Katalog

Marta Chlebek, Krystyna Borkowska
Zajęcia zintegrowane, Różne

Moja mamusia w obrazie i poezji

- n +

Projekt "Moja mamusia - w obrazie i poezji"

realizowany z uczniami kl. IIIa SP w Budziwoju
w okresie od 15.04.2004r. do 26.05.2004r.

Wstęp

Reforma edukacji otworzyła przed nauczycielami możliwość stosowania nowych form pracy, bardziej dostosowanych do lokalnych warunków i potrzeb. Program nauczania nie jest już traktowany jako "spis treści", ale jako zbiór celów i zadań, które mogą być realizowane na wiele sposobów, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, jej środowiska i konkretnej grupy uczniów.

Jedną z form pracy z dziećmi w kształceniu zintegrowanym jest metoda projektów. To szczególnie atrakcyjna i wartościowa forma realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych. Posługiwanie się metodą projektów pozwala zarówno nauczycielowi jak i uczniom:
- rozwijać umiejętności podejmowania różnorodnych działań
- integrować grupę
- rozwijać odpowiedzialność i samodzielność
- stymulować rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny
- uwzględniać indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia
- rozwijać myślenie twórcze
- integrować wiedzę szkolną i pozaszkolną
- oceniać skuteczność podejmowanych działań

Metoda projektów sprzyja kształtowaniu u uczniów wielu umiejętności społecznych i ogólnorozwojowych związanych z podejmowaniem konkretnych działań: od fazy planowania i poszukiwania wsparcia oraz sposobów rozwiązań, aż po ich realizację i ocenę.

Głównymi założeniami metody projektów jest to aby:
- miały charakter interdyscyplinarny, integrujący wiedzę przekazywaną
w ramach różnych przedmiotów
- większość decyzji uczniowie powinni podejmować samodzielnie
(co nie oznacza bez pomocy nauczyciela) - powoduje to, że uczniowie są bardziej odpowiedzialni za skutki tych decyzji i ich wpływ na realizowane zadanie. Idzie za tym zwiększenie zaangażowania uczniów w pracę i pozytywne nastawienie do działania. Mają oni możliwość podejmowania decyzji związanych z wyborem sposobu pracy oraz publicznym zaprezentowaniem wyników. Ponadto, określenie celów pracy przy pozostawieniu swobody wyboru metod pozwala uczniom na wybranie takiej strategii uczenia się, która jest dla nich najbardziej odpowiednia. Jest to szczególnie ważne w procesie edukacji, bowiem niewiele jest w nauczaniu sytuacji i obszarów, które dawałyby uczniom rzeczywiste poczucie niezależności i decydowania o efektach pracy.

Projekt "Moja mamusia - w obrazie i poezji" spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród wszystkich uczniów. Inspiracją i motywacją do próby własnej twórczości poetyckiej były spotkania z twórcami poezji, w których uczestniczyli nasi wychowankowie.

Hasło programowe:

Układanie i zapisywanie swobodnych tekstów, wierszyków i rymowanek.

Cele projektu:

- Pogłębianie więzi uczuciowej mama - dziecko.
- Rozwijanie umiejętności układania i redagowania wypowiedzi i wierszy na dany temat.
- Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach
- Podjęcie próby własnej twórczości poetyckiej

Cele operacyjne:

- Potrafi nazwać i określić uczucia towarzyszące różnym przeżyciom.
- Wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat.
- Redaguje spójną wypowiedź na określony temat i potrafi ją zaprezentować.
- Umie zapisać tekst z zastosowaniem programu Word.
- Potrafi samodzielnie wyszukać w literaturze wiersze na podany temat.
- Podejmuje twórcze próby poetyckie i literackie.
- Wygłasza tekst i recytuje wiersze z odpowiednią intonacją głosu, mimiką twarzy, postawą.
- Wykorzystuje znane techniki plastyczne, inspiruje prace własnymi spostrzeżeniami.
- Umie posługiwać się zszywaczem.
- Jest oryginalny i pomysłowy.
- Umie współpracować w zespole.

Zakresy edukacji:
polonistyczna
środowiskowa
plastyczna
techniczna
informatyczna

Środki dydaktyczne:

wiersze o mamie, zdjęcia mam, szablony kwiatów, program MS Word, wytwory plastyczne, wiersze napisane przez dzieci

Metody i techniki pracy:

projekt, rozmowa, pokaz, analiza wierszy, wywiad, technika "Słoneczka", burza mózgów, praca w grupie

Realizacja projekt


Zajęcia 1.


Temat: Zapoznanie uczniów z projektem - tematem, celami i etapami jego realizacji oraz instrukcją.
Uczniowie otrzymują wiersze, fragmenty inscenizacji, teksty piosenek, które złożą się na program akademii w dniu 26 maja.
Zadanie: przynieść do klasy książeczki, w których znajdują się wiersze o mamie.

Zajęcia 2.

Temat: Wiersze o mamie wybrane z literatury.

1. Zgromadzenie w klasie - książek i czasopism z wierszami o mamie, przeglądnięcie materiału, wybranie jednego wiersza do zaprezentowania w klasie
2. Zaprezentowanie przez uczniów wierszy o mamie wybranych z literatury i czasopism; zwrócenie uwagi na odpowiednią interpretację.
3.Analiza wierszy: jak poeci piszą o mamie (wybranie wyrażeń opisujących mamę).
4.Przygotowanie klasowej wystawki przyniesionych książek i czasopism - praca zespołowa.
Zadanie: Samodzielnie ułożyć wierszyk o swojej mamie - zwrócenie uwagi na formę zapisu.

Zajęcia 3.

Temat: Bawimy się poezją.

1. Prezentacja napisanych wierszy.
2.Konsultowanie z nauczycielem zmian dotyczących doboru słownictwa, rymów, poprawa błędów gramatycznych i ortograficznych.
3.Przepisywanie poprawionych wierszy na komputerze zastosowaniem programu MS Word.
4.Wydrukowanie wierszy w pracowni komputerowej.
5.Składanie i kompletowanie rozciętych kartek w tomiki wierszy (tyle tomików ilu uczniów w klasie)
Zadanie: Przynieść na następne spotkanie zdjęcie mamy.

Zajęcia 4.

Temat: Wykonanie portretu mamy.
1.Oglądanie zdjęć mam - omówienie charakterystycznych cech wyglądu (kolor oczu, włosów, fryzury itp.)
2.Wykonanie portretu mamy dowolną techniką plastyczną.
3.Ekspozycja prac na tablicy - swobodne wypowiedzi autorów o pracy.
Zadanie: Przeprowadź wywiad z mamą wg. ustalonego zestawu pytań. Odpowiedzi mamy zapisz na kartce.

Zajęcia 5.


Temat: Moja mama
1.Prezentacja informacji zebranych poprzez wywiad:
- imię mamy
- czym się zajmuje
- jaki ma wykonywany zawód
- co lubi jeść
- jej ulubiony kolor
- czego nie lubi
2.Redagowanie wypowiedzi na pytanie: Za co kocham moją mamę? - tworzenie banku pomysłów.
3.Swobodne wypowiedzi uczniów na w/w pytanie - zwracanie uwagi na poprawność językową, budowanie spójnych, złożonych zdań.
4.Zapisywanie ułożonych wypowiedzi na kartkach - sprawdzanie przez nauczyciela poprawności zapisu.
5.Samodzielne przepisywanie tekstów na komputerze.
6.Wydrukowanie napisanych zdań i naklejenie pod wykonanym portretem mamy.
Zadanie: Obejrzyj różne strony tytułowe książek. Zwróć uwagę na elementy plastyczne i tekstowe

Zajęcia 6.

Temat: Próba na akademię z okazji Dnia Matki
(Śpiewanie piosenek, ćwiczenie układu tanecznego, scenek, recytacja wierszy.)

Zajęcia 7.


Temat: Zaprojektowanie i wykonanie strony tytułowej do tomiku wierszy uczniów klasy III a pt. "Mojej Mamie".
1.Omówienie kompozycji strony tytułowej.
2.Wykonanie projektu na kartce w/g własnego pomysłu.
3.Odrysowywanie od szablonów wzorów kwiatów i liści.
4.Oklejanie bibułą wyciętych elementów i łączenie poszczególnych części kwiatka.
5.Łączenie strony tytułowej z wszystkimi kartkami tomiku za pomocą zszywacza.
Zadanie: Zaproś mamę na spotkanie z okazji Dnia Matki.

Zajęcia 8.


Temat: 26 maja - Dzień Matki
1. Przygotowanie wystawy prac dzieci pn.: "Portret mojej Mamy".
2. Uroczysta akademia z okazji Dnia Matki:
- część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy IIa i IIIa (inscenizacje, piosenki, taniec, wiersze i życzenia)
- recytacja ułożonych dla mam wierszy (każde dziecko recytuje swój wierszyk)
- wręczenie mamom upominków - tomików wierszy pt. "Mojej Mamie"
- zaproszenie mam na poczęstunek do klas.

Zajęcia 9.

Temat: Nasze opinie o projekcie.
1. Podsumowanie pracy przez uczniów - samoocena w/g karty, zwrócenie uwagi na:
- samodzielność w pracy
- estetykę wykonania
- poprawną formą wypowiedzi
- prezentację własnej twórczości
- współpracę podczas wykonywania zadań projektu
- zainteresowanie uczniów realizacją zadań
- współpraca z nauczycielem
- poszukiwanie źródeł informacji
2. Wyrażenie aprobaty dla zaangażowania uczniów w realizację zadań; wręczenie dyplomów.

Instrukcja do projektu

"Moja mamusia w obrazie i poezji"

Cel projektu:

1. Pogłębianie więzi między mamą, a dzieckiem poprzez wyrażanie swoich uczuć w twórczości własnej i samodzielnej pracy.
2. Rozwijanie umiejętności redagowania wypowiedzi i układania wierszy na dany temat poprzez:
- analizę różnych utworów poetyckich
- samodzielne układanie wierszyków
- redagowanie spójnych logicznie wypowiedzi
- poprawne zapisywanie tekstów pod względem ortograficznym i gramatycznym
- poznanie budowy wierszy oraz sposobu ich zapisywania
- Rozwijanie umiejętności plastyczno - technicznych poprzez własne pomysły i spostrzeżenia.

Czas realizacji: od 15.04. do 26.05.2004r.

Zadania projektu omawiane i realizowane będą szczegółowo na spotkaniach pozalekcyjnych (wtorek - 1 godz.), zajęciach plastyczno - technicznych i edukacji polonistycznej. Część zadań realizowana będzie przez Ciebie jako praca domowa.

Sposób realizacji:

Spotkanie 1.

Dzisiaj zapoznamy się z nową metodą pracy. Jest to metoda projektu. Pracując w oparciu o nią przygotujecie uroczystość z okazji Dnia Matki.

Spotkanie 2.

1. Przynieś na spotkanie w dniu 18.04.2004 r. książki, czasopisma, w których są wiersze o mamie.
- wybierz te, które podobały ci się najbardziej
- przygotuj się do zaprezentowania ich na forum klasy
- z przyniesionych materiałów, wspólnie z kolegami, przygotuj wystawę wierszy o mamie w sali 15.
2. Ułóż samodzielnie wierszyk dla swojej mamy, napisz go na kartce
i przynieś na spotkanie, które odbędzie się w sali komputerowej w dniu 27.04.2004 r. W razie trudności możesz skorzystać z pomocy nauczyciela codziennie w czasie długiej przerwy albo po zakończonych zajęciach.

Spotkanie 3.


1. Przeczytaj ułożony wierszyk podczas spotkania w dniu 27.04. 2004 r.
(pomoc nauczyciela w doborze wyrazów do rymu, poprawności w zapisie wiersza).
2. Przepisz wiersz na komputerze (samodzielne włączenie programu MS Word i przepisywanie tekstu - umiejętne posługiwanie się klawiaturą komputera).
Nauczyciel nagrywa wszystkie napisane wierszyki na dyskietkę i drukuje zapisane teksty. Następnie kseruje materiały tyle razy, aby każdy uczeń miał komplet wszystkich wierszy.

3. Porozcinaj kartki z wydrukowanymi tekstami wzdłuż linii.
4. Skompletuj tomik wierszy wykorzystując porozcinane kartki za pomocą zszywacza.
5. 5Przynieś na następne spotkanie zdjęcie mamy.

Spotkanie 4.

1.. Omów charakterystyczne cechy wyglądu swojej mamy.
2.. Na zajęciach plastycznych wykonaj portret swojej mamy.
Przy wykonywaniu prac zwróć uwagę na prawidłowe zagospodarowanie karki, zachowanie prawidłowych proporcji twarzy, cechy charakterystyczne swojej mamy: kolor oczu, włosów, fryzurę.
3. Przygotuj ekspozycję prac na tablicy.
4. Przeprowadź wywiad z mamą wg. ustalonego zestawu pytań. Odpowiedzi mamy zapisz na kartce.

Spotkanie 5.

1. Zaprezentuj informacje zebrane poprzez wywiad.
2. Zredaguj odpowiedź na pytanie: Za co kochasz swoją mamę?
3. Samodzielnie napisz ułożoną wypowiedź na komputerze i wydrukuj.
4. Naklej wydrukowaną wypowiedź pod wykonanym portretem mamy.
5. Obejrzyj różne strony tytułowe książek. Zwróć uwagę na elementy plastyczne i tekstowe.

Spotkanie 6.

W dniu 12 maja odbędzie się próba na główną uroczystość.

Spotkanie 7.

1. Na edukacji technicznej wykonaj stronę tytułową do tomiku wierszy.
2. Odrysuj i wytnij poszczególne elementy kwiatów.
3. Oklej bibułą wycięte liście i kwiaty i przyklej je na karton.
4. Połącz stronę tytułową z pozostałymi kartkami tomiku za pomocą zszywacza.
5. Zaproś swoją mamę na uroczystość z okazji Dnia Matki.
6.. W przeddzień uroczystości przygotuj wspólnie z koleżankami i kolegami scenografię i wystawę portretów.

Spotkanie 8.

1. Zaprezentuj wraz z całą klasą w dniu 26.05. 2004r. inscenizacje, piosenki, tańce, wiersze i życzenia.
2. Wręcz mamie upominek - tomik wierszy pt.: "Mojej Mamie"
3. Zaproś mamę na poczęstunek do swojej klasy.

Spotkanie 9.

1.Wypełnij kartę samooceny, która jest podsumowaniem Twojej pracy.

Od Ciebie zależeć będzie jak wykonasz swoje zadania - czy jesteś samodzielny, pomysłowy, twórczy i czy będziesz dumny z siebie, ze swojej pracy.
Życzymy powodzenia!

KARTA SOMOOCENY
UMIEJĘTNOŚCI TAK CZĘŚCIOWO NIE
Czy jestem zadowolony z udziału w projekcie?      
Czy jestem zadowolony ze współpracy w grupie podczas realizacji zadań?      
Czy moja praca była samodzielna?      
Czy jestem zadowolony z prezentacji własnej twórczości?      
Czy metoda projektu zachęciła mnie do samodzielnej twórczości?      
Czy chciałbym, aby kiedyś przygotować podobne zajęcia?      

Co mi się podobało w czasie realizacji projektu?

................................................................................................
................................................................................................

Co zmieniłbym w tym projekcie?

................................................................................................
................................................................................................
 

Opracowanie: Marta Chlebek
Krystyna Borkowska

Wyświetleń: 2100


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.