Katalog

Hanna Tomczak
Ekologia, Scenariusze

Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce - Bełchatowski Okręg Przemysłowy. Scenariusz lekcji geografii w II klasie liceum profilowanego

- n +

Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce - Bełchatowski Okręg Przemysłowy

SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W II KLASIE LICEUM PROFILOWANEGO

Treść Podstawy Programowej
Funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi.
Równowaga ekologiczna.

Ścieżka międzyprzedmiotowa
Edukacja Ekologiczna
Człowiek odczuwa pozytywne doznania emocjonalne podczas kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym, dlatego powinien je chronić za wszelką cenę, nie hamując rozwoju gospodarczego regionów.

Moduł programu
Skutki ingerencji człowieka w jego naturalne środowisko.

Cele lekcji
- poznanie rodzajów i źródeł zanieczyszczeń środowiska naturalnego,
- poznanie przestrzennego rozmieszczenia obszarów ekologicznego zagrożenia w Polsce,
- uświadomienie przyczyn degradacji środowiska naturalnego na obszarze Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego,
- uwrażliwienie na zjawisko narastającej antropopresji na środowisko przyrodnicze,
- uświadomienie konieczności gospodarowania zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego,
- kształtowanie motywów działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Metody pracy
- DRAMA - symulacja rozprawy sądowej.

Formy pracy
- grupowa

Środki dydaktyczne
- podręcznik dla II klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (kształcenie w zakresie podstawowym),
- ilustracje, plansze, mapy sozologiczne pozyskane w Zespole Górniczo - Energetycznym "Bełchatów", mapy tematyczne zamieszczone w "Atlasie geograficznym Polski", Wydawnictwo DEMART,
- Mały rocznik statystyczny Polski - 2002 r.,
- materiały źródłowe pozyskane z instytucji zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego (np. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska),
- literatura specjalistyczna, artykuły z gazet i periodyków (np. "Świat Wiedzy", "Aura", "Ekoświat", "Przyroda polska")
- dekoracja klasy przypominająca salę sądową, togi dla sędziego, obrońcy, oskarżyciela (w miarę możliwości organizacyjnych).

Przebieg lekcji
A. Faza wstępna:

- czynności organizacyjno-porządkowe,
- podanie tematu i objaśnienie celów lekcji,
- krótki wykład nauczyciela nt. "Rodzaje i źródła zagrożeń środowiska naturalnego",
- wskazanie na mapie obszarów ekologicznego zagrożenia w Polsce przez wybranego ucznia,
- wyjaśnienie przez nauczyciela na czym polega metoda dramy oraz przypomnienie podziału ról w klasie (sędziego, oskarżycieli, świadków oskarżenia, obrońców, ławników, sekretarzy obrony i oskarżenia).

B. Faza realizacyjna:
* symulacja rozprawy sądowej:
- sędzia - otwiera rozprawę sądową przeciwko człowiekowi,
- oskarżyciele - przedstawiają akt oskarżenia na podstawie zebranych materiałów dowodowych takich jak: ilustracje, zdjęcia, artykuły w gazetach i czasopismach, mapy sozologiczne z Zespołu Górniczo - Energetycznego "Bełchatów", uświadamiają konsekwencje antropopresji w przyszłości,
- przesłuchanie świadków oskarżenia
- obrońcy - posługując się materiałami pomocniczymi prezentują konkretne działania ekologiczne jakie podjął człowiek w celu ochrony środowiska na omawianym obszarze takie jak: monitoring środowiska, gromadzenie funduszy na ochronę, stosowanie filtrów przemysłowych zgodnie ze standardami obowiązującymi w krajach UE, rekultywacja obszarów zdewastowanych, edukacja ekologiczna; wygłaszają mowę obrończą,
- ławnicy - porównują argumenty przytoczone przez oskarżycieli i obrońców, oceniają tzw. "siłę przebicia stron",
- sędzia - ogłasza wynik rozprawy; podkreśla konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami naszej planety zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego, "maluje" katastroficzny obraz świata zniewolonego przez oskarżonego - człowieka.

C. Faza podsumowująca:
- omówienie z uczniami wniosków zapisanych przez sekretarzy oskarżenia i obrony,
- komentarz wyroku ogłoszonego przez sędziego,
- ocena pracy uczniów.

Zadanie domowe
Zaproponuj konkretne rozwiązania, które nie spowodują zahamowania rozwoju BOP lecz ograniczą dalszą degradację środowiska.

Uwaga!
1. Uczniowie muszą być wcześniej poinformowani o takiej metodzie pracy na lekcji w celu zgromadzenia i opracowania odpowiednich materiałów pomocniczych.
2. Role sędziego, oskarżycieli, świadków obrony i oskarżenia, ławników i sekretarzy powinny być również wcześniej rozdzielone.
3. Sekretarze oskarżenia i obrony mogą zapisywać wnioski na przygotowanych dużych papierowych kartonach.

Opracowanie: mgr Hanna Tomczak

Wyświetleń: 6727


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.