Katalog

Beata Górska
Język polski, Program nauczania

Egzamin na piątkę - program przygotowujący uczniów z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych

- n +

"Egzamin na piątkę" - program przygotowujący uczniów z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych

NR PROGRAMU SZPN - GML - 3/2003

Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły i wpisany do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania dnia 10.10.2003r.

Opracowany przez mgr Beatę Górską
Zaopiniowany przez mgr Małgorzatę Krajewską

Spis treści

Wstęp
1.Charakterystyka programu
2.Cele programu i standardy wymagań egzaminacyjnych
3.Treści nauczania
A - rozwijanie umiejętności czytania i odbioru tekstów kultury oraz ich opracowywanie
B - rozwijanie umiejętności tworzenia własnego tekstu
C - ćwiczenia doskonalące umiejętności pisania z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji

Wstęp

Program "Egzamin na piątkę" przygotowuje uczniów z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych a przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w trzeciej klasie gimnazjum specjalnego.

Został on opracowany w trosce o uczniów z trudnościami dydaktycznymi, którzy wymagają szczególnego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela, na drodze do zdobywania umiejętności i wiadomości niezbędnych do możliwie najlepszego zdania egzaminu gimnazjalnego.

Możliwość pracy z uczniami w małych grupach daje sposobność pełniejszego indywidualnego dotarcia do nich i pomoc w przezwyciężaniu trudności.

Dobrze przygotowany do egzaminu uczeń wierzy we własne możliwości, myśli pozytywnie co ułatwia mu samodzielne rozwiązywanie problemów i zadań w oparciu o zdobyte umiejętności i wiadomości.

1.Charakterystyka programu

Program "Egzamin na piątkę" przeznaczony jest do realizacji w trzeciej klasie gimnazjum specjalnego, w pracy z uczniami przejawiającymi trudności dydaktyczne. Program ten przygotowuje uczniów do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Program został opracowany w oparciu o:

- Podstawę programową kształcenia ogólnego
- Standardy wymagań egzaminacyjnych
- Program nauczania w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nr DKW - 4014 -18/00
- Obserwację uczniów i doświadczenia w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim.

Program ten skupia się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności niezbędnych podczas pisemnego egzaminu gimnazjalnego czyli:
Umiejętności czytania ze zrozumieniem i odbioru tekstów kultury oraz umiejętności tworzenia własnego tekstu z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.

Ważnym elementem programu jest tematyka związana ze środowiskiem ucznia, jego najbliższym otoczeniem oraz uczestnictwem w aktualnym życiu społecznym i kulturalnym.

Nauczyciel wiedząc, czego potrzebują jego uczniowie przygotuje dla nich zadania, dostosuje treści i tempo pracy do ich możliwości, zainteresowań i potrzeb.

2.Cele programu i standardy wymagań egzaminacyjnych.

Celem programu jest przygotowanie uczniów z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych w taki stopniu, aby uczeń potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy i zadania posługując się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami.

Standardy wymagań egzaminacyjnych informują o wymaganiach w zakresie czytania i odbioru tekstów kultury oraz obejmują umiejętności dotyczące tworzenia własnego tekstu.
Celem programu jest wyposażenie uczniów w umiejętności i wiadomości niezbędne do sprostania tym wymaganiom.

Zgodnie ze standardami wymagań w zakresie "czytania i odbioru tekstów kultury" uczeń:

- czyta teksty kultury tzn. teksty literackie, publicystyczne, popularnonaukowe, źródła historyczne, instrukcje, słowniki, encyklopedie, mapy, diagramy, tabele i wykresy. Teksty kultury są wytworami myśli i uczuć człowieka, oraz efektami jego działań praktycznych - malarstwo, grafika, architektura, rzeźba, fotografia, sztuka użytkowa
- interpretuje teksty kultury z uwzględnieniem intencji nadawcy
- wyszukuje informacji przekazywanych nie tylko w postaci zapisu słowami, ale także w postaci diagramu, mapy, tabeli, wykresu, czy ilustracji
- odnajduje i interpretuje związki przyczynowo-skutkowe, zależności między powstaniem określonego zjawiska i jego konsekwencjami
- dostrzega związki między dziełem literackim, a dziełem plastycznym czy muzycznym
- dostrzega wartości wpisane w teksty kultury - dobro, pokój, miłość, prawda, wolność, sprawiedliwość

W zakresie "tworzenia własnego tekstu" uczeń:

- buduje wypowiedzi poprawne pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach: opis, opowiadanie, charakterystyka, ogłoszenie, zaproszenie, list, sprawozdanie
- tworzy teksty o charakterze informacyjnym lub perswazyjnym dostosowane do sytuacji komunikacyjnej
- zna i stosuje zasady organizacji tekstu. Tworzy tekst na zadany temat, spójny pod względem logicznym i składniowym
- formułuje argumenty uzasadniające stanowisko własne lub cudze
- dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, rozwija, przekształca stylistycznie
- analizuje, porównuje i porządkuje informacje zawarte w tekstach kultury
- formułuje problemy, podaje sposoby ich rozwiązywania, wyciąga wnioski na podstawie tekstów kultury

3.Treści nauczania


Biorąc pod uwagę pisemny charakter egzaminu gimnazjalnego program przewiduje w szczególności:

A - rozwijanie umiejętności czytania i odbioru tekstów kultury oraz ich opracowywanie
B - rozwijanie umiejętności tworzenia własnego tekstu
C - ćwiczenia doskonalące umiejętności pisania z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji

A - rozwijanie umiejętności czytania i odbioru tekstów kultury oraz ich opracowywanie


* Doskonalenie umiejętności głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem
* Odpowiadanie na pytania dotyczące treści w oparciu o przeczytany tekst
* Formułowanie własnych wypowiedzi na podstawie tekstu
* Wskazywanie w tekście określonych treści, wyszukiwanie fragmentów
* Wyodrębnianie postaci i zdarzeń w utworach
* Określanie czasu i miejsca zdarzeń
* Ustalanie kolejności przebiegu zdarzeń, układanie planu
* Ocena postępowania bohaterów w kategorii dobra i zła
* Wskazywanie w tekście opisów, porównań, dialogów i rymów
* Uzupełnianie zdań na podstawie tekstu
* Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
* Ocena prawdziwości zdań na podstawie tekstu
* Rozróżnianie poezji i prozy
* Określenie prawdy i fikcji we fragmentach utworów literackich
* Poznanie różnych rodzajów słowników
* Korzystanie z encyklopedii i słowników - doskonalenie umiejętności wyszukiwania haseł i odczytywania informacji
* Odczytywanie:
- instrukcji obsługi urządzeń
- ulotek o sposobie dawkowania leków
- rozkładu jazdy pociągów i autobusów
- przepisów kulinarnych
- objaśnień znaków towarowych na metkach i opakowaniach
- informacji w książce telefonicznej
- programu telewizyjnego
- informacji z plakatu, ogłoszenia, zaproszenia
* Odczytywanie, podawanie i porównywanie danych na podstawie informacji zawartych w tabelach, diagramach i na osi liczbowej
* Zaznaczenie informacji na osi liczbowej, w diagramie i tabeli
* Analiza ilustracji - określenie co przedstawia np. portret, rzeźbę, budowlę, medal itp., wskazywanie tematu
* Analiza wiersza - wskazywanie tematu
* Wskazywanie tematu wspólnego dla ilustracji i wiersza
* Odpowiadanie na pytania na podstawie tekstu i ilustracji

B - Rozwijanie umiejętności tworzenia własnego tekstu

* Doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem językowym i stylistycznym w następujących formach:
- opis przedmiotu, postaci, obrazu, krajobrazu
- opowiadanie
- charakterystyka postaci
- ogłoszenie
- zaproszenie
- sprawozdanie
- życzenia - urodzinowe, imieninowe, świąteczne
- list
- dialog
* Adresowanie kopert i kart pocztowych
* Wypełnianie druków pocztowych
* Pisma użytkowe - telegram, zawiadomienie, podanie, życiorys
* Nauka tworzenia tekstów o charakterze informacyjnym i perswazyjnym
* układanie zdań związanych z podanym tematem w oparciu o podane wyrazy, wyrażenia, zwroty
* Nauka formułowania argumentów uzasadniających określone stanowisko i przekonujących o słuszności poglądów
* Rozwijanie umiejętności dokonywania celowych operacji na tekście - streszczenia, rozwijania, przekształcania stylistycznego
* Zapisywanie wyrazów w kolejności alfabetycznej
* Wyjaśnianie znaczenia przysłów, powiedzeń, wyrażeń i zwrotów
* Uzupełnianie zdań w oparciu o ilustracje
* Grupowanie wyrażeń i zwrotów wokół tematu
* Gromadzenie słownictwa związanego z określeniem cech fizycznych, cech charakteru, stanów psychicznych i uczuciowych, stosunków przestrzennych i czasowych
* Uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
* Pisanie z pamięci i ze słuchu

C - Ćwiczenia rozwijające umiejętności pisania z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji


* Rzeczownik i jego odmiana przez przypadki
* Odmiana czasownika przez liczby, osoby i czasy
* Odmiana i stopniowanie przymiotników
* Zaimek w zdaniu, zaimki osobowe
* Zdania pojedyncze i złożone
* Rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi - oznajmujące, pytające, wykrzyknikowe, rozkazujące
* Wyrazy bliskoznaczne
* Wyrazy pokrewne
* Pisownia wyrazów z ó, u, h, ch, rz, ż wymiennymi i niewymiennymi
* Pisownia nie z różnymi częściami mowy
* Stosowanie wielkich i małych liter
* Pisownia zwrotów grzecznościowych
* Znaki przestankowe w zdaniach pojedynczych i złożonych (przecinek, kropka, dwukropek, wykrzyknik, pytajnik, cudzysłów, myślnik)
* Pisownia skrótów i skrótowców
* Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu

Opinia o programie "Egzamin na piątkę" przygotowującym uczniów z trudnościami dydaktycznymi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych


Program ten przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w trzeciej klasie gimnazjum specjalnego.

Jest propozycją dla uczniów trudnościami dydaktycznymi chcących przygotować się jak najlepiej, na miarę swoich możliwości do egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów humanistycznych.

Treści programowe są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i uwzględniają standardy wymagań egzaminacyjnych.

Program ten uwzględnia również oczekiwania rodziców zatroskanych o edukację swoich dzieci.

Uwzględniając pisemny charakter egzaminu i standardy wymagań egzaminacyjnych autorka słusznie skupiła się na:

- rozwijaniu umiejętności czytania i odbioru tekstów kultury oraz ich opracowywaniu
- rozwijaniu umiejętności tworzenia własnego tekstu
- ćwiczeniu doskonaleniu umiejętności pisania z zachowaniem zasad gramatyki, ortografii i interpunkcji.

Tematyka programu związana jest ze środowiskiem ucznia, jego najbliższym otoczeniem oraz uczestniczeniem w aktywnym życiu społecznym i kulturalnym.

Realizacja programu i możliwość pracy w małych grupach da sposobność pełniejszego indywidualnego dotarcia do uczniów, pozwoli im w przezwyciężeniu trudności i jak najlepszym przygotowaniu do egzaminu.

Uważam, że program Beaty Górskiej może być przyjęty do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjum specjalnym.

Opracowanie: mgr Beata Górska

Wyświetleń: 5831


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.