Katalog

Agnieszka Ropska
Język polski, Plany pracy

Program zajęć koła żywego słowa

- n +

Program zajęć koła żywego słowa

I. Koncepcja
Adresatem programu koła żywego słowa są uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach, którzy interesują się sztuką recytacji, mają zdolności i predyspozycje aktorskie i chcą te zainteresowania rozwijać. Program ma być realizowany na zajęciach fakultatywnych poza planem lekcji (2-3 godź. w tygodniu). Zamierzam oprócz materiału zaplanowanego dla wszystkich uczestników zajęć uwzględnić również indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Formy pracy to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, podczas których zostanie w sposób przystępny przekazana niezbędna wiedza.

II. Cele:

Ogólne:

- rozwijać zainteresowania uczniów,
- sprawiać radość z uczestnictwa w zajęciach (zaspokojenie potrzeby aktywności twórczej),
- pogłębiać wiedzę i umiejętności z zakresu dykcji, recytacji i pracy z tekstem,
- uwrażliwić na poprawność i piękno słowa mówionego.

Operacyjne:
Uczeń potrafi:

- mówić wyraźnie, czysto, wyraziście i sugestywnie,
- pracować nad tekstem literackim zgodnie z zasadą pięciu etapów,
- wygłaszać z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie,
- usprawniać własne narządy artykulacyjne poprzez odpowiednie ćwiczenia.
Uczeń zna:
- podstawowe cechy wypowiedzi mówionej,
- ćwiczenia dykcyjne i rozluźniające,
- pięć etapów pracy nad tekstem literackim.

III. Dobór i układ materiału programowego


Tematyka zajęć

I semestr
1. Zapoznanie z programem Koła Żywego Słowa
2. Najciekawsze książki i filmy - dyskusja
3. Etapy pracy nad tekstem na przykładzie Zielonogórskich Klechd:
- poznanie tekstu
- ustalenie celu wypowiedzi
- odniesienie tekstu do rzeczywistego terenu - aktualnych warunków
- kontakt z aktualnie występującym otoczeniem - adresat
- interpretacja
4. Test pt. Prawidłowe oddychanie (jest to test na czytanie ze zrozumieniem - tekst z instrukcją o prawidłowej postawie i prawidłowym oddychaniu podczas głośnego czytania + pytania do tekstu)
5. Kształtowanie wrażliwości na słowo - teksty o funkcji poetyckiej
6. Rozmowa na temat aktorstwa - tekst Jak w swawolnym Olutku budził się bakcyl teatru (Aleksander Zelwerowicz)
7. Zapoznanie z tekstem J. Brzechwy Pchła Szachrajka (analiza tekstu, charakterystyka postaci, podział ról, próby czytane z podziałem na role, próby z wygłaszaniem tekstu z pamięci, z charakteryzacją i rekwizytami, próba generalna)
8. Przedstawienie Pchły Szachrajki dla rodziców

II semestr
1. Przedstawienie Pchły Szachrajki dla kolegów z klas młodszych
2. Podstawowe cechy wypowiedzi mówionej:
- wyraźnie i czysto
- wyraziście i sugestywnie (intonacja, barwa dźwiękowa głosu, akcent zdaniowy i pauza)
3. Jak zadbać o wyraźną i czystą mowę - ćwiczenia dykcyjne
4. Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, modulacja głosu
5. Recytacja utworów poetyckich i prozatorskich twórców dla dzieci, np. Jana Brzechwy, Joanny Kulmowej, Danuty Wawiłow (wybór utworu, analiza recytacyjna, opanowanie pamięciowe)
6. Rozwijanie umiejętności publicznego wypowiadania się ze szczególnym uwzględnieniem kultury wypowiedzi
7. Tworzenie własnych tekstów poetyckich, przygotowanie do tego procesu
8. Wygłaszanie tekstów z pamięci
9. Praca nad przygotowaniem przedstawienia pt. Pani Twardowska - teatr lalkowy (uczniowie mają też do wyboru: Bajka o rybaku i złotej rybce, Kot w butach)
10. Przedstawienie jednej z jednoaktówek Marii Kownackiej (do wyboru: O odwilży, o kichaniu i o wiosny powitaniu, Jarzynki babci Balbinki, Jak wół do karety)

IV. Wymagania programowe

Oczekiwane osiągnięcia uczniów należą do wymagań wykraczających, które obejmują wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, a wynikają z indywidualnych zainteresowań uczniów i pełnego wykorzystania dodatkowych wiadomości i umiejętności, które zostały określone w rozdziale II Cele operacyjne.

Miarą sukcesu uczniów będzie obserwacja, ich samoocena, ocena zespołu
oraz nauczyciela - zawsze wskazująca pozytywy i sposób korygowania ewentualnych błędów.

V. Obudowa programu

1. Metody i formy pracy to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, podczas których zostanie w sposób przystępny przekazana niezbędna wiedza.
2. Środki dydaktyczne - uczniowie powinni przynosić na zajęcia lusterka, teksty literackie, wykonywać potrzebne rekwizyty i stroje (w miarę ich możliwości; tu ważne jest też zaangażowanie nauczyciela).
3. Podręczniki, z których korzystam:
Maria Kownacka Cztery mile za piec (sztuki dla teatrów dziecięcych), Warszawa 1970.,
Teatr w szkole,
wybór i opracowanie scenograficzne A. Maksymiak, red. M. Wróblewska, Wrocław 1998.,
Marian Mikuta Kultura Żywego Słowa, Warszawa 1963.

VI. Ewaluacja programu

Na zakończenie zajęć przygotowałam ankietę ewaluacyjną dla uczestników

ANKIETA DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ KOŁA ŻYWEGO SŁOWA
 
Oceń w skali 1-6 poprzez wstawienie w odpowiedniej rubryce X 1 2 3 4 5 6
1. Z radością uczestniczyłem/am w zajęciach kółka            
2. Miałem/am możliwość rozwoju swoich zainteresowań            
3. Pogłębiłem/am wiedzę i umiejętnośći z zakresu dykcji i recytacji            
4. Miałem/am wpływ na tematykę zajęć            
5. Ogólna ocena prowadzącej zajęcia            


 

Opracowanie: Agnieszka Ropska

Wyświetleń: 2666


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.