Katalog

Elżbieta Turek
Zajęcia zintegrowane, Artykuły

Dlaczego wykorzystuję komputer w kształceniu zintegrowanym?

- n +

Dlaczego wykorzystuję komputer w kształceniu zintegrowanym?

W ostatnich latach komputer zadomowił się na dobre niemal we wszystkich dziedzinach naszego życia.

Powszechność stosowania tego narzędzia informatyki we współczesnym życiu powoduje, że umiejętność korzystania z niego staje się nieodzownym elementem wykształcenia każdego człowieka. Na podstawie własnych doświadczeń stwierdzam, że nauczanie wspomagane komputerem stwarza znakomite warunki dla rozwoju myślowo- twórczego i ułatwia nabywanie różnorodnych umiejętności.

Komputer w nauczaniu wczesnoszkolnym powinien pojawiać się w sposób naturalny, jako bardzo wygodne i nowoczesne narzędzie pracy. Wykorzystanie komputerów i programów multimedialnych stanowi dla dzieci dużą atrakcję. Za pomocą różnych programów możemy rozwijać mowę dzieci, pomóc w nauce pisania, czytania lub liczenia.

Dostęp do komputera na wsi ma niewiele dzieci. Problem ten zauważyłam prowadząc zajęcia z komputerem, oraz przeprowadzając ankietę.

Zdobycie przez dzieci umiejętności posługiwania się komputerem wymaga od nauczyciela wiedzy z tej dziedziny zarówno merytorycznej, jak i metodycznej.

Pamiętając o tym ukończyłam studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Wiedzę, którą zdobyłam często wykorzystuję w pracy z dziećmi, dlatego mogę śmiało stwierdzić, że praca z komputerem stanowi doskonały sposób na usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i orientacji przestrzennej.

Należy również wspomnieć o aspekcie wychowawczym "zajęć komputerowych". Praca z komputerem stwarza wiele okazji do samokontroli i samooceny, a w przypadku pracy zespołowej uczy bezpośredniej współpracy, pobudza do dyskusji, stawia przed zespołową odpowiedzialnością.

Komputer prawidłowo wykorzystywany stwarza wiele możliwości dla rozwoju myślenia twórczego uczniów. Można go więc uznać za niezwykle cenny, nowoczesny środek dydaktyczny na miarę naszych czasów.

W procesie dydaktycznym komputer spełnia następujące funkcje:
- aktywizująco- motywująca, jeśli wyzwala wszechstronną aktywność u uczniów i pobudza ich zainteresowania;
- poznawczo- twórczą, jeśli służy jako środek wiedzy, tym bardziej cenne o ile uczeń korzysta z niego rozwiązując napotkane sytuacje problemowe;
- ćwiczeniową, jeśli zadania wykonywane samodzielnie przez uczniów służą utrwalaniu wcześniej poznanych wiadomości i zdobytych umiejętności;
- kontrolną, jeśli podczas pracy z komputerem uczniowie poddawani są kontroli;
- wychowawczą, jeśli stwarza dobre warunki oddziaływania na osobowość uczniów;
- terapeutyczną, jeśli umożliwia usuwanie zaburzeń rozwojowych.

Z moich obserwacji zauważyłam, że na etapie edukacji wczesnoszkolnej komputer zawsze spełnia pierwszą z tych funkcji tj. aktywizującą, jako, że każdorazowo ma ogromny wpływ na aktywizowanie uwagi mimowolnej uczniów sprzyjającej zainteresowaniu realizowanym podczas zajęć materiałem. Staram się, aby podczas "zajęć z komputerem" występowała funkcja wychowawcza. Pozostałe funkcje (poznawczo-twórcza, ćwiczeniowa, kontrolna) realizowane są w zależności od typu lub etapu lekcji.

Należy też podkreślić, iż poprzez kontakt z komputerem dziecko od najmłodszych lat "oswaja" się z nowoczesnym sprzętem elektronicznym, przełamuje strach przed tym, co nowe, a następnie opanowuje nowe wiadomości i umiejętności w zakresie obsługi komputera, a zwłaszcza korzystania z gotowych multimedialnych programów.

Widząc postępy dzieci w zakresie nabywania umiejętności obsługi komputera, postanowiłam zorganizować lekcję otwartą z elementami informatyki i zaprosić na nią rodziców. Chciałam, aby rodzice nie byli jedynie obserwatorami, ale zasiedli razem z uczniami przy stanowiskach komputerowych.

Celem takiej lekcji było zaprezentowanie rodzicom umiejętności, jakie nabyły ich dzieci, a także zachęcenie rodziców do uczestnictwa w kursie komputerowym organizowanym w naszej szkole w czasie ferii zimowych.

Uczniowie zaprezentowali umiejętność rysowania, pisania, kopiowania, zapisywania i łączenia dokumentów w obszarze programów Windows 98. Uczniowie podczas pracy omawiali wykonywanie poszczególnych ćwiczeń, a także zachęcali swoich rodziców do podejmowania pracy z komputerem.

Zajęcia kończyły się rozmową z rodzicami na temat ich refleksji i spostrzeżeń. Rodzice twierdzili, że dzięki takim lekcjom mają możliwość obserwacji pracy i zachowania swoich dzieci w grupie rówieśniczej. Wielu rodziców siedziało przed komputerem pierwszy raz i po odbytej lekcji wyraziło chęć udziału w kursie komputerowym.

Opracowanie: mgr Elżbieta Turek
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Luboczy

Wyświetleń: 873


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.