Katalog

Anna Włodarczyk
Wychowanie fizyczne, Różne

Regulamin korzystania z obiektów sportowych

- n +

Regulanim korzystania z obiektów sportowych Gimnazjum nr 29 w Krakowie oraz zasady zachowania na terenach przyszkolnych

Podstawa prawna: § 30 pkt. 6 rozporządzenia MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych (Dz. U z 2003 r. Nr 6 poz.9).

OPIEKĘ NAD TERENEM WOKŁÓŁ BUDYNKU SZKOLNEGO SPRAWUJE GIMNAZJUM NR 29 W KRAKOWIE ORAZ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZACHOWANIA NA TERENACH PRZYSZKOLNYCH I KORZYSTANIA Z OBIEKTOW SPORTOWYCH GIMNAZJUM.

I. Przepisy ogólne:

1. W czasie trwania lekcji, z terenu wokół szkoły i obiektów sportowych korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 oraz Gimnazjum nr 29
2. W pozostałym czasie (do zmroku), mogą korzystać inne osoby wyłącznie w celach rekreacyjno - sportowych
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektów sportowych zgodnie z ich przeznaczeniem, tylko pod opieką osób dorosłych odpowiedzialnych za ih bezpieczeństwo
4. Na obiektach sportowych i terenach przyszkolnych

ZABRANIA SIĘ


- spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
- zaśmiecania terenu
- niszczenia przyrody, ogrodzenia, ławek i sprzętów sportowych na stale umocowanych (np. bramki, kosze, słupki itp.)
- niszczenia i malowania elewacji budynku szkolnego
- wprowadzania psów
- jeżdżenia rowerami, motocyklami i innymi pojazdami po terenach Gimnazjum nr 29 i szkoły Podstawowej nr 24

5. Na terenach przyszkolnych i obiektach sportowych NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z OGÓLNIE PRZYJĘTYMI ZASADAMI KULTURY

II. Przepisy szczegółowe dotyczące zasad BHP podczas prowadzenia lekcji wychowania fizycznego

1. W czasie trwania lekcji na terenie szkolnym mogą przebywać uczniowie odbywający lekcje, tylko pod nadzorem nauczycieli prowadzących.
2. Nauczyciel prowadzący przed każdą lekcją sprawdza stan bezpieczeństwa urządzeń i sprzętów używanych do zajęć.
3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący.
4. Korzystający z obiektów pozaszkolnych nauczyciele i uczniowie zobowiązani są szczególnie dbać o czystość oraz szanować sprzęt i urządzenia znajdujące się na w/w terenie. Są odpowiedzialni za ład i porządek po zajęciach.
5. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia należy niezwłocznie powiadomić o tym nauczyciela prowadzącego oraz dyrektora szkoły.
6. Zabrania się bez zezwolenia dyrektora szkoły wynoszenia sprzętów i urządzeń poza teren szkoły.
7. Prowadzący lekcje jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły o każdym nieszczęśliwym wypadku zaistniałym podczas zajęć.
 

Opracowanie: mgr Anna Włodarczyk
nauczyciel WF
Gimnazjum nr 29 w Krakowie

Wyświetleń: 1841


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.