Katalog

Joanna Nicka
Filozofia i etyka, Scenariusze

Ścieżka edukacji filozoficznej - scenariusz lekcji geografii w II klasie gimnazjum

- n +

Konflikty narodowościowe, religijne i gospodarcze na obszarze byłej Jugosławii. (lekcja z działu "Źródła konfliktów i próby ich rozwiązywania na wybranych przykładach")

Ścieżka edukacji filozoficznej - scenariusz lekcji geografii w II klasie gimnazjum

Zagadnienie: WOLNOŚĆ

Cele:
Uczeń:
- zna środowisko fizyczno - geograficzne oraz ludność i gospodarkę byłej Jugosławii,
- zna przyczyny i skutki konfliktów na Bałkanach oraz krótki przebieg wojny domowej,
- orientuje się na mapie, tj. umie pokazać granice krajów byłej Jugosławii, ich stolice, większe miasta portowe i przemysłowe, ważniejsze rzeki, większe wyspy, pasma górskie, niziny, wyżyny oraz ważniejsze obszary rolnicze,
- potrafi szanować kultury innych narodów,
- wie, że trzeba żyć w poszanowaniu wszelkiej odrębności (inności) narodowej, religijnej i społecznej.

Metody: wykład, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja, ćwiczenie, pokaz, "wirujący plakat".

Kluczowe pojęcia: konflikt narodowościowy, państwo suwerenne, wolność, moralność.

Materiały pomocnicze: atlasy, mapy, podręczniki do geografii, teksty filozoficzne, szary papier, pisaki, zeszyt ćwiczeń do geografii, Encyklopedia Popularna PWN, kartki z pytaniami.

Czas: 2 jednostki lekcyjne.

Klasa: druga gimnazjum.

Tok lekcji

1. Na wstępie zapytaj uczniów jakie kraje Europy poznali w tym roku szkolnym. Gdy wymienią wszystkie powiedz, że dzisiaj przyszła pora poznać kraje byłej Jugosławii.
2. Rozdaj uczniom atlasy - muszą to być stare wydania, w których Jugosławia funkcjonuje jako jedno państwo. Uczniowie szukają państwa Jugosławii a następnie porównują z aktyalną mapą jaką mają w swoich atlasach. Pokazują Słowenię, Chorwację, Jugosławię, Bośnię i Hercegowinę oraz Macedonię.
3. Na podstawie mapy fizycznej i klimatycznej uczniowie mają scharakteryzować środowisko fizyczno - geograficzne omawianych państw i dla utrwalenia wykonują ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń.
4. Zapoznaj uczniów z rolnictwem korzystając z mapy gospodarczej. Zadaj pytanie: "Jakie produkty rolne powinna Polska sprowadzać aby uzupełnić produkty rodzimej produkcji?" Uczniowie swobodnie wypowiadają się najlepsze odpowiedzi zapisują do zeszytu.
5. Zapoznaj uczniów z ważniejszymi bogactwami naturalnymi i głównymi okręgami i ośrodkami przemysłowymi. Uczniowie wykonują ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń.
6. Uzupełnij wiedzę uczniów kładąc nacisk na istniejące różnice r rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów.
7. Omów różnice między tymi państwami na tle religijnym i gospodarczym, które doprowadziły do wojny, prześladowań i ludobójstwa, a przecież każdy człowiek ma prawo do wolności.
8. Podziel uczniów na trzy grupy i rozdaj szary papier (materiał nr 1). Zastosuj metodę "wirującego plakatu". Każda grupa wpisuje po kilka wyrazów kojarzących się z wyrazem "wolność". Poproś o przedstawienie wniosków, skomentuj. Następnie poproś chętnego ucznia aby wyszukał w encyklopedii znaczenie wyrazu "wolność". Uczniowie porównują definicję ze swoimi wypowiedziami.
9. Rozdaj grupom po jednym tekście filozoficznym (materiał nr 2). Uczniowie prezentują swoje stanowiska. Zwróć uwagę aby była to prawda. Najciekawsze wypowiedzi uczniowie zapisują do zeszytu.
10. Omów rolę Rady Bezpieczeństwa ONZ w rozwiązywaniu konfliktów bałkańskich
- wprowadzenie sankcji politycznych i gospodarczych,
- naloty, bombardowania.
11. Zadaj uczniom pytanie: "Czy wszystkie kraje brały zbrojny udział w konflikcie bałkańskim?" Następnie rozdaj grupom kartki z pytaniami (materiał nr 3). Uczniowie prezentują odpowiedzi. Zwróć uwagę aby były prawdziwe.
12. Zadaj zadanie domowe: "Czy twoim zdaniem na Bałkanach zapanował pokój na dobre? Czy istnieje prawdopodobieństwo narodzin nowego konfliktu na tle narodowościowo - religijnym?" Przedyskutuj to pytanie z uczniami.

Materiał nr 1


Materiał nr 2

Teksty powinny zawierać:

Tekst nr 1 - KANT
1. Wolność jako postulat praktycznego rozumu.
2. Determinacja a wolność.

Tekst nr 2 - FICHTE
1. Filozofia wolności
a) różnice między idealistą a realistą.

Tekst nr 3 - JEAN PAUL SARTRE
1. Samotność człowieka.
2. Sens istnienia człowieka.
3. Wolność jako konieczność.

Materiał nr 3

Odpowiedz na pytania:
1. Która narodowość najbardziej ucierpiała, tzn. najwięcej ludzi zginęło? Na drugim miejscu...
2. Na które państwa były nałożone sankcje polityczne i gospodarcze?
3. Które z państw byłej Jugosławii zostało zbombardowane przez ONZ?
4. Czy polskie wojsko brało lub bierze udział w misji pokojowej na Bałkanach?
5. Jaką rolę w zażegnaniu konfliktu odegrał Tadeusz Mazowiecki?
6. w jaki sposób Polacy pomagali zwykłym ludziom, którzy stracili dorobek całego życia?
7. Jaki sens mają wojny domowe? Do czego doprowadzają?(plusy i minusy).
8. Które z państw byłej Jugosławii ma obecnie najgorszą sytuację i dlaczego?
9. Czy mieszkańcy byłej Jugosławii mogą czuć się ludźmi wolnymi?
 

Opracowanie: Joanna Nicka

Wyświetleń: 2037


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.