AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Alina Papierz, 2018-09-25
Dzwola

Różne, Sprawozdania

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole podstawowej w Branwi w roku szkolnym 2017/2018

- n +

Załącznik nr….. do protokołu nr ……2017/2018 posiedzenia Rady Pedagogicznej PSP w Branwi z dnia 18 czerwca 2018 roku

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRANWI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Ewaluację przeprowadził zespół w składzie:
Przewodnicząca – Teresa Bednarczyk
Członkowie – Alina Papierz, Dorota Drzymała
Obszar ewaluacji: Procesy zachodzące w szkole lub placówce
Przedmiot ewaluacji – wymaganie 3:
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
CELE EWALUACJI:
1. Uzyskanie informacji o tym, czy uczniowie nabywają określone wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.
2. Stwierdzenie czy nauczyciele, realizując podstawę programową, analizują i monitorują osiągnięcia każdego dziecka.
3. Zebranie informacji na temat sposobu analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości oraz podejmowania działań wynikających z wniosków z analizy.
CZAS REALIZACJI EWALUACJI
Wrzesień 2017 – czerwiec 2018

METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE
Analiza dokumentów: dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, protokoły posiedzeń zespołów nauczycieli poszczególnych klas, protokoły zebrań z rodzicami, sprawozdania z analiz sprawdzianów i diagnoz /załączniki/, plany wynikowe, plany wychowawcze, rozmowy z nauczycielami, dyrektorem, uczniami, rodzicami, obserwacja szkoły.

WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
1. Czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
Po dokonaniu analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych oraz na podstawie wyników rozmowy przeprowadzonej wśród nauczycieli można stwierdzić, że uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej.
Nauczyciele znają podstawę programową z nauczanego przez siebie przedmiotu. Wszyscy nauczyciele planują swoją pracę w oparciu o przyjęte do realizacji programy nauczania z uwzględnieniem treści podstawy programowej. Przy wyborze programu nauczania oraz podręcznika biorą pod uwagę przede wszystkim jego zgodność z podstawą programową, poza tym przejrzystość w prezentowaniu materiału, różnorodność ćwiczeń, obudowę metodyczną proponowaną przez wydawnictwo oraz warunki szkoły i możliwości uczniów. Wszyscy nauczyciele twierdzą, że wybrany przez nich program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów.
Nauczyciele wspierają realizację podstawy programowej poprzez odpowiedni wybór podręczników, stosowanie tekstów źródłowych, pomocy audiowizualnych, komputera, map oraz gier i pomocy dydaktycznych, zajęć w terenie, wycieczek, wykorzystywania urządzeń i sprzętu sportowego, a także dodatkowych kart pracy. Nauczyciele uczący w klasach IV-VI sygnalizują, że nie są w pełni zadowoleni z wybranych na bieżący rok szkolny podręczników do klasy IV. Dotyczy to głównie proponowanych w nich zadań i ćwiczeń. W trakcie korzystania z nich dostrzegli, że niektóre ćwiczenia są niezgodne z wprowadzanymi treściami nauczania albo nie wymagają od uczniów większego wkładu pracy. Dlatego planowana jest modyfikacja programu nauczania i zmiana podręczników do klasy piątej.
Nauczyciele monitorują realizację podstawy programowej poprzez pisanie planów wynikowych i zapisywanie na nich daty realizacji danego tematu, sporządzanie sprawozdań z realizacji podstawy programowej po każdym semestrze, diagnozowanie wiadomości i umiejętności uczniów, sprawdzanie treści podręcznika z nową podstawą programową. Wszyscy nauczyciele potwierdzili realizację treści (wiadomości i umiejętności) określonych w podstawach programowych z poszczególnych przedmiotów.
Realizacja podstawy programowej jest też systematycznie monitorowana przez dyrektora szkoły, m.in. poprzez obserwacje lekcji, kontrole wpisów w dziennikach lekcyjnych, analizę sprawozdań z realizacji podstawy programowej, …
O nabywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności świadczą wysokie średnie ocen, jakie uczniowie uzyskują w toku swojej nauki. W roku szkolnym 2017/2018 ….. % uczniów ukończyło naukę z wyróżnieniem. Z obserwacji nauczycieli i z dokumentacji szkolnej wynika, że w szkole od kilkudziesięciu lat wszyscy uczniowie są promowani. Analiza dzienników lekcyjnych wykazała, że uczniowie w większości uzyskują oceny pozytywne, co świadczy o opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

2. Czy nauczyciele analizują i monitorują osiągnięcia każdego dziecka?

W szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia. Potwierdzają to w rozmowie nauczyciele, rodzice i uczniowie. Analiza obejmuje osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Nauczyciele stosują różnorodne sposoby diagnozy i analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. Najczęściej oceniają: odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, sprawdziany pisemne, kartkówki, odpowiedzi pisemne i prace domowe. Ponadto nauczyciele dokonują analizy wytworów ucznia, testów sprawnościowych, referatów, projektów, itp. Po przeanalizowaniu dzienników lekcyjnych stwierdzono, że nauczyciele systematycznie oceniają uczniów, a ilość stawianych stopni jest proporcjonalna do ilości godzin dydaktycznych.
W każdym roku szkolnym dokonuje się wewnątrzszkolnego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Stosowane narzędzia badawcze to: diagnoza w OP w październiku i w kwietniu; test diagnostyczny w kl. I i test podsumowujący w kl. III; testy diagnostyczne na początku klasy IV oraz testy przedmiotowe końcoworoczne w klasach IV-VI. Nauczyciele najczęściej stosują sprawdziany konstruowane przez wydawnictwa, rzadziej konstruują je sami. Testy te są analizowane w formie pisemnej.
W szkole monitoruje się też udział uczniów w konkursach. Osiągnięcia i sukcesy uczniów dokumentowane są w dziennikach lekcyjnych, w kronice szkolnej oraz w formie dyplomów na tablicy osiągnięć na korytarzu.
Na podstawie analizy dokumentacji (protokoły posiedzeń rady pedagogicznej) stwierdzono, że wychowawcy klas, dwa razy w roku szkolnym, dokonują analizy ocen zachowania, frekwencji i postępów w nauce swoich uczniów. Przygotowują sprawozdanie wychowawcze, które przedstawiają na posiedzeniu rady pedagogicznej. W sprawozdaniu zamieszczone są dane dotyczące realizacji planu pracy wychowawczej oraz innych planów i zamierzeń wychowawczych, a także analiza mocnych stron klasy (sukcesy i osiągnięcia uczniów, udział uczniów w konkursach i wycieczkach, prace uczniów na rzecz klasy i szkoły) i słabych stron klasy (problemy wychowawcze, sposoby i metody ich rozwiązywania ze zwróceniem uwagi na ich efektywność), współpraca z rodzicami i innymi instytucjami oraz wnioski do dalszej pracy.

3. Sposób analizowania osiągnięć dzieci z uwzględnieniem ich możliwości oraz podejmowanie działań wynikających z wniosków z analizy

W szkole na bieżąco diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości. Fakt ten potwierdzają wszyscy nauczyciele oraz zapisy w dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, protokoły zebrań rady pedagogicznej).
Nauczyciele przy ocenianiu uczniów uwzględniają ich możliwości rozwojowe poprzez:
- wykorzystywanie testów diagnostycznych konstruowanych przez profesjonalistów
i dostosowanych poziomem trudności do umiejętności przeciętnego dziecka w danym wieku.
- dostosowywanie wymagań do zaleceń PPP;
- obniżanie poziomu wymagań do minimum programowego, szczególnie uczniom z opiniami;
- łagodniejsze ocenianie uczniów słabszych;
- większe wymagania od uczniów zdolnych (dłuższe teksty, trudniejsze zadania);
- różnicowanie ilości wykonywanych ćwiczeń;
- wydłużenie czasu na wykonanie zadania dla uczniów słabszych;
- obniżenie progu punktowego ( procentowego) dla uczniów mających trudności;
- różnicowanie sprawdzianów, kartkówek;
- zadawanie pomocniczych pytań uczniom słabszym;
- ocenianie zaangażowania i wysiłku ucznia w wykonanie zadania;
- stosowanie indywidualizacji podczas lekcji, sprawdzianów, odpowiedzi.
Zdolności i zainteresowania uczniów rozwijane są poprzez organizację konkursów i kół zainteresowań. Dla uczniów z trudnościami prowadzone są zajęcia wyrównawcze. W celu utrwalenia trudniejszego materiału modyfikowane są na bieżąco plany działań edukacyjnych.
Nauczyciele przeprowadzają analizę osiągnięć uczniów w dwóch formach:
- analiza ustna na forum klasy;
- analiza pisemna przedstawiana na posiedzeniu rady pedagogicznej.
A dokonują jej w następujący sposób:
- analiza ilościowa;
- wyliczanie łatwości w % poszczególnych zadań lub ćwiczeń;
- wypisywanie zagadnień, które uczniowie opanowali b. dobrze i słabo;
- porównywanie wyników z poprzednimi - obserwacja czy dana umiejętność wypadła lepiej, gorzej lub na tym samym poziomie;
- sumowanie wyników – obliczanie średniej, przedstawienie w formie tabeli, wykresów;
- konstruowanie wniosków i planowanie pracy pod tym kątem.
Na posiedzeniach klasyfikacyjnych rady pedagogicznej przedstawiane są sprawozdania z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów wraz z wnioskami do dalszej pracy. Wnioski po przedyskutowaniu na posiedzeniu rady pedagogicznej są przyjmowane do realizacji.
Na podstawie wniosków wprowadzane są zmiany w planach pracy i organizacji procesów edukacyjnych, np. zwiększenie liczby godzin na trudniejsze zagadnienia z danych zajęć edukacyjnych, zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, opracowanie nowych programów do realizacji na zajęciach dodatkowych (np. Program poprawy sprawności ortograficznej, ćwiczenia kaligraficzne), dobór efektywniejszych metod i form pracy, wykonanie dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Mocne strony szkoły:
 Uczniowie PSP w Branwi nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 Wszyscy nauczyciele planują swoją pracę w oparciu o przyjęte do realizacji programy nauczania z uwzględnieniem treści podstawy programowej.
 Prowadzony jest monitoring realizacji podstawy programowej – sprawozdania nauczycieli na posiedzeniach RP, nadzór dyrektora.
 Nauczyciele poprzez stosowanie różnorodnych metod oraz pomocy dydaktycznych wspierają prawidłową realizację podstawy programowej.
 W szkole na bieżąco diagnozuje się osiągnięcia uczniów. Do przeprowadzania powyższych badań nauczyciele wykorzystują różne narzędzia.
 Programy oraz formy i metody pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Podczas oceniania nauczyciele również biorą pod uwagę indywidualne możliwości uczniów.
 Poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności jest poddawany ocenie semestralnej i rocznej. Uczniowie w procesie oceniania uzyskują oceny pozytywne - w szkole nie istnieje zjawisko drugoroczności.
 Wszyscy nauczyciele dokonują analizy przeprowadzonych diagnoz i formułują wnioski w celu poprawy wyników nauczania.
 Nauczyciele na bieżąco formułują wnioski i modyfikują swoją pracę.
 Konstruuje się i wdraża programy poprawy efektywności kształcenia, będące wynikiem analiz osiągnięć uczniów i wniosków z nich płynących.
 Podejmuje się działania, aby uczniowie uzyskiwali coraz lepsze wyniki w nauce (m. in. zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb, udział w konkursach, motywowanie do nauki).
 Uczniowie są na bieżąco informowani o wynikach nauczania.
 Rodzice uczniów są zapoznawani z wynikami nauczania swoich dzieci podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych oraz rozmów indywidualnych.

Słabe strony szkoły:
 Wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV-VI nie są w pełni zadowoleni z podręczników wybranych do klasy IV na rok szk. 2017/2018.
 Pomimo wdrażania wniosków z analizy osiągnięć uczniów nie zauważa się u niektórych uczniów większej poprawy wyników nauczania.
 U niektórych uczniów zauważa się lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych.

Rekomendacje:
• Kontynuować przeprowadzanie analiz, formułowanie oraz wdrażanie wniosków z tych analiz.
• Mobilizować uczniów do systematycznej pracy i nauki.
• Kontynuować prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi potrzebami uczniów.
• Kontynuować współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. w zakresie tworzenia indywidualnych programów.
• Mobilizować rodziców do kontrolowania pracy uczniów w domu i czasu jaki uczniowie poświęcają na naukę w celu podniesienia efektów nauczania.
• Zmodyfikować program nauczania dla klas IV-VI i wrócić do sprawdzonych w poprzednich latach podręczników wydawnictwa Nowa Era, ponieważ proponowane w nich ćwiczenia i zadania są bardziej skorelowane z wprowadzanymi treściami nauczania i wymagają od uczniów większego wkładu pracy..

Opracował zespół w składzie: T. Bednarczyk…………………..
A. Papierz………………………
D. Drzymała…………………….

Załączniki:

1. Diagnoza w OP.
2. Diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy I.
3. Analiza przyrostu wiedzy z języka angielskiego w kl. I.
4. Analiza przyrostu wiedzy z języka angielskiego w kl. II.
5. Analiza przyrostu wiedzy z języka angielskiego w kl. III.
6. Analiza testu podsumowującego po kl. III.
7. Analiza sprawdzianu z języka polskiego w kl. IV (na rozpoczęcie i na zakończenie).
8. Analiza przyrostu wiedzy z języka angielskiego w kl. IV.
9. Analiza efektów kształcenia z matematyki w kl. IV.
10. Diagnoza efektów kształcenia z przyrody w kl. IV.
11. Analiza sprawności fizycznej uczniów kl. IV.
12. Analiza testu kompetencji polonistycznych po kl. V.
13. Analiza efektów kształcenia z języka angielskiego po kl. V.
14. Analiza efektów kształcenia z matematyki w kl. V.
15. Diagnoza efektów kształcenia z przyrody po kl. V.
16. Analiza sprawności fizycznej uczniów kl. V.
17. Analiza testu kompetencji polonistycznych po kl. VI.
18. Analiza efektów kształcenia z języka angielskiego po kl. VI.
19. Analiza efektów kształcenia z matematyki w kl. VI.
20. Diagnoza efektów kształcenia z przyrody po kl. VI.
21. Analiza sprawności fizycznej uczniów kl. VI.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.