AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Cezary Figura, 2018-10-09
Lublin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

mgr Cezary Figura Lublin 2015
nauczyciel matematyki
Szkole Podstawowa nr 51
im. Jana Pawła II w LubliniePLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOData rozpoczęcia stażu – 01. 09. 2015 r.
Data zakończenia stażu – 31. 05. 2018 r.

Konstrukcja Planu Rozwoju Zawodowego została przyporządkowana wymaganiom niezbędnym do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2))

W planie zawarte są zadania oraz formy ich realizacji. Główne założenia przedłożonego Planu Rozwoju Zawodowego sprowadzają się do doskonalenia warsztatu pracy, przekazywania kompetencji, poszerzania własnej aktywności zawodowej, a w konsekwencji – do kształtowania wizerunku nauczyciela jako inspiratora i realizatora ciekawych przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych oraz dynamicznego, kreatywnego praktyka.


CELE
˗ Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
˗ Podniesienie kwalifikacji zawodowych
˗ Zwiększenie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
˗ Podniesienie jakości pracy szkoły
Zagadnienia organizacyjne
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
˗ Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006. 97. 674) z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem z późniejszymi zmianami.
˗ Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
˗ Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Projekt Planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2015
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
˗ Gromadzenie materiałów i dokumentów
Potwierdzenia
Zaświadczenia
Opracowane materiały
Cały okres stażu
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
˗ Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Maj 2018


§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i samokształcenie
˗ Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach, warsztatach metodycznych, szkolenia wewnątrzszkolne i zewnętrzne)
˗ Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
˗ Studiowanie literatury fachowej
Poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach
Sprawozdania
Cały okres stażu
2. Organizacja warsztatu pracy i opracowanie procedur zapewniających podniesienie jakości pracy szkoły
˗ Analiza dokumentów dotyczących nowej reformy programowej
˗ Opracowanie planów wynikowych dla poszczególnych klas, kryteriów oceniania wg nowej podstawy programowej
˗ Opracowanie wybranych scenariuszy lekcji, testów i materiałów pomocniczych do wybranych lekcji
˗ Opieka nad pracownią matematyczną i doposażenie je w ciekawe pomoce dydaktyczne

Opracowane materiały
Poświadczenie dyrektora
Kopie scenariuszy, testy
Projektor, komputer, plansze dydaktyczne, biała tablica
Cały okres stażu
3. Praca w Szkolnym Zespole Przedmiotowym Matematyczno – Przyrodniczym

˗ opracowanie zestawów zadań do części matematycznej próbnego egzaminu klasy szóstej
˗ przygotowywanie i przeprowadzanie szkolnych sprawdzianów diagnozujących z matematyki
˗ diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
˗ prezentowanie wyników sprawdzianów w klasach i omawianie ich z uczniami, nauczycielami i rodzicami
˗ opracowanie testów, sprawdzianów po poszczególnych działach
˗ porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań,
˗ dokonywanie korekty i modyfikacji pracy z uczniami,
˗ ewaluacja szkolnego PSO z matematyki,
Wykaz spotkań
Testy, sprawdziany, diagnozy
Cały okres stażu
na bieżąco
4. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów – indywidualizacja nauczania

˗ Prowadzenie społecznych zajęć dodatkowych mających na celu zwiększenie efektów nauczania i podnoszenie wyników końcowo rocznych oraz z ma-tematyki na egzaminie.
˗ Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką.
˗ Stosowanie autorskich metod aktywizujących, wspomagających uczenie się matematyki
˗ Wykorzystywanie na zajęciach komputerowych programów edukacyjnych i stron internetowych
˗ Wykorzystywanie autorskich zadań do realizacji w terenie i w szkole na zajęciach dodatkowych dla klas 6 i 7 Przygotowanie uczniów do udziału w kon-kursach przedmiotowych z matematyki.
Poświadczenie Dyrektora
Kserokopie dyplomów zdobywanych przez uczniów
Cały okres stażu
5. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i Wojewódzkich
˗ Udział w przeprowadzeniu eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera”
˗ Organizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu z matematyki dla klas VI MAT-MAX (konkurs autorski)
˗ Organizowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu z matematyki dla klas V-VI MAT-MAX ŁAMIGŁÓWKI (konkurs autorski)
˗ Przygotowywanie zestawów zadań i schematu punktowania do szkolnego konkursu z matematyki klas czwartych Tylko dla orłów.
Poświadczenie Dyrektora
Przygotowane materiały

W okresie stażu
6. Przedsięwzięcia związane z osobą Patrona Szkoły.
˗ Opracowanie graficzne gazetek szkolnych i klasowych związanych z osobą Patrona,
˗ Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych
˗ Współtworzenie scenariuszy uroczystości szkolnych
˗ Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i oprawy wizualnej uroczystości szkolnych
˗ Udział w projektach związanych z osobą Patrona
Pliki, scenariusze, zdjęcia
W okresie stażu
7. Realizowanie własnego projektu „Dziś w komórkę nikt nie klika, ułóż z nami Kostkę Rubika”.
˗ Opracowanie cyklu zajęć dodatkowych w celu zainteresowania uczniów matematyką poprzez rozwiązywanie łamigłówek logicznych
(kostka Rubika, Sudoku, Kryptarytmy)
˗ Opracowanie i wydrukowanie algorytmów dla kostki Rubika
Poświadczenie Dyrektora
Opracowane materiały
W okresie stażu

Przewidywane efekty działań:
- podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły,
- promocja szkoły w środowisku,
- rozwijanie zdolności uczniów i umożliwienie im zaprezentowania swoich umiejętności,
- rozbudzanie wśród uczniów właściwych norm społecznych i postaw,
- docenienie przez uczniów ciekawych pomysłów na spędzenie przerw i czasu wolnego.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy pomocy komputera, programów komputerowych, projektora i kamery cyfrowej.˗ Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
˗ Prowadzenie dokumentacji pracy dydaktycznej
˗ Tworzenie przy pomocy programów komputerowych (Power Point, Word, Excel, Geogebra, Photoshop):
• pomocy naukowych – prezentacje multimedialne, zestawy ćwiczeń i zadań, gry logiczne
• testów, sprawdzianów, kartkówek, scenariuszy lekcji, narzędzi badawczych, dyplomów, plakatów i zaproszeń na uroczystości szkolne, sprawozdań, diagnoz, planów pracy wynikowych, scenariuszy imprez, artykułów,
• analiz osiągnięć uczniów i konstruowanie w razie potrzeby planów naprawczych
˗ Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystywaniem projektora
˗ Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów
˗ Wykorzystywanie programów komputerowych w realizacji niektórych lekcji matematyki
˗ Rejestrowanie wydarzeń szkoły za pomocą kamery cyfrowej,
˗ Tworzenie projekcji filmowych na potrzeby uroczystości szkolnych i imprez promujących szkołę w środowisku lokalnymKopie materiałów opracowanych przy pomocy komputera

Przykładowe prace wykonane przez uczniów

Na bieżąco2. Organizacja warsztatu pracy przy pomocy Internetu i programów edukacyjnych.

˗ Korzystanie z informacji znajdującej się na portalach edukacyjnych
˗ Udostępnienie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
˗ Utrzymywanie bieżącego kontaktu z rodzicami uczniów
˗ Kontaktowanie się, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i pracownikami UMCS-u poprzez fora i strony dla matematyków
˗ Wymiana doświadczeń i konsultacje dla absolwentów szkoły a obecnych uczniów szkół wyższych
˗ Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem różnych programów edukacyjnych dostępnych w Internecie: Geogebra, Wingeom, Pitagoras, Matematyka 1+2
˗ Opracowanie strony internetowej dla uczniów www.matmax51.pl,
˗ Współuczestniczenie w opracowywaniu strony internetowej szkoły
˗ Obróbka zdjęć i filmów w programach Photoshop, Sony Vegas z uroczystości szkolnych, wycieczek i konkursów; zamieszczenie ich na stronie interneto-wej szkoły lub YouTube.
Materiały na stornach szkoły
Na bieżąco

Przewidywane efekty:
- pozyskanie wiedzy, informacji za stron www pomocnych w nauce i pracy,
- promocja szkoły w środowisku lokalnym i mieście Lublin,
- podniesienie jakości pracy własnej,
- wymiana informacji z innymi nauczycielami,
- przejrzystość, czytelność i komunikatywność przygotowanej dokumentacji i pomocy dydaktycznych,
- atrakcyjność procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie multimediów.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
˗ Gromadzenie i udostępnianie nauczycielom materiałów otrzymanych z kursów, szkoleń, pozyskanych z Internetu,
˗ współtworzenie i modyfikowanie dokumentów szkolnych,
˗ udostępnianie autorskich materiałów: scenariusze lekcji, plany wynikowe, plan rozwoju zawodowego, skrypty
˗ Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i praktykantów
˗ Prowadzenie lekcji w obecności nauczyciela kontraktowego
˗ Wspólne opracowywanie scenariuszy lekcji, scenariuszy uroczystości szkolnych, projektów edukacyjnych w ramach korelacji tematyki międzyprzedmiotowej
˗ Współorganizowanie konkursów przedmiotowych
˗ Pełnienie obowiązku opiekuna stażu lub opiekuna praktykPoświadczenie nauczycieli współpracujących


Materiały biblioteki szkolnej

Zaświadczenie
Na bieżąco
2. Prowadzenie zajęć otwartych
˗ Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć w oparciu o atrakcyjne metody nauczania,
˗ Omawianie i wspólna analiza wybranych aspektów lekcji
Potwierdzenia
Scenariusze lekcji
Okres stażu
3. Przeprowadzenie szkolenia z zastosowaniem technologii komputerowej dla nauczycieli
˗ Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli „Komputer w pracy nauczyciela” w oparciu o materiały własne.
Materiały szkoleniowe
I rok stażu
4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
˗ Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
˗ Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej
˗ udostępnienie autorskich materiałów w bibliotece szkoły
Strona internetowa


Biblioteka Szkoły
Okres staż

Przewidywane efekty:
- wymiana wiedzy i doświadczenia z innymi nauczycielami,
- podniesienie efektywności współpracy z nauczycielami,
- poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat efektów dydaktyczno-wychowawczych z zakresu nauczania matematyki.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu społecznych zajęć pozalekcyjnych z matematyki
˗ Przygotowanie programu cyklicznych zajęć „Cały świat jest matematyką” dla klasy IV-VI
˗ Przygotowanie i opracowanie cyklu zajęć z uczniem w oparciu o autorski zbiór zadań.
Opis działań sprawozdanie
Okres stażu

Przewidywane efekty:
- wzrost zainteresowania uczniów dziedziną matematyki,
- rozwijanie i pielęgnowanie szczególnych zdolności młodzieży,
- zaproponowanie uczniom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,
- promowanie aktywności uczniów,§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
˗ Organizowanie wyjść na wydział Matematyki UMCS, pokazy naukowe na Wydziale Fizyki w ramach zajęć dodatkowych
˗ Organizowanie w szkole spotkań z absolwentami szkoły i studentami podczas lekcji i zajęć dodatkowych.
˗ Organizowanie wyjść pod kątem wykorzystania matematyki w życiu codziennym.
Poświadczenie Dyrektora

W okresie stażu
2. Aktywny udział w realizacji projektów edukacyjnych
˗ Współtworzenie i czuwanie nad przebiegiem inicjatyw w szkole
Opis działania
W okresie stażu

Przewidywane efekty:
- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- umożliwienie zaprezentowanie swoich umiejętności uczniom zdolnym,
- zdobywanie nowych doświadczeń,
- podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły.
- promocja szkoły w mieście Lublin
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniem w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Współpraca z instytucjami wspomagającymi realizację zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły
Współpraca:
- z pedagogiem szkolnym
- z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
- ze Szkolnym Kołem Caritas
- z Samorządem Uczniowskim
- z biblioteką szkolną
Zaświadczenia
Podziękowania
Na bieżąco
2. Współudział w akcjach charytatywnych lokalnych i ogólnopolskich
- „Szlachetna Paczka”
- „Góra Grosza”
- „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
Opis działania
Okres stażu
3. Współpraca
z wydawnictwami
˗ Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
˗ Pozyskiwanie nagród na szkolny konkurs matematyczny
˗ Udział w spotkaniach
Opis działania
Okres stażu

Przewidywane efekty:
 wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 pomoc uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
 kształtowanie postaw patriotycznych,
 podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły
 promocja szkoły w mieście Lublin.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin realizacji
Opracowanie publikacji, referatów lub innych związanych z wykonywaną pracą. opracowanie skryptu zgodnego z tematyką szkoleń, zbioru zadań i innych autorskich materiałów. Publikacje, opis działań Okres stażu
Uzyskanie od instytucji podziękowań za współpracę. aktywna współpraca z poszczególnymi instytucjami na terenie miasta. Podziękowania Okres stażu
Uzyskanie wyróżnień od Dyrektora szkoły zaangażowanie w pracę szkoły Poświadczenie dyrektora Okres stażu
Przewidywane efekty:
- podniesienie jakość pracy nauczyciela i szkoły
- podniesienie poczucia własnej wartości,
- rozwój własny nauczyciela,
- promocja szkoły w mieście Lublin

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki,
typu i rodzaju szkoły
Zadania
Formy realizacji
Sposób dokumentowania
Termin realizacji
1. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywa-nia problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
- zdiagnozowanie wybranego problemu
- opracowanie środków zaradczych
- opracowanie wniosków
- wprowadzenie działań naprawczych
Opis działania
Na bieżąco
2. Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych uczniów
- zdiagnozowanie wybranego problemu
- opracowanie środków zaradczych
- opracowanie wniosków
- wprowadzenie działań naprawczych.
Opis działań
Na bieżąco

Przewidywane efekty:
- pomoc uczniom w nauce,
- wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii oraz wykorzystanie ich w pracy,
- posługiwanie się wiedzą dotyczącą przepisów prawa oświatowego.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA, ADEKWATNE DO ZAŁOŻONYCH CELÓW

 Doskonalenie własnego warsztatu pracy;
 Wzbogacenie wiedzy i doświadczeń;
 Motywowanie uczniów do pracy;
 Integracja ze środowiskiem lokalnym;
 Współpraca z rodzicami;
 Rozwijanie zainteresowań uczniów i prezentacja ich uzdolnień;
 Rozwijanie kreatywności w pracy zawodowej;
 Analiza i podnoszenie efektów własnej pracy;
 Realizacja zadań Planu Rozwoju Szkoły;
 Nagrody i wyróżnienia uczniów;
 Nabycie i wzrost umiejętności stosowania technologii komputerowej w pracy dydaktycznej;
 Wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii oraz wykorzystanie ich w pracy;
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami;
 Zapoznanie się i wzbogacanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego;
 Sprawne posługiwanie się wiedzą dotyczącą przepisów prawa oświatowego.
*Powyższy plan rozwoju może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły


Opracował: mgr Cezary Figura


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.