Katalog

Bernarda Serwatka, Stefania Kamińska, Ma
Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Piekna nasza Polska cała - projekt szkolny dla klas I-III szkoły podstawowej

- n +

Projekt szkolny dla klas I - III szkoły podstawowej "Piękna nasza Polska cała"


Strój ludowy wielkopolski

Cel ogólny:

- Poznanie zwyczajów i tradycji ludowych różnych regionów Polski (Pałuki, Wielkopolska, Łowicz, Kaszuby, Podhale, Kurpie, Kujawy, Mazury, region krakowski).

Cele szczegółowe:

- Wzbogacanie ucznia o wiedzę dotyczącą regionu i kraju.
- Dostrzeganie charakterystycznych cech strojów ludowych z różnych regionów ojczyzny.
- Poznanie tradycji, obyczajów i obrzędów regionalnych.
- Poznanie podstawowych kroków i figur tanecznych tańców ludowych (kujawiak, mazur, krakowiak, "zbójnicki")
- Poznanie słów i melodii znanych przyśpiewek i piosenek ludowych: "Czerwone jagody", "Mariackie hejnały", "Czerwone jabłuszko", "Ostatni mazur", "W murowanej piwnicy", "To i hola", "Zielona murawka", "Kukowka".
- Prezentowanie strojów ludowych.
- Rozbudzanie zainteresowania różnymi regionami Polski ze szczególnym uwzględnieniem walorów kulturowych.
- Kształtowanie nawyku dbałości i szacunku dla dóbr kulturowych Polski.
- Poznanie elementów gwary poszczególnych regionów Polski
- Przygotowanie do wystąpień publicznych poprzez prezentację wyników pracy na forum szkoły.
- Kształtowanie umiejętności pracy grupowej poprzez podział zadań i ról oraz wspólne podejmowanie decyzji.
- Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
- Integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej.

Treści:

- Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa Polski.
- Podstawowe kroki i figury taneczne znanych tańców ludowych.
- Charakterystyka strojów ludowych.
- Język regionalny, gwary i nazewnictwo regionalne.
- Piosenki i przyśpiewki ludowe.

Rozmiar projektu - 1 miesiąc

Prezentacja efektów pracy - 4. 03. 2003r.

Miejsce prezentacji - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Mieścisku.

Formy prezentacji:

- Odczytanie pracy pisemnej.
- Prezentacja wykonanych strojów.
- Wykonanie tańca lub przyśpiewki ludowej.
- Wystawa prac na korytarzach szkolnych.

Sprzymierzeńcy:

- Dyrektor szkoły
- Chętni rodzice
- Wychowawcy klas
- Bibliotekarka
- Nauczyciel muzyki
- Nauczyciel geografii
- Sponsorzy - sklep "Lidia" z Mieściska
- Członkowie zespołu ludowego "Pałuki" z Kcyni.

Odpowiedzialność:

Za realizację projektu odpowiedzialni są uczniowie i liderzy pod kierunkiem nauczyciela koordynatora, nauczyciele wychowawcy. Każda klasa pod opieką wychowawcy wybiera lidera grupy oraz konsultuje się z nauczycielem koordynatorem.

Odbiorcy:

- Społeczność uczniowska
- Zaproszeni goście - zespół ludowy "Pałuki" z Kcyni, opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego "EuroGim"
- Rodzice

Projekt a program szkoły

Projekt wynika z programu dydaktycznego szkoły, który zakłada specyficzne formy pracy (istniejące koła zainteresowań: turystyczne, europejskie, ekologiczne, teatralne oraz program autorski "Regionalizm w nauczaniu zintegrowanym w klasach I - III" opracowany przez Z. Karalus, K. Marszałek, M. Owczarzak, B. Serwatka, B. Smykowska)

Projekt wynika również z programu wychowawczego szkoły (rozwinięty system współpracy z rodzicami, działalność na rzecz środowiska, organizowanie imprez integrujących środowisko).

Ocena projektu:

- Brawa widowni.
- Nagrody rzeczowe - plastyczne mapy Polski.
- Upominki w postaci słodyczy.
- Dyplomy dla klas (podziękowanie za udział).

Kryterium oceny:

- Terminowość.
- Oryginalność prezentacji.
- Umiejętność zainteresowania słuchaczy i włączenie ich do prezentacji.
- Estetyczne wykonanie strojów ludowych.
- Umiejętność korzystania z różnych źródeł.
- Umiejętność selekcji materiału.
- Przygotowanie stroju na szkolny występ.

Źródła:

- Encyklopedie, słowniki.
- Mapy.
- Internet.
- "Atlas strojów regionalnych"
- Kasety video "Polskie tańce narodowe" Agencji Filmowej "Pro-Film".
- Podręcznik dla klasy III "Wesoła szkoła" cz.III.
- Zespół ludowy "Pałuki" z Kcyni.

Zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów:

- Przygotowanie wystroju sali.
- Wykonanie strojów ludowych dla poszczególnych regionów Polski.
- Zredagowanie krótkiej charakterystyki wylosowanego regionu.
- Nauka podstawowych kroków i figur tanecznych tańca ludowego pochodzącego z danego regionu.
- Przygotowanie piosenki lub przyśpiewki ludowej.
- Zorganizowanie wystawy strojów ludowych.
- Wykonanie stroju na szkolny występ.

Podział na poszczególne grupy zadaniowe: (dobór tematów dla poszczególnych grup na zasadzie losowania).

- Grupa I (klasa Ia) - Mazowsze
- Grupa II (klasa Ib) - Kujawy
- Grupa III (klasa Ic) - region krakowski
- Grupa IV (klasa IIa) - Podhale
- Grupa V (klasa IIb) - Mazury
- Grupa VI (klasa IIc) - Kurpie
- Grupa VII (klasa IIIa) - Łowicz
- Grupa VIII (klasa IIIb) - Pałuki
- Grupa IX (klasa IIIc) - Wielkopolska

W projekcie europejskim "Piękna nasza Polska cała" biorą udział wszystkie klasy nauczania zintegrowanego.

Zadania do realizacji: (wspólne dla wszystkich grup)

1. Korzystając z materiałów pomocniczych wyszukajcie najważniejsze informacje o wylosowanym rejonie Polski.
Przygotujcie informację pisemną, którą odczytacie na
prezentacji.
2. Wykonajcie strój ludowy charakterystyczny dla danego regionu i ubierzcie nim otrzymanego manekina.
3. Zaprezentujcie taniec lub przyśpiewkę ludową.
4. Wykonajcie stroje dla własnej prezentacji.

Prezentacja projektu:
Spotkanie uczniów i zaproszonych gości odbyło się w sali gimnastycznej, która wcześniej została przygotowana do prezentacji.
Dekoracja sali (hasło prezentacji "Piękna nasza Polska cała"; plakaty - pierwszy przedstawiał strój ludowy wielkopolski, drugi mapę Polski ze strojami ludowymi demonstrowanymi w czasie prezentacji; bukiety kwiatów pałuckich).

CZĘŚĆ I
Na wstępie uczniowie klasy IIIa zaprezentowali krótki montaż słowno - muzyczny wprowadzający do tematu:

"W co się ubierać? To pytanie zadawali sobie ludzie od najdawniejszych sobie czasów. Każdy chciał mieć strój piękny i bogaty, aby dobrze w nim wyglądać. Stąd na świecie taka rozmaitość strojów.

Strój ludowy to strój noszony na wsi tylko w czasie swiąt lub innych ważnych uroczystości, jak np. wesela. Dlatego jest on tak barwny i bogaty. Uszyty był on wyłącznie z naturalnych materiałów, farbowanych i ozdabianych haftami i koronkami. Dziś styl życia, ubierania i zachowania mieszkańców Polski nie różni się tak bardzo. Tylko w niektórych stronach Polski ludzie wkładają czasem dawne stroje. S troje takie można zobaczyć na występach zespołów ludowych, a także w muzeach regionalnych, w których zgromadzone są także dawne sprzęty, narzędzia, ozdoby i naczynia".

CZĘŚĆ II
Prezentacja klas
Grupa zadaniowa I - prezentacja stroju mazowieckiego, krótka informacja o regionie, wykonanie piosenki z regionu Mazowsza "To i hola".
Grupa zadaniowa II - prezentacja stroju kujawskiego, krótka informacja o regionie, zaprezentowanie podstawowych kroków kujawiaka do piosenki "Czerwone jabłuszko"
Grupa zadaniowa III - prezentacja wykonanego stroju krakowskiego, krótka informacja o regionie, wykonanie piosenki "Mariackie hejnały".
Grupa zadaniowa IV - prezentacja wykonanego stroju podhalańskiego, krótka informacja o regionie, prezentacja piosenki "W murowanej piwnicy", zaprezentowanie tańca zbójnickiego.
Grupa zadaniowa V - prezentacja wykonanego stroju mazurskiego, krótka informacja o regionie, wykonanie piosenki "Ostatni mazur".
Grupa zadaniowa VI - prezentacja wykonanego stroju kurpiowskiego, krótka informacja o regionie, wykonanie piosenki "Zielona murawka".
Grupa zadaniowa VII - prezentacja wykonanego stroju łowickiego, krótka informacja o regionie, wykonanie piosenki "Czerwone jagody".
Grupa zadaniowa VIII - prezentacja wykonanego stroju pałuckiego, krótka informacja o regionie, wykonanie tańca do piosenki "Kukowka".
Grupa zadaniowa IX - prezentacja wykonanego stroju wielkopolskiego, krótka informacja o regionie, wykonanie piosenki "Zielony mosteczek".

CZĘŚĆ III
Po prezentacji poszczególnych grup wystąpił gościnnie zaproszony zespół "Pałuki" działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kcyni.
Pani Renata Gaj - Kowalska - instruktor zespołu zaprezentowała stroje regionalne mieszkańców Pałuk. Następnie tancerki i tancerze z kcyńskiej grupy zaprezentowali tańce i przyśpiewki: "Wiwat z wiatrakiem", "Kukowka", "Walcerek", "Wisielok", "Żandarm",.
Zaproszeni goście w podziękowaniu za wspaniały występ otrzymali od uczniów klasy IIIa bukiety kwiatów pałuckich.
Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, słodycze oraz wykonały sobie klasowe fotografie z zespołem "Pałuki".

  za Repertuar zespołu ludowego "SARBIA".
- Kronika Klubu Sportowego "GMINA MIEŚCISKO".
- Książki: "Powiat Wągrowiecki"
Wydawca: Agencja Reklamowa "BELFER"
Wągrowiec, 2000 r.
"Koło Łowieckie ODYNIEC w Mieścisku"
M. Waligórski, B. Wolicki, Mieścisko 1997 r.
"Powiat Wągrowiecki" G. Patro, Wągrowiec, 2000 r.
- Gazety lokalne - "Głos Wągrowiecki"
- Spotkania i wywiady z mieszkańcami gminy Mieścisko.

Podział na poszczególne grupy zadaniowe:

Grupa I - klasy Ia, Ib, Ic - Mieścisko
Grupa II - klasy IIa, IIb, IIc - Budziejewko
Grupa III - klasy IIIa, IIIb, IIIc - Sarbia

W projekcie regionalnym pt.: "Turystyczne atrakcje naszej gminy" biorą udział wszystkie klasy I - III.

Zadania dla grup do wykonania wspólnie z wychowawcą

Grupa I
Jesteście grupą sportowców. Waszym zadaniem jest zorientowanie się jak zdrowo i sportowo spędzają czas wolny mieszkańcy Mieściska.

Zadania do realizacji:
1. Przeprowadźcie rozmowę z członkiem Klubu Sportowego "GMINA MIEŚCISKO" na temat korzyści z uprawiania sportu. Przygotujcie Informację pisemną, którą odczytacie na prezentacji.
2. Wspólnie z rodzicami wybierzcie się na mecz piłki nożnej gminnej reprezentacji.
3. Zaimprowizujcie mini - mecz piłki nożnej.

Zadania dla grup do wykonania wspólnie z wychowawcą

Grupa II
Jesteście grupą turystów. Waszym zadaniem jest wyszukanie i przedstawienie
największej atrakcji turystycznej Budziejewka.

Zadania do realizacji:
1. Korzystając z zasobów biblioteki szkolnej i publicznej w Mieścisku wyszukajcie najważniejsze informacje o zabytkach znajdujących się w Budziejewku. Przygotujcie informację pisemną, którą odczytacie na prezentacji.
2. Dowiedzcie się, jaka legenda związana jest z tą miejscowością.
3. Przedstawcie treść legendy w formie inscenizacji.

Zadania dla grup do wykonania wspólnie z wychowawcą

Grupa III
Jesteście grupą artystów. Waszym zadaniem jest przygotowanie i zaprezentowanie dorobku kulturalnego zespołu ludowego "Sarbia".

Zadania do realizacji:

1. Korzystając z dostępnych wam źródeł zbierzcie informację o położeniu wsi, jej historii oraz o zajęciach i zainteresowaniach mieszkańców Sarbii. Przygotujcie informację pisemną, którą odczytacie na prezentacji.
2. Przeprowadźcie wywiad z członkiem zespołu "Sarbia" w celu zebrania wiadomości o działającym we wsi zespole ludowym.
3. Zaprezentujcie wybraną piosenkę z repertuaru wyżej wymienionego zespołu.

PREZENTACJA PROJEKTU

Spotkanie wszystkich uczniów biorących udział w projekcie szkolnym "Turystyczne atrakcje naszej gminy" odbyło się 22 maja 2003 r na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Mieścisku. Na spotkaniu tym odbyła się prezentacja zadań wykonanych przez poszczególne grupy. Sala udekorowana była plakatami związanymi z ciekawymi miejscami naszej gminy, które wykonały wszystkie grupy. Prezentacja przebiegała według następującego scenariusza.

Scenariusz prezentacji projektu szkolnego "Turystyczne atrakcje Gminy Mieścisko"

1. Powitanie przez nauczyciela koordynatora projektu.
Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Poświęcone ono jest naszemu regionowi, to jest gminie Mieścisko. Prezentacje artystyczne w wykonaniu uczniów nauczania zintegrowanego naszej szkoły mają na celu promocję miejsc widokowych, ciekawej architektury, historii, zabytków, ciekawych ludzi, placówek kulturalnych, sportowych naszej gminy. Witam więc szczególnie bardzo gorąco dyrekcję naszej szkoły, zaproszonych gości oraz sponsorów dzisiejszego spotkania. Zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy, w trakcie której wszyscy zgro - madzeni śpiewają przyśpiewki jako przerywniki między prezentacjami.

"Dobrze w Warszawie, nieźle w Koninie,
ale najlepiej jest w naszej gminie".

"Mieścisko da się lubić 2x
tutaj szczęście możesz znaleźć,
tutaj serce możesz zgubić".


Zabawę poprowadzą "mieszkanka gminy Mieścisko" (M) i "turystka" (T)

2. Spotkanie turystki z mieszkanką gminy Mieścisko.
M - Witam turystkę w naszej gminie.
T - Witam i myślę, że długo tu nie zabawię.
M - Dlaczego tak sądzisz?
T - Ponieważ wydaje mi się, że nic ciekawego tu nie zobaczę.
M - Myślę, że mylisz się, bo choć gmina mała, atrakcji tu wiele.
Proszę spójrz na mapę naszej gminy. (mapa gminy Mieścisko)

Tu są wioski małe oraz większe (pokazuje na mapie), a największe jest Mieścisko,
bo czy daleko, czy blisko
wszędzie widać Mieścisko.
Lasy, pola, domy, łąki,
kwiaty, sady i biedronki.


Popatrz i posłuchaj co się tutaj dzieje.

Wbiegają dzieci z klasy I i śpiewają piosenkę "Nasza szkoła jest wesoła".

T - Och, jakie one uśmiechnięte i wesołe.
M - Bo chodzą do WESOŁEJ SZKOŁY.
Lecz dorośli także mogą rozwijać swoje zainteresowania np. w klubie sportowym.
(pokazuje ręką w kierunku bramki)
A dzisiaj właśnie jest wielkie widowisko, Bo gra mecz KS GMINA MIEŚCISKO

Prezentacja mini - meczu piłki nożnej przygotowana przez grupę I.

W trakcie mini - meczu publiczność dopinguje okrzykami swojej drużynie.
M - Kibice są znów zadowoleni bo piłkarze podnieśli swoje miejsce w
tabeli.

Przyśpiewki publiczności o Mieścisku.

T - A tam co za wspaniała chatka?
M - Tam się zbiera myśliwych gromadka.

Uczniowie klas I przedstawiają scenkę pt. "Polowanie".

M - To tylko niektóre atrakcje Mieściska.
Ale nawet w małej wiosce może dziać się dużo, a przykładem jest BUDZIEJEWKO.

Prezentacja treści legendy o św. Wojciechu w formie inscenizacji przygotowanej przez grupę II.

Opracowanie: Stefania Kamińska
Maria Owczarzak
Bernarda Serwatka
Maria Wicher

Wyświetleń: 10441


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.