Katalog

Barbara Sajnaga
Zajęcia przedszkolne, Różne

Program Bezpieczny Przedszkolak

- n +

Program Bezpieczny Przedszkolak

Wstęp.

Potrzeba bezpieczeństwa jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym zadaniem rodziców i nauczycieli. Fala przestępstw, która nasila się w naszym kraju, zmusza nas do zastanowienia się jak przeciwdziałać złu, jak uchronić dziecko przed przemocą, narkomanią, alkoholizmem.

Małe dzieci są narażone znacznie bardziej niż osoby dorosłe na sytuacje bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu. Charakteryzuje je brak przewidywania skutków podejmowanych działań, silna koncentracja na zachowaniu "tu i teraz", słaba kontrola własnych emocji, a także niewielkie doświadczenie życiowe i wąski zasób technik radzenia sobie z różnego typu problemami.

Dlatego też obowiązkiem nas dorosłych jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - w zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną.

Poprzez realizację przygotowanego programu chciałabym wyposażyć wychowanków w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw.

Spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień dbaniem o bezpieczeństwo, przykłady zajęć i zabaw, odpowiednio przekazywane utwory literatury dziecięcej służą kształtowaniu tych nawyków i postaw o wiele efektywniej niż moralizowanie i przestrogi.

Dlatego też wskazanie dzieciom właściwej drogi, przygotowanie ich w sposób szczególny do życia w nowej rzeczywistości, która niejednokrotnie może okazać się pełna pułapek i bólu jest głównym celem programu "Bezpieczny Przedszkolak".

Cele programu:

- Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,
- Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
- Przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych, zbiorników wodnych, itp.
- Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabaw zapałkami oraz manipulowania sprzętem gospodarstwa domowego-kuchenka gazowa, żelazko, mikser, itp.
- Przestrzeganie zakazu prowokowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych - podstawianie nogi, spychanie z urządzeń, sypanie piaskiem, gryzienie, itp.
- Rozumienie zakazu spożywania nieznanych owoców, roślin, grzybów czy pokarmów (np. słodyczy) nieznanego pochodzenia (np. znalezionych)
- Rozumienie zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt,
- Wyrabianie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu- zgubienie się w tłumie, pożar mieszkania, itp.
- Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych,
- Wzbudzanie zaufania do policjanta, strażaka, lekarza jako osób mogących udzielić pomocy w sytuacjach trudnych.
- Poznanie numerów telefonów alarmowych oraz zasad ich używania - tylko w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.

Organizacja projektu:

Program przeznaczony jest dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do naszego przedszkola.

Wprowadzenie i utrwalanie treści programu będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Poznanie wiedzy i poziomu umiejętności dziecka nastąpi poprzez zorganizowanie międzygrupowego turnieju pod hasłem: "Umiem dbać o bezpieczeństwo własne i kolegów", analizę kart pracy, obserwację postaw i zachowań dzieci na co dzień.

Formy zajęć:

1. Organizowanie spotkań z policjantem, strażakiem, płetwonurkiem, przedstawicielami służby zdrowia - ratownik medyczny, pielęgniarka.
2. Organizowanie krótkich projekcji filmów video traktujących o potrzebie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem historyjek obrazkowych, teatrzyków, opowiadań, literatury dziecięcej.
4. Utrwalanie wiedzy i umiejętności dziecka w zabawach ruchowych, tematycznych , dydaktycznych oraz w pracach plastycznych.
5. Prace indywidualne dzieci w oparciu o przygotowane karty pracy.
6. Konkursy i turnieje pomiędzy grupami dzieci.
7. Wycieczki i spacery.
8. Ulotki kierowane do rodziców dzieci.

Treści programowe:
Zadania. Przewidywane osiągnięcia i umiejętności dzieci
- Wprowadzenie zasad pieszego ruchu drogowego
- Uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w niewłaściwym miejscu.


- Uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw podczas nieobecności rodziców
- Stosowanie zasady ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych i nieznajomych zwierząt.- Gromadzenie doświadczeń związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa
- Przestrzeganie przyjętych form zachowań

 
- Dzieci znają zasadę poruszania się lewą stroną jezdni, przechodzenia przez jezdnię po pasach lub na zielonym świetle.
- Dzieci rozpoznają i nazywają wybrane znaki drogowe (np. przejście dla pieszych, uwaga dzieci)
- Dzieci wyjaśniają dlaczego jazda w foteliku samochodowym jest konieczna dla zachowania bezpieczeństwa.

- Dzieci wytłumaczą, że nie należy bawić się w pobliżu tras komunikacyjnych, torowisk, budów, na zamarzniętych zbiornikach wodnych.

- Dzieci wyjaśnią, dlaczego zabawy zapałkami i ogniem są niebezpieczne dla ich życia i zdrowia.
- Dzieci zrelacjonują, dlaczego zabawa z użyciem fajerwerków bez opieki osób dorosłych jest niebezpieczna.
- Dzieci wiedzą, że nie należy manipulować i bawić się sprzętem gospodarstwa domowego -kuchenką gazową, urządzeniami technicznymi: żelazkiem, mikserem, maszynką do mięsa.
- Dzieci wyjaśnią dlaczego nie należy korzystać z kąpieli w jeziorze bez opieki osób dorosłych.
- Dzieci znają zagrożenia wynikające ze spożywania nieznanych owoców, grzybów, roślin czy pokarmów (słodyczy) nieznanego pochodzenia.


- Dzieci wiedzą, że osobom obcym nie należy otwierać drzwi, podawać nr telefonu, oddalać się z nimi, przyjmować od nich prezentów itp.
- Dzieci rozumieją zakaz zbliżania się do nieznajomych zwierząt np. psów

- Dzieci nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu np. zgubienie się w tłumie, zalanie mieszkania, pożar itp.
- Dzieci poznają numery telefonów alarmowych oraz zasady ich użycia - tylko w sytuacjach uzasadnionych.
- Dzieci darzą szacunkiem i zaufaniem policjanta, strażaka, lekarza, wiedzą, że mogą oczekiwać od nich pomocy w sytuacjach trudnych.

- Dzieci rozumieją, że zachowania typu: podstawianie nogi, spychanie z urządzeń, sypanie piaskiem w oczy może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu kolegów

Ewaluacja programu:

- Systematyczna analiza przebiegu zajęć.
- Analiza kart pracy dzieci.
- Obserwacja postaw i zachowań dzieci.
 

Opracowanie: mgr Barbara Sajnaga - wicedyrektor Przedszkola Miejskiego Nr1 w Giżycku

Wyświetleń: 3522


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.