AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Timek, 2018-10-23
Biały Dunajec

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko – Anna Timek
Nazwa szkoły – Szkoła Podstawowa nr 4 w Zakopanem
Nauczane przedmioty – matematyka
Czas trwania stażu – 01.09.2018r. – 31.05.2021r. (2 lata i 9 miesięcy)Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Analiza organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Zakopanem, Regulaminu Rady Pedagogicznej, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego Szkoły, procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia itp. IX–X 2018 notatki
2 Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dot. Awansu zawodowego tj. ustaw, rozporządzeń. IX 2018 Notatki
3 Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy, napisanie harmonogramu lekcji doradczych. IX 2018 kontrakt
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, konspektów lekcji. Cały okres stażu Konspekty, zaświadczenia, potwierdzenia
5 Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
• Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora

6 Przygotowanie projektu
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. V 2021 Sporządzenie sprawozdania
7 Określenie dalszej drogi
rozwoju zawodowego. Wnioski do dalszej pracy VI 2021

§ 7 ust. 1 pkt 2
Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. • Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
• Zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie własnych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, warsztatach metodycznych, sesjach dla nauczycieli, kursach i konferencjach dotyczących matematyki organizowanych przez różne instytucje doskonalenia zawodowego nauczycieli Cały okres stażu
Zaświadczenia

2 Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. • Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.
• Studiowanie literatury fachowej, pedagogiczno-psychologicznej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli Cały okres stażu Prowadzenie dziennika lektur, potwierdzenie opiekuna stażu
3 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi • Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych
• Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów uzdolnionych Cały okres stażu Dziennik zajęć dodatkowych

§ 7 ust. 1 pkt 3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora
szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omówienie ich z osobą, w której obecności zajęcia
zostały przeprowadzone

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły konsultacje, przeprowadzenie zajęć, omówienie zajęć, ewaluacja.
Cały okres stażu
Karty obserwacji, konspekty
§ 7 ust. 1 pkt 4
Prowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich
ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Przeprowadzenie zajęć otwartych konsultacje, przeprowadzenie zajęć, omówienie zajęć, ewaluacja.
Cały okres stażu
konspekty

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem profilaktyczno-wychowawczym. • Analiza wyników w nauce i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
• Objęcie szczególną troską uczniów mających trudności w nauce.
• Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy oraz udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów).
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
• Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
• Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
• Przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
• Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych. Na bieżąco
Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzebCały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu Zaświadczenie dyrektora szkoły

2 Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim.

• Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
• Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież).
• Rozmowy wychowawcze z uczniami.
• Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
• Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wg potrzeb

Wg potrzeb
Zaświadczenie dyrektora szkoły


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej,
Wychowawczej i opiekuńczej

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. • Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, indywidualne rozmowy z uczniem. Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu Adnotacje w dzienniku elektronicznym

2

Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki klasowe, andrzejki, wspólne wyjazdy i wyjścia). Cały okres stażu

3 Organizacja konkursów matematycznych • Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów przygotowujących się do konkursów lub olimpiad
• Przeprowadzenie na szczeblu szkolnym konkursów: Kangur Matematyczny, Kuratoryjny Konkurs Matematyczny, Powiatowy Konkurs Matematyczny Cały okres stażu

Wg harmonogramów konkursów Dziennik zajęć dodatkowych
Protokoły z konkursów


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych. • Zakup pomocy dydaktycznych.
• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
• Przygotowanie materiałów matematycznych Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne. Fotografie i plakaty. Prace wykonane przez uczniów.

2 Stosowanie metod aktywizujących na zajęciach lekcyjnych Stosowanie metod aktywizujących tj. mapa myśli, burza mózgów, metoda projektu, dyskusja dydaktyczna, zabawy i gry dydaktyczne. Cały okres stażu Plakaty, karty pracy dziennik lekcyjny

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu • Przeprowadzanie testów diagnozujących i sprawdzających.
• Analiza wyników testów diagnozujących i ewentualne zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów
• Opracowanie tematów zajęć dodatkowych dla uczniów na podstawie analizy testów sprawdzających.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów przygotowujących się do konkursów lub olimpiad.
• Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych i dekoracyjnych
• Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennika elektronicznego i pozalekcyjnego Cały okres stażu
Testy

Analizy wyników

Program zajęć dodatkowych

Dziennik pozalekcyjny

gazetki, prezentacje multimedialne, mapy myśli

prezentacje


Dzienniki
2 Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach • Opracowanie szczegółowych konspektów.
• Konsultacja z opiekunem stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
• Praca w Komisji Powiatowego Konkursu Matematycznego organizowanego przez SP nr 1 w Zakopanem
• Praca w Szkolnych Komisjach Egzaminacyjnych podczas egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminów ósmoklasisty W okresie stażu
scenariusze zajęć, adnotacje w dziennikach
Karty obserwacjiSprawozdanie z przebiegu konkursu

Protokoły z przebiegu egzaminów
3 Ewaluacja własnych działań • Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
• Analiza wyników egzaminów ósmoklasisty
• Przygotowanie anonimowej ankiety, mającej na celu ocenę mojej pracy przez uczniów
• Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Cały okres stażu Prezentacja

Ankieta

Notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Współpraca z opiekunem stażu oraz innymi nauczycielami
• Spotkania, konsultacje, rozmowy.

• Obserwacje przeprowadzone przez opiekuna stażu. Cały okres stażu

Cały okres stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie opiekuna stażu
2 Współpraca z pedagogiem i biblioteką szkolną. • Konsultacje z pedagogiem szkolnym w sprawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
• Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktycznej Według potrzeb
3 Szkolenie dla nauczycieli Przeprowadzenie szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 2018 Prezentacja i dokumentacja

§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Obserwacja i analiza możliwości uczniów • Zbieranie informacji na temat uczniów.
• Dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie informacji uzyskanych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Cały okres stażu Notatki
Dokumentacja szkolna
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów • Zaangażowanie w spotkania z rodzicami uczniów.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
• Aktywna współpraca z wychowawcami klas.
• Analizowanie środowiska uczniów, mające na celu zapobieganie różnym problemom.
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym mające na celu rozpoznanie potrzeb uczniów. Cały okres stażu Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami, notatki
Współpraca z samorządem klasowym • Przygotowanie tematyki godzin wychowawczych zgodnie z potrzebami uczniów oraz programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły (pełnienie funkcji wychowawcy) Cały okres stażu Wpisy w dzienniku, plan pracy wychowawcy


§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI
1 Analiza przepisów dotyczących prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły • Analiza dokumentów m. in. Karty Nauczyciela; ustawy - Prawo Oświatowe; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
• Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, Kuratorium Oświaty, OKE, Urzędu Miasta Zakopane, Starostwa Powiatowego w Zakopanem i na portalach edukacyjnych. Cały okres stażu
notatki

2 Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktycznej Cały okres stażu notatki

3 Poznawanie regulaminów wyjazdów, wycieczek i przepisów BHP. Zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa podczas wycieczek z grupą uczniów. Na bieżąco Karty wycieczek.


§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

LP. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI Spodziewane efekty, dowody realizacji, uwagi
1 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, prac klasowych itd.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy) Cały okres stażuCały okres stażu Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego. Wykaz adresów portali edukacyjnych.
2 Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela. • Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu.
• Korzystanie w pracy z dziennika elektronicznego Vulcan
• Konsultacje z nauczycielami informatyki. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Spis adresów portali

Wpisy w dzienniku
3 Publikacje w Internecie Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego. X 2018 Adres strony www

Zatwierdzam do realizacji:______________________________ _____________________________
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.