Katalog

Małgorzata Nykiel, Maria Dzik
Język polski, Różne

Bliżej teatru - historia i warsztat pracy aktora. Autorski program zajęć pozalekcyjnych

- n +

Bliżej teatru - historia i warsztat pracy aktora

Autorski program zajęć pozalekcyjnych

WSTĘP

Zakres programu szkolnego nie daje możliwości pracy nad rozwojem talentów aktorskich ani zainteresowań teatrem. Część uczniów interesuje się tą formą zajęć oraz rozwojem własnych zdolności.

W szerzeniu zainteresowań teatrem wiodącą rolę może pełnić szkoła, która powinna zapewnić dziecku wszechstronny rozwój, wyzwalać w nim twórczą aktywność, prowokować do stawiania pytań i rozwiązywania problemów oraz pobudzać wyobraźnię. Nauczanie i wychowanie przez sztukę teatralną ma charakter interdyscyplinarny i trwały. Teatr w szczególnym stopniu spaja różne rodzaje sztuk, integrują się w nim elementy literatury, tańca, muzyki i malarstwa, które są środkami teatralnego wyrazu.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Podstawowym założeniem opracowanego programu było takie dobranie treści i celów, aby stworzyć możliwości uruchomienia u uczniów procesów poznawczych, przede wszystkim w zakresie percepcji wizualnej oraz stymulować wyrażanie stanów emocjonalnych w różnorodnych formach ekspresji.

Nowatorstwo zajęć polega na nietypowych formach pracy: pozaszkolnych i pozalekcyjnych, kontakcie z profesjonalistami - ludźmi teatru, możliwości własnej ekspresji oraz szansie rozwoju talentów aktorskich i zainteresowań teatralnych. Tak realizowany program zakłada długofalowe efekty wychowawcze:
- uczeń osiągnie łatwość w publicznym zabieraniu głosu
- będzie czynnym odbiorcą kultury
- zostanie zainspirowany do własnej twórczości
- zainteresuje się dziedzictwem kulturowym
- potrafi współdziałać z innymi w grupie, czuje więź grupową
- pozostaje w opozycji do pop kultury
- omijają go różnego rodzaju zagrożenia społeczne

WYMAGANIA WSTĘPNE

Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne. Czas realizacji programu przewidziano na okres ośmiu miesięcy - trzy godziny tygodniowo.

CELE ZAJĘĆ

1. Rozbudzanie motywacji poznawania utworów literackich i innych tekstów kultury jako źródła wiedzy o człowieku i świecie.
2. Budowanie systemu podstawowych wartości.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej podczas poznawania tekstów.
4. Odkrywanie roli sztuki w kształtowaniu świata wartości.
5. Pogłębianie zainteresowań uczniów poprzez dobór atrakcyjnego materiału dydaktycznego.
6. Utrwalenie umiejętności nabytych na lekcjach.
7. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.
8. Poznanie historii teatru w poszczególnych epokach.
9. Nabycie podstawowej umiejętności właściwej emisji głosu.
10. Poznanie różnych sposobów ekspresji i stylów gry aktorskiej.
11. Przygotowanie własnej "małej formy dramatycznej".
12. Udział w festiwalu teatralnym "Festiwal teatrów białołęckich".
13. Uświetnienie uroczystości szkolnych.

MATERIAŁ

1. Narodziny teatru. Pojęcia i nazwy związane z teatrem.
2. Historia teatru w pigułce.
3. Tragedia antyczna - jej cechy i miejsce w starożytności.
4. Z wizytą w teatrze - teatr od zaplecza.
5. Teatr w mojej szkole sposobem na nudę.
6. Ja................. aktor (nauka tekstów, próba czytana)
7. Spotkanie z aktorem (100 pytań do.........)
8. Próbuję grać, krytycznie oceniam grę innych.
9. "Uczę się ciebie człowieku" czyli próba zrozumienia i oceny zachowań innych
10. Próba generalna przed występami w szkole
11. Przygotowanie do "Festiwalu teatrów Białołęckich" - dobór repertuaru
12. Przydział ról, próba czytania
13. Z wizytą w zaprzyjaźnionym teatrze
14. Omówienie gry aktorów
15. Jak mówić, żeby wszyscy mnie słyszeli - ćwiczymy dykcję, tempo, intonację, pauzowanie.
16. Charakterystyka odgrywanej przez siebie postaci, rozumienie motywów jej działania, wykorzystywanie tej wiedzy w inscenizacji.
17. Spotkanie z historykiem teatru - warsztaty.
18. Przygotowanie kostiumów, scenografii, rekwizytów.
19. Dobór muzyki - twórczość własna uczniów.
20. "To nie takie straszne" - jak uniknąć stresu związanego z występem przed widzami (scenki rodzajowe).
21. "Życie to nie teatr" (wprawki autorskie).
22. Co modeluje świat? - przygotowanie małej formy dramatycznej.
23. Próba analizy i interpretacji utworu scenicznego.
24. Ocena sztuki teatralnej pod kątem gry aktorów.
25. Jestem reżyserem - moja propozycja sztuki.
26. Próba generalna przed występem w przeglądzie teatralnym.
27. Wystąpiłam(łem) - jestem z siebie dumna(ny). Ocena występu.
28. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2003/2004.

Reżyseria spektakli:
- impresja "Wspomnienie o Wojciechu Zawadzkim"
- spektakl muzyczny "Moje Betlejem"
- spektakl autorski "Lekcja"
- przedstawienie "Kopciuszek - własna adaptacja uczniów"
- scenka kabaretowa "Z wizytą we Francji"

METODY PRACY

W celu osiągnięcia oczekiwanych wyników wychowania i kształcenia należy stosować przede wszystkim aktywizujące uczniów techniki i metody.

Należy dobrać takie sposoby pracy, aby każdy uczeń mógł indywidualnie rozwijać swoje zainteresowania i możliwości intelektualne. Pomocne w tym będą spotkania z ludźmi teatru, aktorami; udział w spektaklach teatralnych; praca z tekstami literackimi; udział w próbach przedstawień, warsztatach, przeglądach teatralnych; tworzenie własnego tekstu.

Nauczyciel powinien prowadzić zajęcia proponując uczniom rolę eksperta, asystenta, lidera grupy czy doradcy.

OCENA REALIZACJI CELÓW

Ocena realizacji celów nastąpi poprzez:
- wystawienie spektaklu szkolnego dla rodziców
- popisy aktorskie uczniów (etiudy) na koniec I semestru i roku szkolnego
- własną prezentację repertuaru dramatycznego
- uzasadnienie celowości obejrzenia spektaklu teatralnego
- prezentację różnych sposobów ekspresji scenicznej

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Uczeń potrafi:
- rozpoznać gatunki dramatu i wskazać ich wyróżniki
- zaprezentować się w repertuarze komicznym i dramatycznym
- uzasadnić wybór obejrzanego spektaklu
- zaprezentować rożne sposoby ekspresji scenicznej

UWAGI KOŃCOWE

Program "Bliżej teatru - historia i warsztat pracy aktora" stanowi sumę doświadczeń autorek tego typu zajęć pozalekcyjnych, aktorów Teatru Adekwatnego oraz konsultacji z ludźmi teatru.
W programie główny nacisk położono na kształcenie praktycznych umiejętności ucznia. Wiedza, zarówno z zakresu kształcenia kulturalno - literackiego, jak i z zakresu kształcenia językowego, została potraktowana funkcjonalnie. Ma pomagać w rozwijaniu sprawności komunikowania się, przygotowywać do świadomego uczestnictwa w kulturze, a nade wszystko przybliżyć zagadnienia związane z historią i warsztatem pracy aktora.

Opracowanie: mgr Maria Dzik
mgr Małgorzata Nykiel
nauczycielki j. polskiego
w Gimnazjum nr 1
Dzielnicy Warszawa - Białołęka
ul. Płużnicka 4

Wyświetleń: 3513


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.