Katalog

Joanna Zdroik
Fizyka, Plany metodyczne

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki, opracowane w oparciu o następujące wymagania programowe

- n +

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki

OPRACOWANE W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA PROGRAMOWE:
Poziom wymagań Stopień
Wymagania konieczne dopuszczający
Wymagania podstawowe dostateczny
Wymagania rozszerzające dobry
Wymagania dopełniające Bardzo dobry
Wymagania wykraczające celujący

Uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych, otrzymuje ocenę niedostateczną , ponieważ:
- Nie opanował wiadomości teoretycznych, w stopniu pozwalającym na kontynuację nauki przedmiotu
- Popełnia poważne błędy merytoryczne, myli pojęcia fizyczne i ich jednostki
- Nie potrafi rozwiązywać prostych zadań obliczeniowych
- Nie umie opisywać zjawisk fizycznych, które były omawiane bądź prezentowane na lekcjach
- Nie pracował systematycznie, często nie odrabiał prac domowych i nie był przygotowany do lekcji

Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą, spełnia uczeń, który:
- Zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nieznaczne błędy
- Opanował wiadomości teoretyczne, chociaż popełnia drobne błędy podczas prezentowania ich w formie słownej lub za pomocą wzorów, błędy potrafi skorygować przy pomocy nauczyciela w ich definiowaniu
- Potrafi opisać omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne
- Potrafi rozwiązywać typowe zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności (wymagające zastosowania jednego wzoru)
- Aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe

Wymagania podstawowe na ocenę dostateczną, spełnia uczeń, który:
- Opanował wiadomości teoretyczne
- Zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki
- Potrafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależność między wielkościami fizycznymi
- Potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności ( wymagające zastosowania większej liczby wzorów), chociaż popełnia drobne błędy obliczeniowe
- Umie odczytywać i sporządzać wykresy
- Aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe

Wymagania rozszerzające na ocenę dobrą, spełnia uczeń, który spełnił wymagania podstawowe, a ponadto:
- Potrafi wyjaśnić ćwiczenia, pokazy wykonywane na lekcjach
- Potrafi kojarzyć, poprawnie analizować zjawiska, przyczyny i skutki zdarzeń oraz wyciągać z nich wnioski
- Potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomości praw fizyki przewidywać ich przebieg
- Potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia i przekształcenia kilku wzorów
- Potrafi odczytywać i sporządzać wykresy

Wymagania dopełniające na ocenę bardzo dobrą, spełnia uczeń, który:
- Opanował wiadomości teoretyczne przewidziane w programie
- Zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje
- Potrafi poprawnie interpretować zjawiska fizyczne
- Potrafi projektować i wykonywać doświadczenia, potrafi interpretować wyniki doświadczeń
- Potrafi organizować swoja naukę i pracę na lekcji oraz współpracować w zespole uczniowskim
- Potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji
- Potrafi rozwiązywać zadania na poziomie gimnazjalnym
- Aktywnie uczestniczy w lekcjach i systematycznie odrabia prace domowe
- Dostrzega i potrafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami nauki oraz zastosowania wiedzy fizycznej w życiu codziennym

Wymagania wykraczające, na ocenę celującą, spełnia uczeń, który spełnił wymagania dopełniające oraz wyróżnia się chociaż jednym z podanych punktów:
- Szczególnie interesuje się określoną dziedzinąfizyki lub astronomii, samodzielnie dociera do różnych źródeł informacji naukowej
- Prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich czy sprawozdań z prac naukowo-badawczych
- Samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dydaktyczne
- Uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach z fizyki i astronomii
 

Opracowanie: Joanna Zdroik

Wyświetleń: 1540


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.