AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Kondrat, 2018-11-16
Bielsk Podlaski

Język angielski, Program nauczania

Program nauczania rozwijających zajęć z języka angielskiego

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ
ROZWIJAJĄCYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I. Cele edukacyjne:
1. dalszy rozwój wymagań ogólnych i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów;
2. rozwijanie kompetencji TiK (edycja tekstu, zdjęć, filmów, projektowanie zadań i quizów, prezentacje i pokazy slajdów itp.),
3. wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych;
4. uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych (odkrywanie własnych sposobów dochodzenia do ich rozwiązania);
5. wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień;
6. przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych;
7. poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych (patronowie, symbole, flagi, itp.).

II. Określenie grupy docelowej, która zostanie objęta wsparciem w ramach zajęć
Niniejszy program jest przeznaczony do realizacji w klasach V–VII szkoły podstawowej z myślą o uczniach, którzy kontynuują naukę języka angielskiego rozpoczętą na pierwszym etapie edukacyjnym. Program odpowiada wymaganiom zawartym w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Program ten w swoim założeniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych. Uczniowie uzdolnieni zaliczeni do kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych wymagają indywidualizacji kształcenia, wspierania ich rozwoju oraz wdrożenia ich do samodzielnego uczenia się i rozwijania zdolności. Podstawowe strategie w pracy z uczniem zdolnym polegają na wzbogacaniu programów i przyspieszaniu tempa kształcenia.

III. Zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczniowie/uczennice w wyniku udziału w zajęciach
Do zdefiniowania efektów uczenia się wykorzystane zostaną:
1.Ocenianie formalną: testy, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania domowe itp..
2. Ocenianie kształtujące:
- określanie celów lekcji i formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia,
- ustalenie wraz z uczniami kryteriów oceniania, czyli tego, co nauczyciel będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia
- stosowanie efektywnej informacji zwrotnej (wskazywać uczniowi dobre strony pracy oraz docenić to, co uczeń już umie i potrafi; pokazywać, co wymaga poprawy i dodatkowej pracy; wskazywać, w jaki sposób uczeń ma pracę poprawić; wskazywać, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej).
-zadawanie pytań angażujących ucznia w lekcję.

III. Określenie sposobu oceny przeprowadzonych zajęć po ich zakończeniu
Do przeprowadzenia oceny wykorzystane zostaną narzędzia do gromadzenia danych:
-diagnoza na wejściu,
-wyniki testów, sprawdzianów, kartkówek itp.,
-ankiety,
- wyjściówki: jednozdaniowe anonimowe uwagi uczniów po lekcji,
-obserwacja klasy przez nauczyciela uczącego,
- obserwacja koleżeńska,
-autoobserwacja,
- wywiady indywidualne z rodzicami.

IV. Porównanie oceny przeprowadzonych zajęć ze zdefiniowanymi efektami uczenia się po zakończeniu zajęć
Program nauczania ma charakter złożony. Przedmiotem przykładowej ewaluacji będzie zbadanie, czy zaproponowane w niniejszym programie sposoby osiągania celów kształcenia są adekwatne do potrzeb ucznia i skuteczne. Wyniki ewaluacji pozwolą na modyfikację programu oraz ewentualne wypracowanie rozwiązań pozwalających na pełniejszą realizację zakładanych celów.

VI. Opis wykorzystanych metod pracy wykorzystanych podczas zajęć
- metoda komunikacyjna;
-metoda autolingwalna;
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- praca indywidualna i w parach z komputerem;
- wyszukiwanie informacji w Internecie;
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim;
- praca z tablicą interaktywną

V. Opis wykorzystanych technik nauczania wykorzystanych podczas zajęć
- aktywizujące;
- pytania i odpowiedzi;
- ćwiczenia typu prawda / fałsz;
- uzupełnianie luk w tekście;
- dopasowywanie tytułów, nagłówków do tekstów;
- test wielokrotnego wyboru;
- rozsypanki wyrazowe;
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
- wypracowanie - opis, list, e-mail;
- wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem;
- uporządkowanie fragmentów tekstów;
- układanie ilustracji według kolejności;
- tworzenie map wyrazowych;
- podanie synonimu czy antonimu danego wyrazu;
-gry i zabawy językowe
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
- opis ilustracji;
- rozmowa na podstawie ilustracji;
- dopasowywanie tekstów do ilustracji;
- powtarzanie za wzorem;
- odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu
VI. Program klasa
-Człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
-Miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
Edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
-Miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
-Edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
-Praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór zawodu)
-Życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
-Żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne)
-Zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)
-Podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie
-Kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)
-Sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu):
-Zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie)
-Nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych)
-Świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)
-Życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)
W obrębie tematów określonych w podstawie programowej oraz niniejszym programie nauczania języka angielskiego uczeń posługuje się strukturami gramatycznymi:
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to learn, learns
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
3. Czasowniki modalne:
- can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t ski. I can’t hear you. It can’t be true.
- could, np. Could you pass me the sugar, please? I couldn’t help him with his homework.
– may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
- might, np. It might be a bomb. I might go to a disco tomorrow.
- must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
- should, np. You shouldn’t miss your train. Where should I get off?
- ought to, np. You ought to drink a lot of water. • shall, np. Shall we eat now?
4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. talk – talked – talked, do – did – done 6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
7. Czasowniki wyrażające stany i czynności, np. like, dance, see
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look for, take up
9. Czasy gramatyczne:
- Present Simple, np. She often reads in bed. The train leaves at seven.
-Present Continuous, np. She is watching her favourite sitcom at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
-Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
-Present Perfect Continuous, np. I’ve been waiting here for ages.
- Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago
-Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
- Past Perfect, np. The film had already started when we arrived at the cinema.
- Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think it will rain.
10. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
11. Konstrukcja „have to”, np. He has to stay in bed. I don’t have to go.
12. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him.
13. Konstrukcja „used to”, np. I used to wear glasses.
RZECZOWNIK
1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a pen, sugar, information, money
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
3. Forma dzierżawcza, np. Tom’s brother, the colour of her eses
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony, np. a plum, an apple
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
3. Przedimek zerowy, np. dinner
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, inteligent – more inteligent – the most inteligent, good – better – the best
2. Użycie przymiotników z so, such, how i what, np. She is such a nice girl. What a day! How nice!
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst
2. Przysłówki too i enough, np. (not) strong enough, too tall
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. He usually plays football on Saturday mornings. She is always late. Do it quickly!
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, you, we
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
4. Zaimki wskazujące, np. this, those
5. Zaimki pytające, np. who, what, which
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything 9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.
LICZEBNIK
1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth
PRZYIMEK
1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in March, at Wight
3. Przyimki przyczyny, np. to win a prize
4. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
5. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in
SPÓJNIK
Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so
SKŁADNIA
1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple.
2. Zdania rozkazujące, np. Stand up! Don’t play with your mobile.
3. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
4. Zdania z podmiotem there, np. There is a poster on the wall. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
6. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
7. Konstrukcje z have / get something done, np. I have my hair cut once a month. Where did you get your bike stolen?
8. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where the bank is?
9. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He said (that) he was very unhappy. She asked if I liked the play. Mom told me to tidy my room.
10. Zdania współrzędnie złożone, np. While my mother was cooking dinner, my dad was working in the garden. 11. Zdania podrzędnie złożone:
- przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
-okolicznikowe:
– celu, np. I came here to give you this letter.
– czasu, np. The phone rang when we were having lunch.
– miejsca, np. He was sitting where I had left him.
– porównawcze, np. She is as tall as her father.
– przyczyny, np. She is happy because she passed her exams.
– skutku, np. I was hungry so I made some sandwiches.
– warunku (typu 0, I, II, III), np. When it is hot, we drink more. If the weather is nice, we will have a barbecue. If I had a lot of money, I would buy a sports car. If you had been more careful, you wouldn’t have fallen.
12. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. He called me before going to school.
13. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl!
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.