Katalog

Magdalena Kosiewicz
Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Ramowy program ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej w okresie przygotowawczym dla dzieci sześcioletnich

- n +

Ramowy program ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej w okresie przygotowawczym dla dzieci sześcioletnich

Proces czytania jest funkcją bardzo złożoną. Opanowanie tej czynności sprawia uczniom wiele trudności a nauczanie czytania nie zawsze jest skuteczne, co rzutuje na całokształt wyników szkolnych.

Jednym z podstawowych warunków poprawnego opanowania omawianych czynności jest właściwy rozwój analizy i syntezy słuchowej. Badania psychologiczne wskazują, że poziom rozwoju tej funkcji u części dzieci rozpoczynających naukę szkolną jest obniżony, co następnie prowadzi do powstania trudności w opanowaniu czytania. Z drugiej strony stwierdzono, że przy odpowiednim poziomie analizy i syntezy słuchowej dzieci 5-6 letnie mogą skutecznie uczyć się czytania.

Praca nad kształtowaniem analizy słuchowej musi być prowadzona systematycznie i prawidłowo pod względem metodycznym. Istotnym warunkiem gwarantującym powodzenie tej pracy jest odpowiednio dobrany materiał słowny oraz formy i metody pracy dostosowane do możliwości psychofizycznych dzieci 6-letnich.

Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej powinny zaczynać się od działań na konkretach i stopniowo przechodzić do działań na materiale słownym. Zajęcia kształtujące umiejętność analizy i syntezy dźwiękowej wyrazów winny być prowadzone w formach praktyczno-zabawowych.

Proponowany przeze mnie ramowy program ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej w okresie przygotowawczym obejmuje trzy podstawowe formy analizy:

- analizę i syntezę wyrazową zdania.
- analizę i syntezę sylabową.
- analizę i syntezę głoskową.

Ćwiczenia w obrębie każdej z wymienionych umiejętności uporządkowane zostały od wykonywanych na konkretach i materiale schematycznym do abstrakcyjnych oraz od działań rozwiniętych, wykonywanych pod kontrolą nauczyciela, do skróconych, realizowanych przez dzieci samodzielnie.

Przy układzie ćwiczeń zachowano zasadę stopniowania trudności.

Program

Zajęcie należy przeprowadzać codziennie

zdanie
1. Pojęcie zdania, wyróżnianie zdań, układanie zdań o tematyce bliskiej dzieciom.
2. Zdanie długie i krótkie.

Wyraz
1. Pojęcie wyrazu, liczenie wyrazów w zdaniu, układanie zdań z podanymi wyrazami, odwzorowywanie zdań, dopełnianie zdań,
2. Wyraz długi i krótki

Sylaba
1. Wprowadzenie pojęcia sylaba, rozpoznawanie obrazków i przedmiotów rozpoczynających się na podaną sylabę.
2. Dopełnianie słów sylabą.
3. Podział wyrazu na sylabę oraz ilustrowanie go przy pomocy pasków papieru poprzecinanych na cząstki.
4. Dzielenie wyrazów na sylaby w wierszu i piosence przy jednoczesnym wyklaskiwaniu rytmu.
5. Rozumienie zdań, wypowiedzi mówionych sylabami.

Głoska
1. Pojęcie głoski, wyróżnianie głoski początkowej,
2. wprowadzenie pojęcia początek wyrazu,
3. wyróżnianie spółgłosek w nagłosie: b, d, g, l, m, p, w, z, ż, dż
4. wyróżnianie spółgłosek w wygłosie, wprowadzenie pojęcia koniec wyrazu,
5. wyróżnianie samogłoski w wygłosie: a, o, e, i, u, y, ą, ę
6. wyróżnianie samogłoski i spółgłoski w śródgłosie, wprowadzenie pojęcia środek wyrazu,
7. podział wyrazów 3 głoskowych na głoski - analiza i synteza,
8. wyróżnianie samogłosek kolorami.

Uwaga!

Przy wyróżnianiu spółgłosek na początku i końcu wyrazów należy unikać wyrazów, w których występuje zbieg spółgłosek np. stół i wyrazów ze zmiękczeniami np. piasek.
Na analizę takich wyrazów trzeba przeznaczyć
specjalne zajęcia.


 

Opracowanie: mgr Magdalena Kosiewicz

Wyświetleń: 8214


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.