Katalog

Jolanta Wójcikiewicz
Technika, Konspekty

Co to jest recykling? Ekologiczne problemy rozwoju techniki

- n +

Ekologiczne problemy rozwoju techniki. Co to jest recykling?

KONSPEKT LEKCJI

Cel ogólny: Przybliżenie uczniom problematyki recyklingu, zapoznanie ze sposobami segregacji i składowania odpadów oraz uświadomienie zagrożeń degradacji środowiska.

Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:

- zna pojęcie recykling, produkt przyjazny dla środowiska, toksyczność, promieniotwórczość, utylizacja, biodegradacja, neutralizacja,
- wyjaśnia na czym polega recykling i segregacja odpadów,
- wymienia sposoby segregacji i składowania odpadów,
- wymienia rodzaje opakowań z punktu widzenia ich możliwości ponownego użycia oraz przetwarzania,
- wymienia sposoby przetwarzania i zagospodarowania odpadów,
- podaje wady i zalety materiałów stosowanych do wykonywania opakowań,
- analizuje wartości opakowań z różnych punktów widzenia: funkcji, zastosowanych materiałów, optymalnego kształtu, estetycznego wyglądu, możliwości ponownego użycia oraz przetwarzania,
- odczytuje oznaczenia podane przez producenta dotyczące sposobów przetwarzania i składowania materiałów,
- wykorzystuje informacje podane przez producenta dotyczące sposobów przetwarzania składowania i materiałów,
- aktywnie pracuje w grupie,
- samodzielnie korzysta z dostępnego oprogramowania komputerowego,

Metody nauczania: pogadanka, pokaz, dyskusja, prezentacja komputerowa, burza mózgów, praca z nośnikiem informacji, wycieczka.

Środki dydaktyczne: stanowiska komputerowe, niezbędne oprogramowanie (program (PowerPoint), zestawy poleceń dla grup, przykłady opakowań z różnych przedmiotów, ulotki o konkursach.

Formy organizacyjne: praca z całą klasą, praca w grupach.

Uwagi: czas realizacji tematu 5 jednostek lekcyjnych (3 jednostki lekcyjne w pracowni technicznej + 2 jednostki lekcyjne wycieczka)

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno -porządkowe.
2. Podanie tematu lekcji i wyjaśnienie jej celu.
3. Zalety i wady materiałów stosowanych do wykonania opakowań - prezentacja multimedialna w PowerPoint. Na poszczególnych stanowiskach komputerowych uczniowie oglądają prezentację komputerową.
3. Wyjaśnienie zasad pracy w grupie. Podział uczniów na 5 grup.
4. Praca w grupach. Uczniowie pracują w grupach zastanawiając się nad kryteriami doboru materiału na opakowania z punktu widzenia:
Grupa I - ekonomisty
Grupa II - handlowca specjalisty ds. marketingu
Grupa III - ekologa towaroznawcy
Grupa IV - konsumenta
Grupa V- lekarza
5. Prezentacja pracy poszczególnych grup. Zapis kryteriów na tablicy.
6. Analiza opakowań z punktu widzenia ich możliwości ponownego użycia (opakowania wielokrotnego użytku) oraz przetwarzania (opakowania jednorazowe).
7.Rodzaj materiału, a możliwość jego przetworzenia -dyskusja.
8.Podanie uczniom informacji o konkursach:
- "Srebna puszka" Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych "Recal" mającym na celu nie tylko zbieranie, ale i recykling tych opakowań.
- "Komputery za tonery" - zbiórka zużytych (pustych) kartridży po atramentach i tonerach do drukarek komputerowych.
9.Ocena pracy uczniów na lekcji.
10.Poinformowanie o celach wycieczki do Przedsiębiorstwa Komunalnego "Komax":
- udział uczniów w lekcji edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska,
- zwiedzanie ekologicznego wysypiska śmieci,
- prelekcja na temat segregacji i składowania odpadów.
11.Ogłoszenie szkolnego konkursu na najciekawszy projekt dotyczący wykonania ekologicznego opakowania do przechowywania produktów płynnych.

 

Opracowanie: Jolanta Wójcikiewicz
nauczyciel informatyki i techniki

Wyświetleń: 6756


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.