Katalog

Zofia Wierzbicka
Chemia, Rady

Praca domowa z chemii

- n +

Praca domowa z chemii

Przed współczesną szkoła stoi zadanie wszechstronnego wykształcenia młodego pokolenia oraz jak najlepsze przygotowanie do podejmowania trudów codziennego życia.

Główną formą pracy w naszej szkole jest lekcja, na której procesem uczenia kieruje bezpośrednio nauczyciel.

Z punktu widzenia dydaktycznego - praca domowa ucznia znajduje swoje uzasadnienie w wynikach badań psychologicznych, dotyczących procesu uczenia się. Z badań tych wynika, że większość poznanych treści wymaga wielokrotnego uczenia się, w celu zapewnienia trwałego ich zapamiętania. W dydaktyce to wielokrotne uczenie się nazywamy utrwalaniem wiedzy. Z moich doświadczeń wynika, że utrwalanie wiedzy wyłącznie na lekcjach - nie gwarantuje trwałego jej zapamiętania, dlatego uważam, iż praca domowa jest koniecznością.

W dążeniu do ciągłego utrwalania wiedzy nie można nie widzieć zjawisk niepożądanych jak przeciążenie ucznia pracą domową, zadawanie prac o małej wartości dydaktycznej, lub nieprzemyślanych zadań. Aby praca domowa należycie spełniała swoją rolę uwzględniam następujące zadania:
1. opracowuję plan zadań domowych przed realizacją każdego działu programowego,
2. treść zadań domowych ma charakter kształcący,
3. czas potrzebny przeciętnemu uczniowi na wykonanie danego zadania nie powinien przekraczać 0,5 godziny,
4. wprowadzam różnorodne rodzaje prac domowych (różnorodność dotyczy zarówno czynności ucznia oraz tematyki) .

W przypadku niektórych prac domowych uczniowie korzystają z komputera jak i internetu, prace te uczniowie wykonują bardzo chętnie.

Po wielu latach doświadczeń wiem, iż systematyczne zadawanie prac domowych szczególnie w klasie pierwszej gimnazjum wyrabia u uczniów nawyk odrabiania lekcji, a systematyczna kontrola prac przez nauczyciela pozwala wykryć stosunkowo wcześnie braki i luki w wiedzy uczniów, jak również stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Celowi temu służą podane przeze mnie następujące sposoby sprawdzania prac domowych:
- odczytywanie odpowiedzi przez uczniów wytypowanych,
- pobieżny przegląd zeszytów uczniowskich, zeszytów ćwiczeń,
- dokładne sprawdzanie sposobów rozwiązania zadań i wyników poprzez przegląd 2-3 zeszytów, ćwiczeniówek,
- zapisywanie równań i wzorów na tablicy,
- wykonywanie na tablicy przez wywołanego ucznia obliczeń z dokładnym wyjaśnianiem,
- omawianie wyników doświadczeń przez wytypowanych uczniów,
- dyskusja z całą klasą nad zadaniem problemowym, w którym istnieje możliwość wielu rozwiązań.

Stosując powyższe formy kontroli dążę zawsze do tego, by poprawny sposób rozwiązywania był na lekcjach wyeksponowany, a ewentualne błędy w rozwiązaniu zostały natychmiast przez poszczególnych uczniów poprawione. Na istotne błędy zwracam uwagę również przy pobieżnym przeglądzie zeszytów, polecając natychmiastową ich poprawę.

Pracę domową oceniam pozytywnie tylko wtedy, gdy uczeń na lekcji wykaże się znajomością materiału stanowiącego treść pracy domowej. W przypadku, gdy zadanie domowe jest napisane poprawnie, ale uczeń nie wykazał się znajomością materiału stanowiącego treść zadania (nawet w małym stopniu) , otrzymuje on ocenę negatywną. Uczeń, który wykonał zadanie ale niepoprawnie, nie uzyskuje oceny negatywnej. W wypadku zgłoszenia przez ucznia braku zadania domowego, polecam wykonanie go na następną lekcję, nie wyciągając na razie żadnych konsekwencji. Uważam, że takie postawienie sprawy ma ważny aspekt wychowawczy, jest jednym z czynników eliminujących nagminne odpisywanie zadań domowych. Tylko w przypadku systematycznego nie odrabiania prac domowych wyciągam konsekwencje ( wpisuję uwagę do zeszytu, zawiadamiam rodziców, wychowawcę, aż do oceny negatywnej włącznie) .

Duże znaczenie przy kontroli pracy domowej obok formalnej oceny, posiada również komentarz słowny lub pisemny, wyrażający pochwałę lub uznanie dla jakości wykonanej pracy i wkładu ucznia w tę pracę. Podaję też nad czym uczeń musi jeszcze popracować z czego wynikają jego błędy. Jeżeli chodzi o ocenę formalną to uważam, że każdy uczeń powinien być oceniany z pracy domowej przynajmniej raz w ciągu semestru.

Zadając prace domowe pamiętam też o uczniach zdolnych, formułuję ją jako "pracę dla chętnych" . Forma ta ma jeszcze dodatkową stronę, bo mobilizuje do pracy nadobowiązkowej ucznia mniej zdolnego, ale ambitnego i pracowitego.

 

Opracowanie: Zofia Wierzbicka
Czerwińsk nad Wisłą

Wyświetleń: 1508


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.