AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateusz Wieczorek, 2019-03-15
Chełm

Język polski, Scenariusze

Rozważania o niewieczności, kruchości wszystkiego, co nieludzko ludzkie, czyli próba interpretacji wiersza Urszuli Kozioł pt. "Nocą"

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Nauczyciel: Mateusz Wieczorek
Klasa: 3 LO, 4 Technikum
Przedmiot: język polski
Czas realizacji zajęć: 90 minut

*nowa podstawa programowa

TEMAT ZAJĘĆ (warianty tematów):

1. Rozważania o niewieczności, kruchości wszystkiego, co nieludzko ludzkie, czyli próba interpretacji wiersza Urszuli Kozioł pt. Nocą.

2. O nocy życia, nocy niemocy, czyli próba interpretacji wiersza Urszuli Kozioł pt. Nocą.


CEL ogólny:

1. Zapoznanie uczniów z głębią symbolu (w tym symbolu nocy);
2. Uwrażliwienie podopiecznych na aspekt przemijania, kruchości, tymczasowości;
3. Uwrażliwienie wychowanków na walory literackie, ponadczasowe tekstu lirycznego;
4. Kształtowanie, pielęgnowanie wśród uczniów sztuki dyskusji, kultury języka, budowania określonej formy wypowiedzi (pisanej i mówionej).


Wymagania szczegółowe:

I. 1.1 – rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworach (fantastyczną, symboliczną, mimetyczną, realistyczną, naturalistyczną, groteskową);
I. 1. 4 – rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego poznane w szkole podstawowej oraz środki znaczeniowe: oksymoron, peryfrazę, eufonię, hiperbolę; leksykalne, w tym frazeologizmy; składniowe:: antytezę, paralelizm, wyliczenie, epiforę, elipsę,; weryfikacyjne, w tym przerzutnię; określa ich funkcję;
I. 1. 5 – interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
I. 1. 6 – rozpoznaje w tekstach: ironię i autoironię, komizm, tragizm, humor, patos; określa ich funkcje w tekście i rozumie wartościujący charakter;
I. 1. 9 – rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
I. 1. 10 – rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpretuje je i wartościuje;
I. 1. 11 – rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
I. 1. 13 – porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
I. 1. 14 – przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
I. 1. 15 – wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
I. 1. 16 – rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego systemu wartości.

I. 2. 2 – analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację.

II. 2. 7 – rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownictwo neutralne od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od potocznego;
II. 3. 7 – stosuje zasady etyki wypowiedzi; wartościuje wypowiedzi językowe, stosując kryteria, np. prawda – fałsz, poprawność – niepoprawność;
II. 3. 9 – stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych odpowiednie do sytuacji;
III. 1. 1. Formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu odpowiednich konstrukcji składniowych;
III. 1. 3 – rozumie i stosuje w tekstach retorycznych zasadę kompozycyjną (np. teza, argumenty, apel, pointa);
III. 2. 1 – zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
III. 2. 4 – zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
III. 2. 6 – tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, referat, szkic interpretacyjny, szkic krytyczny, definicja, hasło encyklopedyczne, notatka syntetyzująca;
III. 2. 10 – w interpretacji przedstawia propozycje odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;

IV. 1 – rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
IV. 2 – porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;

METODY:

podające: wykład;
wyjaśnienia nauczyciela;

problemowe: dyskusja dydaktyczna;
stawianie pytań;
analiza i synteza treści;

eksponujące: wypowiedzi uczniów;

praktyczne: wykonywanie zadań.FORMY PRACY:

– praca zbiorowa - jednolita
– praca grupowa - jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

a) tekst literacki – liryk Urszuli Kozioł pt. Nocą;


PLAN ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematyki lekcji – poezja jako klucz do rozszyfrowania i wyrażania uczuć oraz odkrywania świata;

2. Pytanie/polecenie nauczyciela: O jakich emocjach może traktować poezja? Podaj przykłady i zilustruj je tekstami źródłowymi (mapa myśli);

3. Pytanie nauczyciela: Czym jest religijno – artystyczny motyw vanitas? Gdzie można doszukać się początków jego realizacji? Podaj epokę/ epoki historyczno - literackie i poprzyj swoją odpowiedź przykładami utworów – dokumentujących zaistnienie tego zagadnienia;
Pojęcie ma związek z myślą przewodnią Księgi Koheleta – Vanitas vanitatum et omnia vanitas – Marność nad marnościami i wszystko marność (Koh 1,2 BT);

• np. Marność Daniela Naborowskiego;

4. Polecenie nauczyciela: Omów kreację podmiotu lirycznego – wyszukaj słowa klucze charakteryzujące osobę mówiącą w tekście. Spróbuj zilustrować portret osobowościowy podmiotu lirycznego – z uwzględnieniem motywu vanitas. Uzasadnij swoje refleksje (mapa myśli, burza mózgów).

PRACA W GRUPACH (4/6 – o osobowych).

1. Polecenie nauczyciela: Odwołując się do symboli zawartych w liryku, spróbuj opisać nastrój utworu (noc, klamka, drzwi, dziura, sen, czerń, szarość, blask, litera, przecinek itp.; burza mózgów, mapa myśli; zebranie informacji od wszystkich zespołów i zapisanie wiadomości na tablicy);

2. Polecenie nauczyciela: Odwołaj się do (popularnego zwłaszcza w poezji baroku) konceptu i omów jego realizację na przykładzie wiersza Urszuli Kozioł pt. Nocą. (koncept jako oryginalny pomysł, mający na celu zadziwienie, zaskoczenie, szokowanie czytelnika; kalambur, gra słów);

3. Polecenie nauczyciela: Omów funkcję motywu snu na przykładzie tekstu Kozioł; podaj przykłady innych utworów, w których mamy do czynienia z realizacją oniryzmu (krótko omów zagadnienie).

PRACA W DWÓCH DUŻYCH GRUPACH.

1. Polecenia nauczyciela: Scharakteryzuj pozytywnie (1 – a grupa) i negatywnie (2 – a grupa) nacechowane oblicza nocy (emocje, skojarzenia, stany, poczucia; burza mózgów, mapa myśli);
* po zebraniu i zapisaniu propozycji na tablicy, nauczyciel pyta uczniów:
Którą z twarzy nocy zilustrowała Kozioł w swoim utworze? Uzasadnij swoją opinię (dyskusja na forum);

2. Wskaż środki wyrazu artystycznego „budujące” szczególną przestrzeń, rzeczywistość ukazaną w tekście.

PRACA INDYWIDUALNA:
1. Rozpisz tekst Urszuli Kozioł – przekształcając go na język prozy.

ZADANIA WSPIERAJĄCE/ WSPOMAGAJĄCE/ UZUPEŁNIAJĄCE/ UTRWALAJACE.

Pytania/ polecenia nauczyciela:
1. Czy język ogranicza wyrażanie emocji/ uczuć? Czy za pomocą języka możemy w pełni zobrazować swoje stany, leki, obawy, namiętności, pragnienia? Podaj przykłady utworów/ tekstów kultury, ilustrujących Twoje refleksje (praca indywidualna; odczytanie propozycji odpowiedzi na forum; dyskusja na forum);

2. Podaj konteksty literackie, filozoficzne (tu: zwłaszcza egzystencjalizm) - w odniesieniu do omawianego wiersza (dyskusja na forum).

3. Dyskusja na forum: Czy warto mówić/ pisać o skończoności, kruchości wszystkiego? Czy ważna jest świadomość przemijania, śmierci? Uzasadnij swoja opinię.


PRACA DOMOWA (do wyboru):

1. Napisz recenzję liryku Urszuli Kozioł pt. Nocą. Wykorzystaj znajomość zasad rządzących tą formą wypowiedzi.

2. Napisz artykuł prasowy dotyczący roli języka w wyrażaniu emocji/ uczuć, w kształtowaniu rzeczywistości, w kreowaniu postaw człowieka (próba odpowiedzi na pytanie: Czy słowa mają moc sprawczą?).

3. Napisz wiersz, w którym opiszesz emocje/ uczucia – wykorzystując takie narzędzia językowe jak między innymi: koncept, kalambur, gra słów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.