Katalog

Anna Kaling-Brzęczek
Awans zawodowy, Rady

Poradnik opiekuna stażu

- n +

Poradnik opiekuna stażu nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego

PODSTAWY PRAWNE
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2003r. Nr 118, poz. 1112);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr 82, poz. 744);

- Nauczyciel stażysta jest zobowiązany dokonać podsumowania swojej pracy za okres stażu w formie sprawozdania w ciągu 30 dni od daty zakończenia stażu.
- Ocena dorobku nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.
- Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
- Ocena dorobku zawodowego nauczyciela, ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
- W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku zawodowego może być dokonana po odbyciu (na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły) jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

PROCEDURA OPIEKI NAD NAUCZYCIELEM STAŻYSTĄ, KONTRAKTOWYM

1. Zostajesz opiekunem.
2. Poznajesz nauczyciela (osobowość, kwalifikacje, możliwości rozwoju).
3. Zapoznajesz nauczyciela ze szkołą, dokumentacją i przepisami.
4. Pomagasz w opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego.
5. Pomagasz w realizacji planu rozwoju.
6. Prezentujesz własne zajęcia, organizujesz możliwość obserwowania lekcji prowadzonych przez nauczycieli.
7. Obserwujesz i wspólnie analizujesz zajęcia stażysty.
8. Dokumentujesz i podsumowujesz przebieg stażu.
9. Analizujesz możliwości i potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego.
10. Opracowujesz projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (przedstawiasz go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela).
11. Uczestniczysz w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Wymagania niezbędne:
1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;
3. Umiejętność omawiania własnych i obserwowanych zajęć.

Nauczyciel stażysta w szczególności powinien:
1. Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
2. Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
3. Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osoba, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
4. Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEN NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wymagania niezbędne:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach,
2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań,
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Nauczyciel kontraktowy w szczególności powinien:
1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki szkoły w której odbywa staż.

PROJEKT OCENY STAŻU NAUCZYCIELA stażysty/ kontraktowego

W oparciu o analizę planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę oraz na podstawie dokumentacji stwierdzam co następuje:

1. Na podstawie analizy arkuszy obserwacji lekcji nauczyciel wykazał się:
- umiejętnością planowania własnej pracy
- umiejętnością stosowania różnorodnych metod nauczania
- znajomością techniki komputerowej
- komunikatywnością pracy z uczniem

2. Nauczyciel zapoznał się z obowiązującą dokumentacją szkolną i przepisami oświatowymi, którymi umiejętnie się posługiwał.

3. Stażysta współpracował z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas w celu jak najlepszego rozpoznania sytuacji rodzinnej uczniów.

4. Aktywnie włączał się w prace Rady Pedagogicznej, SU, zespołu samokształceniowego.

5. Nauczyciel organizował i doskonalił swój warsztat pracy poprzez:
- rozszerzenie kompetencji w zakresie zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych, samokształceniowych, współpracy ze społecznością lokalną,
- udział w warsztatach i konferencjach metodycznych,
- pracę w zespole samokształceniowym
- udział w WDN-ie,
- obserwację lekcji otwartych,
- samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

6. Wskazówki do dalszego rozwoju zawodowego:
- utrzymywanie na dotychczasowym dobrym poziomie współpracy ze środowiskiem lokalnym
- dalsze uwzględnienie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społeczno cywilizacyjnych
- aktywizowanie rodziców do prac na rzecz szkoły.

7. Stwierdza się, że nauczyciel podjął dodatkowe zadania nieujęte w planie rozwoju zawodowego, które wzbogaciły jego rozwój zawodowy

8. Dokumentacja dorobku zawodowego obejmuje:
- schemat analizy kompetencji,
- plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji,
- arkusze obserwacji lekcji otwartych,
- konspekty lekcji hospitowanych,
- zaświadczenia o odbytych formach doskonalenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy proponuję ocenę pozytywną.

Podpis opiekuna stażu Podpis stażysty

DOKUMENTACJA OPIEKUNA STAŻU


- powierzenie funkcji opiekuna stażu przez dyrektora szkoły,
- arkusze obserwacji lekcji,
- datowane spostrzeżenia, uwagi i sugestie dotyczące realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Opracowanie: Anna Kaling-Brzęczek

Wyświetleń: 6812


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.