Katalog

Edyta Gryz
Matematyka, Scenariusze

"Poznajemy naszą szkołę" - metoda projektu na matematyce - przykładowy projekt do realizacji w klasie V

- n +

Metoda projektu na matematyce

"Powiesz - zapomnę,
pokażesz - zapamiętam,
przeżyję, doświadczę - zrozumiem."

Do nowych metod nauczania należą metody aktywizujące, które zakładają aktywność ucznia w procesie dydaktycznym. W literaturze fachowej spotkać się można z kilkoma rodzajami takich metod, które dobrze sprawdzają się na godzinach wychowawczych czy przedmiotach humanistycznych. Są to metody typu: burza mózgów, metaplan, metoda przypadków, grupy zadaniowe... Jednak metody te nie są najlepsze do zastosowania na lekcjach matematyki.

Na lekcjach matematyki sprawdza się metoda projektu. Postanowiłam zastosować tę świetną, sprawdzoną i lubianą przez uczniów metodę na moich lekcjach.

Najważniejszymi cechami metody projektu są:
- zerwanie z zasadą dominacji nauczyciela,
- samodzielne planowanie i przeprowadzanie pracy przez uczniów,
- uczenie się poprzez rozwiązywanie problemów,
- zdobywanie wiedzy z jednoczesnym jej wykorzystaniem w praktyce,
- korzystanie z różnych źródeł informacji,
- interdyscyplinarność.
Przedstawiam przykładowy projekt do wykorzystania na lekcjach matematyki w klasie V, dotyczący zbierania i przetwarzania danych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach

Metoda projektu na lekcji matematyki

POZNAJEMY NASZĄ SZKOŁĘ

Polany kwiecień-maj 2005r.

Edyta Gryz
PSP w Polanach
PROJEKT NA LEKCJI MATEMATYKI INSTRUKCJA

TEMAT: Poznajemy naszą szkołę.

CELE:

- zdobycie wiadomości na temat uczniów naszej szkoły
- wdrażanie do samodzielnego zdobywania informacji
- rozwijanie umiejętności przetwarzania danych
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE:

1.Komunikowanie się.
2.Umiejętność współpracy w grupie.
3.Efektywne współdziałanie w grupie.
4.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za członków grupy.
5.Umiejętność oceny pracy własnej i innych.

ZRÓDŁA:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach.

ZADANIA DLA UCZNIÓW:

1.Uczniowie sami dzielą się na grupy.
2. Uczniowie sami wybierają szczegółowy temat dotyczący szkoły.
3. Zebranie informacji do swojego tematu.


UCZESTNICY PROJEKTU: Uczniowie klasy V.

TERMIN REALIZACJI: 11 kwiecień- 16 maj 2005r.

PLAN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW:

1. Wybór szczegółowego tematu dotyczącego szkoły- 18 kwiecień.
2. Zbieranie danych- 25 kwiecień.
3. Przetworzenie danych na tabele- 1maj.
4. Zebranie wszystkich potrzebnych materiałów i wykonanie wykresów- 15 maj.

SPOSÓB PREZENTACJI:

Wystawa plakatów, albumów dnia 16 maja - omówienie realizacji zadań przez
liderów grup.

KRYTERIA OCENY:

Ocenie podlegają:
- poprawne zebranie danych
- umiejętne przetwarzanie danych (tabelaryzacja danych, sporządzenie diagramów )
- estetyka prac
- zaangażowanie w realizację projektu.

Uczniowie otrzymają następujące oceny
celującą za uzyskane I miejsce
bardzo dobrą za II miejsce
dobrą za III miejsce

EWALUACJA


I Plan ewaluacji projektu - "Poznajemy naszą szkołę".

1. Uzasadnienie

Ewaluacja ma służyć autorowi projektu w celu zbadania zaplanowanych osiągnięć. Informacja będzie podana do wiadomości uczniów.

2. Strategia i metody

a) rodzaje ewaluacji: końcowa
b) b) metody: ankiety obserwacja

3.Przedmiot ewaluacji

Przedmiotem ewaluacji jest zbadanie efektów realizacji założonych celów.

4.Ewaluator

Informacje zbiera i kieruje procesem nauczyciel matematyki.

5.Czas

Ewaluację prowadzi się po zakończeniu projektu.

6.Pozwolenie

Udział w badaniach jest dobrowolny. O treści raportu decyduje nauczyciel.

7. Wykorzystanie ewaluacji

Raport z ewaluacji przedstawiony zostanie uczniom klasy V.

II. Projekt ewaluacji

Obszar Pytania kluczowe Kryteria sukcesu
1. Organizacja pracy.
2. Poprawność relacji interpersonalnych.. 1. Jakie korzyści odniosłeś pracując metodą projektu?
2. Czy w czasie wykonywania zadań miałeś pozytywne czy negatywne odczucia?
3. Twój komentarz do wykonywanych zajęć.
Uczniowie:
- rozbudzają zainteresowanie matematyką
- nabywają umiejętność współpracy w grupie
- dokonują prezentacji na dobrym poziomie

III. Techniki i narzędzia badawcze.

1. Ankiety dla uczniów.
2. Obserwacja prowadzona przez nauczyciela.

Raport zostanie opracowany po zakończeniu projektu.

 

Opracowanie: Edyta Gryz

Wyświetleń: 6445


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.