Katalog

Jarosława Gawin, Wojciech Nita
Technika, Scenariusze

Scenariusze lekcji techniki z zakresu rysunku technicznego

- n +

Scenariusze lekcji techniki z zakresu rysunku technicznego

Scenariusz lekcji

Temat: Poznajemy zasady rzutowania prostokątnego.

Uczeń zna:
- Zasady rzutowania prostokątnego

Uczeń umie:
- Umie odczytać z rysunku i nazwać poszczególne rzuty prostokątne
- Umie wyobrazić sobie na podstawie rzutów kształt bryły, którą obrazują
- Narysować nieskomplikowaną bryłę w trzech rzutach prostokątnych

Uczeń rozumie:
- Potrzebę rysowania zgodnie z ogólnoświatową normą
- Celowość sporządzania rysunków technicznych
- Potrzebę sporządzania rysunków estetycznych, a przez to czytelnych

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja

Formy: praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne: modele brył, plansze dydaktyczne do rzutowania prostokątnego, kserokopie ćwiczeń

Klasa: IV

Czas trwania zajęć: 45 minut

Przebieg jednostki metodycznej
1. Nauczyciel informuje uczniów, że na dzisiejszej lekcji dowiedzą się w jaki sposób powstają projekty różnych urządzeń, mebli itp. Wyjaśnia, że jest to możliwe dzięki rysunkowi technicznemu, który jest międzynarodowym językiem ludzi techniki. Wyjaśnia dalej, że pomysł mógł powstać w głowie np. Australijczyka, który potem narysował go zgodnie z międzynarodowymi zasadami i rysunek ten był zrozumiały dla Polaka lub Japończyka, który nie znał języka angielskiego, ale znał znormalizowane (zgodne z normą) zasady międzynarodowe rysunku technicznego. Gdy nauczyciel stwierdził, że uczniowie go zrozumieli, tłumaczy, że aby ta czytelność rysunku została zachowana, nie można pominąć absolutnie żadnej zasady lub tym bardziej modyfikować jej - rysunek wówczas będzie dla innych niezrozumiały.

2. Nauczyciel informuje, że za chwilę uczniowie dowiedzą się jak na płaskiej kartce (płaszczyźnie) narysować bryłę, tak by była widoczna ze wszystkich stron. Informuje, że czynność ta nazywa się rzutowaniem prostokątnym. Pada pytanie: Z ilu stron można pokazać bryłę? W tym celu nauczyciel demonstruje model. Po uzyskaniu prawidłowej odpowiedzi (6 stron), uczniom zostają zaprezentowane plansze z dobrze znanymi im przedmiotami użytkowymi pokazanymi z trzech stron.

3. Teraz uczniowie otrzymują karty pracy, które ułatwią im zrozumienie zasad rysowania rzutów. Zadania z karty pracy są wykonywane "równym frontem" z nauczycielem. Nauczyciel upewnia się, że wszyscy uczniowie opanowali zagadnienie.

4. Kolejny i ostatni etap lekcji to ćwiczenie utrwalające i jednocześnie kontrolujące stopień zaangażowania ucznia w lekcję. Nauczyciel informuje, że uczniowie mogą sobie wybrać ćwiczenie na celujący lub bardzo dobry. Uczniom niezdecydowanym nauczyciel sugeruje wybór, ponieważ podczas pracy z kartą wstępnie zorientował się co do możliwości poszczególnych uczniów. Podczas wykonywania ćwiczenia utrwalająco - kontrolującego nauczyciel cały czas służy uczniom pomocą.

Scenariusz lekcji

Temat:
Zasady wymiarowania w rysunku technicznym

Uczeń zna:
- Zasady wymiarowania

Uczeń umie:
- Zastosować poznane zasady w praktyce
- Odczytać wymiary ze zwymiarowanego rysunku
- Zwymiarować prosty element

Uczeń rozumie:
- Celowość sporządzania rysunków technicznych
- Potrzebę przestrzegania zasad wymiarowania
- Potrzebę wykonywania estetycznych i czytelnych rysunków

Metody: pogadanka, pokaz

Formy: praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne; foliogramy, grafoskop, kserokopie kart pracy

Klasa: V

Czas trwania zajęć:
45 minut

Przebieg jednostki metodycznej

1.Nauczuciel informuje uczniów, że na bieżącej lekcji poszerzą nieco swoje wiadomości z klasy czwartej, dotyczące wymiarowania. Przypomina o potrzebie przestrzegania zasad, ponieważ tylko wówczas dany projekt ma wartość, jeżeli jest czytelny. Można tu przytoczyć przykład znanego już uczniom z lekcji historii genialnego twórcy renesansu - Leonardo da Vinci, który miał świetne pomysły, ale mógł je realizować tylko samodzielnie, ponieważ nie umiał przekazać ich innym. Umierając pozostawił mnóstwo szkiców, ale były one niezrozumiałe dla innych i przez to nigdy niezrealizowane. Przyczyną tego stany rzeczy był brak ustalonych zasad - norm rysowania. Gdyby da Vinci znał rysunek techniczny, jego pomysły na pewno byłyby czytelne dla innych. Rysunek techniczny jednak wtedy jeszcze nie istniał. Jego pierwsze zasady ustalono na specjalnej konferencji na przełomie wieków XIX i XX. Później kilkakrotnie je uzupełniano i doskonalono. Obecnie jest wielkim dobrodziejstwem i motorem postępu.

2. Następuje teraz wyświetlenie, znanych już dzieciom z klasy czwartej, zasad wymiarowania. Nauczyciel prosi, aby uważnie i w skupieniu przeczytali je, tak jak by je zapamiętać, zachęca uczniów do przeczytania ich kilkakrotnie - aby
zapamiętać jak najwięcej.

3.Gdy uczniowie skończyli zapamiętywanie zasad wymiarowania - zostaje im wyświetlony przykładowy, zwymiarowany rysunek i następuje wspólna, bardzo dokładna jego analiza w odniesieniu do utrwalonych przed chwilą zasad wymiarowania.

4. Po uzyskaniu przez nauczyciela pewności, że żaden z uczniów nie ma żadnych wątpliwości co do stosowania zasad wymiarowania, następuje kolejny punkt lekcji, polegający na indywidualnej weryfikacji zapamiętanych przez uczniów zasad wymiarowania. Nauczyciel informuje uczniów, że teraz sporządzą notatkę dotyczącą omawianego tematu, ale samodzielnie. W tym celu
zostaje wyświetlony tekst, który uczniowie zapamiętywali wcześniej, ale teraz jest on z lukami, które przepisując notatkę, należy uzupełnić ołówkiem w celu ewentualnego, późniejszego poprawienia.

5. Po zakończeniu zapisywania notatki następuje wspólne jej odczytanie i ewentualne poprawki.

6. Końcowa część lekcji ma za zadanie połączyć teorię z praktyką. Nauczyciel proponuje ćwiczenia z wymiarowania w dwóch stopniach trudności: na celujący i na bardzo dobry. Uczniowie mają się zastanowić, które zadanie wybierają - niezdecydowanym w wyborze pomaga nauczyciel, który bierze przy tym pod uwagę ich możliwości intelektualne i umiejętności rysunkowe.

Scenariusz lekcji
Temat:
Przekroje w rysunku technicznym.

Uczeń zna:
- Zasady sporządzania przekrojów w rysunku technicznym
- Zasady kreskowania powierzchni powstałych podczas "przecinania"
- Zasady stosowania linii rysunkowych odpowiedniej grubości

Uczeń umie:
- Rysować czytelne przekroje
- Wyodrębnić samodzielnie powierzchnie do zakreskowania
- Prawidłowo zakreskowywać powstałe powierzchnie
- Pisać poprawnie pismem technicznym

Uczeń rozumie:
- Potrzebę rysowania zgodnego z przyjętymi zasadami
- Zasady powstawania przekrojów

Metody: pogadanka, pokaz, demonstracja

Formy: praca indywidualna

Klasa: VI

Pomoce dydaktyczne: foliogramy, grafoskop

Czas trwania: jednostka metodyczna (2 x 45 minut)

Przebieg jednostki metodycznej

1. Nauczyciel informuje uczniów, że na bieżącej lekcji poznają nową dziedzinę rysunku technicznego, z którą dotychczas się nie zetknęli.
Następuje krótka pogadanka dotycząca wysokiego poziomu współczesnej techniki i mechaniki i co za tym idzie potrzeby projektowania i produkowania elementów o skomplikowanej budowie nie tylko zewnętrznej, ale i wewnętrznej. Nauczyciel wyjaśnia, że w odpowiedzi na zapotrzebowanie rozwiniętej techniki, powstała specjalna dziedzina rysunku technicznego, która ma za zadanie ukazywać cechy budowy wewnętrznej przedmiotów. Powstałe w ten sposób rysunki nazywa się przekrojami.

2. Następuje zaprezentowanie za pomocą foliogramu kolejnych etapów powstawania przekroju. Gdy uczniowie pojęli kolejne etapy, nauczyciel w podobny, jak poprzednio sposób prezentuje te same etapy na innym modelu.

3. Następuje wyświetlenie zasad sporządzania przekrojów i szczegółowe ich omówienie, jeśli zajdzie taka potrzeba - zostaną jeszcze raz zaprezentowane modele. Uczniowie sporządzają notatkę w zeszycie.

4. Nauczyciel rozdaje czyste kartki formatu A4 i prosi uczniów o przeczytanie, przepisanie pismem technicznym na kartkę i wykonanie jednego z zaprezentowanych zadań. Zadania różnią się stopniem trudności, a uczniowie mogą - znając swoje możliwości - wybrać zadanie na bardzo dobry lub celujący. Uczniowie zostają poinformowani, że jakość pisma technicznego jest czynnikiem wpływającym na ocenę.

Zadanie na ocenę celującą
Na kartce przygotowanej do rysunku wykreśl przekrój stożka ściętego z nawierconym, wzdłuż osi stożka, otworem nieprzelotowym.

Dane:
Wysokość ściętego: 120
Głębokość nawierconego otworu: 95
Średnica podstawy: 60
Średnica otworu: 20
Brakujący wymiar dobierz samodzielnie.

Zadanie na oceną bardzo dobrą
Na kartce przygotowanej do rysunku wykreśl przekrój walca z otworem przelotowym.
Dane: wysokość: 120
Średnica walca: 50
Średnica otworu: 10


5. Nauczyciel szczegółowo omawia każde zadanie, uczniom niezdecydowanym delikatnie sugeruje, które zadanie powinni. wybrać. Uczniowie zostają poinformowani, że na wykonanie zadania mają 45 minut.

Opracowanie: mgr Jarosława Gawin
mgr Wojciech Nita
Szkoła Podstawowa nr 1

Wyświetleń: 22511


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.