Katalog

Alina Pawlicka
Awans zawodowy, Harmonogramy

Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem kontraktowym - rok szkolny 2000/2001; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

- n +

Harmonogram współpracy opiekuna stażu z nauczycielem kontraktowym - rok szkolny 2000/2001; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Plan

Harmonogram współpracy opiekuna stażu Aliny Pawlickiej z nauczycielem kontraktowym Ewą Lipkowską - rok szkolny 2000/2001; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Termin stażu nauczyciela kontraktowego: od 1.09.2000 r. do 31.05.2003 r.

Miesiąc Zadania realizowane przez nauczyciela kontraktowego Zadania realizowane przezopiekuna stażu Spodziewane efekty Sposób dokumentowania efektów przez nauczyciela kontraktowego Uwagi
IX 2000 r. Opracowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • wspólna analiza przepisówprawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
 • wymiana, omówienie artykułów n/t awansu zawodowego nauczycieli zawartych w czasopismach oświatowych, związkowych i innych publikacjach;
 • wspólne opracowanie konstrukcji planu rozwoju zawodowego oraz ustalenie niektórych zadań i form realizacji planu;

Opracowanie i złożenie zgodnie z terminem Planu Rozwoju Zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Zapoznanie się z ustawą - Karta Nauczyciela (jednolity tekst) i rozporządzeniem MEN z dn. 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 z 2000 r.)

Zapoznanie się z ustawą z dnia 7.09.1999 r. o systemie oświaty (jednolity tekst).

Zapoznanie się z Rozporządzeniem MEN z dn. 15.02.1999 r. (Dz. U. 1999/14/129, 1999/60/642) w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Zatwierdzenie programu w szkolnym zestawie programów nauczania.

Opracowanie planów pracy dydaktycznej na rok szkolny 2000/2001 z uwzględnieniem bazy szkoły, poziomu klasy (dostosowanie treści programów nauczania do potrzeb i możliwości danej klasy). Umieszczenie w planie ścieżek edukacyjnych.

Plan Rozwoju Zawodowego (zatwierdzony przez dyrektora)

Wykaz artykułów i publikacji na temat awansu zawodowego

Zaprowadzenie i aktualizowanie na bieżąco rejestru poznawanych systematycznie przez nauczyciela kontraktowego aktów prawnych obowiązujących w szkole
Opracowanie planów pracy dydaktycznej na rok szkolny 2000/2001
 • omówienie podstawy programowej;
 • wspólne dokonanie wyboru programu nauczania do zajęć z techniki;
 • omówienie realizacji treści ścieżek edukacyjnych na technice;
 • wspólne ustalenie konstrukcji planu dydaktycznego;
Zatwierdzone plany pracy dydaktycznej, opinia o realizacji
X 2000 r. Planowa realizacja zadań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • wspólne ustalenie kluczowych zadań do realizacji w roku szkolnym 2000/2001;
 • opracowanie harmonogramu współpracy opiekuna stażu z nauczycielem kontraktowym w roku szkolnym 2000/2001;
 • wspólne wypracowanie sposobu prowadzenia i gromadzenia dokumentacji przez nauczyciela kontraktowego;
 • ustalenie terminów cyklicznych konsultacji z nauczycielem kontraktowym;
 • uzgodnienie terminów i tematyki obserwowanych i prowadzonych zajęć przez nauczyciela kontraktowego;

Realizacja zdań zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego.

Systematyczne prowadzenie zapisów n/t wykonywanych zadań.Dokumentowanie zadań wykonywanych w czasie stażu według określonego porządku.

Harmonogram współpracy w roku szkolnym 2000/2001.

Terminarz konsultacji.
Notatki

Terminarz i tematyka zajęć obserwowanych i przeprowadzonych przez nauczyciela kontraktowego. Konspekty i scenariusze zajęć.

 
XI 2000 r. Zapoznanie się z podstawami formalno-prawnymi funkcjonowania placówki. Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji placówki oraz wspólna analiza:
 • Statutu Ośrodka;
 • Planu Dydaktyczno-Wychowawczego Ośrodka na rok szk. 2000/2001;
 • regulaminu Rady Pedagogicznej Ośrodka;
 • programu wychowawczego Ośrodka;
Zapoznanie się z rozporządzeniem z dn. 21.02.1994 r. w sprawie rodzajów i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ramowych statutów tych placówek (Dz. U. Nr 41 i 67 z 1999 r.). Zgromadzona dokumentacja dot. funkcjonowania placówki.  
XII 2000 r. Ocenianie uczniów Wspólna analiza prawa oświatowego w sprawie zasad oceniania oraz "Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania..."
 • omówienie szczegółowych wymagań edukacyjnych z techniki w klasie czwartej;

Zapoznanie się z rozporządzenia MEN a dn. 19.IV.1999 r. (Dz. U. 1999/41/413, 2000/6/72) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania...

Realizacja Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Szczegółowe wymagania edukacyjne do poszczególnych przedmiotów i klas, w których uczy nauczyciel kontraktowy. Omówienie zmian w Regulaminie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
I 2001 r. Stosowanie motywacyjnego systemu oceniania
 • udostępnienie i omówienie przykładu opracowania dotyczącego graficznego przedstawienia oceny;
 • wymiana doświadczeń n/t roli motywacyjnego systemu oceniania i jej wpływu na proces kształcenia umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole, domu i środowisku
Aktywizowanie uczniów poprzez stosowanie motywacyjnego systemu oceniania. Dowolne, wybrane opracowanie dotyczące motywacyjnego systemu oceniania.  
II 2001 r. Prowadzenie dokumentacji jako nauczyciel przedmiotu i wychowawca
 • wspólna analiza prawa oświatowego w tym zakresie;
 • omówienie i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia dokumentacji przez nauczyciela i wychowawcę w II etapie kształcenia;

Zapoznanie się z rozporządzeniem MEN z dn. 19.04.1999 r. (Dz. U. 1999/41/414) w sprawie sposobów prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania...

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami i rozwiązaniami jakie zostały przyjęte w Ośrodku.

Notatki  
III 2001 r. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wzajemne przekazanie informacji n/t nowości wydawniczych (aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej, gry i zabawy interakcyjne);
 • udostępnienie publikacji dotyczących metody W. Sherborne oraz metody komunikacji symbolicznej - Bliss;
 • zaprezentowanie pomocy dydaktycznych związanych z metodą komunikacji symbolicznej Bliss;
Stosowanie i odpowiedni dobór metod i technik w pracy dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim.

Scenariusze i konspekty zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących

Notatki

Wykaz literatury

 
IV 2001 r. Posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów
 • wymiana doświadczeń na temat gromadzenia informacji o środowisku ucznia;
 • uczestnictwo nauczyciela kontraktowego w wywiadzie środowiskowym jako obserwator;
 • techniki gromadzenia informacji zwrotnej;
 • instytucje wspomagające pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
Uwzględnienie w codziennej pracy z uczniem jego specyficznych warunków środowiska.

Wzory druków wywiadów, ankiet

Notatka

Wykaz literatury

Opis wybranych technik, scenariusze zajęć

Notatki

 
V 2001 r. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty
 • wspólne sporządzenie wykazu pozostałych aktów prawnych, z którymi powinien zapoznać się nauczyciel kontraktowy;
 • pomoc w zgromadzeniu pozostałych przepisów dotyczących systemu oświatowych;
 • omówienie struktury prawa oświatowego;

Zgromadzenie przepisów prawa oświatowego i systematyczne poznawanie aktów prawnych obowiązujących w Ośrodku.

Umiejętność posługiwania się w praktyce przepisami prawa oświatowego.

Wykaz aktualnych aktów prawnych z którymi powinien zapoznać się nauczyciel w okresie stażu.

Opracowanie dowolnego przykładu na funkcjonowanie prawa oświatowego.

 
VI 2001 r. Przedstawienie i omówienie dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego za rok szkolny 2000/2001
 • dokonanie analizy realizacji zadań Planu Rozwoju Zawodowego na nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2000/2001;
 • wspólne wyznaczenie zadań z Planu Rozwoju Zawodowego do realizacji na rok szkolny 2001/2002;
Zgromadzenie i uporządkowanie dorobku zawodowego za rok szk. 2000/2001 Dokumenty potwierdzające dorobek zawodowy za rok szkolny 2000/2001.  

Opracowanie: Alina Pawlicka

Wyświetleń: 8840


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.