Katalog

Danuta Maliszewska
Pedagogika, Rady

Praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo - propozycje rozwiązań w pracy rewalidacyjnej

- n +

Praca z dzieckiem upośledzonym umysłowo - propozycje rozwiązań w pracy rewalidacyjnej

1. Punktem wyjścia dla opracowania indywidualnych programów rewalidacji indywidualnej są najlepiej rozwinięte sprawności, umiejętności. Usprawniamy najmniej zaburzone funkcje, by dać dziecku szansę na sukces. Skupiamy się na usprawnianiu najmocniejszych stron dziecka, przywracamy mu wiarę w możliwości, przezwyciężanie trudności.
2. Terapia pedagogiczna ma 3 fazy:
1. przygotowawcza zmierza do diagnozy trudności wychowawczych
2. porady dla rodziców
3. rozmowy indywidualne, terapia zabawowa.
3. Poprzez zabawę dziecko poznaje świat, uczy się rozumienia różnych ról społecznych, otaczających je ludzi praz własnej roli w życiu. We wspólnej zabawie nabiera pewności siebie, łatwiej i szybciej nawiązuje kontakty z innymi osobami.
4. Jednym z podstawowych celów rewalidacji jest wyrobienie aktywnej postawy ucznia.
5. Metoda ośrodków pracy - stwarza szerokie warunki do rozwoju aktywności dziecka. W niej wzajemnie uzupełniają się metody oparte na obserwacji, słowie i praktycznym działaniu, wspomagane metodami uczenia przez naśladownictwo i metody wzmacniania pozytywnego.
6. Jeżeli chcemy uczuć dziecko, musimy je uważnie obserwować, co je szczególnie zajmuje i co ono lubi. Wszystko co robimy, zaczynamy od obserwacji, od niej uzależniamy dalsze kroki pracy. Na podstawie obserwacji zdecydujemy, jak postąpimy w konkretnym przypadku, czy to co robimy powoduje jakąś zmianę. Należy poznać dziecko w toku jego działalności, zabawy, w różnych sytuacjach.
7. Celem podstawowym w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi jest osłuchanie z najprostszymi wyrazami i zwrotami oraz zrozumienie mowy.
8. Istotną rolę w pracy z takimi dziećmi odgrywa metoda przez naśladownictwo.
9. W początkowym okresie dużą rolę przy naśladowaniu mają wzorce ruchowe, wspierane poleceniami i wyjaśnieniami słownymi.
10. Możemy osiągnąć pożądane rezultaty przez stosowanie wzmocnień pozytywnych.
11. Ze względu na brak rozumienia poleceń, brak reakcji na polecenia, należy je powtórzyć, pomóc dziecku wykonać polecenie np. ujmując jego rękę, doprowadzając w pożądane miejsce, wkładając do ręki zabawkę lub przedmiot.
12. Gdy uczymy dziecko naśladownictwa mówimy "zrób to" demonstrujemy czynność, podpowiadamy dziecku stosując wzmocnienie za wykonanie czynności.
13. Zaczynamy od nauki dużych, prostych ruchów. Od prostych ruchów przechodzimy do delikatnych (rąk, palców) a potem do ruchów twarzy i ust.
Stosujemy tu metody naprowadzania czyli:
- podpowiadania (fizyczne, przez gesty)
- dzielenia czynności na elementarne etapy i uczymy każdego z nich
14. W nauczaniu tych dzieci odgrywają główna rolę przekazy niewerbalne.
15. Ruch ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, u których motoryka jest znacznie ograniczona. W związku z tym należy podkreślić ogromne znaczenie Metody W. Sherborne. Metoda ta ułatwia funkcjonowanie motoryczne i daje poczucie sprawności ruchowej. Zaspokaja potrzeby społeczne, poznawcze, potrzebę ruchu.
16. Dziecko upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym nie powinno podejmować nowych zadań, dopóki nie opanuje w wystarczającej mierze poprzednich. Młodsze dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym łatwiej i lepiej spostrzegają bodźce wzrokowe niż słuchowe. I dlatego w dziedzinie rozwijania pojęć słownych trzeba największy nacisk położyć na oddziaływanie na zmysł wzroku, nie lekceważąc zmysłu słuchu.
W tym zakresie prowadzimy ćwiczenia wstępne (okres przedsłowny)
- proste odwzorowywania
- ćwiczenia rozwijające zdolność operowania symbolami: łączenie identycznych obrazków, kształtów geometrycznych, rysunków
- następne stadium to proste klasyfikowanie (większa ilość elementów)
- ćwiczenie kojarzenia napisów z przedmiotami, do których się odnoszą
W ten sposób dziecko nauczy się odczytywać napisy zawierające ważne informacje i pomagające właściwie reagować w różnych sytuacjach życiowych (napisy "wejście", "nie wchodzić", "nie dotykać").

 

Opracowanie: mgr Danuta Maliszewska

Wyświetleń: 3152


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.