Katalog

Joanna Kowalik
Informatyka, Artykuły

Pamięci ROM i RAM w komputerze

- n +

Pamięci ROM i RAM w komputerze

Pamięć to element składowy komputera przeznaczony do trwałego lub czasowego przechowywania programów i danych.

Wyróżniamy pamięć stałą - ROM (Read Only Memory - Pamięć tylko do odczytu) oraz pamięć operacyjną - RAM (Random Acces Memory) Pamięć o dostępie swobodnym). Inne określenie to pamięć operacyjna.

Pamięć ROM zawiera wpisane na stałe komendy, których nie można zmienić. Zawiera system obsługi urządzeń wejścia / wyjścia oraz program testujący urządzenia komputera. Z pamięci tej uruchamiany jest program inicjujący pracę komputera. Zawiera tzw. Bios (Basic Input Output System), który instruuje komputer, jak ma wystartować i budzi do życia wszystkie elementy systemu. Dzień dobry klawiaturo! Halo dysku twardy!
Czy obudziłaś się, drukarko?

Bios jest zapisany w przeznaczonej tylko do odczytu pamięci znajdującej się na płycie głównej. To program wykonywany automatycznie po włączeniu komputera. Jego zmiana nie może być dokonana na drodze programowej, ale tylko przez zmianę konstrukcyjną.

Zawarte w nim informacje nie zostają skasowane po wyłączeniu komputera. Pamięć ROM jest używana bardzo często w modułach komputerowych różnych urządzeń domowego użytku i innych: telewizorach, magnetowidach, samochodach itp.

RAM to pamięć elektroniczna komputera, w odróżnieniu od pamięci masowej, dyskowej.
Pamięć RAM ma w swojej angielskiej nazwie słowo "random", dosłownie "przypadkowy". Nie oznacza to jednak, że pamięć ta działa od przypadku do przypadku. Jest to oznaczenie swobodnego dostępu do dowolnej komórki pamięci RAM.

Pamięć RAM to kilka obwodów scalonych zwanych potocznie kośćmi pamięci w starszych typach komputerów lub prostokątne płytki w nowoczesnych komputerach, które przechowują uruchamiane programy i ich dane elekronicznie podczas pracy komputera np. (otwarte pliki, instrukcje programów).

Pamięć ta umożliwia prawie natychmiastowy dostęp do nich, ale jest ulotna. RAM można porównać do szkolnej tablicy, gdyż zgromadzoną informację można zmieniać, zapisać nową lub wymazać całkowicie. Nazywa się pamięcią operacyjną gdyż w czasie pracy system operacyjny składuje tam programy, pliki dokonując ich przetwarzania.

Przy każdym uruchomieniu programu lub otwarciu pliku, komputer wczytuje do swej pamięci operacyjnej RAM, po czym tam je przetwarza. Wyniki wyświetla, drukuje, lub zapisuje z powrotem na dysk.

Dane znikają po wyłączeniu zasilania. Jeśli podczas pracy nad jakimś dokumentem w RAM nastąpi awaria zasilania, RAM zapomni dokument.
Natomiast wersje zapisane na dysku twardym czy dyskietce są już bezpieczne. Dlatego nie należy zapominać o konieczności częstego zapisywania rezultatów swojej pracy. Pamięć komputera mierzy się w BAJTACH. Każdy bajt składa się z mniejszych jednostek zwanych BITAMI.

Bajt złożony jest z 8 bitów. To niezbyt wiele przy rozważaniu pamięci operacyjnej. Podobnie jak niezbyt wiele przy jedzeniu

znaczy "kęs". Bajt to dosłownie "kęs". Jest informatycznym terminem określającym jeden znak. Na przykład słowo

"komputer" zawiera 8 liter- znaków i tyle samo bajtów w pamięci potrzeba do jego przechowania.

Do określenia pojemności pamięci używa się jednostek pochodnych od bajta:
1 KB (kilobajt)=1024 bajty
1 GB(gigabajt)= 1024 MB
1 MB(megabajt)=1024KB

Aby przybliżyć te wielkości, można wyobrazić sobie, że 1 kB odpowiada tekstowi mieszczącemu się mniej więcej na połowie strony. Dyskietka 3,5 calowa o wysokiej gęstości materiału magnetycznego ma pojemność 1,44 MG co jest równe około1,5 milionom znaków, a to jest równoważne około 800 stronom maszynopisu.

Komputer ma fizyczną barierę określającą minimum i maksimum pamięci RAM. Obecnie minimum tej pamięci to 32 MB. W zależności od ilości pamięci w komputerze, taki możemy uruchomić program. Dla użytkowników programów Word 2000 i Excel zalecane jest posiadanie 64 MB pamięci operacyjnej. Ważne jest również, aby komputer posiadał gniazda do rozszerzania pamięci. Górna bariera pamięci jest tak wysoka, że użytkownicy rzadko do niej dochodzą. Należy unikać całkowitego zapełnienia dysku twardego. Powinno pozostać na nim przynajmniej 100MB wolnej przestrzeni.

W miarę rozwoju komputerów i stopnia zaawansowania programów zwiększało się zapotrzebowanie na pamięć RAM. Jedną z najpowszechniejszych form modernizacji jest doinstalowanie pamięci operacyjnej RAM. Można to uczynić wkładając dodatkową porcję pamięci w specjalne gniazda na płycie głównej. Moduły pamięci wykonane są w postaci niewielkich płytek z umieszczonymi na nich układami scalonymi. Podczas pracy z komputerem ciągle przenosi on dane z jednego rodzaju pamięci do drugiego. Zawsze jest zewnętrzny dysk i inne urządzenia. Dlatego im więcej pamięci RAM w komputerze, tym szybciej przesyłane są dane między tymi urządzeniami.1. Dec Z. Konieczny R.: A B C komputera 2001 wyd. Edition Kraków 2001

2. Szymczyk W.: Zakup i rozbudowa komputera wyd. Intersafland 1996
3. Szymczyk W.; Komputerowy słownik wyd. Intersafland 1996
4.Urbański A.: Poznaj komputer PC wyd. Intersafland 1998

mgr Joanna Kowalik

  |.a tematyki. Z interesującymi tematami zapoznaję rodziców poprzez prelekcje i pogadanki.

W ostatniej części zebrania odbywają się indywidualne (poufne) rozmowy z rodzicami, poświęcone najistotniejszym sprawom związanym z nauką, zachowaniem uczniów, ustaleniu wspólnego postępowania.

Indywidualne kontakty z rodzicami
Odbywają się w ustalone dni i godziny według harmonogramu. Nie są powodowane wyłącznie niepowodzeniami uczniów. Także sukcesy odnoszone przez młodego człowieka mogą i powinny stać się powodem spotkania. Zapewniam warunki poufnej rozmowy. Przystępując do niej biorę pod uwagę typ rodziny i jej poziom

kulturalny. Prowadzę ją w szczerej, spokojnej atmosferze. Wyjaśniam rodzicom problemy wychowawcze w oparciu o wiedzę pedagogiczną. Rozmowa kończy się ustaleniem właściwych sposobów postępowania z dzieckiem. Cały czas rozmowy utrzymuję klimat pozytywnego nastawienia do dziecka. Dążę do tego, aby rozmowa dotyczyła spraw istotnych. Wykazuję zainteresowanie kłopotami rodziców i wyrażam chęć okazania im pomocy.

Kontakty korespondencyjne i telefoniczne

Najczęściej treść korespondencji umieszczam w dzienniczku ucznia. Nie ogranicza się tylko do zawiadomień, ale dotyczy także szczególnych, ważnych osiągnięć ucznia na zajęciach, wykonywania prac i działań na rzecz szkoły. Często stosowaną formą są zaproszenia rodziców do szkoły, do udziału różnego rodzaju imprezach klasowych i szkolnych, spotkaniach itp. W szczególnych przypadkach stosuję rozmowy telefoniczne.

Do stałych, sprawdzonych form współpracy zaliczam także:
- zajęcia otwarte dla rodziców.

Są one wielkim przeżyciem dla wszystkich biorących w nich udział: dla uczniów, rodziców, a także dla nauczyciela. Posiadają wiele zalet. Dla ucznia są zaspokojeniem potrzeb w zakresie osobistego kontaktu rodziców ze środowiskiem klasowym. Poprzez zajęcia otwarte rodzice mogą zaobserwować sposób pracy nauczyciela, jego metody, podejście do dzieci, a także zobaczyć swoje dzieci w szkolnej rzeczywistości. Dla mnie to lepsze poznanie rodziców uczniów, a także samych uczniów, którzy znaleźli się w sytuacji nieco innej niż zwykle.

- organizowanie uroczystości i imprez z udziałem rodziców
Rodzice chętnie współuczestniczą w organizowaniu różnych uroczystości. Do najważniejszych mogę zaliczyć:
* Współudział w przygotowaniu uroczystości pasowania na ucznia klasy I (zakup upominków dla pierwszoklasistów, zorganizowanie poczęstunku).
* Udział rodziców w zorganizowaniu mikołajek (zakup upominków, udział w zabawach dotyczących tradycji i zwyczajów mikołajkowych).
* Pomoc w przygotowaniu spotkania opłatkowego.
* Współudział w przygotowaniu rekwizytów do inscenizacji na zabawie karnawałowej.
* Udział w uroczystości klasowej w związku z Dniem Matki i Dniem Ojca,
* Opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych.
* Udział we wzbogacaniu warunków materialnych klasy i szkoły np. dokonywania darowizn na rzecz klasy i szkoły, zakup pomocy z funduszu rady rodziców, malowanie mebli, pomoc w malowaniu sali zajęć i innych pracach.

Współpraca szkoła - dom musi odbywać się na zasadzie głębokiego, wzajemnego zaufania. Dyktuje ją samo życie, a doświadczenie wykazuje, że najlepsze rezultaty wychowawcze są wówczas, gdy rodzice i wychowawca wspólnie starają się rozwiązać problem i wzajemnie wspierają się w działaniach. Wtedy współpraca przyniesie zamierzone efekty edukacyjne i wychowawcze.

Opracowanie: mgr Joanna Kowalik

Wyświetleń: 11053


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.