Katalog

Mariola Seroczyńska
Awans zawodowy, Projekty edukacyjne

Projekt oceny nauczyciela stażysty

- n +

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu

Nauczyciel odbywający staż - p. X
Czas trwania stażu: 1.09.2002r. - 31.05.2003r.

Pani p. X jest nauczycielką, która w roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęła po raz pierwszy pracę w szkole podstawowej i gimnazjum jako polonistka oraz wychowawca klasy pierwszej gimnazjum. W związku z tym, jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w szybszej adaptacji do warunków pracy w szkole, wskazywałam źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.

Pani p. X od początku roku szkolnego, po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły planu rozwoju zawodowego, rozpoczęła jego realizację. Zapoznała się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły -sposób prowadzenia obowiązującej dokumentacji oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.

W ciągu roku szkolnego pani p. X obserwowała zajęcia lekcyjne prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, z których sporządzała notatki, formułowała wnioski, dzieliła się spostrzeżeniami w trakcie ich omawiania. Przeprowadziła zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu, które każdorazowo uzgodniła wcześniej, przedstawiła do konsultacji szczegółowe konspekty i sygnalizowała problemy metodyczne (ilość obserwowanych i przeprowadzonych zajęć była zgodna z przepisami i ustaleniami zawartymi w kontrakcie opiekuna stażu i stażysty).

Koleżanka p. X znalazła się w bardzo trudnej sytuacji jako początkujący nauczyciel. W przydziale godzin otrzymała lekcje języka polskiego w klasie V szkoły podstawowej oraz I i II gimnazjum, w których realizowany jest wcale niełatwy program "To lubię!". Ponadto presja przygotowania uczniów klasy III do egzaminu końcowego była równie dużym obciążeniem psychicznym. Biorąc pod uwagę niewielkie doświadczenia pedagogiczne koleżanki, godne uwagi są jej zmagania pedagogiczne, by w odpowiedzialny sposób podołać tym wyzwaniom. Dobra organizacja pracy, sumienność i zaangażowanie pozwoliły pokonać te trudności.

Lekcje prowadzone przez panią p. X planowane były bardzo starannie, metody dobierane w zależności od tematu, zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wykłady i wprowadzenia ilustrowały ciekawe pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczycielkę, często przy wykorzystaniu technologii komputerowej. Atrakcyjność zajęć podnosiło wykorzystanie słowników, leksykonów, albumów, plakatów, reprodukcji i nagrań muzycznych dostosowanych do tematyki prowadzonych zajęć.

Uczniowie aktywizowani przez prowadzącą do podejmowania działań, wykonywali wiele zadań indywidualnie i grupowo, a umiejętność dobierania składu grupy ułatwiała prowadzenie zajęć i osiąganie dobrych efektów nauczania.

Pani p. X uczestniczyła w ciągu roku szkolnego w różnych formach doskonalenia zawodowego, co z pewnością przyczyniło się do wzbogacenia warsztatu pracy, podniosło umiejętności dydaktyczne.

Bardzo ważnym doświadczeniem w pracy stażystki było spełnienie się w roli nauczyciela-wychowawcy klasy I gimnazjum. Szybko nawiązała kontakt z uczniami, inspirowała ich do podejmowania różnych działań, starała się integrować zespół, interesowała się problemami młodych ludzi. Cierpliwa, opanowana i serdeczna w krótkim czasie zyskała ich sympatię i uznanie.

Mimo tego, że p. X pracę i obowiązki dzieliła między dwoma szkołami (G. i D.), nie przeszkodziło jej to w szybkim nawiązaniu życzliwych stosunków z koleżankami i kolegami tych placówek. Łatwość nawiązywania kontaktów przełożyła się również na pozytywne relacje w gronie dorosłych.

W miłej i koleżeńskiej atmosferze przebiegała też współpraca z opiekunem stażu. Pani p. X była otwarta na sugestie i propozycje z mej strony. Planowo wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie.

Myślę, że doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze, jakie zdobyła stażystka w pierwszym roku pracy w szkole, zainspirują ją do wnikliwej analizy swych dokonań, wyzwolą chęci wzbogacania swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

Proponuję pozytywnie ocenić dorobek zawodowy pani p. X.

........................................................
(opiekun stażu)

Opracowanie: mgr Mariola Seroczyńska

Wyświetleń: 23311


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.