Katalog

Urszula Sołtysek-Filip
Technika, Artykuły

Kryteria oceny z techniki

- n +

Kryteria szczegółowe ocen z techniki

Ocena celująca -uczeń wykazuje biegłość w posługiwaniu się zdobytymi wiadomościami, jego wiedza znacznie wykracza poza program nauczania, osiąga sukcesy w olimpiadzie przedmiotowej lub konkursach przedmiotowych proponuje rozwiązania wykraczające poza program nauczania, stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie, własne rozwiązania projektowe, potrafi stosować wiadomości w sytuacji nietypowej.

Ocena bardzo dobra - uczeń opanował pełny zakres wiedzy określonej programem nauczania wdanym obszarze rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne, sprawnie i poprawnie rozpoznaje właściwości materiały, sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, wytwory praktycznej działalności są zgodne z projektem ekonomiczne wykorzystywanie materiałów, jest samodzielny ( korzysta z różnych źródeł informacji), potrafi zaplanować i bezpiecznie przeprowadzić doświadczenie (eksperyment).

Ocena dobra - uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne, poprawnie posługuje się urządzeniami technicznymi, poprawnie opanował umiejętności technologiczne, dokumentacja prowadzona poprawnie drobne uchybienia w estetyce wykonania.

Ocena dostateczna - uczeń opanował wiadomości na poziomie minimum programowego rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności poprawnie posługuje się narzędziami, przyborami, opanował umiejętności technologiczne o średnim stopniu trudności, wytwory praktycznej działalności odbiegają w znacznym stopniu od projektu, niedokładność w wykonywaniu, mało estetyczne, potrafi wykonać proste doświadczenia z pomocą nauczyciela.

Ocena dopuszczająca - uczeń ma braki w opanowaniu minimum programowego, rozwiązuje zadania niewielkim stopniu trudności, posługuje się prostymi narzędziami, przyrządami i przyborami, wykonuje proste operacje technologiczne, wykazuje trudności w organizowaniu pracy, musi być kierowany, wytwory praktyczne niezgodne z projektem, niestarannie wykonywane.

Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował wiadomości, nie jest w stanie rozwiązywać elementarnych zadań, nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów, niezdolność wykonywania prostych operacji, nie potrafi organizować sobie pracy, jest niesamodzielny, brak zainteresowania w wykonywaniu czegokolwiek, niewykonywanie żadnej pracy wytwórczej, nie wykazuje zainteresowań przedmiotem.

PRZEDMIOTEM OCENY W TECHNICE SĄ:
1. umiejętności
2. wiadomości
3.organizacja pracy
4.dokumentacja
5.wytwory praktycznej działalności

Opracowanie: mgr Urszula Sołtysek-Filip

Wyświetleń: 1665


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.