Katalog

Julita Ryś
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Olimpiada wiedzy o żywności - eliminacje szkolne

- n +

Olimpiada wiedzy o żywności - eliminacje szkolne

Kutno dn...............................

imię i nazwisko.........................................................

szkoła ........................................................................................

1. Co jest przedmiotem badań marketingowych? (podaj 4 przykłady)
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

2. Działalność gospodarcza polega na:
a) produkcji jak największej ilości wyrobów
b) postępowaniu zmierzającym do możliwie najpełniejszego zaspokojenia potrzeb ludzkich na podstawie posiadanych środków.
c) dążeniu do racjonalnego wyeliminowania rozbieżności między ograniczonością dóbr, a zapotrzebowaniem na nie.

3. Zarządzanie to:
a) koordynowanie pracy zespołów ludzkich i środków produkcji, aby osiągnąć cel
b) bezpośrednie oddziaływanie na ludzi w celu wywołania ich zachowania zgodnie z naszą wolą
c) oświadczenie walki dwóch stron, zmierzające do ustanowienia stosunku prawnego.

4. Środki trwałe to:
a) przedmioty pracy i produkty pracy przeznaczone do sprzedaży
b) środki umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej
c) środki pracy i inne środki, których okres użytkowania wynosi ponad rok, a wartość ich przekracza ustaloną kwotę.

5. Monopolizacja to:
a) zwrot bezprawnie zabranego mienia
b) opanowanie przez podmiot gospodarczy rynku krajowego w stopniu uniemożliwiającym konkurencję
c) działalność gospodarcza w wyniku, której wytwarza się dobra i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie.

6. Proces technologiczny obejmuje:
a) zespół celowych działań zmierzających do wytworzenia produktów tylko w pojedynczych sztukach
b) zespół działań, które nie zmierzają bezpośrednio do wydobycia lub wytworzenia produktów gotowych
c) zespół celowych działań, które zmierzają bezpośrednio do wydobycia lub wytworzenia produktów gotowych.

7. Ekonomia to nauka o............................... Dzieli się na ..................... i........................

8. Segmentacja rynku to ...................................................................................................... ........................................................................................................................................ .

9. Stosuje się cztery podstawowe sposoby dostarczania towarów konsumentom:
A. producent - konsument
B. producent - detalista - konsument
C. producent - hurtownik - detalista - konsument
D. producent - importer - hurtownik - detalista - konsument
Określ, z którymi z powyższych czterech sposobów dystrybucji mamy do czynienia w przypadku:
- niewielkiego sklepu spożywczego ..................
- sklepu z artykułami przemysłowymi ..................
- zaopatrzenia rolników w pasze importowane ..................
- sprzedaży produktów na targowisku ..................
- detalicznej sprzedaży jabłek przez wielkiego producenta ..................
- detalicznej sprzedaży środków ochrony roślin ..................
10. Ekwiwalentność to:
a) swoboda dokonywania transakcji
b) zapotrzebowanie na dany towar zgłaszane przez kupujących w danym miejscu czasie i po danej cenie
c) wymiana równych wartości, różniących się jedynie wartością użytkową.

11. Zalicz niżej podaną produkcję do jednostkowej, seryjnej lub masowej:
- produkcja ciągników rolniczych............................................................
- produkcja cukru......................................................................................
- produkcja automatycznych linii do produkcji serów twardych.............
- produkcja makaronu...............................................................................

12. Jaką funkcję spełnia w urządzeniu suszącym cyklon?
a) nawilża powietrze
b) odpyla powietrze
c) osusza powietrze

13. Płyty w płytowych wymiennikach ciepła mają pofalowaną powierzchnię grzejną celem:
a) zwiększenia burzliwości przepływu
b) zmniejszenia burzliwości przepływu
c) lepszego odgazowania np.: mleka

14. W której z wymienionych wyparek zużywa się najwięcej pary na odparowanie 1 kg wody:
a) dwudziałowej
b) jednodziałowej
c) trzydziałowej


15. Technologia otrzymywania spirytusu surowego z surowców skrobiowych obejmuje
następujące etapy:
.................................................................
mycie i parowanie ziemniaków
.................................................................
.................................................................
przygotowanie drożdży
.................................................................
odpęd spirytusu.

16. Amylazy znajdują zastosowanie m.in.: w browarnictwie
a) przy scukrzaniu skrobi zawartej w słodzie
b) w procesie fermentacji alkoholowej
c) w procesie dojrzewania piwa

17. Hydrokoloidy dodawane do produktów spożywczych spełniają następujące funkcje:
a) zapobieganie utlenianiu tłuszczu
b) stabilizacja struktury i konsystencji produktu
c) podwyższenie wartości odżywczej produktu

18. Podczas suszenia konwekcyjnego metodą owiewu izotermicznego powietrze owiewające suszony materiał:
a) jest stale podgrzewane w miarę tracenia ciepła
b) jest ochładzane w miarę wzrostu temperatury
c) jest ochładzane w miarę tracenia ciepła

19. W zamrażarkach kriogenicznych wykorzystuje się bezpośredni kontakt żywności:
a) z oziębionym płynem np.: roztworem soli
b) z powierzchnią płyt oziębianych przez czynnik chłodniczy
c) ze skroplonym lub zestalonym gazem

20. Do pasteryzacji mleka w pasteryzatorze płytowym jako czynniki grzewcze stosuje się:
a) parę grzejną
b) mleko po pasteryzacji, parę grzejną, gorącą wodę
c) parę grzejną, gorącą wodę

21. Do suszenia materiałów sypkich o dość wyrównanych kształtach i wielkości jak np.: ziarna zbóż, groszek zielony stosuje się:
a) suszarki kontaktowe
b) suszarki rozpyłowe
c) suszarki fluidyzacyjne

22. Metoda utrwalania żywności wykorzystująca wysokie hydrostatyczne ciśnienie to:
a) paskalizacja
b) baktofugacja
c) apertyzacja

23. System analizy ryzyka i krytycznych punktów kontrolnych oznacza się skrótem:
a) HQL
b) HACCP
c) MAP

24. Przechowywanie owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej MAP wymaga
zastosowania następujących gazów ......................................................................

25. Najważniejszym składnikiem mieszanek peklujących jest nitryt (NaNO2) -
związek odpowiedzialny za....................................................................................
i ...............................................................................................................................

26. Ultrafiltracja należąca do technik membranowych umożliwia przechodzenie przez membranę:
a) tylko wody
b) wody i składników o masie cząsteczkowej <500
c) wody i składników o masie cząsteczkowej >500

27. Jedną z zalet utrwalania żywności metodą kriokoncentracji (w porównaniu do odparowywania) jest:
a) zachowanie lotnych substancji aromatycznych
b) oszczędność energii
c) oszczędność pary wodnej

28. W celu utwardzania tłuszczów pochodzenia roślinnego prowadzi się proces:
a) oksydacji
b) hydrolizy
c) uwodorniania.

29. Białka strukturalne i podporowe np.: fibroina, keratyna, kolagen, miozyna zalicza się do:
a) białek fibrylarnych (włókienkowe)
b) białek złożonych
c) białek globularnych.

30. Procesy zachodzące w białkach pod wpływem wysokich temperatur to:
a) hydroliza, karmelizacja i denaturacja
b) tylko denaturacja
c) denaturacja, reakcje Maillarda

31. Metodę destylacji azeotropowej oznaczania zawartości wody stosuje się do:
a) surowców i produktów zawierających wodę w niewielkich ilościach
b) surowców i produktów zawierających wodę w znacznych ilościach
c) surowców zawierających większe ilości cukrów

32. Kwasowość aktywna informuje o:
a) zawartości kwasu w środowisku
b) zawartości różnych kwasów w środowisku
c) faktycznym stężeniu jonów wodorowych

33. Wymień kolejne czynności związane z oznaczaniem popiołu w mące:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

34. Zadaniem stężonego H2SO4 stosowanego podczas oznaczeń zawartości tłuszczu w mleku metodą butyrometryczną jest:
a) ułatwienie zgromadzenia tłuszczu w jednolity słupek
b) uwolnienie tłuszczu z otoczek białkowych
c) wydzielenie fazy wodnej i tłuszczowej

35. Do oznaczania miana coli w badanych środowiskach stosuje się:
a) hodowlaną metodę płytkową
b) metodę Kocha
c) metodę z wykorzystaniem probówek z pożywką i rurkami Durhama

36. W analizie produktów spożywczych gęstość substancji oznacza się najczęściej:
a) metodą areometryczną
b) metodą destylacyjną
c) metodą chromatograficzną

37. Eksykator służy do:
a) chłodzenia wysuszonych naważek przed ich ważeniem
b) rozdzielania substancji
c) ekstrakcji substancji za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika

38. Roztwory buforowe:
a) obniżają pH
b) podwyższają pH
c) utrzymują stałe pH

39. Lutowanie polega na łączeniu części metalowych za pomocą spoiwa:
a) o niższej temp. topnienia
b) o wyższej temp. topnienia
c) o takiej samej temp. topnienia
jak łączone metale.

40. Celem smarowania łożysk ślizgowych jest:
a) zwiększenie oporów tarcia
b) zmniejszenie oporów tarcia
c) zmniejszenie oporów tarcia i ochrona przed korozją

41. Stal jest przerobionym plastycznie stopem żelaza z węglem i innymi pierwiastkami zawierającym:
a) powyżej 2% węgla
b) do 2% węgla
c) od 2% do 10% węgla

42. Jogurt jest napojem fermentowanym przez żywe bakterie, wytwarzajace kwas mlekowy, do których zalicza się:
a) Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus
b) Saccharomyces cerevisiae, Leuconostoc species
c) Lactobacillus bulgaricus, Clostridium botulinum

Opracowanie: mgr inż. Julita Ryś

Wyświetleń: 5192


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.