AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Mateusz Truszyński, 2019-04-11
Plewiska

Wychowanie fizyczne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

- n +Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowegoMateusza Truszyńskiegoubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Poznań, 1.09.2016
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Mateusz Truszyński
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 64
Adres szkoły: os. Orła Białego 120
61-251 Poznań
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Posiadane wykształcenie: magisterskie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2019 r.
Opiekun stażu: mgr Marcin Korbik


Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele ogólne:
1) uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty.

Cele szczegółowe:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3) umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust.2 pkt. 1)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• Opracowanie testów sprawdzających sprawność fizyczną uczniów na II etapie edukacji.
• Opracowanie karty obserwacji osiągnięć uczniów – porównywanie wyników na podstawie przeprowadzonych testów, sprawdzianów
Okres stażu • Sprawozdania, opracowanie wyników testów
• Karta obserwacji, porównanie wyników z trzech lat

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy • Udział w kursach szkoleniowych nauczycieli organizowanych przez ODN,
• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• Udział w pracach zespołu samokształceniowego-wymiana doświadczeń w prowadzeniu zajęć, lekcje koleżeńskie
• Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie lekcji otwartych dla studentów odbywających praktyki w szkole
• Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.
• Gromadzenie literatury przedmiotowej z wychowania fizycznego Cały okres stażu Świadectwa, zaświadczenia ukończenia konferencji, warsztatów, scenariusze lekcji, wnioski i notatki
3. Budowanie własnego autorytetu • Modyfikowanie zachowań i postaw po zebraniu informacji zwrotnych od uczniów
• Rola wychowawcy w klasie Cały okres stażu, semestralnie Notatki własne
4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Na koniec stażu Sprawozdanie
5. Zapoznanie się z
potrzebami szkoły w zakresie zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych • Wypełnianie obowiązków powierzonych przez Dyrektora
• Wypełnianie zadań wychowawcy w klasie i współpraca z rodzicami uczniów swojej klasy
Na bieżąco, według potrzeb Zaświadczenie Dyrektora


2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. (§7 ust.2 pkt. 2)


Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poszerzenie oferty szkoły z uwzględnieniem potrzeb uczniów
• Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów zdolnych w celu przygotowania do zawodów sportowych
• Udział w rozgrywkach międzyszkolnych
• Koordynowanie funkcjonowania Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orlik”
• Organizacja turniejów z Zespołowych Gier Sportowych
• Współpraca przy organizacji szkolnego Dnia Sportu • 1 raz w tygodniu
• Według potrzeb
• Funkcja koordynatora od IX.2013
• Cały okres stażu
• Według potrzeb
• Sprawozdanie, dziennik zajęć
• Tabele i wyniki na stronie POSiR
• Notatki własne
2. Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu
Pogadanki na temat możliwości spędzania wolnego czasu oraz zasad zdrowego stylu życia, projekcje filmów edukacyjnych
Raz w semestrze Notatki własne,
3. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym
Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym Według harmonogramu Protokół z zawodów
4. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów • Obserwacje
• Rozmowy z rodzicami Przez cały okres stażu Notatki własne
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Kontakt z placówkami oświatowymi, instytucjami oraz organizacjami lokalnymi Przez cały okres stażu Notatki własne3) umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§7 ust.2 pkt. 3)


Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej Opracowanie z wykorzystaniem komputera:
• planu wynikowego,
• wniosku o rozpoczęcie stażu,
• planu rozwoju zawodowego,
• sprawozdania z realizacji planu rozwoju,
• przygotowanie pomocy dydaktycznych (prezentacje, projekcje filmowe)
Cały okres stażu • Plany wynikowe,
• Wniosek
• Plan rozwoju,
• Przedmiotowy system oceniania,
• Sprawozdania,
• Konspekty, ankiety itp.
2. Wdrażanie uczniów do korzystania z komputerów, Internetu
• Przeprowadzenie lekcji multimedialnej – umiejętność wyszukiwania w Internecie wiadomości z wychowania fizycznego – przepisów oraz ciekawostek związanych ze sportem
Raz w roku Scenariusz, wnioski z realizacji
3. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy lekcji otwartych • Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz konspektów wybranych lekcji w Internecie
Okres stażu • Adres strony internetowej
• Konspekty lekcji
4. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji w procesie doskonalenie zawodowego. Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych
- Korzystanie z portali internetowych innych nauczycieli do doskonalenia warsztatu pracy
- Propagowanie umiejętności wykorzystania zasobów stron WWW związanych z wychowaniem fizycznym
Cały okres stażu • Spis stron WWW
5. Wykorzystanie dziennika elektronicznego • Wykorzystanie dziennika elektronicznego do komunikacji z rodzicami Cały okres stażu • iDziennik


4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§7 ust.2 pkt. 4)


Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów • Prowadzenie zebrań z rodzicami,
• Udział w warsztatach metodycznych z zakresu psychologii, dydaktyki, pedagogiki,
• Korzystanie z literatury fachowej, doświadczenia opiekuna stażu,
• Według potrzeb

• Okres stażu

• Biblioteka AWF, rozmowy z opiekunem stażu
• notatka
• zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniach

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
• Rozmowy z rodzicami diagnozujące sytuację według potrzeb
• Obserwacja uczniów, diagnozowanie na bieżąco w celu oceny możliwości uczniów
• Kontakt z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką • Według potrzeb

• Na bieżąco • Dziennik zajęć


5) Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7 ust.2 pkt. 5)Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego – znowelizowanej „Karty Nauczyciela” oraz rozporządzeń MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
• Sierpień-wrzesień 2016
• złożenie u Dyrektora wniosku o rozpoczęcie stażu
• świadomość wymagań kwalifikacyjnych oraz znajomość procedury postępowania w czasie stażu oraz egzaminu
2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
• Rozmowa określająca wzajemne oczekiwania oraz zasady współpracy
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego • Wrzesień 2016 • Kontrakt
• szczegółowy harmonogram
• plan rozwoju zawodowego

3. Poszerzenie znajomości przepisów prawa oświatowego • Analiza przepisów w znowelizowanej Karcie Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty oraz Rozporządzeń MEN - strona internetowa MEN
• Wrzesień- Listopad 2016 • notatka własna
4. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły • Analiza planu wychowawczego • Wrzesień 2016 • notatka własna
5. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły • Analiza dokumentacji: statutu szkoły, WSO, programu wychowawczego, regulaminów, kodeksu szkoły itp • Wrzesień-grudzień 2016 • notatka własnaPlan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego pod nadzorem opiekuna stażu.


 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.