Katalog

Janusz Szymański
Informatyka, Programy komputerowe

Przeznaczenie programu CDN OPT!MA, moduł Księga Handlowa w Liceach Handlowych

- n +

Przeznaczenie programu CDN OPT!MA, moduł Księga Handlowa w Liceach Handlowych

PRZEZNACZENIE PROGRAMU

CDN OPT!MA, moduł Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozda ń finansowych oraz zestawień informacyjnych. tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Za jego pośrednictwem jednostka ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7. Użytkownik ma możliwość przygotowania i wydrukowania deklaracji dochodowych PIT-5 oraz CIT-2.

Moduł Księga Handlowa w systemie CDN OPT!MA jest jednym z elementów zintegrowanego systemu o nazwie CDN OPT!MA. Jako część składowa tego systemu pozwala na automatyczne gromadzenie informacji pochodzących z innych modułów, przetwarzanie pod kątem sprawozdawczości zewnętrznej (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Cash Flow), wewnętrznej (własne sprawozdania), sporządzanie deklaracji podatkowych. Integracja modułów w ramach systemu CDN OPT!MA pozwala na bezkonfliktową współpracę pomiędzy nimi, przy czym moduł Księga Handlowa może korzysta ć z danych pochodzących z modułów: Faktury, Magazyn, Kasa/Bank, Płace, Środki Trwałe.

Dane zgromadzone w module Księga Handlowa oprócz przetwarzania pod kątem rachunkowości finansowej mogą być wykorzystane dla celów rachunkowości zarządczej, między innymi za sprawą modułu Analizy. Moduł ten pozwala na zestawianie danych księgowych z danymi pochodzącymi z innych modułów, np. z modułu magazynowo-fakturującego, dają c tym samym wielowymiarowy obraz sytuacji finansowej firmy.

System CDN OPT!MA jest zatem zintegrowanym systemie komputerowym pozwalającym na kompleksową obsługę firmy.


KONSPEKT DO LEKCJI OTWARTEJ - KORELACJA PRZEDMIOTÓW: RACHUNKOWOŚĆ, PRACOWNIA EKONOMICZNO - INFORMATYCZNA


KLASA: 5d - Liceum Handlowe
TEMAT: Zastosowanie programu CDN OPT!MA moduł:
Księga Handlowa (księgowanie) w Liceach Handlowych
CZAS: 2x45 min.

PROWADZĄCY LEKCJĘ: mgr J. Szamański (nauczyciel informatyki)
mgr H. Rus-Szymańska (nauczyciel rachunkowości)

CEL GŁÓWNY: zaprezentowanie możliwości wykorzystania nowego programu komputerowego nauczycielom przedmiotów ekonomicznych i informatycznych do obsługi firmy (program: CDN OPT!MA - moduł: Księga Handlowa (księgowanie), korelacja przedmiotów: rachunkowość wspomagana technologią komputerową oraz pracownia ekonomiczno-informatyczna

CELE OPERACYJNE:
rachunkowość:
uczeń powinien rozumieć i znać pojęcia:
- kontrahent, konta syntetyczne i analityczne, plan kont, bilans otwarcia, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, towar, usługa

informatyka:

uczeń powinien rozumieć i znać pojęcia:
- operator, akronim, moduł, konfiguracja, baza danych, wprowadzanie, wyszukiwanie, usuwanie danych, schemat, dziennik, filtr, suma, funkcja

rachunkowość:
uczeń powinien umieć:
- ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące zakupu i sprzedaży towarów
- ewidencjonować operacje gospodarcze dotyczące usług

informatyka:

uczeń powinien umieć:
- wprowadzić operatora
- utworzyć bazę danych firmy
- skonfigurować program
- sprawdzić i zmodyfikować plan kont (dotyczy kont analitycznych i syntetycznych)
- ewidencjonować operacje gospodarcze

PROPONOWANE METODY:

1. Nauczyciel rachunkowości prowadzi "mini wykład" wraz z uczniami powtarza dotychczas poznany materiał z zakresu ewidencji operacji gospodarczych, wprowadza i wyjaśnia nowe zagadnienia.
Nauczyciel informatyki prezentuje nowy program do obsługi firmy -
CDN OPT!MA (moduł: Księga Handlowa - księgowość),
2. Uczniowie księgują operacje gospodarcze pod kierunkiem nauczycieli.
3. Uczniowie prezentują wyniki pracy w formie wydruku komputerowego.

POMOCE:

Do realizacji jednostki lekcyjnej wykorzystane zostaną:
1. Program do obsługi firmy: CDN OPT!MA (moduł: Księga Handlowa - księgowość)
2. Karta pracy ucznia

PRZEBIEG LEKCJI:

1. Powtórzenie wiadomości:

a) Wyjaśnij pojęcia: bilans otwarcia, dziennik, księgi handlowe, moduł, wzorcowy/zakładowy plan kont, konta syntetyczne i analityczne
b) Omów ewidencje następujących operacji gospodarczych:...
c) W programie CDN OPT!MA wybierz utworzonego wcześniej operatora, utwórz bazę danych firmy, sprawdź plan kont, dopisz konta: programy komputerowe

2. Część zasadnicza lekcji:

a) "mini wykład nauczyciela rachunkowości", nauczyciel wyjaśnia poszczególne czynności związane z zadaniami z Karty ucznia (założenie firmy, oraz utworzenie bilansu otwarcia, zaksięgowania operacji gospodarczych)
b) "mini wykład nauczyciela informatyki", nauczyciel wyjaśnia poszczególne czynności związane z zadaniami z Karty ucznia (zastosowanie programu CDN OPT!MA, konfiguracja i obsługa modułu - Księga Handlowa - księgowość)
c) uczniowie samodzielnie zapisują poznane pojęcia w zeszytach przedmiotowych
d) uczniowie zajmują miejsca przy komputerach i rozpoczynają rozwiązywać zadania z karty pracy
e) nauczyciele kontrolują pracę uczniów, wyjaśniają wątpliwości
f) uczniowie drukują wyniki pracy
g) wydruki dołączają do notatek w zeszycie

KARTA PRACY UCZNIA:

Przyjaciele Jerzy Nowak i Krzysztof Zieliński postanowili otworzyć zakład kserograficzny. Podstawą podjęcia decyzji o założeniu firmy było posiadanie małego lokalu w centrum handlowym. Wspólnicy zdecydowali się na spółkę cywilną o nazwie "Copy Service" s.c. z kapitałem o wartości 35 000 zł.

Kapitał ten wnieśli udziałowcy:
J. Nowak - 18.000 zł. w gotówce oraz materiały kserograficzne o wartości 500 zł.
K. Zieliński - 10.000 zł. w gotówce, używaną kserokopiarkę, której wartość została ustalona na 1.500 zł. oraz komputer wraz z podstawowym oprogramowaniem 4 500 zł.
Zatrudnili pracownika Martę Darłowską na podstawie umowy o pracę.

Bilans otwarcia spółki cywilnej "Copy service" na dzień 1 marca br.
Aktywa (w zł.) Pasywa (w zł.)
I. Aktywa trwałe
1. Kserokopiarka
2. Komputer

1 500
4 500
I. Kapitał własny
1. Kapitał podstawowy
34 500
II. Aktywa obrotowe
1. Materiały ksero
2. Środki pieniężne

500
28 000
     
Suma aktywów: 34 500

Suma pasywów

34 500
Operacje gospodarcze:
1. Fa Vat nr 1/04 od firmy "Xerox" sp. z o.o. dotycząca zakupu toneru do kserokopiarki
a) wartość netto 300,-
b) podatek Vat 22%
c) wartość brutto
KATEGORIA- KOD: ZAKUP- FA OPIS: FAKTURA OD DOSTAWCY/KOSZTY
Konto Wn 301-2 (Rozliczenie zakupu)
Konta Wn 221-1 (naliczony podatek Vat)
Konto Ma 202-2-1-X (Rozrachunki z dostawcami pozostałe jednostki do 12 miesięcy, wprowadź kontrahenta - dostawca- przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe Xerox)


2. Pz nr 1/04 - przyjęto towar do użytkowania
KATEGORIA- KOD: ZAKUP-PZ OPIS: PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW/KOSZTY
Konto Wn 311 (Materiały na składzie)
Konto Ma 301-2 (Rozliczenie zakupu)


3. KP nr 1/04 - sprzedaż 10 000 kopii po 0,30 zł za odbitkę
a) wartość brutto 3 000,-
b) podatek Vat 22%
c) wartość netto 2 459,-
KATEGORIA- KOD: sprzedaż- KP OPIS: sprzedaż usług/Przychody
Konto Wn 100-1 (Kasa kr śr.)
Konto Ma 221-2 (Należny podatek VAT)
Konto Ma 702-2 (Przychody ze sprzedaży usług)


4. Fa Vat nr 2/04 za zakupiony program graficzny COREL DRAW hurtowni "Infonex"
a) wartość netto 2 500,-
b) podatek Vat 22%
c) wartość brutto
kategoria- kod: zakup- fa opis: faktura od dostawcy/koszty
Konto Wn 304-2-2 (Rozliczenie zakupu nif. aktywów, p.j., oprogramowanie komputerowe)
Konta Wn 221-1 (naliczony podatek Vat)
Konto Ma 202-2-1-HI (Rozrachunki z dostawcami pozostałe jednostki do 12 miesięcy, wprowadź kontrahenta - hurtownia "Infonex")


5. OT nr 1/04- przyjęto program do użytkowania 2 500,-
kategoria- kod: zakup- OT opis: przyjęcie oprogramowania/koszty
Konto Wn 020-03-1 (Inne wartości n.i pr. oprogramowanie komputerowe)
Konto Ma 304-2-2 (Rozliczenie zakupu nif. aktywów, p.j., oprogramowanie komputerowe)


6. PK -Rata amortyzacji za komputer 1 200,-
kategoria- kod: rata amortyzacji opis: amortyzacja oprogramowania/koszty
Konto Wn 401-2-1 (amortyzacja WNiP, KUP)
Konto Ma 073-3(umorzenie WNiP - inne wartości niematerialne i pr.)
7. Lista płac brutto pracownika Marty Darłowskiej
a) wynagrodzenie brutto 1 600,-
KATEGORIA - KOD: WYNAGRODZENIA OPIS: LISTA P. WYNAGRODZENIA BRUTTO

Konto Wn 431 (Wynagrodzenia)
Konto Ma 231JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)

b) ubezpieczenie społeczne 299,36
KATEGORIA - KOD: SKŁADKI DO ZUS OPIS: LISTA PŁAC SKŁ. DO ZUS
Konto Wn 231 JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
Konto Ma 229 (Inne rozrachunki publiczno - prawne)


c) podatek dochodowy 83,20
KATEGORIA - KOD: PODATEK DOCHODOWY OPIS: LISTA PŁ. POD.DOCH.
Konto Wn 231 JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
Konto Ma 220 (Rozrachunki budżetowe)


d) ubezpieczenia zdrowotne 104,05
KATEGORIA - KOD: UBEZPIECZENIA ZDROW.OPIS: LISTA PŁ. UBEZPIECZENIA ZDOWOTNE
Konto Wn 231 JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
Konto Ma 229 (Inne rozrachunki publiczno - prawne)


8. PK- ubezpieczenia społeczne i składki na FP i FGŚS 340,96
kategoria - kod: potrącenia pracodawcy, opis: ubezpieczenia społeczne i składki na FP I FGŚS
Konto Wn 445 (Ubezpieczenia społeczne i inne...)
Konto Ma 229 (Inne rozrachunki publiczno - prawne)


9. Rw - wydano papieru kserograficznego do zużycia 250,-

kategoria - kod: zużycie, opis: wydano materiały do zużycia
Konto Wn 411 (Zużycie materiałów)
Konto Ma 311 (Materiały na składzie)UWAGI O PRZYDATNOŚCI PROGRAMU CDN OPT!MA - MODUŁ KSIĘGA HANDLOWA - KSIĘGOWANIE DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Moduł Księga Handlowa to zintegrowany system pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdawczości (Bilans, Rachunek zysków
i strat, sprawozdawczości wewnętrznej).

Dodatkową zaletą tego programu jest możliwość korzystania z danych pochodzących z innych modułów, takich jak np. Faktury, Magazyn czy Środki Trwałe.

Pozwala to na wykorzystanie programu w całorocznym cyklu edukacyjnym, na przedmiotach ekonomiczno-informatycznych w Liceach Handlowych.

Dodatkowo program obsługuje kasy fiskalne, co umożliwia prowadzenie zajęć nie tylko w liceach, ale także w szkołach zawodowych, na kierunku Sprzedawca.
 

Suma pasywów

34 500

Operacje gospodarcze:
1. Fa Vat nr 1/04 od firmy "Xerox" sp. z o.o. dotycząca zakupu toneru do kserokopiarki
a) wartość netto 300,-
b) podatek Vat 22%
c) wartość brutto
KATEGORIA- KOD: ZAKUP- FA OPIS: FAKTURA OD DOSTAWCY/KOSZTY
Konto Wn 301-2 (Rozliczenie zakupu)
Konta Wn 221-1 (naliczony podatek Vat)
Konto Ma 202-2-1-X (Rozrachunki z dostawcami pozostałe jednostki do 12 miesięcy, wprowadź kontrahenta - dostawca- przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowe Xerox)


2. Pz nr 1/04 - przyjęto towar do użytkowania
KATEGORIA- KOD: ZAKUP-PZ OPIS: PRZYJĘCIE MATERIAŁÓW/KOSZTY
Konto Wn 311 (Materiały na składzie)
Konto Ma 301-2 (Rozliczenie zakupu)


3. KP nr 1/04 - sprzedaż 10 000 kopii po 0,30 zł za odbitkę
a) wartość brutto 3 000,-
b) podatek Vat 22%
c) wartość netto 2 459,-
KATEGORIA- KOD: sprzedaż- KP OPIS: sprzedaż usług/Przychody
Konto Wn 100-1 (Kasa kr śr.)
Konto Ma 221-2 (Należny podatek VAT)
Konto Ma 702-2 (Przychody ze sprzedaży usług)


4. Fa Vat nr 2/04 za zakupiony program graficzny COREL DRAW hurtowni "Infonex"
a) wartość netto 2 500,-
b) podatek Vat 22%
c) wartość brutto
kategoria- kod: zakup- fa opis: faktura od dostawcy/koszty
Konto Wn 304-2-2 (Rozliczenie zakupu nif. aktywów, p.j., oprogramowanie komputerowe)
Konta Wn 221-1 (naliczony podatek Vat)
Konto Ma 202-2-1-HI (Rozrachunki z dostawcami pozostałe jednostki do 12 miesięcy, wprowadź kontrahenta - hurtownia "Infonex")


5. OT nr 1/04- przyjęto program do użytkowania 2 500,-
kategoria- kod: zakup- OT opis: przyjęcie oprogramowania/koszty
Konto Wn 020-03-1 (Inne wartości n.i pr. oprogramowanie komputerowe)
Konto Ma 304-2-2 (Rozliczenie zakupu nif. aktywów, p.j., oprogramowanie komputerowe)


6. PK -Rata amortyzacji za komputer 1 200,-
kategoria- kod: rata amortyzacji opis: amortyzacja oprogramowania/koszty
Konto Wn 401-2-1 (amortyzacja WNiP, KUP)
Konto Ma 073-3(umorzenie WNiP - inne wartości niematerialne i pr.)
7. Lista płac brutto pracownika Marty Darłowskiej
a) wynagrodzenie brutto 1 600,-
KATEGORIA - KOD: WYNAGRODZENIA OPIS: LISTA P. WYNAGRODZENIA BRUTTO

Konto Wn 431 (Wynagrodzenia)
Konto Ma 231JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)

b) ubezpieczenie społeczne 299,36
KATEGORIA - KOD: SKŁADKI DO ZUS OPIS: LISTA PŁAC SKŁ. DO ZUS
Konto Wn 231 JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
Konto Ma 229 (Inne rozrachunki publiczno - prawne)


c) podatek dochodowy 83,20
KATEGORIA - KOD: PODATEK DOCHODOWY OPIS: LISTA PŁ. POD.DOCH.
Konto Wn 231 JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
Konto Ma 220 (Rozrachunki budżetowe)


d) ubezpieczenia zdrowotne 104,05
KATEGORIA - KOD: UBEZPIECZENIA ZDROW.OPIS: LISTA PŁ. UBEZPIECZENIA ZDOWOTNE
Konto Wn 231 JK (Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń)
Konto Ma 229 (Inne rozrachunki publiczno - prawne)


8. PK- ubezpieczenia społeczne i składki na FP i FGŚS 340,96
kategoria - kod: potrącenia pracodawcy, opis: ubezpieczenia społeczne i składki na FP I FGŚS
Konto Wn 445 (Ubezpieczenia społeczne i inne...)
Konto Ma 229 (Inne rozrachunki publiczno - prawne)


9. Rw - wydano papieru kserograficznego do zużycia 250,-

kategoria - kod: zużycie, opis: wydano materiały do zużycia
Konto Wn 411 (Zużycie materiałów)
Konto Ma 311 (Materiały na składzie)UWAGI O PRZYDATNOŚCI PROGRAMU CDN OPT!MA - MODUŁ KSIĘGA HANDLOWA - KSIĘGOWANIE DO ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Moduł Księga Handlowa to zintegrowany system pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdawczości (Bilans, Rachunek zysków
i strat, sprawozdawczości wewnętrznej).

Dodatkową zaletą tego programu jest możliwość korzystania z danych pochodzących z innych modułów, takich jak np. Faktury, Magazyn czy Środki Trwałe.

Pozwala to na wykorzystanie programu w całorocznym cyklu edukacyjnym, na przedmiotach ekonomiczno-informatycznych w Liceach Handlowych.

Dodatkowo program obsługuje kasy fiskalne, co umożliwia prowadzenie zajęć nie tylko w liceach, ale także w szkołach zawodowych, na kierunku Sprzedawca.
 

Wyświetleń: 1762


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.