Katalog

Lidia Kasińska
Technika, Program nauczania

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu - projektowanie

- n +

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu - projektowanie

I WIADOMOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I POSTAWY WYMAGANE OD UCZNIÓW

1.WIADOMOŚCI uczeń powinien znać:

- podstawy geometrii wykreślnej
- zasady wykonywania rysunków architektoniczno-budowlanych
- elementy architektoniczne budowli
- charakterystykę poszczególnych okresów historycznych rozwoju architektury
- podstawowe zasady urbanistyki
- normy, ustawy i rozporządzenia dotyczące projektowania urbanistycznego i architektonicznego
- rodzaje i charakterystykę zabudowy jedno i wielorodzinnej
- zasady projektowania poszczególnych pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
- charakterystykę i zasady projektowania wybranych typów budynków użyteczności publicznej
- wybrane zagadnienia budownictwa przemysłowego
- wybrane zagadnienia projektowania obiektów rolnych

2. UMIEJĘTNOŚCI uczeń powinien umieć:

- czytać dokumentację projektową
- sporządzać dokumentację architektoniczno-budowlaną metodą tradycyjną i w miarę możliwości przy użyciu komputera
- korzystać z norm przepisów i katalogów dotyczących projektowania
- rozpoznawać poszczególne elementy architektoniczne budynku
- rozróżniać style architektoniczne
- szkicować elementy architektoniczne w różnych stylach
- wymieniać i rozpoznawać znane obiekty architektoniczne
- określać problemy współczesnej urbanistyki
- projektować zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego
- projektować elementy małej architektury
- określać funkcję konstrukcję i formę budynku
- projektować własne rozwiązania architektoniczne z uwzględnieniem możliwości technologicznych współczesnego budownictwa
- sporządzać inwentaryzację budowlaną

3. POSTAWY uczeń wykazuje:

- poczucie dyscypliny i odpowiedzialności za wykonywaną pracę
- umiejętność współpracy w grupie
- dążenie do podnoszenia własnych kwalifikacji przez systematyczną pracę i śledzenie nowości
- obiektywizm w ocenie rezultatów swojej pracy

II FORMY I MEYODY OCENIANIA WYNIKÓW NAUCZANIA

1. ODPOWIEDZI USTNE


A) W ciągu semestru uczeń powinien otrzymać przynajmniej jedną ocenę za odpowiedź ustną. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnej obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji.
B) Za aktywność w czasie lekcji uczeń może dostać + (pięć + daje ocenę bdb.) lub ocenę jeżeli wykaże się wiedzą na dany temat i wielokrotnie zabiera głos w dyskusji.
C) Kryteria oceny ustnej:
Ocena niedostateczna - uczeń mimo pytań naprowadzających nie dał poprawnej odpowiedzi na pytanie.
Ocena dopuszczająca - uczeń wykazał minimalne wiadomości przy stosowaniu pytań naprowadzających.
Ocena dostateczna - odpowiedź poruszyła wszystkie najważniejsze wymagane elementy; ale była niepełna i wymagała pytań naprowadzających.
Ocena dobra - odpowiedź wyczerpująca całkowicie podany temat z małymi usterkami np. językowymi lub treściowymi. Dopuszczalne jedno pytanie naprowadzające
Ocena bardzo dobra - odpowiedź w pełni wyczerpuje temat w sposób jasny i w logicznej kolejności. Uczeń używa poprawnej polszczyzny i fachowej terminologii. Odpowiedź jest samodzielna.
Ocena celująca - odpowiedź wykracza poza wymagania programowe. Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych..

2. PRACE PISEMNE

A) Po zakończeniu omawiania jednego lub kilku działów przewidziane są sprawdziany pisemne, zapowiadane przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany mogą być przeprowadzane w formie: testów, prac pisemnych lub zadań rysunkowych.
B) Uczeń ma dwa tygodnie na poprawienie oceny ze sprawdzianu, która go nie satysfakcjonuje. Ten sam termin dotyczy ucznia który nie pisał sprawdzianu.
C) Możliwe jest przeprowadzenie, bez zapowiedzi, kartkówek obejmujących zakres materiału z trzech ostatnich lekcji.

3. ĆWICZENIA PROJEKTOWE I RYSUNKOWE

A) W ramach projektowania urbanistycznego i architektonicznego prowadzone będą projekty semestralne, których zaliczenie warunkuje otrzymanie pozytywnej oceny semestralnej.
B) Niektóre ćwiczenia projektowe będą wykonywane tylko na lekcji i traktowane będą jako forma sprawdzianu.
C) Pewne ćwiczenia rysunkowe zadawane będą w ramach pracy domowej.

4. INNE

A) Prowadzenie dokumentacji (zeszyt przedmiotowy, rysunki)
B) Samodzielne referaty i inne opracowania.
C) Ćwiczenia wykonywane w ramach aktywizujących metod nauczania.
D) Udział w konkursach i olimpiadach.

III KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

1. Ocena niedostateczna:

- brak podstawowych wiadomości i umiejętności
- brak umiejętności zastosowania wiadomości w projektowaniu urbanistycznym lub architektonicznym nawet z pomocą nauczyciela
- brak systematyczności w nauce i nieumiejętność organizacji pracy
- nie oddanie projektu semestralnego lub oddany projekt nie spełnia podstawowych wymagań dotyczących programu, zawartości opracowania czy formy graficznej

2. Ocena dopuszczająca:

-mimo braków uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w stopniu pozwalającym na kontynuowanie nauki
- uczeń jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać zadania typowe, nie wymagające dużej biegłości
- projekt semestralny wykonany jest z błędami, ale takimi, które nie dyskwalifikują pracy. Forma projektu pozostawia wiele do życzenia
- uczeń jest nieobowiązkowy i niesystematyczny

3. Ocena dostateczna:

- uczeń opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do nauczenia
- wykazuje niewielkie zrozumienie związków między pojęciami i treściami
- jest w stanie rozwiązać samodzielnie typowe zadanie projektowe
- projekt semestralny wykonany jest z niewielkimi błędami, ale przedstawia rozwiązania o niewielkim stopniu trudności
- brak systematyczności

4. Ocena dobra:

- wypowiedzi ucznia są samodzielne, zawierają większość wymaganych treści, używana jest fachowa terminologia
- uczeń potrafi zastosować zdobyte wiadomości w praktyce, realizując zadania o większym stopniu skomplikowania
- forma i treść projektu semestralnego wskazują na dobre opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do jego wykonania
- właściwie organizuje pracę, sporadyczne przypadki niesystematyczności

5. Ocena bardzo dobra:

- materiał programowy uczeń opanował w całości
- odpowiedzi są wyczerpujące i świadczą o zrozumieniu związków między faktami
- uczeń rozwiązuje zadania o dużym stopniu skomplikowania
- treść i forma projektu semestralnego nie budzą zastrzeżeń i wskazują na bardzo dobre opanowanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do jego wykonania
- uczeń systematycznie pracuje i starannie prowadzi dokumentację

6. Ocena celująca:

- wiadomości i umiejętności wykraczają poza obowiązkowy program nauczania
- w działaniach ucznia widać szczególne zainteresowanie przedmiotem
- do rozwiązania zadań projektowych podchodzi w sposób twórczy
- forma i treść projektu semestralnego są oryginalne i wskazują na wiedzę pozapodręcznikową
- staranna dokumentacja i stała systematyczność
 

Opracowanie: Lidia Kasińska
ZSB Krosno

Wyświetleń: 3480


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.