Katalog

Jolanta Ostrowska
Matematyka, Referaty

Praca metodą projektów na lekcjach matematyki

- n +

Praca metodą projektów na lekcjach matematyki

Referat przygotowany na posiedzenie zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych.

1. Wstęp
2. Co to jest metoda projektów?
3. Jak się przygotować do realizacji lekcji tego typu?
4. Od czego zacząć realizacje projektu?
5. Realizacja projektu
6. Przykładowe tematy
7. Pomocne materiały metodyczne
8. Podsumowanie

Ad.1 Wstęp

W swojej pracy pedagogicznej stosuję metodę projektów w celu uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, sprawienia, aby bardziej zainteresować uczniów matematyką. W dzisiejszym świecie, świecie telewizji, komputerów, Internetu, młodzież coraz trudniej zainteresować "zwykłą" matematyką. Wymaga to od nauczyciela szukania nowych metod nauczania. Współczesna technologia może być bardzo użyteczna, dlatego należy z niej korzystać zwłaszcza w przypadku pracy dodatkowej z uczniami. Pisząc ten referat
postanowiłam podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami, mając nadzieję, że wykorzystają moje doświadczenia także w swojej pracy.

Ad.2 Co to jest metoda projektów?

Projekt - jest to pewne zadanie które stawiamy uczniom do wykonania. Ustalamy temat, cele, spodziewane efekty i termin realizacji i prezentacji. Uczniowie pracują samodzielnie konsultując się z nauczycielem.

Zaletą tej metody jest to, że uczeń zdobywa nową wiedzę i umiejętności, może się także wykazać posiadana wiedzą i umiejętnościami. Prezentuje efekty swojej pracy kolegom i nauczycielom, co sprawia, że rozwija się także w innych aspektach (np. potrafi występować publicznie). Każdy uczeń także uczestniczy w procesie uczenia się kolegów zdobywając nowe doświadczenia. Zasadnicza różnica polega na tym, że uczeń samodzielnie zdobywa potrzebne informacje, opracowuje je, a później prezentuje innym. Rola nauczyciela polega na koordynowaniu działań grupy, udzielaniu wskazówek i pomocy przy realizacji projektu.

Metoda ta ma wiele zalet, np. łączy wiedzę z wielu przedmiotów, uczy odpowiedzialności i samodzielności, dotrzymywania ustalonych terminów, pozawala wykazać się inwencją i pomysłowością, uczy współpracy i współdziałania w zespole oraz z innymi osobami, które mogą pomóc.

Stosując tą metodę można osiągnąć wiele celów jak np. wykształcić umiejętność formułowania problemów, planowania pracy, korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji i oceny informacji, wykorzystywania wiedzy z różnych przedmiotów, wyrażania własnych opinii i słuchania opinii innych, komunikowania się i dyskutowania, pisemnego opracowywania i prezentowania materiałów, dokonywania samooceny swojej pracy, umiejętności współpracy w grupie, wspólnego podejmowania decyzji. Można także wykształcić pozytywne zachowania społeczne takie, jak: wzajemna pomoc i akceptacja, tolerancja, respektowanie praw innych, umiejętność dyskutowania, argumentowania i słuchania innych.

Ad.3 Jak się przygotować do realizacji lekcji tego typu?

1) należy zrobić rozeznanie, co może zainteresować uczniów, jaka dziedzina wiedzy
2) wybrać klasę, z którą zamierzamy pracować
3) ustalić jakie tematy (zagadnienia) będą realizowane w przyszłości
4) zaplanować terminy realizacji
5) wybrać tematykę główną projektu
6) sformułować cele
7) przygotować materiały dla uczniów, lub źródła informacji

Ad.4 Od czego zacząć realizację projektu?

Po ustaleniu tematu głównego projektu i wybraniu grupy uczniów z którymi będziemy pracować, należy przedstawić uczniom wszystkie informacje dotyczące projektu, czyli terminy, ogólne wymagania, założenia i cele, sposób prezentacji, sposoby oceny i samooceny itd. Należy także ustalić szczegółowe terminy konsultacji z nauczycielem w celu uzyskiwania pomocy i kontroli oraz w jakim stopniu przebiega praca uczniów.

Ad.5 Realizacja projektu

Uczniowie w ustalonych terminach zgłaszają się do nauczyciela w celu składania relacji z realizacji poszczególnych etapów projektu. Mają także możliwość uzyskiwania wszelkiej pomocy i rady, jeżeli napotykają na jakiekolwiek trudności.

Pracę projektową mogą wykonywać etapami lub w całości. Mogą to robić częściowo na lekcjach, albo w domu. Podczas konsultacji nauczyciel dokonuje oceny postępów oraz pomaga w przygotowaniu prezentacji. Bardzo użyteczna byłaby pomoc innych nauczycieli oraz rodziców.

Prezentacja projektu na forum klasy lub (szkoły) następuje w ustalonym terminie i w obecności zaproszonych gości (mogą to być rodzice lub nauczyciele). Podczas prezentacji uczniowie mają możliwość oprócz przedstawienia wyników swojej pracy, także odpowiadania na pytania, zabierania głosu w dyskusji itp.

Celem prezentacji oprócz dzielenia się wiedzą z innymi jest zainteresowanie słuchaczy prezentowana tematyką i przekazanie ciekawych wniosków, które nasunęły się w trakcie realizacji projektu.

Pracę uczniów należy ocenić. Dokonuje tego osoby obserwujące (np. nauczyciele, rodzice), ale także inni uczniowie i sami prezentujący powinni także dokonać samooceny. Ocena dokonana przez nauczyciela powinna mieć charakter motywacyjny i zachęcający ucznia do dalszej pracy w inny, oryginalny sposób. Ocenić należy całokształt projektu oraz współpracę w grupie (dwie oceny). Jeżeli projekt dotyczy kilku przedmiotów, można postawić oceny z treści realizowanych w ramach tych przedmiotów. Nagrodą mogą być także oprócz oceny szkolnej dyplomy lub prezenty - niespodzianki. Osoby, które służyły dzieciom pomocą (np. rodzice) mogą także zostać uhonorowane podziękowaniami.

Fazy projektu:

I Wybór zagadnienia do realizacji
II Określenie celów projektu
III Zawarcie kontraktu z uczniami
IV Opracowanie programu projektu
V Ustalenie harmonogramu pracy
VI Realizacja projektu
VII Prezentacja projektu
VIII Ocena projektu
IX Ewaluacja projektu

Ad.6 Przykładowe tematy
Z zakresu matematyki:
- Świat procentów
- Figury kosmiczne
- Bryły obrotowe
- Ciekawe budowle
- Słynni matematycy

Z zakresu innych przedmiotów:
- Jak pokonać trudności w nauce (praca wychowawcza)
- Woda w przyrodzie (przyroda)
- Czarne złoto (przyroda)
- Rady na odpady (przyroda, godzina wychowawcza)
- Hałas a zdrowie człowieka (praca wychowawcza)

Ad.7 Pomocne materiały metodyczne

Bardzo użyteczne przy realizacji projektu będą:
- karty oceny grupy
- karty samooceny
- karta wykonawcy projektu
- karta oceny prezentacji
- arkusz oceny
- kryteria oceny materiałów
- pomoce dydaktyczne
- karta ewaluacji projektu
- karta pracy ucznia
- karta pracy grupy
- karta obserwacji (np. pogody)
- ankieta
- analiza pracy grupy

Ad.8 Podsumowanie

Praca metodą projektów jest bardzo ciekawa dla ucznia. Pochłania całkowicie i rozbudza jego zainteresowania. Jest równie absorbująca dla nauczyciela, ponieważ wymaga od niego dużego nakładu pracy i poświęcenia wolnego czasu. Nauczyciel praktycznie większość przerw spędza z uczniami, udzielając im raz i wskazówek. Ustalone terminy konsultacji nie są zazwyczaj wystarczające.

Sama prezentacja wymaga też dogrania terminów (np. zaproszenia gości), przygotowania prezentacji (np. projektor z komputerem, przyczepienie plansz, wykresów, zorganizowanie wystawki itp.).

Jednak pomimo tak ogromnego nakładu pracy zarówno uczniowie, jak i nauczyciel czują ogromną satysfakcję i ochotę do dalszej pracy.

Przy opracowywaniu tego referatu wykorzystałam własne doświadczenia oraz korzystałam z literatury:
1. B.Kossakowska, B.Murawska "Poradnik metodyczny Matematyka krok po kroku"
2. B.Potocka, L. Nowak "Projekty edukacyjne"
 

Opracowanie: mgr Jolanta Ostrowska

Wyświetleń: 1743


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.