Katalog

Halina Łosińska
Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

- n +

Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

Doświadczenie uczy, że nauka języka obcego, szczególnie u dzieci, daje najlepsze wyniki wówczas, gdy zaczyna się od osłuchania się z obcymi dźwiękami i mówienia, a dopiero potem do czytania tekstów i pisania.
Nauka ustna oparta jest całkowicie na tzw. Metodzie bezpośredniej, polegającej na pamięci słuchowej dziecka, na kojarzeniu konkretnych treści (przedmiotów, czynności) ze słowem mówionym, na bezpośrednim naśladownictwie słowa słyszanego.

Ćwiczenia w mówieniu będą obejmować następujące fazy:
1. Uważne przysłuchiwanie się słowami zdaniom mówionym przez nauczyciela i kojarzenie tych słów z konkretną treścią - przedmiotami, czynnościami i ilustracjami.
2. Powtarzanie przez uczniów wyrazów, z którymi się osłuchali i których znaczenie dobrze zrozumieli, wyraźnie i z właściwą intonacją.
3. Ćwiczenie poznanych już wzorów zdaniowych z dawnym i nowym słownictwem, aż do całkowitego ich czynnego opanowania.

Ćwiczenia te nie powinny sprowadzać się do mechanicznego i bezmyślnego powtarzania, lecz powinny odtwarzać naturalny proces przyswajania przez dziecko mowy. Proces ten polega na bezpośrednim kojarzeniu słowa mówionego z konkretną treścią codziennego życia dziecka, z jego otoczeniem i działaniem. Wiedząc jak wielką rolę w życiu dziecka odgrywa zabawa, należy łączyć jego gry i zabawy z nauką języka. Wszystkie zwroty i słowa powinny być wprowadzane okazjonalnie, zgodnie z tematyką zajęć.

W późniejszym etapie nauki dzieci powinny brać czynny udział w rozmowie, przez zadawanie sobie wzajemnie pytań indywidualnie lub grupowo- w formie zabawy na punkty. Innym sposobem ćwiczenia znanych już form gramatycznych jest podawanie przez nauczyciela form twierdzących i zamienianie ich przez dziecina formy pytające lub przeczące albo odwrotnie.
Bardzo ważną rolę w ćwiczeniach mowy odgrywa uczenie się na pamięć. Ze względu na rytm i formę rymowaną, co bardzo ułatwia opanowanie pamięciowe, nadają się do tego wierszyki i piosenki.

Tematyka została wybrana celowo, aby zaznajomić dzieci ze zwrotami stosowanymi powszechnie w środowisku angielskim, nazwami otaczających ich w szkole i w domu przedmiotów i osób, umiejętnościami które nabyły już w języku polskim ( liczenie, rozpoznawanie kolorów i.t.p.).
Słownictwo użyte w opracowaniu jest zaczerpnięte z wyrażeń i zwrotów powszechnie stosowanych w życiu codziennym

Nauka oparta na poglądowo- pamięciowym i nawykowym opanowaniu materiału językowego, słownictwa i poprawnych form gramatycznych- zapewnia najlepsze wyniki.

Mam nadzieję, że opracowanie to da wszystkim tym, którzy będą się z niego uczyli, dobre podstawy językowe i zachęci ich do dalszej nauki.

ROZKŁAD MATERIAŁU - Klasa I i II
 
I- III MIESIĄC NAUKI Zwroty grzecznościowe: Good morning, Good afternoon, How are you?, How do you do?,I am fine. Excuse me, I am sorry, Please, Thank you, etc.
Introducing yourself: Iam, My name is.., What is your name?, poznanie wymowy wybranych imion I am a girl (boy), nauka wiersza "I am Superkid"
IV- VI MIESIĄC NAUKI Count the sticks: one........ten. Nauka wierszy "Potatoes", 1, 2, 3, -play with me........ Count the toys: doll, teddy bear, ball, car, bicycle,
Introducing yourself: How old are you?, I am 10. Poznanie zaimków osobowych- What is her name?, His name, it, Nauka piosenki "Happy birthday".
VII - IX MIESIĄC Colours: green, yellow, blue, black, red, white. What colour....? Nauka wiersza "Doll".Zdania: A green car. A red ball. A black bicycle. Etc.
Commands: Listen, Look, Stand up, Sit down, Repeat please, Quiet, Nauka wiersza "I have ten little fingers" Games: "Simon says..." Bingo "
I - III MIESIĄC What is this? This is a window. It is a boy. That is a ball.
Door, book, table, chair, desk, teacher, blackboard, lamp, exercise-book, pupil,
Budowanie zdań w oparciu o poznane wcześniej struktury
Commands: Open the door. Shut the window. Say it again.
Nauka wiersza" 1, 2,- put on your shoe..... "
IV - VI MIESIĄC Nauka piosenki:" If you re happy.... "
Członkowie rodziny: Mother, father....
man, woman, friend.
Słowa: House, garden, bed, TV, radio, room, kitchen, washroom,
Zdania typu: It is a small (big) house.
It is a good dog. It is a white, clean (dirty) cat. It is an old car.
My mother s name is...... etc.
Nauka wiersza" Blue is....


Pod koniec Klasy I, w X miesiącu nauki, powtarzamy wszystkie przerobione treści.
Od VII - X miesiąca nauki w klasie II wprowadzamy zapis słowny opanowanych wyrazów i zdań.
Czas pracy przeznaczony na opanowanie treści można wydłużać lub skraćać w zależności od uzdolnień dzieci.

Poems

1. I am Superkid
Come, play with me!
I am Superkid
Come, learn with me!

1, 2, 3,- play with me
4, 5, 6 - pick up sticks
7, 8, 9 -walk in line

One potato, two potatoes,
Three potatoes, four
Five potatoes, six potatoes,
Seven potatoes, more.

A yellow doll
With a green ball
Went to a white star
In a blue and red car

1, 2- put on your shoe
3, 4 -shut the door
5, 6 - pick up sticks
7, 8 - eat off a plate
9, 10- say it again

I have ten little fingers.
I have ten little toes
I have two ears,
I have two eyes,
And just one little nose.

Blue is the sea,
Green is the grass,
White are the clouds,
As they slowly pass.
Black are the crows,
Brown are the trees,
Red are the sails,
Of a ship in the breeze.

Songs:

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday dear.....
Happy Birthday to you.


If you re happy and you know it,
Clap your hands.
If you re happy and you know it,
Clap your hands.
If you re happy and you know it,
And you really want to show it.
If you re happy and you know it,
Clap your hands.

II Stamp your feet

III Blink your eyes
 

Opracowanie: Mgr Halina Łosińska

Wyświetleń: 1726


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.