Katalog

Wojciech Borowczyk
Przedsiębiorczość, Artykuły

Zakładamy własną firmę

- n +

Zakładamy własną firmę

Na początku musimy realnie ocenić nasze możliwości, zastanowić się nad czynnikami, które mogą zagwarantować sukces i te które stanowią przeszkodę. Należy' ustalić, jakie potrzeby na rynku me są zaspokojone, i czy prowadząc działalność jesteśmy w stanie je zaspokoić.

Powinniśmy przeprowadzić badanie rynku, aby ocenić realną szansę wejścia na rynek. Wybór miejsca wykonywania działalności gospodarczej zależy głównie od jej charakteru, to znaczy od jej rodzaju i rozmiaru oraz warunków do jej prowadzenia. Hurtownia np. można usytuować poza miastem. Po pierwsze będzie to rozwiązanie tańsze, po drugie samochody dostawcze nie będą musiały przebijać się przez miejski ruch uliczny.

Należy ustalić kim są, czym się zajmują potencjalni klienci, jaki jest ich wiek, płeć i kondycja finansowa, gzie mieszkają i jakie są ich zwyczaje dotyczące zakupów. Jeżeli chcemy otworzyć księgarnię sprzedającą głównie podręczniki i lektury szkolne, głównym odbiorcą będą osoby chodzące do szkoły, należy zatem zastanowić się czy w okolicy, w której chcesz działać, mieszka dużo dzieci w wieku szkolnym.

Następnie musimy wziąć pod uwagę zamożność potencjalnych odbiorców. Jest to bardzo ważna informacja bo wiadomo, że ktoś, kto ma ciężką sytuację finansową, nie będzie chciał wydawać pieniędzy na rzeczy, które uważa za zbędne, bez których może, a raczej musi się obejść. W związku z tym otwarcie w biednym regionie sklepu z komputerami, będzie pomysłem mało trafionym i prawdopodobnie szybko zakończy się klęską. Ale już wypożyczalnia kaset video może być pomysłem na tanią rozrywkę.

Po sporządzeniu oceny wielkości zapotrzebowania na planowane produkty lub usługi dotyczy zainteresowania klientów tym co im będziesz oferować. Czy otwierając kolejny sklep spożywczy w okolicy możesz liczyć na klientów, jeśli tak, to w jakich warunkach i na kogo.

Wielkość zapotrzebowania ma również związek z oceną konkurencji. Należy najpierw ocenić, gdzie mieszczą się najbliżsi i najwięksi konkurenci oraz w jak dużym stopniu zaspakajają oni potrzeby lokalnego rynku. Musimy zdawać sobie sprawę, iż firmy już działające mogą całkowicie zaspokajać potrzeby ludzi w dziedzinie, w której chcielibyśmy działać. Możemy jednak zaproponować coś, czym pokonamy konkurencję i wejdziemy na rynek.

U podstaw decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej musi leżeć zestawienie informacji o nas samych i o rynku, na którym chcemy działać.

Jeśli myślimy o założeniu własnej działalności, to powinniśmy się zastanowić, jaką formę wybierzemy. Najprostszą formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Podstawą zaletą indywidualnej działalności są proste metody zarządzania. To my jesteśmy jej jedynym właścicielem, i my podejmujemy wszystkie decyzje. Zapewnia to elastyczność działania i ułatwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku Ponadto koszty założenia takiej firmy są najniższe. Kolejną zaletą jest to, że możemy wybrać posługiwanie się łatwiejszymi formami rozliczenia z urzędem skarbowym. Wadą indywidualnej działalności gospodarczej jest to, że za zobowiązania powstałe w związku z prowadzeniem firmy odpowiadasz całym swoim majątkiem, zarówno obecnym, jak i przyszłym. Inną formą jest spółka. W polskim prawie można zakładać spółki: cywilne, jawne, partnerskie, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo- akcyjne.

Zanim zdecydujesz się na założenie własnego przedsiębiorstwa, musimy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
- jaki rodzaj działalności chcemy prowadzić?
- czy interes chcemy prowadzić sami, czy jesteśmy gotowi na współpracę z innymi osobami?
- czy gotowi jesteśmy zaryzykować całym swoim majątkiem (także przyszłym)

Zakładamy, że firmę będziemy prowadzili sami, a na dodatek chcemy ją założyć jak najszybciej i jak najtaniej. Oznacza to, że wybieramy jednoosobową działalność gospodarczą. Oto kolejne kroki prowadzące do realizacji naszych zamierzeń.

W urzędzie gminy, w której mieszkamy, znajduje się specjalny wydział zwany na ogół ewidencją działalności gospodarczej. Wybieramy się po formularze, które pomogą nam zarejestrować firmę. Docelowo wszystkie osoby prowadzące własne firmy znajdą się w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonych w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Umożliwi to sprawdzenie w każdym miejscu Polski czy firma, z którą mamy do czynienia, istnieje w rzeczywistości, kto jest jej właścicielem i jaki jest zakres jej działalności. Narazić ewidencję podmiotów gospodarczych w dalszym ciągu prowadzą gminy. Ewidencja działalności jest jawna- każdy może do niej zajrzeć i może to zrobić bez opłat. Nie jest to Jednak takie proste w przypadku kontrahenta pochodzącego z drugiego końca Polski- Zwyczajowo przyjęło się w tej sytuacji, że firmy zawierające między sobą umowy, dołączają do nich z ewidencji stwierdzający, że firma w rzeczywistości istnieje oraz informujący czym się zajmuje. Przygotujmy sobie taki dokument- bo to bardzo ułatwia prowadzenie interesów. Pamiętamy też, że praktycznie każdy bank czy urząd będzie go od nas wymagał.

Jeżeli chcemy założyć Spółkę cywilną ze znajomymi, każdy z nas będzie musiał odwiedzić Wydział Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. Od jednoosobowej działalności gospodarczej różni taką spółkę w zasadzie tylko jedna rzecz- otóż zanim się zarejestrujmy, powinniśmy spisać umowę spółki, z której jasno i wyraźnie będzie wynikać, jakie prawa i obowiązki ma każdy ze wspólników. Tylko w ten sposób unikniemy ewentualnych konfliktów przy podziale zysku.

Określenie, gdzie jest nasza firma, ma praktycznie znaczenie- prawo o działalności gospodarczej nakazuje, by zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsca wykonywania przez nas działalności gospodarczej były oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie takie to po prostu szyld.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu w ewidencji, to opłata stalą wynosi 50 zł. Dodatkowo po dokonaniu wpisu, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty 11 zł tytułem opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie to będzie potrzebne w procedurze uzyskania numeru NIP, REGON oraz przy zawieraniu umowy rachunku bankowego. Jeżeli zakładamy spółkę inną niż cywilną, to mamy obowiązek uzyskać wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzone przez sądy rejonowe- wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.

W7 Polsce obowiązuje zasada wolności prowadzenia działalności gospodarczej. W niektórych dziedzinach konieczne jest jednak uzyskanie od właściwego urzędu stosownego zezwolenia lub koncesji. Różnica pomiędzy koncesją a zezwoleniem polega na tym, że organy koncesyjne udzielają koncesji na zasadzie uznania, natomiast organy zezwalające wydają zezwolenia, jeżeli przedsiębiorca spełni wszystkie przewidziane prawem warunki (inaczej zezwolenie dostajesz zawsze, jeśli tylko spełniasz warunki określone prawem.

Następny krok to uzyskanie numeru REGON, czyli numeru w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej prowadzonym do celów statystycznych. Robimy to na formularzu RG- 1 Do wniosku dołączmy zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. Urząd statystyczny wyda nam zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. Za uzyskanie numeru REGON nie musimy nic płacić.

Mając REGON, możemy ubiegać się jako podmiot gospodarczy o numer identyfikacji podatkowej NIP. Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT lub akcyzowym, albo przed złożeniem pierwszej deklaracji podatkowej (w przypadku podatku dochodowego). Do wniosku o nadanie numeru N3P mamy obowiązek dołączyć:
- zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej
- zaświadczenie o nadaniu numeru REGON
- dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca, w którym będzie prowadzona Twoja firma - takim dokumentem może być umowa najmu, odpis z księgi wieczystej itp. NIP podaje się na wszelkich dokumentach związanych z płaceniem podatków i ceł. Za nadanie NIP należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 5zł+0,50zl od każdego załącznika do wniosku.

Po uzyskaniu numeru NGP powinniśmy pomyśleć o firmowej pieczątce. Podaje się na niej pełną nazwę firmy, jej adres, numer NIP, i REGON. Pieczątki będziemy używali do potwierdzania każd4ego rachunku i zawartej umowy.

Kiedy zarejestrowaliśmy już firmę i mamy pieniądze, możemy odwiedzić urząd skarbowy. Należy tam złożyć wniosek o objęcie wybranym rodzajem opodatkowania.

Po odwiedzeniu urzędu skarbowego skierujemy swe kroki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jesteśmy zobowiązani do płacenia za siebie, pracowników składek na ubezpieczenie społeczne. Zgłoszenie należy zgłosić w terminie do 7 dni od rozpoczęcia działalności, lub zatrudnienia pracownika.

Jeśli zatrudniamy pracowników, mamy obowiązek zgłosić siebie do ewidencji ZUS jako płatnika składek w terminie 7 dni od zatrudnienia. Następnym krokiem, jaki musimy zrobić jest krok do banku. Zakładamy konto. Mamy obowiązek zawiadomić urząd skarbowy, o posiadaniu rachunku.

Koszt założenia jednoosobowej firmy:
- wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych
- zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej- 11 zł,
- opłata skarbowa od wniosku o nadanie NDP wraz z załącznikami - 5zł+0,5zł za każdy załącznik
- pieczątka- ok. 20zL
- otwarcie rachunku bankowego- 30zt.

Łącznie - około 200 zł.

Nareszcie możemy zabrać się do pracy!! POWODZENIA W BIZNESIE.
 

Opracowanie: mgr inż. WOJCIECH BOROWCZYK
ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W
ŚRODZIE WLKP.

Wyświetleń: 1361


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.