Katalog

Grzegorz Dudziński
Lekcja wychowawcza, Różne

Program terapii grupowej "Garbusek 3" dla dzieci i młodzieży zagrożonej przejawami przemocy i problemami alkoholowymi w szkole i w domu.

- n +

Program terapii grupowej "Garbusek 3" dla dzieci i młodzieży zagrożonej przejawami przemocy i problemami alkoholowymi w najbliższym środowisku szkoły i domu.
Artykuł

Program terapii grupowej "Garbusek 3" dla dzieci i młodzieży zagrożonej przejawami przemocy i problemami alkoholowymi w najbliższym środowisku szkoły i domu.

Program przygotowany do realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sanoku.

I. Główne założenia i cele programu

 1. Doskonalenie i kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz radzenia sobie z przejawami przemocy - eliminowanie zachowań agresywnych.
 2. Wzmocnienie więzi pomiędzy wychowankami w grupie wychowawczej oraz działań nad poprawą ich samopoczucia - integracja społeczności szkolnej.
 3. Wypracowanie akceptowanych przez środowisko norm zachowania w miejscach publicznych oraz w środowisku rodzinnym.
 4. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, kształcenie umiejętności zachowywania się w różnych sytuacjach, doskonalenie technik asertywnych - umiejętność powiedzenia NIE.
 5. Wyrabianie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie i przyjaciół.
 6. Stwarzanie warunków oraz klimatu do różnorodnej aktywności uczniów.
 7. Uświadomienie dzieciom, że alkohol i narkotyki, a co za tym idzie życie na pograniczu prawa towarzyszy tylko tym, w tym również dzieciom, którzy nie widzą przed sobą żadnej przyszłości i nie mają o sobie dobrego zdania.
 8. Przeciwdziałanie nudzie, która bywa najczęstszą przyczyną przejawów niewłaściwego zachowania i sięgania po alkohol.

II. Sposób realizacji programu

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

 • codziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych prowadzonych w internacie ośrodka przez wszystkich wychowawców odpowiedzialnych za przekazywanie wiedzy oraz wychowanie swoich podopiecznych;
 • specjalnych zajęć interpersonalnych mających na celu wyrabianie postaw asertywnych u wychowanków czyli umiejętności otwartego wyrażania swoich myśli, uczuć i przekonań w ramach gier i zabaw edukacyjno - poznawczych;
 • spotkań psychoterapeutycznych mających na celu podniesienie poczucia własnej wartości oraz doskonaleniu umiejętności powiedzenia NIE w sytuacjach nacisku ze strony kolegów i środowiska w sprawie picia alkoholu;
 • poświęcania szczególnej uwagi wychowawcy na wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka poprzez:
  • okazanie zainteresowania każdemu wychowankowi;
  • badanie środowiska domowego oraz indywidualne rozmowy z rodzicami lub opiekunami;
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów osobistych poruszanych przez wychowanków;
  • bycie dla uczniów modelem i wzorem ról życiowych;
  • wspólne opracowywanie metod postępowania w sytuacjach konfliktowych;
  • zwracanie się do dzieci po imieniu, nie używanie przezwisk;
  • dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku.

III. Metody i pomoce dydaktyczne pomagające w realizacji programu

 1. aktywne metody dydaktyczne wyzwalające u wychowanków własną inicjatywę: burza mózgów, dyskusja punktowana;
 2. gry symulacyjne i ćwiczenia edukacyjno-poznawcze: "Znajdż właściwą dłoń", "Zgadnij co to jest", "Krzesła", "Ślepe samochody", "Moje zalety i wady", "Herb", "Zwierzęta", "Wyobraż sobie", "Wyobrażona historia", "Baloniki";
 3. zajęcia plastyczne, sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe i turystyczno-krajoznawcze;
 4. dostępne filmy video dotyczące omawianej problematyki, materiały papiernicze i graficzne (papier, farby, pisaki, kreda, klej itp.);
 5. konkursy: plastyczny, muzyczny propagujący tematykę "antyprzemocową" i "antyalkoholową".

IV. Imprezy towarzyszące realizacji programu

 1. Zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych technik i form plastycznych: doskonalenie umiejętności manualnych oraz nawiązywanie ścisłej współpracy podczas wykonywania prac grupowych. Zajęcia zakończone wystawą prac oraz przydzieleniem nagród i wyróżnień.

  Tytuł zajęć:
  • "JA po skończeniu szkoły"
  • "Moje przyszłe wakacje"
  Termin realizacji: marzec - czerwiec 2000
 2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne: zapoznanie z zasadami gier zespołowych, wzmacnianie zdrowej rywalizacji w grupie, rozwijanie zdolności, sprawności oraz zainteresowań sportowych.

  Tytuł zajęć:
  • "Sportowiec bez nałogów"
  • "Wzorowy kibic"
  Termin realizacji: cały rok 2001
 3. Zajęcia kulturalno-rozrywkowe, rozwój funkcji poznawczych, stwarzanie warunków do lepszej integracji grupy.

  Tytuł zajęć: "Trzymajmy się razem"
  Termin realizacji: marzec-maj-wrzesień-listopad 2001
 4. Zajęcia turystyczno-krajoznawcze, stwarzanie możliwości pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego.

  Tytuł zajęć: "Witaj wiosno"
  Termin realizacji: maj 2001

Program "Garbusek 3" jest kontynuacją wcześniejszego programu "Garbusek 2" realizowanego w roku 2000. Cieszył się on dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży objętej tą formą terapii. Masowy udział w imprezach sportowych, plastycznych oraz turystycznych spowodował, że chcielibyśmy nadal kontynuować zapoczątkowany przez nas program pracy z dziećmi ze środowisk zagrożonych przemocą i alkoholizmem.

Odpowiedzialni za realizację programu: Kierownik oraz wychowawcy Internatu SOSW w Sanoku.

Opracowanie: mgr Grzegorz Dudziński

Wyświetleń: 1594


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.