Katalog

Anna Czubala
Lekcja wychowawcza, WSO

Czym wyróżnia się moja szkoła

- n +

Czym wyróżnia się moja szkoła

Każda szkoła opracowuje swój własny system oceniania z zachowania. W Zespole Szkół w Strzegomiu postanowiono odejść od tradycji i zastosować innowacyjne rozwiązania w tym temacie. Stworzono nowe zasady i przyjęto punktowy system oceniania zachowania uczniów.

Określenie w ocenianiu konkretnych zasad i kierowanie się nimi chronią od dowolności i pozwalają uniknąć spornych sytuacji. Uczeń wie i zdaje sobie sprawę jakiej oceny z zachowania może się spodziewać i jak może wpłynąć na jej zmianę.

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców ze wszystkimi założeniami systemu oceniania z zachowania. Informują, że ocena z zachowania wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, respektowaniu przez ucznia zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm a w szczególności:
- o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych,
- jego kulturze osobistej,
- postawie wobec kolegów i innych osób,
- zaangażowaniu w życiu klasy i szkoły,
- przestrzeganiu ogólnie przyjętych norm etycznych.

W Zespole Szkół w Strzegomiu przyjmuje się punktowy system oceniania zachowania uczniów.

Punkty ujemne otrzymuje uczeń za:
- Spóźnienie bez ważnej przyczyny (każdorazowo) - 1pkt
- Każdą godzinę nieusprawiedliwioną - 2 pkt,
- Negatywną uwagę dotycząca zachowania na lekcji - 3 pkt,
- Palenie tytoniu (każdorazowo) - 5 pkt,
- Spożywanie lub przebywanie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (każdorazowo)-30 pkt,
- Udokumentowane posiadanie lub przebywanie pod wpływem narkotyków - 50 pkt,
- Używanie wulgaryzmów (każdorazowo) - 5 pkt,
- Wybryk chuligański (pobicie, znęcanie się nad innymi uczniami, szantaż, kradzież) - 30pkt,
- Niszczenie sprzętu szkolnego - 5-20 pkt,
- Obraźliwe i lekceważące zachowanie wobec nauczycieli i personelu szkolnego (każdorazowo) - 5-20 pkt,
- Fałszowanie dokumentacji szkolnej (każdorazowo) - 5-20 pkt.

Punkty dodatnie otrzymuje uczeń:
- Za nie opuszczenie ani jednej godziny lekcyjnej - 20 pkt.
- Za opuszczenie do 10 godzin usprawiedliwionych - 15 pkt,
- Za opuszczenie do 16 godzin usprawiedliwionych - 10 pkt,
- Za opuszczenie do 22 godzin usprawiedliwionych - 5 pkt,
- Za brak spóźnień - 10 pkt,
- Za brak uwag o negatywnym zachowaniu - 10 pkt,
- Za pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału - 1-10 pkt,
- Za pracę w samorządzie klasowym - 5-10pkt,
- Za udział w konkursach, olimpiadach, zawodach - 5-20 pkt,
- Za aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły - 5-10 pkt,
- Za średnią ocen na zakończenie semestru, roku szkolnego:
* 3,50 - 3,99 - 3 pkt,
* 4,00 -4,49 - 5 pkt,
* 4,50 - 4,99 - 10 pkt,
* 5,00 - 6,00 - 15 pkt.

Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg kryterium:
- suma punktów powyżej plus 64 punkty - wzorowe,
- suma punktów od 0 do plus 64 punktów - dobre,
- suma punktów od minus 1 do minus 30 punktów - poprawne,
- suma punktów powyżej minus 31 punktów - nieodpowiednie.

Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania na podstawie pomiaru dokonanego poprzez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów (ewentualnie rodziców).

W ciągu całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji WSO uwagi i spostrzeżenia, które są rozpatrywane na radach pedagogicznych podsumowujących.

Wyżej opisany system oceniania doskonale się sprawdza. Wprowadzenie punktów ujemnych i dodatnich zachęca ucznia do kreatywności i oryginalności.
Ocenianie zawsze jest trudne tak dla oceniającego, jak i ocenianego. Wyniki przeprowadzonych w Zespole Szkół w Strzegomiu ankiet wskazują na to, że w ocenianiu najważniejsze dla uczniów są: rzetelność, sprawiedliwość i obiektywizm nauczyciela. Spełnieniu oczekiwań ucznia dopomaga przestrzeganie przez nauczyciela powyższego systemu oceniania, który jest spójny z celami i zadaniami szkoły i jasno określony. Uczniowie znają procedury oceniania, rozumieją cały system, jasne są dla nich wymagania na poszczególne oceny śródroczne i końcoworoczne.
 

Opracowanie: mgr Anna Czubala

Wyświetleń: 2064


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.