Katalog

Katarzyna Andrzejczak
Geografia, Różne

Przedmiotowy system oceniania z geografii

- n +

Przedmiotowy system oceniania z geografii

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 20.03.2003 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Ocenianie ucznia ma na celu:
- Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce
- Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań przedmiotem
- Uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętnościprzewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie
- Wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny
- Ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia
- Okresowe i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany semestr
- Dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
- Wzmocnienie motywacji uczniów

I. Przedmiotem oceny są:
a) wiadomości (zgodnie z podstawą programową)
b) umiejętności (zgodnie z podstawą programową)
c) postawa - aktywność (zgodnie z podstawą programową)

II. Skala ocen:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny dopuszczający niedostateczny

III. Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
testy
sprawdziany
odpowiedzi ustne
odpowiedzi pisemne (kartkówki)
zadania domowe
aktywność na lekcji
praca samodzielna (referaty, sprawozdania z wykładów, plakaty, plansze, rysunki itp.)
udział w konkursach geograficznych i olimpiadach

IV. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa się przy pomocy ustalonych kryteriów oceniania i standardów wymagań zgodnych z planem dydaktycznym na dany rok szkolny (wymagania podstawowe i ponadpodstawowe; korzystamy z taksonomii celów nauczania wg Niemierki)

a) kryteria oceny z geografii z prac pisemnych (testy, sprawdziany) zgodnie z przyjętym wewnątrzszkolnym systemem nauczania:

celujący 96% - 100% (w klasach z geografią, jako przedmiotem wiodącym)
bardzo dobry 86% - 95%
dobry 76% - 85%
dostateczny 55% - 71%
dopuszczający 41% - 54%
niedostateczny 40% i poniżej

b) Kryteria oceny z geografii z wypowiedzi ustnej:
- Celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści z literatury popularnonaukowej, zawiera własne, oryginalne przemyślenia. Uczeń umie formułować problemy i dokonywać analizy lub syntezy różnych zjawisk. Przy omawianiu problemu wykazuje się bardzo dobrą znajomością mapy fizycznej świata i Polski. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe. Dostrzega i rozwiązuje problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych i czasowych.
- Bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca (wiadomości i umiejętności podstawowe i ponadpodstawowe), swobodnie operuje terminologią geograficzną, odpowiedź ilustruje samodzielnie wykonywanymi schematami i rysunkami, wykazuje się bardzo dobrą znajomością mapy fizycznej świata i Polski. Uczeń wykazuje związki między człowiekiem i środowiskiem - dostrzega relacje między nimi, potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych i wyciągać wnioski. Wiąże wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań. Wyjaśnia i ocenia przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów przyrodniczych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych. Wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym, poprawne rzeczowo i językowo.
- Dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymagań treści (wiadomości podstawowe uzupełnione są o nieco trudniejszą wiedzę rozszerzającą). Uczeń wykazuje się znajomością definicji, faktów, pojęć i dobrą znajomością mapy fizycznej świata i Polski, Operuje poprawnie językiem geograficznym. Odpowiedź jest poprawna pod względem języka. Dopuszczalne są drugorzędne błędy. Uczeń nie wyczerpuje zagadnienia.
- Dostateczny - odpowiedź zawiera wiadomości i umiejętności podstawowe, potrafi je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe i językowe. Uczeń zna fakty, definicje i pojęcia pozwalające na zrozumienie najważniejszych zagadnień, stosuje wiedzę w sytuacjach typowych.
- Dopuszczający - odpowiedź zawiera niezbędna wiedzę, konieczną z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia. Uczeń udziela odpowiedzi przy wyraźnej pomocy nauczyciela. Jego wypowiedź jest fragmentaryczna, zawiera liczne błędy rzeczowe zna jednak podstawowe fakty i przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytanie. Uczeń nie potrafi ująć zagadnienia całościowo i wykazuje się mierną znajomością mapy fizycznej świata i Polski (potrafi jednak wskazać na niej najważniejsze jednostki geograficzne.) Odpowiedź nie jest poprawna językowo.

c) do odpowiedzi ustnej uczeń obowiązany jest być przygotowanym z przynajmniej trzech ostatnio zrealizowanych tematów w przypadku lekcji powtórzeniowych z całości materiału.
d) prace pisemne - testy i sprawdziany są obowiązkowe. W razie nieobecności ucznia z przyczyn losowych na teście lub sprawdzianie uczeń jest zobowiązany pisać go w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Nieobecność ucznia na sprawdzianie wynikająca z celowego unikania lekcji równoznaczna jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
e) Poprawa oceny niedostatecznej otrzymanej z testu lub sprawdzianu jest dobrowolna. Musi odbywać się poza lekcjami.
f) Odpowiedzi pisemne (kartkówki) dotyczą trzech ostatnich tematów i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela. Sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej. uczeń nie może poprawiać oceny niedostatecznej otrzymanej z tej formy sprawdzania wiedzy. Nieobecność ucznia na kartkówce nie ma żadnego wpływu na otrzymanie oceny semestralnej lub końcoworocznej.
g) Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
h) Brak atlasu lub podręcznika (1 na dwoje uczniów), co uniemożliwia przeprowadzenie lekcji (tematu), jest równoznaczne z nieprzygotowaniem ucznia do lekcji.

V. Uczeń powinien uzyskać z geografii w semestrze co najmniej następującą ilość ocen:
a) przy dwóch godzinach geografii w tygodniu:
- 2 oceny z testu (sprawdzianu)
- 2 oceny z kartkówki
- 1 ocena ze znajomości mapy fizycznej świata (Polski)
- dodatkowo może otrzymać ocenę z odpowiedzi ustnej i zadania domowego.
b) przy jednej godzinie geografii w tygodniu:
- 1 ocena ze sprawdzianu (testu)
- 1 ocena z kartkówki
- 1 ocena ze znajomości mapy fizycznej świata (Polski)
- dodatkowo może otrzymać ocenę z odpowiedzi ustnej i zadania domowego

VI. Ocena końcoworoczna uwzględnia również:
- udział w konkursach i zawodach olimpiady geograficznej
- pracę nad projektami edukacyjnymi i ich prezentację (np. Dzień Ziemi, wymiana międzyszkolna itp.)

VII. Ucznia obowiązuje systematyczna praca:
- W wyjątkowej sytuacji uczeń może zgłosić nauczycielowi nie przygotowanie ( przed lekcją)
- Na koniec semestru (roku szkolnego) nauczyciel nie przewiduje sprawdzianu zaliczeniowego. Ocena semestralna (końcoworoczna jest wystawiana za pracę w całym semestrze (roku szkolnym)

VIII. Przy wystawianiu oceny semestralnej (końcoworocznej) największą wagę mają oceny z testów (sprawdzianów), kartkówek odpowiedzi ustnej i znajomości mapy.

IX. Nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.

X. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej z geografii za I semestr, uczeń może zaliczyć pisemnie materiał nauczania w ciągu jednego miesiąca (koniec lutego) od momentu klasyfikacji. Zaliczać można tylko raz po lekcjach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

XI. O terminie sprawdzianów (testów) uczeń jest poinformowany z wyprzedzeniem, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. (co najmniej 2 tygodnie przed pracą pisemną tego typu)

XII. Uczniowie powinni być zachęceni do samooceny.

XIII. Uczniowie wypełniają ankiety pozwalające na samoocenę, a także pozwalają badać efektywność nauczania.

XIV. Rodzice są informowani o ocenach cząstkowych raz w miesiącu na dyżurach nauczycieli oraz na spotkaniach śródsemestralnych.

Opracowanie: Katarzyna Andrzejczak

Wyświetleń: 1998


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.