Katalog

Bożena Szewczul
Język polski, Program nauczania

Między nami - efekt ewaluacji programu nauczania języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej nr dopuszczenia DKW-4014-37/01

- n +

Między nami - efekt ewaluacji programu nauczania języka polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej nr dopuszczenia DKW-4014-37/01

Internetowa przygoda z epopeją narodową, czyli Pan Tadeusz wirtualnie.
Scenariusz lekcji w klasie V
Założenia dydaktyczne

Celem głównym przeprowadzonej lekcji było kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania z Internetu w ramach integracji międzyprzedmiotowej. Uczeń w trakcie zadań wykonuje następujące operacje:
- uruchamia wyszukiwarkę internetową i obsługuje ją;
- wyszukuje w Internecie informacje na zadany temat;
- gromadzi informacje wyszukane na stronach WWW;
- zapisuje na dysku pozyskane z Internetu informacje i wykorzystać je do opracowania własnych wypowiedzi;
- wypowiada się w mowie i piśmie na temat fragmentów epopei;
- analizuje tekst literacki;
- dostrzega możliwości przedstawienia przyrody za pomocą różnorodnych środków wyrazu;
- wskazuje różnice między stroną internetową a stroną książkową;

Nauczyciel pracował przede wszystkim metodami poszukującymi. Stosował pogadankę, pracował wspólnie z uczniami z tekstem literackim. Dokonywał internetowej prezentacji, wykorzystując praktyczne działanie z dostępnymi źródłami informacji.

Wykorzystano 10 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu. Wcześniej przygotowano wspólnie z uczniami wystawę książek Adama Mickiewicza oraz fotografie poety. Zajęcia trwały dwie godziny lekcyjne

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel przedstawia cele lekcji:
- zapoznanie z twórczością Adama Mickiewicza;
- utrwalenie rozumienia pojęć: porównanie, epitet, personifikacja, wyrazy dźwiękonaśladowcze,
- uświadomienie bogactwa treści mieszczącego w dziele,
- wprowadzenie terminu wiersz rytmiczny.

2. Prezentuje dorobek literacki Adama Mickiewicza. Dzieci oglądają wystawę książek i zdjęcia poety z różnych okresów jego życia.

1. Przypomina zasady działania wyszukiwarki internetowej.

2. Uczeń uruchamia przeglądarkę Internet Explorer i w pasku adresowym wpisuje adres wyszukiwarki www.onet.pl.

3. Wyszukiwanie informacji na temat wieszcza:

- uczeń w polu tekstowym wpisuje hasło (słowo kluczowe) "Adam Mickiewicz" i uruchamia wyszukiwarkę;
- na ekranie pojawia się lista stron WWW na temat poety;
- uczeń otwiera wskazaną przez nauczyciela witrynę
http://www.mickiewicz.prv.pl

- pojawia się strona z fotografiami autora wraz z odsyłaczami (linkami) do jego twórczości;
- uczeń otrzymuje polecenie, by zatrzymać się na haśle "fragmenty", w ten sposób wyświetlone zostają informacje o księdze, z której pochodzi cytat;
- uczniowie wyszukują we fragmentach opis przyrody, np. burzy lub świtu w Soplicowie

5. Analiza utworu literackiego:
Nad Soplicowem słońce weszło i już padło
Na strzechy, i przez szpary w stodołę się wkradło;
I po ciemnozielonym, świeżym, wonnym sianie,
Z którego młodzież zrobiła posłanie,
Rozpływały się złote, migające pręgi
Z otworu czarnej strzechy, jak z warkocza wstęgi;
I słońce usta sennych promykiem poranka
Draźni, jak dziewczę kłosem budzące kochanka.
Już wróble skacząc świerkać zaczęły po strzechą,
Już trzykroć gęgnął gęsior, a za nim jak echo
Odezwały się chórem kaczki i indyki,
I słychać bydło w pole idącego ryki.


- nauczyciel głośno czyta tekst, uczniowie przedstawiają tematykę utworu,;
- uczeń wyszukuje środki stylistyczne: np. wyrazy dźwiękonaśladowcze (świerkać), porównania (za min jak echo), epitety (czarnej strzechyi), personifikacje (słońce...przez szpary do stodoły się wkradło);
- nauczyciel zwraca uwagę na piękno opisu;
- uczniowie pod kierunkiem nauczyciela tworzą epitety związane z salą komputerową;

7. Uczeń zaznacza (zaczernia) wybrany utwór i zapisuje na twardym dysku:
- kopiuje do SCHOWKA;
- otwiera edytor tekstu MS Works;
- wkleja tekst umieszczony w SCHOWKU;
- pod tekstem zapisuje wspólnie wybrane epitety;
- zapisuje na dysku do swojego foldera.

8. Wyszukiwanie w Internecie odpowiedniej ilustracji do utworu:
- uczeń wraca do wyszukiwarki Onet;
- wpisuje w pole tekstowe jeden z adresów podany przez nauczyciela (www.6plus.interklasa.pl/szesc/strony; www.wszpwn.com.pl/default)
- otwiera kolejne linki i wyszukuje obraz, który mógłby być ilustracją fragment epopei;
- nauczyciel udziela wskazówki w jaki sposób uściślić informacje i uzyskać adresy stron zawierające potrzebne wiadomości;

9. Uzasadnianie dokonanego wyboru.
10. Tworzenia własnej ilustracji w programie Point.

Podsumowanie

Lekcja ta była korelacją treści i kompetencji z różnych przedmiotów: języka polskiego, informatyki, sztuki. Uczniowie zostali zachęceni do korzystania z nowych źródeł wiedzy i komunikowania się za pomocą komputera. Nauczyli się wyszukiwania, gromadzenia i przedstawiania informacji z różnych dziedzin Dzięki grafice komputerowej zastosowali w praktyce nowe techniki plastyczne. Lekcja ta umożliwiła wszechstronny rozwój intelektualny uczniów i poszerzyła zakres ich wiadomości pozaprogramowych. Zwiększyła możliwość bieżącej kontroli wiadomości uczniów, a przede wszystkim scaliła wiedzę i umiejętności z różnych przedmiotów.

opracowała: Bożena Szewczul
Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię. Słów kilka o Mikołaju Koperniku.
Scenariusz lekcji w klasie VI
Założenia dydaktyczne

Cel główny
- kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania z Internetu w ramach integracji międzyprzedmiotowej;
- tworzenie uczuciowego związku z ojczyzną.

Uczeń w trakcie zadań wykonuje następujące operacje:

- uruchamia wyszukiwarkę internetową i obsługuje ją;
- wyszukuje w Internecie informacje na zadany temat;
- gromadzi informacje wyszukane na stronach WWW;
- zapisuje na dysku pozyskane z Internetu informacje;
- poszerza wiedzę;
- rozwija aktywność poznawczą oraz zainteresowania;
- kształci sprawność językową;
- tworzy uczuciowy związek z ojczyzną;

Osiągnięcia:
- umiejętność wypowiadania się;
- rozumienie semantyki przysłowia wstrzymał Słońce ruszył Ziemię;
- zapoznanie z biografią sławnych ludzi;
- tworzenie notatki biograficznej;
- określanie zastosowań wynalazków, o których mowa;.

Metody:

- słowna - pogadanka, rozmowa kierowana
- oglądowa
- prezentacja, praktyczne działanie, praca z dostępnymi źródłami informacji

Formy pracy:
indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: 10 zestawów komputerowych z dostępem do Internetu, drukarka, ksero, tekst wiersza W. Broniewskiego Kopernik, portret Mikołaja Kopernika,

Czas: 2 godziny lekcyjne

Przebieg lekcji:

1. Wprowadzenie do tematu: nauczyciel czyta wiersz Władysława Broniewskiego.
- Prosi o opisanie sytuacji w jakiej został przedstawiony astronom - biskup.
- Uczniowie na postawie tekstu i z pomocą cytatów odpowiadają na pytanie.
- Następnie na osi czasu umieszcza czasowniki, które nazywają to, co robi i co czuje astronom. Czasowniki te mogą wyszukać w tekście lub dodać własne.

2. Zapisanie na tablicy tematu lekcji
- Prośba o wyjaśnienie, do jakiego ważnego momentu historycznego odwołuje się ostatni wers wiersza.

3. Nauczyciel prosi o otwarcie edytora tekstu Word.
- Następnie czystego dokumentu i zapisanie w pięciu zdaniach wyjaśnienia słów zatrzymał słońce i poruszył Ziemię. Czas trwanie pracy 10 minut. Odczytanie wyników praca i zapisanie notatki we własnym folderze.

4. Uczniowie uruchamiają przeglądarkę Internet Explorer i w pasku adresowym wpisują adres gogle.pl. w dalszej kolejności hasło Mikołaj Kopernik.

5. Nauczyciel informuje, że zadaniem na dzisiejszą lekcję jest stworzeni notatki biograficznej o polskim astronomie. Następuje przypomnienie i zapisanie na tablicy cech charakterystycznych dla tej formy wypowiedzi.

6. Uczniowie otwierają poszczególne strony WWW. Wybierają potrzebne informacje i gromadzą je na dysku komputera (może to być np. dyskietka).
- Posługują się opcją kopiuj - wklej.
- Gromadzone informacje siłą rzeczy będą chaotyczne, to w następnym etapie ma nastąpić ich uporządkowanie i posegregowanie.

7. Nauczyciel pomaga i czuwa nad pracą.
- Pamiętać trzeba o włączeniu w pracę grupy wszystkich jej członków.

8. Z zapisanych danych po raz kolejny członkowie grupy wybierają najważniejsze, ale i ciekawe informacje.
- I znowu powstaje tekst chaotyczny, ale bardziej precyzyjny.
- Nauczyciel czuwa nad efektem wyborów.

9. Tworzą nowy dokument Word w swoim folderze i posługując się edytorem tekstu piszą notatkę biograficzną
- Niezbędne jest szybkie monitorowanie tekst pod kątem poprawności językowej i logiki, ponieważ podczas łączenia różnych stylistycznie tekstów może dojść do błędnych sformułowań.

10. Po zakończeniu pracy w pasku narzędzi wyszukują polecenie drukuj i drukują tekst.
- Po wydrukowaniu następuje ponowna korekta. Dokonują jej uczniowie i przynoszą nauczycielowi do sprawdzenia.

11. Powstałą notatkę odczytują klasie. Następuje ich ocena. Przedstawiciel grupy udaje się do sekretariatu, gdzie kseruje tekst dla wszystkich członków.
- Bardzo pożądane jest stworzenie wspólnie z klasą kryteriów oceny takiego tekstu, porządkuje to pracę i uczy dzieci analizowania tekstów pod kątem poprawności językowej, interpunkcyjnej i ortograficznej, a poza tym dzieci nabierają przekonania, ze nauczyciel podczas oceniania ich prac bierze pod uwagę konkretne umiejętności i nie stawia ocen wg swego widzi mi się.

12. Ostatni etap lekcji to umieszczenie tekstu w zeszycie.
- W jaki sposób się to dokona zależy to od wspólnych ustaleń, ale uczniowie najchętniej wklejają do zeszytu powstały tekst.

 

Opracowanie: Bożena Szewczul

Wyświetleń: 7144


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.