AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Laska-Cierzniak
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

Sekrety wody - scenariusz zajęć zintegrowanych

- n +

Sekrety wody

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej.

Krąg tematyczny Sekrety wody.
Temat dnia: Dbajmy o czystość zbiorników wodnych.
Tematy szczegółowe:
Poznanie budowy rzeki i niektórych nazw rzek polskich.
Rozwiązywanie zadań na porównywanie ilorazowe.
Redagowanie odpowiedzi na pytanie Jak uratowano rzeką przed zniszczeniem? na podstawie tekstu Baśń o uratowanej rzece.
Projektowanie i wykonywanie znaków życia dla rzek.

Przewidywane rodzaje aktywności ucznia.
Aktywność polonistyczna:
Uczeń będzie:
 • wypowiadał się na podany temat;
 • uważnie czytał teksty;
 • samodzielnie redagował odpowiedź na pytanie;
 • układał zdania rozkazujące według podanego szyfru;
 • inscenizował tekst. Aktywność środowiskowa:
  Uczeń będzie:
 • poznawał pojęcia związane z rzeką ( źródło, koryto, dopływ, brzeg, zakole, ujście). Aktywność matematyczna:
  Uczeń będzie:
 • rozwiązywał i układał zadania na porównywanie ilorazowe. Aktywność muzyczna:
  Uczeń będzie:
 • śpiewał piosenkę Żyj z przyrodą w zgodzie Aktywność plastyczna:
  Uczeń będzie:
 • projektował i wykonywał znaki życia dla rzek.

  Zamierzone oddziaływania wychowawcze:
 • uświadamianie konieczności ochrony wód przed zanieczyszczeniem;
 • kształcenie umiejętności dokonywania refleksji własnych ukierunkowanych na rozwój.

  Edukacja regionalna:
  Uczeń będzie:
 • poznawał rodzaje zbiorników wodnych w najbliższej okolicy.

  Ogólne zadania edukacyjne:
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą;
 • wzbogacanie słownictwa uczniów o wyrazy związane z rzeką;
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podstawie przeczytanego tekstu;
 • rozwijanie umiejętności redagowania odpowiedzi na pytania;
 • rozwiązywanie i układanie zadań na porównywanie ilorazowe;
 • rozwijanie inwencji plastycznej;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy.

  Oczekiwane efekty aktywności ucznia:
  Uczeń:
 • zna pojęcia związane z rzeką;
 • potrafi formułować wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu;
 • umie redagować odpowiedź na pytanie;
 • umie wyszukać w tekście fragmentów na podany temat;
 • czyta po cichu ze zrozumieniem treści;
 • umie zaprojektować znaki życia dla rzek;
 • zna i śpiewa piosenkę Żyj z przyrodą w zgodzie.

  Metody: (zgodnie z podziałem zaproponowanym w pozycji Jadwigi Krzyżańskiej Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Podział zaproponował F. Szlosek, wyraźnie rozszerzając grupę metod problemowych o metody aktywizujące.)

  - podające (wykład informacyjny, odczyt);
  - eksponujące (pokaz połączony z przeżyciem, ekspozycja);
  - programowe (z użyciem podręcznika programowego);
  - praktyczne (pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe);
  - problemowe (aktywizujące- inscenizacja, gra dydaktyczna, dyskusja dydaktyczna).

  Forma: praca z całą klasą;
  praca w zespołach jednolita;
  praca indywidualna jednolita, zróżnicowana.

  Środki dydaktyczne: - podręcznik Moja szkoła, cz. 3, s.55-59.
  - obrazek przedstawiający rzekę;
  - rekwizyty do inscenizacji;
  - karty z metryczkami rzek polskich;
  - teksty zadań matematycznych;
  - rozsypanka zdaniowa dla uczniów z obniżonym progiem wymagań;
  - szyfry dla zespołów;
  - mapa Polski;
  - plakaty do ewaluacji.

  Przebieg zajęć.
  Część wstępna.

  l .Przywitanie się w zespołach własnym okrzykiem związanym z kręgiem tematycznym. Informacja nauczyciela dotycząca dzisiejszych zajęć.

  Część właściwa.
  l .Rozwiązanie zagadki.
  Co to jest: służy dopicia, służy do mycia, bez niej na ziemi nie byłoby życia, (woda)
  - W jakich stanach skupienia może występować woda?
  - W jaki sposób krąży woda w przyrodzie?

  2.Poznanie najważniejszych elementów rzeki.
  Nauczyciel rozwiesza na stojaku mapę Polski i obraz przedstawiający rzekę, opowiada tekst zamieszczony w podręczniku na s. 55 pokazując jednocześnie na obrazie rzeki poszczególne elementy.
  Analiza treści tekstu:
  - jak nazywa się miejsce dające początek wielu strumykom i potokom?
  - co rzeźbi spływająca rzeką woda?
  - jak oznacza się prawy i lewy brzeg rzeki?
  - jak mogą być ukształtowane brzegi?
  - jak nazywamy mniejsze rzeki wpływające do dużych rzek?
  - jak nazywa się miejsce, gdzie rzeka wpływa do innej rzeki, morza lub oceanu? Przypięcie na obrazie rzeki odpowiednich nazw: źródło, koryto .brzeg prawy, brzeg lewy, zakole, brzeg wysoki, brzeg niski, dopływ prawobrzeżny, dopływ lewobrzeżny, ujście.
  Wykonanie polecenia ze s. 55.
  3. Poznanie nazw polskich rzek i odszukanie ich na mapie.
  Na tablicy nauczyciel eksponuje metryczkę Wisły i Odry wykonaną na wcześniejszych lekcjach. Wskazanie tych rzek na mapie.
  Uczniowie zdolni, którzy dostali dodatkowe zadanie przygotowania metryczek innych polskich rzek prezentują je na środku klasy i pokazują na mapie Polski Przypinają metryczki na tablicy. Głośne odczytanie nazw polskich rzek.
  Przypomnienie o pisowni nazw rzek wielką literą
  - Czy przez Wałbrzych przepływa jakaś rzeka? Jaka?
  - Czy jezioro w Zagórzu Śląskim jest naturalne czy stworzone przez człowieka? Na jakiej rzece utworzono tamę, aby powstało? (Bystrzyca)

  Przerwa śródlekcyjna

  Ćwiczenia oddechowe, rytmiczne, oddechowo-fonacyjne (na głosce sz, e- o, u-a).
  Piosenka "Głowa, ramiona, kolana, pięty" Pląs "Na jeziorze".
  4.Rozwiązanie zadań z treścią.
 • Michał złowił 24 ryby, a Tomek 4 razy mniej.
  Pytanie:..............................................................................................

  Analiza zadania i rozwiązanie metodą syntetyczną:
  - o co można zapytać w tym zadaniu?
  U.: Ile ryb złowił Tomek?
  U.: Ile ryb złowili chłopcy razem?
  -co już można obliczyć mając te dane?
  U.: Ile ryb złowił Tomek..
  -jakie działanie trzeba wykonać, żeby to obliczyć?
  U.: Dzielenie.
  - kto obliczy na tablicy?
  - kto narysuje drzewo?
  - jaka będzie odpowiedź?

 • Samodzielna praca uczniów- nauczyciel rozdaje zadania przygotowane
  zgodnie z pracą na poziomach:
  Kasia znalazła nad rzeką 12 kamyków, a Ewa 2 razy mniej. Ile kamyków znalazła Ewa?

  ............ : ........... = ............


  Odpowiedź:.........................................................................................

  Rybacy zaciągnęli sieci. Do pierwszej sieci złapało się 21 ryb, a do drugiej 3 razy mniej.

  Ile............................................................................................................................

  Drzewo:

     

  Działanie:....................................................

  Odpowiedź:.................................................

  Ułóż zadanie z treścią do formuły i drzewa:

  32 + 32 : 4 = ........

     

  ................................................................................................................................

  ................................................................................................................................

  Odpowiedź:............................................................................................................

  5.Inscenizacja Baśni o uratowanej rzece.
  Analiza treści tekstu:
  -o jakiej rzece opowiadał Jakub?
  -jak wyglądała rzeka, kiedy była czysta?
  -na co skarżyła się Raba?
  -jak wyglądała zanieczyszczona rzeka?
  -o co rzeka prosiła chłopca?
  -jak dzieci pomogły rzece?
  Pokazanie na mapie Polski rzeki Raby (prawy dopływ górnej Wisły, źródło w Gorcach, długość-l32 km.)

  6. Rozmowa na temat dbałości o czystość rzek.
 • wypowiedzi uczniów na temat własnych spostrzeżeń.
 • ciche czytanie ze zrozumieniem i zaznaczenie w tekście fragmentów mówiących o tym, jak rzeka skarżyła się na ludzi.
 • odczytanie zaznaczonych fragmentów

  7. Indywidualne redagowanie odpowiedzi na pytanie Jak uratowano rzeką przed zniszczeniem? (dla uczniów z obniżonym progiem wymagań rozsypanka zdaniowa z przepisywaniem).
  Dzieci malowały znaki zakazu zanieczyszczania rzek.
  Ustawiały je na zakrętach rzek


 • odczytanie niektórych odpowiedzi.

  8. Praca w zespołach.
 • układanie zaszyfrowanych haseł (zdań rozkazujących), które można zapisać na znakach życia.
  Zakaz wylewania do rzeki ścieków!
  Nie wolno myć pojazdów nad rzeką!
  Nie wolno wrzucać do rzeki puszek i śmieci!
  Zakaz topienia beczek z substancją chemiczną!
  Nie wolno zakładom przemysłowym wylewać do rzek nieczystości!


 • odczytanie ułożonych zdań i zapis do podręcznika, s.59, ćw. 26.

  9. Śpiewanie piosenki Żyj z przyrodą w zgodzie.

  10. Ocena pracy uczniów:
 • samoocena (według stosowanych kryteriów oceniania );
 • ocena nauczyciela ( ustna, w formie opisowej).

  11. Praca domowa
  S. 56. ćw.22.
  S. 58 ćw.25 nauka czytania
  S. 59. domek

  Przerwa śniadaniowa i obiadowa

  12. Projektowanie i wykonywanie znaków życia dla rzek.

 • rozmowa na temat sposobów wykonywania znaków życia. Nazywanie kształtów, jakie mogą mieć znaki;
 • przygotowanie stanowisk pracy i potrzebnych materiałów;
 • projektowanie znaków;
 • wykonywanie znaków według własnych projektów;
 • wystawa i ocena prac.

  13. Ewaluacja kręgu tematycznego Sekrety wody.

  Nauczyciel przygotowuje na tablicy dwa plakaty z narysowanym koszem i walizeczką.
  Rozdaje dzieciom karteczki samoprzylepne w dwóch kolorach.
  Prosi, aby ocenili co było ciekawe i podobało im się w czasie realizacji treści związanych z wodą, a co im się nie podobało i chcieliby to zmienić. W tym celu powinni wypisać na jednych kartkach cechy pozytywne, a na drugich negatywne.
  Na hasło start - uczniowie przylepiają kartki w odpowiednich miejscach. Teraz nauczyciel prosi jednego z uczniów o odczytanie tego, co najchętniej wrzuciliby do kosza i zapomnieli oraz tego, co chcieliby zabrać ze sobą w walizce.

  Uwaga:
 • określamy czas na zapisywanie mocnych i słabych stron;
 • nie ograniczamy liczby kartek samoprzylepnych.

  Opracowanie: Anna Laska- Cierzniak

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5097


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 6  Ilość głosów: 1

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.