywidualnych konsultacjach

W czasie spotkań ogólnych z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogizacji rodziców, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
W trakcie odbywania stażu na bieżąco aktualizowałam podstawowe przepisy regulujące system oświaty: Karta Nauczyciela, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r, Rozporządzenie MEN dot. podręczników i programów nauczania, Konwencja o Prawach Dziecka, Rozporządzenie w sprawie BHP itp.
W trakcie stażu nawiązałam również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Horyńcu – Zdroju a także Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiążywania Problemów Alkoholowych. We współpracy z GOPS, pomagałam rodzicom dzieci, zmagających się z kłopotami finansowymi, wnioskować o nieodpłatne dożywianie dzieci oraz przyznanie środków finansowych na zakup podręczników do oddziału przedszkolnego. Dodatkowo udało mi się uzyskać pozytywną opinię do wniosku złożonego Gminnej Komisji Profilaktyki i Problemów Alkoholowych. W rezultacie otrzymaliśmy wsparcie finansowe do organizowanej wycieczki klasowej („Magiczne Ogrody” – 12.06.2017r.)
Zgodnie z przejściem do Punktu Przedszkolnego, prowadziłam dokumentację szkolną, brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu następujących dokumentów Punktu Przedszkolnego:
• Regulamin Rady Rodziców
• Regulamin wyboru Rady Rodziców
• Procedury współpracy z rodzicami
• Regulamin Punktu Przedszkolnego w Horyńcu – Zdroju i Werchracie
• Regulamin wycieczek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
• Regulamin sprawowania opieki w czasie dowozu
• Regulamin stołówki szkolnej
• Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
• Procedura dotycząca realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz procedur interwencyjnych w przypadku jego niespełniania
• Procedury postępowania w przypadku wszawicy
• Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Aktywny udział w tworzeniu wyżej wymienionych dokumentów dał mi szansę na wykorzystanie mojej wiedzy w praktyce oraz zaangażowanie w życie Punktu Przedszkolnego.ZAKOŃCZENIE
Celem stażu w roku szkolnym 2016/2017 było doskonalenie własnych umiejętności, warsztatu i metod pracy. Skupiłam się również na podniesieniu własnych kompetencji poprzez udział w różnorodnych szkoleniach. Podjęłam także studia podyplomowe na kierunku „Logopedia ogólna z logorytmiką” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (data przewidywanej obrony – 29.06.2017r.). Na bieżąco śledziłam ustawy, ich nowelizacje oraz wyszukiwałam interesującą literaturę w Internecie oraz prenumerowałam ciekawe czasopisma np. „Wychowanie w przedszkolu”, „Teczka pracy logopedy” oraz „Emocje w Przedszkolu”.
Wszystkie te zamierzenia pomogły mi w cząstkowej realizacji planu rozwoju zawodowego. Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje oraz poprawiać jakość pracy, kontynuując staż na nauczyciela mianowanego.
Małgorzata Supińska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.