Katalog

Grażyna Kozak
Lekcja wychowawcza, Ankiety

Czy znasz swoje prawa - ankieta

- n +

Przestrzeganie praw ucznia i dziecka w szkole

Ankieta ma na celu poznanie Twoich odczuć, dotyczących poszanowania praw ucznia w szkole. Twoje szczere wypowiedzi umożliwią bardziej obiektywne spojrzenie na ten problem. Odpowiadaj zatem tak jak myślisz i czujesz, a dodatkowe informacje możesz dopisać w dowolnie przez Ciebie wybranym miejscu.

1. Czy w Twojej szkole istnieje dokument zwany Statutem Szkoły?
a) tak, istnieje,
b) nie wiem.

2. Czy znasz postanowienia zawarte w Statucie Szkoły i bezpośrednio dotyczące uczniów?
a) znam dobrze np. .........................................................
b) znam niektóre zapisy np. .................................................
c) nie znam.

3. Czy zapoznawany byłeś w szkole z prawami ucznia i dziecka?
a) tak
- w czasie spotkań z dyrektorem szkoły,
- na godzinach wychowawczych,
- w czasie zebrań samorządu uczniowskiego,
- inne formy ........................................................
b) nie byłem zapoznawany.

4. Czy czujesz się w szkole bezpiecznie?
a) tak, czuję się bezpiecznie,
b) czasami odczuwam brak bezpieczeństwa w szkole,
c) często odczuwam brak bezpieczeństwa w szkole (ponieważ ...............).

5 Czy jesteś w szkole traktowany życzliwie?
a) zawsze jestem traktowany życzliwie,
b) czasami nauczyciele nie są wobec mnie życzliwi,
c) często zdarza się, że nauczyciele nie traktują mnie życzliwie.

6. Czy możesz rozwijać swoje zdolności i zainteresowania (kółka przedmiotowe, wycieczki, dodatkowa praca nauczycieli z uczniami zdolnymi, wyjścia na spektakle teatralne lub do kina na interesujące uczniów zjawiska kulturalne, korzystanie w szkole z dodatkowej literatury)?
a) tak szkoła umożliwia mi realizację moich zainteresowań
b) w wąskim zakresie mogę rozwijać swoje zainteresowania,
c) szkoła nie umożliwia mi rozwoju moich zainteresowań (jakich?............)
d) nie mam takiej potrzeby.

7. Do kogo zwracasz się w sprawie osobistych problemów?
a) do wychowawcy,
b) do nauczyciela, któremu ufam,
c) do dyrektora,
d) do rodziców,
e) do koleżanki,
f) do nikogo,
g) inne ......................................................................

8. Do kogo zwracasz się w przypadku trudności w nauce?
a) do nauczyciela danego przedmiotu,
b) do kolegi, (koleżanki),
c) muszę sobie radzić sam,
d) nie napotykam większych trudności.

9. Czy w twoim odczuciu wystawiane stopnie są sprawiedliwe?
a) tak, zawsze są sprawiedliwe,
b) czasami nie są sprawiedliwe,
c) nie, stopnie często nie są sprawiedliwe.

10. Czy jeśli jesteś niezadowolony z okresowych lub rocznych stopni pozytywnych lub negatywnych) korzystasz z możliwości ich poprawy w wyniku egzaminu sprawdzającego?
a) tak, korzystałem (korzystałam) z takiej możliwości,
b) nie przystępowałem (przystępowałam) do takiego egzaminu ponieważ:
- nie wiedziałem (wiedziałam) o takiej możliwości,
- zawsze jestem zadowolony (zadowolona) z wystawionych mi stopni,
- obawiam się jego konsekwencji.

11. Czy korzystałeś (korzystałaś) z możliwości odwołania się od oceny zachowania?
a) tak, korzystałem (korzystałam),
b) nie korzystałem (korzystałam) z takiej możliwości ponieważ:
- nie wiedziałem ojej istnieniu,
- jestem zadowolony z mojej oceny zachowania,
- obawiam się konsekwencji takiego odwołania.

12. Czy masz możliwość wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim?
a) tak, mam taką możliwość,
b) czasami takiej możliwości nie mam,
c) często zdarza się, że nie mam takiej możliwości,
d) nie widzę takiej potrzeby.

13. Czy w twoim odczuciu stosowane w szkole kary wobec uczniów są sprawiedliwe?
a) tak, są sprawiedliwe,
b) czasami nie są sprawiedliwe,
c) często nie są sprawiedliwe,
d) nie interesuję się tym.

14. Co zmieniłbyś w swojej szkole?
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

 

Opracowanie: Grażyna Kozak

Wyświetleń: 4328


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.