Katalog

Bożena Sucherek
Biologia, Program nauczania

Interdyscyplinarny charakter Edukacyjnej Ścieżki Ekologicznej realizowanej w formie modułu.

- n +

Program nauczania - Interdyscyplinarny charakter Edukacyjnej Ścieżki ekologicznej realizowanej w formie modułu
Program nauczania dla Gimnazjum

Interdyscyplinarny charakter Edukacyjnej Ścieżki ekologicznej realizowanej w formie modułu

Opracowanie zawiera

Podstawy do realizacji ścieżki edukacyjnej jako modułu

Opracowanie zawiera Program nauczania w zakresie Ścieżki ekologicznej uzupełniającej wiedzę o nową tematykę, aktualną w czasach współczesnych.

Postać Programu Ścieżki ekologicznej ma charakter modułu edukacyjnego realizowanego w określonym czasie, w ramach przedmiotowych zajęć edukacyjnych oraz samodzielnie przez uczniów.

Program został napisany w oparciu o zapisu w Podstawie Programowej kształcenia Ogólnego1. Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, powinni współdziałać na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw. Działalność edukacyjna szkoły powinna być określona poprzez:
 1. szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
  Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela Edukacja szkolna odbywać się może w ramach ścieżek edukacyjnych. Ilekroć w załączniku jest mowa o:
  • ścieżce edukacyjnej - należy przez to rozumieć zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się ... w postaci odrębnych zajęć.

W gimnazjum - III etapie edukacyjnym za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.

Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć, które będą dla uczniów ważnym punktem odniesienia.

Posługując się sformułowaniami z Podstawie Programowej proponowany Program Ścieżki ekologicznej, realizowany w formie modułu może wspierać i wzbogacać realizację zadań ogólnych szkoły w zakresie:

 • ...nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne:
  • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się , pisania i czytania ze zrozumieniem;
  • dochodzenie do rozumienia treści;
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych, w sposób integralny;
 • ...umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy:
  • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
  • skutecznego porozumiewania się, prezentacji, przygotowania do publicznych wystąpień;
  • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, podejmowania decyzji;
  • rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 • ...w pracy wychowawczej uczniowie:
  • rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą;
  • stawali się coraz bardziej samodzielni, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych;
  • kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;

Opracowany Program Ścieżki ekologicznej, w pełni realizuje cele, zadania, treści i osiągnięcia Edukacji Ekologicznej zawarte w Podstawie Programowej, a przede wszystkim:

 • Cele edukacyjne
  1. uświadamiania zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania;
  2. budzenie szacunku do przyrody;
 • Zadania szkoły
  1. tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi składnikami środowiska oraz rozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat przyrody;
  2. kształtowanie proekologicznej motywacji uczniów;
 • Treści
  1. przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze;
  2. różnorodność biologiczna - znaczenie jej ochrony;
  3. zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa - bezpieczeństwo i składowanie odpadów.
 • Osiągnięcia
  1. dostrzeganie, opisywanie i wyjaśnianie związków między naturalnymi składnikami środowiska, człowiekiem i jego działalnością;
  2. krytyczna analiza relacji między działalnością człowieka a stanem środowiska;
  3. organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu;
  4. podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu;
  5. umiejętność przestrzegania zasad ładu i porządku w miejscach publicznych.

Propozycja realizacji tematyki Edukacji ekologicznej w jako zajęć integracyjnych pozwala dostrzegać środowisko w sposób całościowy z każdą ingerencją człowieka.

Interdyscyplinarny Program Ścieżki ekologicznej

Interdyscyplinarny charakter edukacji ekologicznej w poszczególnych dziedzinach nauczania.

Zostały przedstawione cele edukacyjne, zadania szkoły, treści i osiągnięcia uczniów występujące w Podstawie programowej, które mogą być realizowane jako moduł edukacji ekologicznej w poszczególnych dziedzinach nauczania.

Nazwy przedmiotów i układ merytoryczny jak w Podstawie programowej poszerzony o treści i działania nauczycieli oraz uczniów odpowiadające Modułowi...

Gimnazjum - III etap edukacyjny

W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej; wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Przedmioty

Język polski

Cele edukacyjne

Wspomaganie umiejętności komunikowania się uczniów, zwłaszcza poprzez:

 • kształcenie sprawności pisania w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych, ważnych dla życia w państwie demokratycznym i obywatelskim;
 • ujawnianie zainteresowań, by wyznaczać stosowne dla nich cele, dobierać treści i materiały;
 • rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury;

Zadania szkoły

 • doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania, pisania, odbioru różnorodnych tekstów kultury;
 • motywowanie do poznawania literatury oraz różnorodnych tekstów kultury wzbogacających wiedzę ucznia o człowieku, życiu i świecie z perspektywy współczesności i z odniesieniem do przeszłości.

Treści

 • pojęcia związane z retoryką i wypowiedziami o strukturze logicznej: teza, argument, przesłanka, wniosek, pogląd, ocena;
 • rodzaje literackie oraz gatunki związane z epiką, dramatem i liryką;
 • posługiwanie się w czynnym języku terminami: wiersz sylabiczny i wolny, fraszka, bajka, ballada, przypowieść, fabuła, akcja;

Osiągnięcia

 • Mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie:
  • budowanie wypowiedzi mówionych i pisanych zgodnie z intencja i okolicznościami (w związku z sytuacjami życiowymi i lekturą);
  • rozpoznawanie i tworzenie wypowiedzi informujących, opisujących, wartościujących oraz służących wyrażaniu opinii, przekonywaniu i uzasadnianiu poglądów;
  • rozpoznawanie i rozumienie założeń komunikacji (sytuacje, emocje, oceny) oraz przewidywanie skutków wypowiedzi i dyskutowanie ich etycznego wymiaru;
  • dokonywanie celowych zabiegów redakcyjnych w zakresie poprawiania i parafrazowania tekstów własnych i cudzych i in. streszczania, skracania, rozwijania, przekształcania stylistycznego);
 • Samokształcenie:
  • poszukiwanie informacji w różnych źródłach;
  • dokumentowanie, notowanie, selekcja i przechowywanie informacji;
  • rozumne korzystanie ze środków masowego przekazu;
 • Odbiór tekstów kultury:
  • dostrzeganie uniwersalności doświadczeń, przemyśleń, uczuć i aspiracji wpisanych w dzieła z różnych okresów i kręgów kulturowych;
  • omawianie i interpretowanie utworów w różnych zestawieniach kontekstualnych;
  • twórcze, wykonywanie utworów (bądź ich fragmentów) w żywym słowie lub w formach teatralnych;
  • rozpoznawanie wartości w utworach oraz próby ich oceny na tle własnego świata wartości;
  • samodzielne, uzasadnianie i obrona w dyskusji (także na piśmie) własnych punktów widzenia;

Lektura

 • Saint-Exupery: Mały Książę;
 • wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe;
 • utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela;

Historia

Cele edukacyjne

Pogłębianie rozumienia pojęć i wartości niezbędnych do zrozumienia życia politycznego, gospodarczego i społecznego.

Zadania szkoły

 • ukazywanie możliwości różnorodnych interpretacji źródeł;

Treści

 • Świat powojenny; przyspieszenie cywilizacyjne, nowe zjawiska w kulturze masowej;
 • Polska po 1945 roku: przemiany gospodarczo-społeczne w PRL; proces budowy III Rzeczypospolitej;

Osiągnięcia

 • rozpoznawanie miejsca człowieka, jego relacji z przyroda;
 • docieranie do różnych źródeł informacji historycznej, integracja, wiedzy uzyskanej z różnych źródeł informacji;

Wiedza obywatelska - Wychowanie obywatelskie

 • rozumienie ważnych wydarzeń życia gospodarczego w kraju i na świecie;
 • działania na rzecz poczucia szacunku dla własnego państwa.

Zadania szkoły

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;

Treści

 • kultura polityczna (świadomość obywatelska, cnoty obywatelskie);

Osiągnięcia

 • rozpoznawanie własnych praw i obowiązków;

Wiedza obywatelska - Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczego

Cele edukacyjne

 • rozumienie przez uczniów zjawisk i zmian gospodarczych w kraju;

Zadania szkoły

 • rozbudzanie wyobraźni, gospodarczej;

Treści

 • najważniejsze zasady racjonalnego gospodarowania;

Osiągnięcia

 • znajomość podstawowych zasad etycznych życia gospodarczego, odpowiedzialność za skutki;

Sztuka

Cele edukacyjne

 • umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń muzycznych i plastycznych;

Zadania szkoły

 • stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, autorefleksji;
 • ukazania różnych funkcji sztuki - estetycznej, emocjonalno-terapeutycznej;

Treści

 • krajobraz kulturowy;
 • kształtowanie otoczenia i form użytkowych;

Osiągnięcia

 • dbanie o estetyczny wygląd własny i otoczenia;

Języki obce

Cele edukacyjne

 • lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego;

Zadania szkoły

 • zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych;
 • rozwijanie w uczniach postawy ciekawości;

Treści

 • wzbogacenie słownictwa obszaru języka docelowego na podstawie oryginalnych materiałów językowych;

Osiągnięcia

 • sprawność rozumienia ze słuchu - rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu;
 • sprawność mówienia - formułowanie krótkich, wypowiedzi na określone tematy;
 • sprawność czytania - wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumianego tekstu;
 • sprawność pisania - sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego komunikatu;

Matematyka

Cele edukacyjne

 • przygotowywanie uczniów do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego;

Zadania szkoły

 • ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach, przez prowadzenie prostych rozumowań matematycznych;

Treści

 • liczby wymierne i działania na nich, procenty i ich zastosowania praktyczne;
 • zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych;

Osiągnięcia

 • dostrzeganie, wykorzystywanie i interpretowanie związków wyrażonych za pomocą wzorów, wykresów, schematów, diagramów, tabel;

Fizyka

Cele edukacyjne

 • budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody;
 • wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego;

Zadania szkoły

 • zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami przyrody;
 • ukazanie znaczenia odkryć w naukach przyrodniczych dla rozwiązywania problemów współczesnego świata;

Treści

 • właściwości materii;
 • budowa atomu. Energia jądrowa. Promieniowanie jądrowe;

Osiągnięcia

 • opisywanie zjawisk fizycznych i rozwiązywanie problemów;

Chemia

Cele edukacyjne

 • nabycie umiejętności i nawyku postępowania zgodnego z zasadami dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska;

Zadania szkoły

 • ukształtowanie myślenia prowadzącego do zrozumienia poznanej wiedzy chemicznej i posługiwania się nią w różnych sytuacjach życiowych;

Treści

 • substancje i przemiany chemiczne w otoczeniu człowieka; zanieczyszczenia powietrza;
 • woda i roztwory wodne - zagrożenia cywilizacyjne wynikają z jej zanieczyszczeń;
 • działanie niektórych substancji na organizm człowieka: nawozy, środki ochrony roślin;

Osiągnięcia

 • dostrzeganie przemian chemicznych w otoczeniu oraz czynników wpływających na ich przebieg;

Biologia

Cele edukacyjne

 • kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego;

Zadania szkoły

 • umożliwienie podejmowania działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego i szacunku dla zwierząt;

Treści

 • cechy organizmu wynikające z wpływu nów i oddziaływań środowiskowych;
 • działania człowieka w środowisku przyrodniczym i ich konsekwencje;

Osiągnięcia

 • ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia i umiejętności odnajdywania środków zaradczych.

Geografia

Cele edukacyjne

 • kształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności;

Zadania szkoły

Stwarzanie uczniom sprzyjających warunków do:

 • korzystania z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej, w tym z własnych obserwacji terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem swojej gminy (powiatu);
 • kształtowania postawy szacunku dla przyrody;

Treści

 • gospodarowanie zasobami naturalnymi Ziemi;
 • przykłady ochrony krajobrazu na świecie i w Polsce;

Osiągnięcia

 • gromadzenie, interpretowanie i prezentowanie wiedzy geograficznej;
 • przewidywanie zmian w przyrodzie i w działaniach ludzi na podstawie uzyskanych informacji;

Informatyka

Cele edukacyjne

 • przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym;

Zadania szkoły

 • zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej, możliwościami dostępu do informacji;

Treści

 • rozwiązywanie problemów, redagowanie tekstów i tworzenie rysunków za pomocą komputera;
 • tworzenie dokumentów zawierających tekst, grafikę i tabele;
 • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań z programu nauczania gimnazjum i codziennego życia;

Osiągnięcia

 • wybieranie, łączenie i celowe stosowanie różnych narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia;
 • korzystanie z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji dostępnych za pomocą komputera;

Uwagi dotyczące realizacji modułu

Metoda realizacji

Metoda polega na zbieraniu i usystematyzowaniu informacji o stanie środowiska w skali lokalnej i globalnej, zapoznaniu się z działaniem organizacji, podjęciem działań związanych ze zbiórką makulatury oraz przygotowaniem mapy dzikich wysypisk w gminie , miejsc ciekawych pod względem architektoniczno-krajobrazowym, wypracowaniu własnych ankiet i pomysłów rozwiązujących problem zanieczyszczenia i zaprezentowaniu swojego dorobku na forum szkolnym.

Czas trwania

Optymalny 21 dni, pozwoli uczniom zapoznać się z metodą i formą i opracować zdobyte materiały.

Cele jakie można osiągnąć

 • uczniowie pracują samodzielnie;
 • podejmują decyzje grupowe;
 • uczą się rozwiązywać konflikty;
 • wyrażają opinie własne oraz słuchają opinii innych;
 • uczą się planować i zbierać informacje;
 • oceniać pracę swoją i kolegów;
 • odpowiadać za rezultat swoich działań;

Formy realizacji

Najkorzystniej włączyć całe klasy, jednakże dokonać podziału na grupy według predyspozycji uczniów. Pozwoli to włączyć uczniów słabszych do działań w których czują się dobrze.

Działanie nauczyciela w trakcie realizacji

 • zapoznanie uczniów z tematem i jego celem;
 • określenie wspólnie z uczniami zadań, które mają wykonać, by osiągnąć cele;
 • podanie źródeł, do których powinien sięgnąć podczas zbierania informacji;
 • określenie terminu prezentacji, konsultacji z nauczycielem;
 • podanie możliwych sposobów prezentacji;
 • wspólnie z uczniami określenie kryteriów oceny;

Propozycja arkusza oceny

Ocena Umiejętności Praca w grupie
bardzo dobry
 • własna twórczość;
 • własne pomysły, zbieranie danych;
 • precyzyjne formułuje temat;
 • nadaje nową formę informacji;
 • potrafi zaprezentować swój pomysł, wykonaną pracę;
 • podejmuje decyzje;
 • konsekwentnie wykonuje pracę;
 • ma pomysły, podnosi poziom nauki;
 • dostrzega wkład innych i chwali ich pomysły;
 • dobrze komunikuje się w grupie;
dobry
 • przetwarza informacje;
 • dokonuje selekcji danych;
 • potrafi ocenić przydatność informacji, projektu;
 • wykonuje wyznaczone zadanie;
 • wnosi pomysły do grupy;
 • zdąża do kompromisu;
dostateczny
 • odtwarza prace zlecone np. plakaty, zdjęcia, tabele wg wzorów;
 • wyszukuje informacje na określony ściśle temat;
 • wykonuje zadaną pracę, czasami odrywa się i zajmuje innymi sprawami;
lub
 • niezbyt często wnosi wkład w grupę ale uważnie słucha;
 • zachęca do dobrej komunikacji;
dopuszczający
 • fragmentarycznie odtwarza prace zlecone;
 • odtwarza krótkie np. teksty;
 • odrywa się od pracy, interesują go inne tematy;
 • rzadko chwali innych;
 • rzadko promuje dobrą komunikację;
niedostateczny
 • nie wykonuje zadanej pracy;
 • odrywa innych od pracy;
 • rozmawia z tymi, którzy pracują;
 • pozbawia energii grupę;
 • nie wnosi wkładu do grupy;
 • często nieobecny.

Scenariusz modułu edukacyjnego

Lp. Edukacja Działania nauczyciela i ucznia Osiągnięcia, czyli co będzie uczeń umiał po zakończeniu modułu
1. Język polski
 • wyszukują wiersze i opisy przyrody w literaturze;
 • opisują swoje odczucia po przeczytanej lekturze;
 • samodzielnie tworzą teksty - Haiku;
 • uczestniczą w dyktandzie np. pt. "rzućmy śmieci na pożarcie, czyli ortograficzne sprzątanie świata";
 • steksty kabaretowe lub teatralne;
 • samodzielna interpretacja i działanie twórcze;
 • przygotowywanie się do publicznych wypowiedzi i wystąpień;
2. Historia
 • prześledzenie działań człowieka na przestrzeni dziejów;
 • umiejętność wykorzystania przyrody - rolnictwo;
 • podporządkowanie przyrody na szczeblu lokalnym;
 • wykorzystanie surowców, regulacja rzek, emisja zanieczyszczeń, wylesienie, budowa tuneli;
 • podporządkowanie w skali globalnej: emisja zanieczyszczeń, ocieplenie klimatu;
 • działanie ludzi w przyszłości;
 • umiej gromadzić dane i je analizować;
 • potrafi formułować wnioski i przedstawiać je na forum;
 • potrafi oceniać działania swoje i innych;
 • jest świadomy i odpowiedzialny jako człowiek i obywatel;
3. Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do aktywnego u działu w życiu gospodarczym
 • przygotowanie materiałów o Partii Zielonych, jej program, rola w życiu społecznym i politycznym;
 • gospodarka rabunkowa - wylesienie, nieodnawialność zasobów Ziemi;
 • przemiany gospodarcze mające wpływ na życie społeczeństwa np.:
  • kopalnie;
  • energia;
  • huty;
  • stal;
  • przemysł maszynowy
  • Nowa Huta - Kraków;
 • wyszukanie informacji o zakładach płacących kary za zanieczyszczanie środowiska (lok.);
 • kwestionariusz dotyczący postaw wobec problemu odpadów, segregacji, utylizacji;
 • rola organizacji w ochronie przyrody - Raport Rzymski, szczyt w Roi de Janeiro;
 • poznaje zasady organizacji i ich wpływ na życie, zachowanie jednostek i społeczeństw;
 • umie tworzyć ankiety i analizować je;
4. Sztuka
 • plakaty w formie bilbordów - tematyka ochrony środowiska;
 • wycieczka w teren i zrobienie zdjęć miejsc czystych i dzikich wysypisk - lokalizacja w gminie;
 • własny projekt osiedla uwzględniający ekologiczne źródła energii, segregację śmieci;
 • określa wpływ reklamy, estetyki otoczenia na zachowania człowieka;
 • czuje się odpowiedzialny za własne projekty;
5. Język obcy
 • słownictwo związane z ochroną środowiska;
 • organizacje ochrony przyrody, parki narodowe;
 • działalność UNESCO;
 • identyfikuje się z globalnymi problemami środowiska;
6. Matematyka
 • Zadania do rozwiązania o treści:
  • porównanie ilości makulatury z ilością wyciętych drzew;
  • wyliczanie oszczędności związanych z recyklingiem;
 • zbierać i porządkować dane oraz przedstawiać je za pomocą wykresów, tabel;
 • potrafi wykorzystać je w celach informacyjnych;
7. Fizyka
 • budowa energii atomowych w Polsce i na świecie;
 • odpady promieniotwórcze - źródła i miejsca ich występowania;
 • wskazywać zagrożenie i znać sposoby zapobiegania im;
 • potrafi określać swoje stanowisko w ważnych dla siebie i kraju kwestiach;
8. Geografia
 • przygotowanie mapy gminy, Polski z obszarami silnie zanieczyszczonymi;
 • pozyskanie informacji o zbiórce surowców, stanie wód i gleb w gminie;
 • zapoznanie się z produkcją miejscowych zakładów pracy i ich wydatkami na oczyszczanie;
 • poznanie globalnych zmian klimatu;
 • zapoznanie się z działaniami podejmowanymi w gminie na rzecz ochrony środowiska, podanie źródeł pomocowych z jakich gmina korzysta;
 • gromadzenie i prezentowanie danych ze środowiska lokalnego;
 • umiejętność współpracy z urzędnikami;
 • przewidywanie zmian w przyrodzie;
 • prezentacja danych;
9. Chemia
 • pozyskanie informacji o środkach używanych w gospodarstwach domowych i ich wpływie na środowisko;
 • znaczenie wody w życiu - człowiek, rolnictwo, przemysł;
 • analizuje źródła pod względem wiarygodności;
 • dokonuje selekcji informacji
10. Biologia
 • znaczenie tlenu w procesie oddychania;
 • znaczenie równowagi ekosystemów - wybranie podstawowego zasobu słownictwa dla zrozumienia równowagi w przyrodzie;
 • organizacja zbiórki surowców wtórnych w przyrodzie;
 • produkcja żywności na terenach skażonych;
 • choroby cywilizacyjne spowodowane zanieczyszczeniami;
 • dokonuje samooceny swoich zachowań w przyrodzie;
 • podejmuje działania ekologiczne;
11. Informatyka
 • pozyskiwanie potrzebnych informacji wg przedmiotów;
 • ilustracje graficzne danych;
 • przygotowanie prezentacji o regionie w Power Point lub projekt telebimu;
 • przygotowanie końcowej publikacji;
 • umiejętność wykorzystania zasobów informatycznych w kształtowaniu postaw, w zbieraniu danych i prezentacji szerszemu gronu;
 • wykorzystanie różnych programów komputerowych;

Bibliografia

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o reformie programowej. III etap edukacyjny gimnazjum (Klasy I- III). MEN. Warszawa 1999r.;
 • Europa na co dzień - pakiet edukacyjny;


Przypisy

1. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. Dalej ten dokument nazywany jest w skrócie Podstawą Programową.

Opracowanie: Bożena Sucherek

Wyświetleń: 2951


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.