Katalog

Mirosława Synoradzka
Biologia, Artykuły

Poznajemy gatunki drzew liściastych

- n +

Poznajemy gatunki drzew liściastych

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII DLA UCZNIÓW ZAINTERESOWANYCH PRZEDMIOTEM

Cel główny
Kształcenie umiejętności rozpoznawania w naturze wybranych gatunków drzew liściastych.

Cele szczegółowe
Po zajęciach uczeń:
- potrafi wymienić nazwy 10 gatunków drzew liściastych rosnących w naszym kraju
- umie podać cechy budowy dzięki którym można rozpoznać dany gatunek
- potrafi rozpoznać liść, korę drzewa, kwiat/ kwiatostan/, nasiona, owoc wybranego gatunku
- potrafi określić wymagania życiowe danego gatunku drzewa liściastego
- potrafi wykonać schematyczny rysunek poszczególnych elementów budowy rośliny
- potrafi zaprezentować swoje obserwacje

Metody i formy pracy
- prezentacja naturalnych okazów
- pogadanka
- praca z tekstem
- obserwacja
- działanie praktyczne w terenie

Środki dydaktyczne
- naturalne okazy kory drzew, liści, kwiatów/kwiatostanów,, owoców, nasion
- plansze z wizerunkiem gatunków drzew
- karty pracy
- klucze do oznaczania gatunków roślin naczyniowych

Przebieg zajęć

Powitanie, sprawy organizacyjne.
Nauczyciel pyta kto z uczniów potrafi podać nazwy gatunków drzew, które mija codziennie
w drodze do szkoły?
Uczniowie zapisują podawane nazwy na tablicy.
Nauczyciel podaje cel zajęć.

Nauczyciel prosi o zapisanie nazw gatunków zgodnie z systematyką świata roślin do pomocy sluży przygotowana literatura.
Uczniowie uzupełniają i poprawiają zapis.
Nauczyciel prosi o przypomnienie budowy morfologicznej drzewa. Zwraca uwagę na jej rolę w procesie rozpoznawania gatunku.
Nauczyciel rozdaje kartki na których uczniowie wpisują nazwy tych rodzimych gatunków drzew, które chcieliby umieć rozpoznawać w naturze.
Przypomina, że każdy z uczestników zajęć ma poznać 10 gatunków drzew liściastych.
Po analizie propozycji zostają wybrane te gatunki, króre najczęściej zostały wymienione przez uczniów.
Uczniowie w parach otrzymują kartę pracy, lupy i materiał do ćwiczeń w postaci naturalnych okazów lub preparatów: liści, fragmentów kory, nasion, owoców, kwiatów/ kwiatostanów dziesięciu gatunków drzew liściastych. Nastepnie prowadzą obserwacje i wykonują ćwiczenie polegające na narysowaniu charakterystycznych cech liścia danej rośliny/ zwracają uwagę na ułożenie liścia na łodydze, kształt blaszki liściowej i jej brzeg, wielkość, kolor, nerwację.
Następnie dokonują odcisku kory drzewa.
Po zakończeniu pracy następuje omówienie wyników i określenie na jakie trudności napotkali uczniowie oraz wybranie zespołu który wykonał najlepiej kartę pracy.
W celu utrwalenia wiadomości nauczyciel wybiera osoby chętne do odpowiedzi i następuje omówienie preparatów i okazów naturalnych.
Uczniowie z nauczycielem idą w teren / najbliższa trasa z rosnącymi drzewami liściastymi/ prowadzą obserwcję i notują jej wyniki, następnie omawiają poprawność wykonanego zadania.
Aby sprawdzić stopień przyswojenia wiedzy nauczyciel zadaje uczniowi pracę długoterminową składająca się z kilku etapów:
Etap I - ułóż pytania do krzyżówki, której rozwiązanie stanowi hasło "Drzewa liściaste", a wyrazy wpisywane do niej są nazwami gatunkowymi poznanych przez nas drzew.
Etap II - dokonaj obserwacji gatunków drzew liściastych w terenie zaznaczonym na mapie miejscowości
Etap III - sporządź dokumentację z prowadzonej obserwacji w postaci albumu zawierającego opis położenia terenu, spis nazw gatunkowych, ilość osobników danego gatunku, zdjęcia pojedynczych drzew.

Zakończenie

Nauczyciel daje każdemu uczniowi instrukcję do pracy długoterminowej.
Zawiera ona etapy pracy, czas na wykonanie, terminy konsultacji z nauczycielem, kartę oceny z jasno sprecyzowanymi kryteriami.

Opracowanie: Mirosława Synoradzka

Wyświetleń: 5067


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.