AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mieczysława Cuber, 2019-03-15
Łazy

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan Zawodowy na nauczyciela Dyplomowanego

- n +

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Poznawanie procedury awansu zawodowego Udział w seminarium „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego”.
Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela. Zaświadczenie z przebytego seminarium. Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2016 r.

Doskonalenie zawodowe i wykorzystanie zdobytych wiadomości
i umiejętności
w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursach, warsztatach, seminariach, konferencjach. Śledzenie literatury fachowej. Korzystanie
z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego. Opis przydatności szkolenia w pracy. Okres stażu
Modyfikacja warsztatu pracy. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Dbałość o estetykę, wystrój i wyposażenie klasy. Potwierdzenie dyrektora. Okres stażu
Aktywne uczestnictwo
w pracach związanych
z usprawnieniem pracy szkoły. Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywanie dokumentów. Analiza dokumentów (Plan pracy szkoły, Statut szkoły, Plan wychowawczy, WSO, Koncepcji pracy szkoły). Posiadanie aktualnych wiadomości. Orientacja
w zmianach. Właściwe wykorzystywanie przepisów
w codziennej pracy dydaktycznej. Okres stażu
Różnorodne formy promocji szkoły
w środowisku. Współpraca z Domem Kultury, Uniwersytetem III wieku, Biblioteka miejską w Lublińcu, gazetami lokalnymi . Sprawozdania, podziękowania, potwierdzenia dyrektora. Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. Tworzenie ocen półrocznych i końcowo rocznych, praca z dziennikiem elektronicznym.
Opracowanie dokumentacji. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek. Wzory kart pracy, dyplomów, scenariuszy. 1 i 2 semestr
Rok szkolny
Wykorzystanie Internetu. Publikowanie scenariuszy, testów i innych pomocy dydaktycznych na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy
i doświadczeń innych nauczycieli. Korzystanie z poczty elektronicznej, forów dyskusyjnych. Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii, programów multimedialnych w celu uatrakcyjnienia pracy z uczniem. PotwierdzeniePotwierdzenie dyrektora. Okres stażu
Wykorzystanie umiejętności informatycznych. Relacjonowanie ważnych wydarzeń klasowych i szkolnych na stronie internetowej szkoły i portalach społecznościowych. Potwierdzenie dyrektora. Szkolna strona internetowa. Rok szkolny
Okres stażu
Wykorzystanie Tablicy interaktywnych podczas zajęć dydaktycznych. Wykorzystanie na zajęciach interaktywnych
i multimedialnych pomocy edukacyjnych. Potwierdzenie dyrektora. Przykładowe scenariusze. Rok szkolny
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych. Opracowanie scenariuszy zajęć
i przygotowanie pomocy dydaktycznych. Potwierdzenia nauczycieli i dyrektora szkoły. Rok szkolny
Okres stażu
Podjęcie współpracy
z nauczycielem stażystą. Opracowanie tematyki spotkań dotyczących awansu zawodowego, wzajemna wymiana doświadczeń. Protokoły spotkań. Potwierdzenia nauczyciela stażysty. Okres stażu
Upowszechnianie
w intrenecie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela. Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Udostępnienie na platformie e- librus własnych scenariuszy zajęć i uroczystości. Potwierdzenie Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Program pracy z uczniem mającym trudność
w nauce, związane ze słuchem fonematycznym. Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem mającym trudności ze słuchem fonematycznym Program, sprawozdanie z realizacji. Rok szkolny 1
i 2 semestr
Okres stażu
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
i przygotowywanie do aktywnego udziału
w życiu kulturalnym. Opracowanie programu Kółka teatralnego. Opracowany program, sprawozdanie, opinie widzów. wrzesień/ październik 2016 r.

Program konkursów czytelniczych
w kształceniu zintegrowanym. Opracowanie programu konkursów czytelniczych dla klas I - III Opracowany program, sprawozdanie. październik 2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Współpraca nauczyciela
i uczniów z różnymi instytucjami np. biblioteką, muzeum regionalnym. Udział w zajęciach, organizowanych przez bibliotekę. Spotkania w muzeum regionalnym. Potwierdzenia współpracy. Rok szkolny
Okres stażu
Organizowanie wycieczek szkolnych. Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych o charakterze turystyczno – krajobrazowym, tematycznym
i okolicznościowym. Potwierdzenie dyrektora. Rok szkolny
Okres stażu
Współpraca
z Nadleśnictwem Koszęcin i Zespołem Parków Krajobrazowych województwa śląskiego
w Kalinie, wycieczki przedmiotowe. Organizowanie wyjazdów do Kaliny na spotkania i zajęcia dydaktyczne. Potwierdzenia współpracy, sprawozdania. Rok szkolny
Okres stażu
Uroczystości szkolne
i klasowe. Współudział w organizowaniu uroczystości według szkolnego kalendarza imprez
i uroczystości. Sprawozdania i potwierdzenia dyrektora. Okres stażu
Organizowanie i udział
w szkolnych i międzyszkolnych konkursach promujących szkołę. Konkurs na „Najaktywniejszego czytelnika”
Gminny konkurs ortograficzny dla klas IV-VI
Międzyszkolny Konkurs czytelniczy
Konkurs „Pięknego pisania”
Konkurs „Pięknie czytam’ dla klas II-III
Konkurs znajomości literatury dziecięcej.
Konkurs recytatorski. Sprawozdania, potwierdzenie dyrektora Rok szkolny
1 i 2 semestr

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Organizowanie imprez dla środowiska lokalnego. Spotkanie opłatkowe dla starszych
i samotnych mieszkańców.
Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy.
Organizowanie „Dnia otwartych drzwi”,
występy okolicznościowe i współudział w festynie szkolnym,
Festyn organizowany przez Caritas przy Parafii pw. Krzyża Świętego
w Strzebiniu Sprawozdania, podziękowania grudzień
Rok szkolny
1 i 2 semestr
czerwieclipiec
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Strzebiniu. Spotkania, pogadanki, pokaz sprzętu. Sprawozdanie Rok szkolny
Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. Przygotowanie i przeprowadzenie „Wieczoru z Andersenem” Sprawozdanie, potwierdzenie dyrektora. kwiecień
Współpraca z rodzicami Prowadzenie spotkań połączonych
z pedagogizacją rodziców z zakresu wyrabiania u dziecka samodzielności
i odpowiedzialności. Konsultacje indywidualne. Angażowanie rodziców
w pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych. Sprawozdanie, potwierdzenie pedagoga szkolnego. Rok szkolny
Okres stażu
Opieka nad praktykantem. Opracowanie scenariuszy zajęć
i przygotowanie pomocy dydaktycznych. Potwierdzenie dyrektora i praktykanta. Rok szkolny
Okres stażu
Rozbudzanie aktywności oraz wspieranie
i pogłębianie zainteresowań uczniów mających na celu rozwijanie ich zdolności. Prowadzenie „Kółka teatralnego”. Przykładowe scenariusze. Podziękowania, zdjęcia
z występów.


§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Pomoc uczniom przejawiającym trudności edukacyjne. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych korekcyjno – kompensacyjnych. Potwierdzenie dyrektora. Rok szkolny
Okres stażu
Organizowanie akcji charytatywnych. Organizowanie akcji charytatywnych
z biblioteką szkolną i szkolnym kołem PCK. Sprawozdania, podziękowania. Okres stażu
Pomoc materialna
i finansowa na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych. Organizowanie pomocy. Sprawozdanie. Rok szkolny
Okres stażu
Współpraca z Powiatową Komendą Policji
w Lublińcu. Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki na temat bezpieczeństwa, unikanie kontaktów z nieznanymi ludźmi itp. Potwierdzenie współpracy. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Okres stażu
Objęcie specjalistyczną opieką uczniów
z problemami. Kierowanie na badania do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Potwierdzenie współpracy. Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMA REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych - ich opis
i analiza. Opis i analiza dwóch przypadków. Dołączony opis i analiza dwóch przypadków. Okres stażu

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.